کینوا Chenopodium quinoa willd (Quinoa) گیاهی است بومی کوههای آند در بولیوی، شیلی و پرو که برای دانه

کشت میشود ولی از برگهای جوان آن هم به صورت سبزی تازه و یا پخته استفاده میشود. دانه کینوا کم حجم و بسیار خوش هضم بوده و یک منبع غنی از پروتئین، آهن، منیزیم، فیبر، فسفر، و ویتامین B2 میباشد ، در مقایسه با غلات متداول از میزان پروتئین بالاتر و تعادل اسید آمینهای مطلوبتری برخوردار است. ارزش غذایی کینوا به وسیله سازمان خوار و بار جهانی با شیر خشک مقایسه شد. با توجه به اینکه ایران کشوری وسیع با جمعیتی رو به افزایش است تامین نیاز غذایی مردم با استفاده از پتانسیل تولید محصولات زراعی و گیاهان جدید از مهمترین وظایف بخش کشاورزی به شمار میرود. در این مقاله با توجه به اقلیمهای آب و هوایی متنوع
کشور ایران و تنوع ژنتیکی بالایی که بین مورفوتیپهای موجود در ایران وجود دارد تلاش برای سازگاری و شناساندن این گیاه

ارزشمند به کشور تشریح می شود. این امر میتواند گام مؤثری در جهت تامین امنیت غذایی، بهبود وضع تغذیه و کاهش آسیبهای ناشی از کمبود عناصر غذایی مورد نیاز در جیره غذایی مردم باشد. کینوا در سال ٌَََ برای اولین بار در ایران کشت شد و تولید محصول نمود. اکنون تحقیقاتی در جهت بررسی سازگاری گیاه در مناطق مختلف و تعیین نیازها و سایر ویژگیهای زراعی و فنولوژی آن در دست انجام است که نتایج مثبتی نیز حاصل شده است.

واژگان کلیدی: تنوع، کینوا ایران، امنیت غذایی، گیاه نو، محصول مغذی.

مقدمه

با توجه به اینکه ایرن کشوری پهناور با جمعیتی عظیم و روبه افزایش میباشد، بحث تأمین غذا چه از بعد کمیت و چه از بعد

کیفیت مواد غذایی همواره مورد توجه قرار داشته است. محصولات کشاورزی نقش پایهای و اساسی درجیره غذایی مردم ایران را تشکیل میدهند. و از آنجایی که افزایش سطح زیر کشت از این بیشتر مقدور نمیباشد، از مهمترین وظایف بخش کشاورزی خصوصا

شاخه تحقیقات کشاورزی، افزایش عملکرد و کیفیت گیاهان موجود و همچنین وارد و سازگار کردن گیاهان خارجی ارزشمند و متناسب برای شرایط اکولوژیکی و نیازهای غذایی ایران میباشد