چکیده

با وجود پتانسیل بالای استان آذربایجان غربی در زمینه جذب گردشگر و همچنین همسایه بودن با چهـار کشـور نخجـوان ، ارمنستان ، ترکیه و عراق و با وجود موقعیت استرتژیک منطقـه مـذکور در زمینـه جـذب توریسـت و گردشـگر، ایـن اسـتان مشکلاتی چند درزمینه گردشگری و توریسم دارا می باشد . از جمله این مشکلات می توان توجه نکردن بـه عـوارض زمـین شناسی ، ژئو توریسم و محیط زیست فوق العاده این استان زرخیز را ذکر کرد . نداشتن تبلیغات گسترده در زمینه گردشـگری در سطح بین اللملی یکی دیگر از کمبودهای صنعت گردشگری در کشور ما می باشد . استفاده نمودن از ژئوسایت ها و همین طور تلفیق آنها با مراکز تفریحی مدرن می تواند تا حدی برخی از کمبودهای صنعت گردشگری را جبران کند .

کلمات کلیدی: ژئوتوریسم ، ژئوسایت ، مرکز گردشگری ، مراکز تفریحی ، سایت اینترنتی بین المللی

.۱ مقدمه

به منظور رسیدن به صنعت گردشگری توانمند استفاده از دانش های به روز دنیا بسیار مجرب و کارساز می باشد . اسـتفاده از راه کارهایی چون توجه به شاخه ژئوتوریسم زمین شناسی و همین طور تلفیق گردشگری و ژئوتوریسم در یک قالـب واحـد از جمله کارهای مفید برای کشورهای استفاده کننده از این صنعت می باشد . هدف از نگـارش ایـن مقالـه ارائـه راه کـاری بـه منظور بهبود این صنعت در استان های کشورمان و همین طور نجات برخی از عوارض زمین شناسی از نابودی می باشد .

-۱ معرفی استان

آذربایجان غربی از نظرجغرافیایی بین ۳۵ درجه و ۵۸ دقیقه تا ۳۹ درجه و ۴۷ دقیقه عرض شمالی و ۴۴ درجه و ۲دقیقه تا ۴۷ درجه و ۲۳ دقیقه طول خاوری قرار دارد . آذربایجان غربی در شـمال بـاختری ایـران قرارداشـته و از شـمال بـه کشـورهای جمهوری خود مختار نخجوان و ارمنستان ، از باختر به کشور ترکیه و عراق و از جنوب به دو استان کردسـتان و از خـاور بـه استانهای آذربایجان غربی و زنجان محدود می شود . طول مرز آبی وخاکی این استان با کشورهای همسایه ، مجموعا” ۸۲۳ کیلومتر است . این استان از طرف شمال نزدیک به ۱۳۵ کیلومتر ، مرز آبی رودخانه ارس با نخجوان و ارمنسـتان و از طـرف شمال و باختر نزدیک به ۴۸۸ کیلومتر مرز خاکی با کشور ترکیه و نزدیک ۲۰۰ کیلومتر مرز خاکی با کشور عراق دارد.

استان آذربایجان غربی که مرکز آن شهر تاریخی ارومیه است ، بر اساس آخرین تقسیمات کشوری دارای ۱۴ شهرستان بـوده و این استان در بر گیرنده شهرستانها ، شهرها ، دهستانها و روستاهای متعددی است و بـر اسـاس آخـرین سرشـماری سـال ۱۳۷۵ کشور ، جمعیت آن ۲۴۹۶۰۸۰ نفر بر آورد شده است .

۱

اولین همایش سـراسـری محیط زیست، انـرژی و پدافند زیستی

The 1st National Conference on Environment, Energy and Biodefense

-۲ پتانسیل گردشگری استان