-۱ مقدمه

توسعه نامتناسب وبدون برنامه ریزی شهرها،پیامدهای نامطلوب اقتصادی،اجتماعی وکالبدی داشته است.یکی از آثار وپیامدهای توسعه فیزیکی ناموزون ونامتعادل شهری،حاشیه نشینی می باشد.حاشیه نشینی پدیده ای است که معمولا در اثرتلاقی مهاجرت اقشارکم درآمدنیازمند به مسکن درشهرها بامنافع سودجویان عرصه زمین خواری درحریم شهرها که درنقاط سایه ازدیدمدیریت شهری قراردارند،بطورخودرووناگهانی ایجاد می شوند(رحمانی وسروش،.(۱:۱۳۹۳

امروزه درجهان پیش رو توسعه خواهی تبدیل به جنبشی فراگیر شده است، بسیاری از دولتهاوملتها خواهان توسعه هستند،امامفهوم توسعه دراین میان متفاوت است که از فقرمطلق تابهبود دسترسی به خدمات اساسی اقتصادی، اجتماعی ونیزبهبود واستمرار کیفیت زندگی دراین مطلب می گنجد.

توسعه پایدار یک مفهوم جدید با دیدگاه های متفاوت در جوامع مختلف است و شهرها ومناطق روستایی در هسته توجه توسعه آن می باشند. یکی از معیارهای توسعه پایدارمسکن مناسب است(.(Hashemkhani Zolfani and Kazimieras Zavadskas,2013:1295

دراین پژوهش علل وآسیبهای کپرنشینی درجامعه شهری بندرجاسک وچالش فراروی توسعه پایدار، بخشهای اصلی مطالعات را دربرمی گیرد.

-۲ طرح مسئله وضرورت تحقیق۱۲۹۵-۱۳۰۱

باتوجه به اینکه درآغازهزاره سوم حدود نیمی از جمعیت جهان درشهرها زندگی می کنند. شهرنشینی به بستری جهت پیدایش انواع تضادها وتعارض های اجتماعی درهرکشوری شده وبه تعبیری شهردرهرکشوری به محل تمرکز ثروت وانباشت فقر تبدیل شده است. براساس برآوردهای سازمانهای بین المللی فعال در زمینه اسکان بشر،حدود یک میلیاردنفر از جمعیت جهان اکنون در زاغه ها وحاشیه های شهری یا به صورت اسکان غیررسمی زندگی می کنند.

جامعه روستایی درکشور علیرغم برخورداری ازارزش های اصیل فرهنگی واقتصادی با چالش هایی درفرآیند توسعه خود مواجه است.شناخت وتحلیل ویژگیهای برنامه ریزی توسعه روستایی درکشور وبویژه بررسی سابقه وسیرتحول برنامه ها،نقد وبررسی آنهاونیز تحلیل آثار وپیامدهای این برنامه ها،ازاهمیت ویژهای برخوردار است.ساماندهی کالبدی روستاهادرسال۱۳۶۲ باعنوان((طرح های روانبخشی))،به صورت مورددرچنداستان کشورتهیه شدامادر سال ۱۳۶۷ باعنوان ((طرح هادی ))عمومیت کشوری یافت.امروزه طرح هادی روستایی مهمترین ابزار مدیریتی توسعه روستایی درایران است وهمه ساله بخش قابل توجه ای از منابع اعتباری کشوربه تهیه ی طرح هادی اختصاص می یابد(سلطانی وهمکاران،(۲:۱۳۹۳

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی باتهیه طرح های هادی روستایی درساماندهی فضایی وکالبدی روستاها وتوسعه پایدارآن،تاثیر بسزاونقش پررنگی داشته است،لکن متاسفانه باگذشت بیش ازبیست سال از شروع روندتهیه طرحها دارای تحقیق پذیری پایینی می باشد.

جنوب شرق استان هرمزگان به عنوان یکی ازمناطق برخوردارازجمعیت روستایی ونیز دارای سهم مناسبی از تولیدات کشاورزی،دامی وصنایع دستی دردهه اخیرباچندین مشکل اساسی مواجهه شده که ریشه آن درنظام توسعه روستایی است.کاهش قابل توجه شاغلین درمشاغل تولیدی روستایی(کشاورزی،دامداری وصنایع دستی) وافزایش مهاجرت وترک روستا بدون برنامه ریزی مناسب،سبب شده که حاشیه نشینی بصورت کپردرجوارشهرهایی همچون بندرجاسک ایجادگردد.

تحقیق حاضربا هدف ارزیابی کپرنشینی چالشی فراروی توسعه پایدار شهری درمورد شهربندرجاسک انجام پذیرفته است.

– ۳ چهارچوب نظری و پیشینه تحقیق

۱

توسعه پایدار:

مجموع دستاوردهای صاحب نظران توسعه بر این موضوع تاکید نمود که توسعه باشاخص رشدیاحتی کاهش نسبی فقر تعریف نمی شود ومراد از آن الگویی جامع وهمه جانبه بودکه به آن توسعه پایدار می گفتند.

ازجمله جنبه های مهم تامین حداقل نیازهابرای اجرای توسعه پایدارموارد زیراست: