مقدمه
تب های هموراژیک
به طور کلی بعضی ویر وسها توسط بند پایان منقل میشوند که تحت عنوان ویروسهای arzhropod Borne یا arbovirus ها رده بندی می شود . این ویروسها در طبیعتحیوانات زیادی را گفتار می کند وبعضی از انواع آن به طور اتفاقی قادر به آلوده کردن انسانهانیز میباشند . آربو ویروسها شامل هفت گروه ویروسی است که عبارتند از

Arena Viridae Bunya virdae Filoviridae
flaviViridae reovirdae rhobdoviridae
Togo viridae

آربو ویروسها در انسان سه سندروم مشخص کلینیکی ایجاد می کنند :
۱- تب ومالژیا
۲- انسفالیت های ویروسی
۳- تب های هموراژیک
تب های هموراژیک تب هایی هستند که به وسیله ویروسها ایجاد می شوند وتمایل به خون ریزی وشوک هموراژیک دارند . در سند روم تب هموراژیک مجموعه یافته ها

دلالت بر ناپایداری عروق وکاهش
یکپارچگی آن دارد وعلت ان ممکن است حمله مستقیم ویروسی به جدار عروق یا حمله غیر مستقیم و واکنش های ایمینولوژیک باشد .در جریان بیماری اگر تروملبو سیتو پنی رخ دهد تمایل به خون ریزی بیشتر خواهد شد .

در ضمن این بیماری ها گاهی با گرفتاری ریوی ، کلیوی ، کبد و DIC دیده خواهد شد
پاتوژنز HF چندان مشخص نیست بیش از ۱۲ ویروس باعث HFمی شود که بعضی با حمله مستقیم به سیستم میکرو واسکو لارو بعضی بعد از آزاد کردن واکنش های شیمیایی و بعضی در اثر عوامل ایمونولوژیک روی جدار عروق باعث خونریزی میشوند. به هر حال عوامل HF عبارتند از:
بیماری
رده ویروسی
مناطق جغرافیایی
تب زرد
فلاوی ویریده ها
افریقا، امریکا جنوبی
تب دانگ
فلاوی ویریده ها

تمام مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری
ویروس هانتا
بونیاویریدا
اسیا، اروپا،امریکا
تب دره ریف
بونیاویریدا
افریقا،اسیا

C.C.H.F

بونیاویرید
افریقا،اسیاو اروپای شرقی
ابولا- ماربورگ
فیلوویریدا
افریقا
تب لاسا
ارنا ویریداها

غرب افریقا
از موارد فوق تب لاسا ،آبولاماربورگ وتب دره ریفت وتب خونریزی دهنده کریمه کونگو ازانسان به انسان قابل سرایت است تمام تب های هموراژیک با تب شروع
می شوند .و به دنبالآن میالژی وسر درد ، منگی ،فتوفوبی ، بی اشتهایی ، در د قفسه صدری، درد شکم به وجود می آید .وبعد از مدتی خون ریزی خود را نشان خواهد داد
مهمترین دسته از آربو ویروس ها که باعث تب هموراژیک می شود همین طور که در بالا توضیح داده شد بونیاویریدامی باشد که خود شامل چهار دسته است :

۱- Bunya Virus که باعث آنسفالیت می شود از جمله آنسفالیت کالیفرنیایی
۲- Phlebo Virus که شامل تب خاکی و توکسوکانا ویروس که تب ومیالژی میدهد وهمچنین تب دره ریفت جزء این گروه است
۳- Hanta Virus که تب های هموراژیک همراه با ناراحتی کلیه ایجاد میکند .
۴- Nairo Virus که شامل CCHF است .

CCHF
این بیماری در زمان جنگ جهانی دوم در شبه جزیره کریمه در جنوب اکراین وشمال دریایسیاه بین سریازان روس شایع گردید .ابتدا تصور شد که یک سلاح میکروبی است که توسطآلمان ها به کار رفته است ولیکن مطالعات نشان داد که شبیه چنین بیماری در بخش هایی ازجنوب آسیای میانه در میان مردم وجود داشته است.

بعد ها ثابت شد که ویروسی که گرفتاری سربازان روس را باعث شده بود از نظر ساختمانی مشابه ویروسی است که در کنگو جدا شده است والبته غیر از کنگو ویروس در انسان ، گاو و کنه درکنیا ،اوگاندا ،زئیر ونیجریه نیز جدا شده بود . لذا اسم ویروس را کریمه کنگو گذاشتند . این اتفاق در سال ۱۹۶۹ افتاد.

بیماری در اکثر نقاط صحرای افریقا ، اروپای شرقی ، خاور میانه ، هند ومناطق جنوب چین مشاهده شده است . بیماری بیشتر در فصول گرم سال یعنی از فروردین تا مهر دیده میشود . هر دو جنس زن ومرد را به یک نسبت گرفتار می کند در کشاورزان ودامداران بیشتر مشاهده می گردد . گروه سنی بیست تا شصت سال را بیشتر گرفتار می کند .

به نظر می رسد مخزن بیماری در طبیعت خرگوش ها باشند انتقال از طرق کنه مخصوصا” جنس HYALOMA صورت میگیرد .البته انواع دیگر کنه نیز امکان انتقال دارند .
در ÷ستانداران وحشی ونیز اسب ، گاو،بز وگوسفند دیده میشود وبا آزمایش سرولوژی خون حیوانات احلی می توان شیوع آن را در مناطق نشان داد .مثلا” در بلغارستان اسب ها ۸۲ % ، گاوها ۴۲% وگوسفندان ۴۶% تیتر بالای آنتی بادی را داشته اند .

پرندگان به بیماری مقاومند ولیکن می توانند باعث انتشار بیماری شوند .البته زاغ وشتر مرغ دو استثناءهستند که خود نیز گرفتار میشوند .
ویروس در جمعیت کنه به صورت انتقال از لارو به نیمف واز آن به کنه بالغ واز منه بالغ به تخم انتقال می یابد .

بیماری در گاو، خرگوش و پستانداران دیگر به صورت تب خفیف یک تا سه روز وجود دارد و حیوان هیچ مشکلی پیدا نمیکند و کاملا بهبود پیدا میکند .

همانطور که ذکر شدCCHF از رده بونیاویردا و جزء نایرو ویروس ها رده بندی میشود .
به طور کلی الوده شدن انسان به طریق زیر است :
گزش کنه یا له شدن کنه
تماس مستقیم با خون یا لاشه حیوان الوده در طی ویرمی
تماس با انسان از طریق سوزن الوده یا پاشیدن خون با مخاط ها یا تماس به بافتهای الوده بیمار
چكيده :

۱- پيشينه و سابقه : انگلهاي خارجي و بيماري هاي ناشي از آنها از قرنها پيش مورد توجه انسان بوده است . بر اين اساس مبارزه و حذف اين گروه از جانوران نيز مد نظر آدمي قرار گرفته است . در چند دهه گذشته انواع مواد ضد انگل ساخته شده تا عوارض ناشي از آلودگي با انگلها را به حداقل بر ساند . ۲- مسئله و ضرورت تحقيق : با توجه به آنكه انگلهاي خارجي به ويژه كنه باعث بروز اختلالات متنوعي در دامها مي شوند ،

مبارزه با آنها از اهميت ويژه اي برخوردار است و لذا تعيين كفايت سموم ضد انگل موجود در بازار ارزش زيادي خواهد داشت . ۳- هدف : هدف از انجام مطالعه حاضر آن بوده تا كفايت عمل سم فوكسيم بر روي كنه هاي گاو در منطقه اهواز مورد بررسي قرار گيرد . ۴- روش تحقيق : (مطالعه توصيفي – موردي ) : اين بررسي با حضور در دامداري و شمارش انگلهاي خارجي ، سم پاشي دامهاي آلوده به كنه انجام شده كيفيت اين سم در كشتن كنه ها بررسي گرديد . ۵- متغيير هاي (وابسته ، مستقل ، كنترل ): تعداد كنه هاي زنده قبل از سم پاشي – تعداد كنه هاي زنده پس از سم پاشي . ۶- فرضيه : فوكسيم ( يك سم ارگانو فسفره ) كفايت نسبتا قابل قبولي در كشتن كنه ها دارد . ۷- جامعه آماري ،

حجم و روش نمونه گيري : از ۶۴ راس گاو هاي آلوده به كنه در اطراف اهواز ۴۸ راس سم پاشي و ۱۶ راس محلول پاشي ( گروه كنترل ) شده ، تعداد كنه هاي زنده قبل و بعد از عمل فوق شمارش گرديد . ۸ – روش جمع آوري داده ها و ابزار آن : اطلاعات مربوط به سموم و انگلهاي خارجي از طريق منابع قابل دسترس در كتابخانه ها واينترنت تامين گرديد . ساير اطلاعات به صورت ميداني جمع آوري شد . ۹ – شرح مراحل اجرا : با حضور در محل دامداري واخذ اطلاعات مربوط به هر دام ( فرم مشخصات ) تعداد كنه شمارش شده سم پاشي انجام مي شد .پس از ۴۸ ساعت مراجعه و تعداد كنه هاي زنده شمارش مي گرديد . اين كار در گروه كنترل نيز با استفاده از آب خالص انجام مي گرفت ۱۰ – روش آماري تجزيه و تحليل اطلاعات : آلودگي به كنه ها تعيين شده و ميزان كفايت عمل سم با استفاده از فرمولهاي ويژه معين گرديد . ۱۱ – نتايج : نتايج حاصل از اين بررسي نشان داد كه تمامي كنه هاي جدا شده از گاوهاي آلوده از نوع هيالوما بوده و ميزان كفايت سم فوكسيم درحذف كنه ها ۶۱/۹۶ درصد مي باشد

۱۲ – نتيجه گيري : براساس نتايج اين بررسي مشخص گرديد سم فوكسيم در حذف كنه هاي هيالوما از ارزش بسيار زيادي برخوردار مي باشد
انتقال بیماری از طریق گاز کنه گاوی
تپزشکان نسبت به خطر انتقال بيماري از طريق گاز کنه گاوي هشدار دادند. به علت افزايش دما، تعدادي کنه گاوي در مناطق شمالي آلمان نيز افزايش يافته است. اين جانور، عامل انتقال بيماري اي به نام FSME است. موسسه تحقيقاتي روبرت کخ ، مناطق پر خطر ابتلا به FSME را در نقشه جديد خود مشخص کرده است. اين ويروس خطرناک که از طريق گاز کنه گاوي منتقل مي شود باعث تورم غشائ مغزي مي شود. تعداد مبتلايان اين بيماري ، ۲ سال اخير در آلمان دو برابر شده است.

هيچ دارويي براي درمان بيماري وجود ندارد و به افراد ساکن مناطق پرخطر، تزريق واکسن توصيه مي شود. در جنوب آلمان افراد بسياري به اين بيماري مبتلا شده اند. فقط در شهرهاي محدودي از جمله برلين و هامبورگ گزارشي از مبتلايان FSME در دست نيست.
سال ۲۰۰۶ مبتلايان اين ويروس در سراسر آلمان ۵۴۶ نفر اعلام شده اند که ۵۱۱ نفر از اين افراد از طريق گاز کنه گاوي به اين بيماري دچار شده اند.

همچنين Lyme- Borreliose بيماري اي است که از طريق گاز اين کنه منتقل مي شود و سالانه ۶۰هزار نفر به آن دچار مي شوند.
افزايش درجه حرارت که در نتيجه تغييرات آب و هوايي به وجود مي آيد عامل افزايش کنه در سالهاي اخير است.

انگلهاي خارجي دام
انگلهاي خارجي در تمام گونه هاي جانوري وجود داشته و خسارات فراواني به دامها وارد مي نمايند . اين انگلها عمدتا به سه صورت به صنعت دامپروري خسارت وارد مي كنند :‌
– كاهش بازدهي دامها به علت ايجاد بيماريهاي پوستي ، كم خوني ،‌لاغري و كاهش رشد دامها .
– انتقال عوامل بيماريزا مانند بابزيوز در گوسفند ، تيلريوز در گاو ، بيماري ويروسي تب خونريزي دهنده كريمه ـ كنگو و انسفاليت ناشي از كنه .

– ايجاد خسارت به پوست و چرم و فرآورده هاي دامي و كاهش توليد گوشت .
انگلهاي خارجي عمدتا شامل انواع كنه ، جرب ، شپش و انواع مگسها و لارو آنها هستند .
كنه : (Tick)كنه از شاخه بند پايان و زير شاخه شليسراتها هستند . كنه ها داراي انواع يك ميزبانه ،‌دو ميزبانه و سه ميزبانه هستند .

كنه هاي ايكسودس ، هيالوما و بوافيلوس از خانواده كنه هاي ايكسوديده ( كنه هاي سخت ) بوده و عمدتا در نشخوار كنندگان ايجاد بيماري مي كنند .كنه هاي ارگاس پريسكوس ( كنه مرغي ) از خانواده كنه هاي آرگاسيده ( كنه هاي سخت بوده و عمدتا در نسخوار كنندگان ايجاد بيماري مي كنند .كنه هاي ارگاس پرسيكوس ( كنه مرغي ) از خانواده هاي كنه هاي آرگاسيده ( كنه هاي نرم ) هستند .كنه ها در انتقال بيماريهاي تك ياخته هاي خوني مانند بابزيوز و تليريوز در گوسفند و گاو و بيماريهاي ويروسي مانند تب خونريزي دهنده كريمه ، كنگو و نيز بيماري اسپيروكتوز در دامها اهميت خاصي دارند .

كنترل : استفاده از انواع سموم حشره كش مانند كومافوس ، فن والريت ، پرمترين و فلومترين در مبارزه با اين انگلها موثر مي باشند .

جرب : (Mite)جربها به ۴ دسته پسوروپتيك ، ساركوپتيك و دمودكتيك تقسيم مي شوند جربها در داخل پوست يا روي پوست ميزبان خود به صورت دائمي زندگي مي كنند و فرم بالغ آنها داراي هشت پا بوده ، تخم مرغي شكل و سفيد رنگ است و قطر آنها حدود ۵/۰ ميليمتر مي باشد .جربها در حيوانات اهلي ايجاد انواع بيماريهاي پوستي مانند درماتيت ، ريزش پشم پشم و مو ، خارش ، چروكيدگي و زخمهاي پوستي مي كنند .