گرماو قانون گازها

گرما چيست
گرما صورتي از انرژي است كه هنگام تماس بين دو جسم ، از جنس گرمتر به جسم ديگر منتقل مي شود گرما را با Q نشان مي دهند و يكان آن در SI ، ژول( j ) است .
گرما چگونه توليد ميشود

از تغيير انرژي مكانيكي يك سيستم و نيز برخي تيديلات شيميايي گرما توليد ميشود
روش اندازه گيري گرما چگونه است

ژول براي نخستين بار با تبديل مقدارهاي معيني تز انرژي مكانيكي به گرما ، دريافت كه مقدار گرماي توليد شده هميشه متناسب با مقدار انرژي مكانيكي تبديل شده است اين امر روشي براي اندازه گيري گرما به دست مي دهد.
مطالعه آثار گرما در شناخت ماده چه كمكي ميكند

آثار گرما اين نظريه را تاييد ميكند كه ماده ساختمان دانه اي دارد يعني از ذرات ريز وجدا از هم بنام ملكول و اتم تشكيل يافته است و گرما بستگي به حركت و انرژي اين ذرات دارد .
دما چيست

درجه گرمي يا سردي يك جسم را دماي آن جسم مي نامند. دما كميتي مقايسه ای است و با يكاي درجه اندازه گيري ميشود يكاي دما در SI كلوين (K) ميباشد.
انرژي دروني چيست؟

مجموع انرژي هاي جنبشي و پتانسيل كليه ذرات يك جسم را انرژي دروني آن جسم مي نامند انرژي گرمايي يك جسم معرف انرژي دروني آن است و هر چقدر دما يا جرم جسمي بيشتر باشد انرژي دروني آن نيز بيشتر خواهد بود.
عامل مؤثر در دماي يك جسم چيست
دماي هر جسم متناسب با انرژي جنبشي متوسط مولكولهاي سازنده آن است.
دما و گرما چه تفاوتي دارند

دما كميتي مقايسه اي بين سردي و گرمي دو جسم است. اما گرما انرژي دروني يك جسم را نشان مي دهد.
تذكر هاي مهم:
۱- در انتقال گرما بين دو جسم اختلاف دما بين آن دو مهم است نه اختلاف بين انرژي هاي دروني آنها. يعني گرما مي تواند از جسمي كه دماي بيشتر اما انرژي دروني كمتر دارد به جسمي كه دماي كمتر اما انرژي دروني بيشتر دارد منتقل مي شود. مثلا اگر يك ميله داغ را وارد آب يك استخر كنيم، با آنكه انرژي دروني آب استخر به دليل جرم زياد آن بيشتر از انرژي دروني ميله است، اما گرما از ميله منتقل مي شود.

۲- انتقال گرما از جسم با دماي بيشتر به جسم با دماي كمتر ت زماني صورت مي گيرد كه هر دو هم دما باشند. اين دما را دماي تعادل مي نامند.

۳- انرژي جنبشي متوسط ذره هاي دو جسم متفاوت كه دماي يكساني دارند، با هم برابر است.
تعادل گرمايي چگونه است

اگر دو جسمي كه با هم تماس دارند دماي برابر داشته باشند، انرژي گرمايي مبادله شده بين آنها يكسان خواهد بود. در اين حالت دو جسم را در حال تعادل گرمايي مي گويند.
اثر گرما بر ماده چگونه است

گرما موجب افزايش انرژي دروني مواد شده و دامنه ارتعاش مولكولها و اتمها را بيشتر مي كند. به اين علت اكثر مواد در اثر گرما انبساط پيدا كرده يا تغيير حالت مي دهند.
دماسنجي چگونه است

دانش اندازه گيري دما را دماسنجي مي نامند. اين عمل با وسيله اي به نام دماسنج انجام مي گيرد.
س: دماسنجي بر چه اساسي صورت مي گيرد

تغيير دماي اجسام مي تواند باعث تغيير طول، حجم، رنگ و يا ساير ويژگيهاي فيزيكي آن شود. تغييرات اين كميتها مي تواند معياري براي اندازه گيري دما باشد. مثلاً اكثر مايعات بر اثر افزايش دما منبسط مي شوند و از اين خاصيت در ساختن دماسنج هاي جيوه اي و الكلي استفاده مي شود.

تذکر :
۱- براي اندازه گيري دما در دامنه هاي مختلف، از دماهاي بسيار پايين تا دماهاي بسيار بالا، از دماسنجهاي مختلفي استفاده مي شود. رايج ترين آنها دماسنجهاي جيوه اي و الكلي هستند كه براي اندازه گيري دماهاي معمولي بكار مي روند.

۲- دامنه كاربرد دماسنجهاي مايعي به دماي انجماد و جوش مايع درون آنها ستگي دارد. مثلاً كاربرد دماسنج الكلي از ۱۱۵- تا۷۸+ درجه سلسيوس و دماسنج جيوه اي از ۳۹- تا ۳۵۷ درجه سلسيوس مي باشد.
نقاط ثابت دماسنجي چيست

براي مدرج كردن دماسنجبه دو دماي ثابت و قابل دسترس مثلاً دماهاي جوش و انجماد آب نياز داريم. اين نقاط را نقطه هاي ثابت دماسنجي مي نامند. دماي كم را نقطه پايين و دماي زياد را نقطه بالاي دماسنجي مي گويند.
يك دماسنج چگونه مدرج مي شود

بعد از انتخاب نقاط ثابت دماسنجي به هر يك از آنها عددهاي دلخواهي نسبت مي دهيم. سپس گستره دما بين دو نقطه ثابت را به قسمتهاي مساوي كه تعداد آنها برابر تفاضل دو عدد نسبت داده شده است تقسيم مي كنيم و هر قسمت را يك يكاي دما مي ناميم.
مقياسهاي دماسنجي چگونه اند
بر اساس چگونگي انتخاب نقاط ثابت دماسنجي، مقياسهاي مختلفي براي دماسنجي وجود دارد كه مهمترين آنها مقياسهاي سلسيوس و كلوين هستند.
تذكر: مقياسهاي فارنهايت و رانكين نيز تا اندازه اي رايج اند. اما مطالعه اين مقياسها مورد نظر كتاب درسي نيست.
مقياس سلسيوس چگونه است

در اين مقياس نقطه ثابت پاييني، دماي يخ در حال ذوب با عدد صفر و نقطه ثابت بالايي دماي بخار آب با عدد ۱۰۰ در نظر گرفته شده و فاصله بين اين دو نقطه به صد قسمت مساوي تقسيم مي شود. هر قسمت را يك درجه سلسيوس مي نامند. در مقياس سلسيوس دما را با حرف و يكاي آن را با علامت نشان مي دهند. مثلاً براي بيان دماي ۲۰ درجه سلسيوس مي نويسيم:

تذكر: مقياس سلسيوس را به اين خاطر سانتي گراد مي نامند كه فاصله بين دو نقطه ثابت آن به صد قسمت مساوي تقسيم شده است.
دما را به عنوان يك كميت فيزيكي تعريف كنيد، يعني براي آن يك روش اندازه گيري بنوسيد، يكاي آن را مشخص كنيد و ابزار اندازه گيري آن را توضيح دهيد.(براي اين كار مي توانيد از كتاب فيزيك(۱) و آزمايشگاه و يا هر كتاب فيزيك مناسب ديگري استفاده كنيد). عيبها و مزيتهاي روش اندازه گيري اي را كه معرفي كرده ايد بنويسيد.

جواب: دما كميتي است كه درجه سردي يا گرمي جسم ها را نسبت به هم مشخص مي كند. با توجه به اينكه گرما آثار مختلفي از جمله: انبساط، تغيير رنگ، تغيير مزه، تغيير هدايت الكتريكي و … بر روي اجسام دارد، هر كدام از اين آثار مي توانند مبنايي براي اندازه گيري دماي آنها باشند. رايجترين مورد براي اندازه گيري دما استفاده از خاصيت انبساط مايعات در اثر افزايش انرژي گرمايي آنهاست كه همانا ساختن دماسنجهاي جيوه اي يا الكلي است. همانطور كه در فيزيك۱ خوانديد، اين دماسنجها از يك لوله شيشه اي باريك سربسته( خالي از هوا) متصل به يكمخزن تشكيل شده اند. مخزن پر از جيوه( ي

ا الكل) است. هنگامي كه دماسنج را با جسمي گرمتر از خود خود تماس مي دهيم، حجم مايع داخل مخزت بيشتر مي شود، (انبساط مي يابد) و در لوله باريك بالا مي رود و در يك ارتفاع معيني مي ايستد. از اين ارتفاع مي توان براي مقايسه دماي اجسام مختلف با هم و يا با يك دماي اوليه قرار دادي استفاده كرد. زيرا هرچه دما بالاتر باشد، ارتفاع مايع بيشتر و هرچه دما كمتر باشد، ارتفاع مايع نيز كمتر خواهد بود. در اين وسيله دو دماي پاييني و بالايي ثابتي وجود دارد كه معمولاً دماهاي آب در حال ذوب( دماي پاييني با عدد صفر) و دماي بخار آب جوش( دماي بالايي با عدد ۱۰۰) هستند. فاصله بين اين دو دما به صد قسمت مساوي تقسيم مي شود و هر قسمت را يك درجه سلسيوس( با علامت ) مي نامند. مزيتهاي مهم اين وسيله آنست كه براي اندازه گيري دماهاي متوسط مناسب است و به علت سادگي و كوچكي براحتي قابل حمل بوده و در بسياري از مو قعيتها قابل استفاده مي باشد. معايب اين وسيله نيز آنست كه قادر به اندازه گيري دماهاي زياد و ياخيلي كم نيست به عبارت ديگر دامنه اندازه گيري آن محدود است و نيز به علت شيشه اي بودن لوله و جداره آن با اندك سهل انگاري مي شكند و غير قابل استفاده مي شود.
شرط هاي ويژه براي تعيين نقاط ثابت دماسنجي در مقياس سلسيوس كدامند؟
۱- يخ بايد خالص باشد زيرا ناخالصيها نقطه انجماد آب را پايين مي آورند.
۲- آب بايد خالص باشد زيرا ناخالصيها دماي جوش آب را بالا مي برند.
۳- مخزن دماسنج را نبايد در آب جوش فرو برد. زيرا ممكن است دماي آب در قسمتهاي مختلف آن اندكي تفاوت داشته باشد، در حالي كه دماي بخار مجاور سطح آب برابر نقطه جوش آب است.
۴- فشار محيط بايد يك اتمسفر باشد زيرا نقطه ذوب يخ و نقطه جوش آب به فشار محيط بستگي دارد.
مقياس كلوين( يا مقياس مطلق) چگونه است

در اين مقياس نقطه ثابت پايين دماي ۲۷۳- يعني كمترين دماي ممكن در طبيعت ( بنام صفر مطلق) در نظر گرفته مي شود. اين مقياس نقطه ثابت بالايي ندارد. زيرا در طبيعت براي دما حد بالايي يافت نشده است. در مقياس كلوين دما را با حرف TK ( يا T) و يكاي آن را با K نشان مي دهند. مثلاً براي بيان دماي ۳۰۰ درجه كلوين مي نويسيم: T=300K
مزيت مقياس كلوين بر مقياس سلسيوس چيست

اولاً نحوه درجه بندي اين مقياس بر اساس دماهاي واقعي در طبيعت است و ثانياً تمام دماها چه پايين چه بالا در آن با علامت مثبت نشان داده مي شود. از اين رو مقياس كلوين در كارهاي علمي رايجتر است و در سيستم بين المللي(SI) يكاي كلوين بعنوان يكاي دما انتخاب شده است.

تذكر:
۱- پايين ترين دماي ممكن در طبيعت، دماي صفر مطلق( ) است. در اين دما انرژي دروني جسم به حداقل ممكن خود مي رسد اما برابر صفر نيست.

۲- به دلايلي كه بيان آنها از حد اين كتاب فراتر است، رسيدن به دماي صفر مطلق امكان پذير نيست.
۳- يك قسمت( يك درجه) در مقياس كلوين دقيقاً با يك قسمت در مقياس سلسيوس برابر است.
۴- مقياس مطلق به افتخار ابداع كننده آن آقاي كلوين به همين نام بيان مي شود.
رابطه بين دماهاي كلوين و سلسيوس چگونه است؟
با توجه به اين كه دماي صفر كلوين معادل دماي ۲۷۳- سلسيوس است، نتيجه مي شود:

تصویر معادل فارسی تعریف واژه لاتین

آنتالپی محتوی گرمایی یک نمونه از ماده enthalpy
آنتالپی تشکیل برای یک ماده مرکب معین ، تغییر آنتالپی واکنشی که در آن ، یک مول ماده مرکب از پایدارترین شکلهای عناصر آن تشکیل می شود، آنتالپی تشکیل می‌نامند. enthalpy of formation
قانون هس یا قانون جمعبندی ثابت گرما تغییر آنتالپی واکنش شیمیایی ، ثابت است، خواه واکنش در یک مرحله ، خواه در دو مرحله انجام گیرد. Hess,s law

قانون نسبتهای معین یک ماده مرکب خالص ، عناصر یکسان با نسبتهای جرمی یکسان دارد. law of definite propotions
قانون پایستاری جرم در جریان واکنش شیمیایی ، تغییر قابل توجهی نمی‌کند. Law of conservation of mass
:::: انرژی ظرفیت انجام دادن کار Energy

دما درجه داغی یا سردی ، خاصیتی که جهت جریان یافتن خود به خود گرما را معین می‌کند. temperature
ظرفیت گرمایی مقدار گرمای لازمی است که دمای جرم معینی را یک درجه سانتی‌گراد بالا می‌برد. Heat capocity

گرما شکلی از انرژی است که به‌طور خودبخود از جسمی با دمای زیادتر به جسمی با دمای کمتر جریان می‌یابد. Heat
گرماسنج دستگاهی که برای اندازه گیری گرمای انتقال یافته در واکنشهای شیمیایی و تغییرات فیزیکی بکار می‌رود. Calorimeter

گرماشیمی مطالعه تغییرات انرژی که همراه با تغییرات شیمایی و فیزیکی است. thermochemistry

گرمای ویژه مقدار گرمای لازمی که دمای ۱gr ماده خالص را یک درجه سانتی‌گراد بالا می‌برد. specific heat

مقیاس دمای سلسیوس یک مقیاس دمایی براساس تخصیص صفر درجه سانتی‌گراد به نقطه انجماد عادی آب و ْ۱۰۰ سانتی‌گراد به نقطه جوش عادی آب است. Celsius temperature scale
مقیاس دمای فارنهایت نوعی مقیاس دمایی است که در آن ، نقطه انجماد عادی آب ، ْ۳۲فارنهایت و نقطه جوش عادی آب ْ۲۱۲فارنهایت است Fahrenheit temperature scale

مقیاس دمای کلوین یک مقیاس دمایی براساس تخصیص ۲۷۳k به نقطه انجماد عادی آب و ۳۷۳k به نقطه جوش عادی آب Kelvin tempratire scale

اصل عدم قطعیت تعیین همزمان موقعیت دقیق و حرکت یا تکانه (جرم در سرعت mv) دقیق یک الکترون ، ناممکن است. uncertainty principle

تابش الکترومغناطیسی انرژی تابشی که با سرعت خاصی (سرعت نور ، c) حرکت می‌کند و می‌توان آن را به‌صورت موجی یا کوانتومی توصیف کرد. Electromagnetic radiation

عدد کوانتومی اصلی عدد کوانتومی که پوسته انرژی الکترون مربوط را نشان می‌دهد. مقادیر n اعداد صحیح مثبت …و۳و۲و۱ است. main quantum number
عدد کوانتومی فرعی عدد کوانتومی که نوع پوسته فرعی و شکل اوربیتال الکترونهای مربوط را تعیین می‌کند. Sub sidiary
عدد کوانتومی مغناطیسی عدد کوانتومی که جهت گیری اوربیتال الکترونی را تعیین می‌کند. magnetic quantum number

فوتون یک کوانتوم انرژی تابشی photon

کوانتوم مقدار کوچک و معین انرژی تابشی. نظریه پلانک براین اساس است که انرژی تابش ، در این مقادیر جذب یا نشر می شود. انرژی یک کوانتوم ، E ، مستقیما با فرکانس تابش ، v ، متناسب است و ثابت تناسب ، h ، ثابت پلانک است. quantum
آنتالپی تصعید تغییر آنتالپی مربوط به فرآیندی که در آن ، یک جامد مستقیما به گاز تبدیل می‌شود. Enthalpy of sublimation
چرخه بورن هابر روش تحلیلی برای تغییرات آنتالپی یک فرآیند. H∆ کل فرآیند را با جمع جبری مقادیر H∆ مجموعه مراحلی که به همان نوع تغییر می‌انجامد، برابر می‌گیرند. Born-Haber cycle
اتمسفر واحد فشار که به صورت ۱۰۱۳۲۵Pa بیان می‌شود. atmosphere
اصل آووگادرو حجمهای مساوی از تمام گازها ، در دما و فشار یکسان ، دارای عده مولکولهای مساوی‌اند. Avogadro,s principle
پاسکال واحد فشار در دستگاه SI و آن برابر با نیرویی است که یک نیوتن (یا ۱kg.m.s2) بر سطح یک متر مربع وارد می‌کند. Pascal
تور واحد فشار که هم‌ارز با فشاری است که ستونی از جیوه را در ارتفاع ۱mm نگه می‌دارد. یک تور برابر ۷۶۰٫۱ اتمسفر است. torr
توزیع ماکسول- بولتسمان نحوه توزیع انرژی جنبشی یا سرعت مولکولی بین مولکولهای یک گاز Maxwell- Bultzman
ثابت گازهای ایده‌آل ضریب تناسب در معادله حالت یک گار ایده‌آل و یکی از مقادیر ۰٫۰۸۲۰۵۶L.atm/K.md است. Ideal gas constant
جذر میانگین مجذور سرعت جذر میانگین مجذور سرعتهای مولکولی root-mean-square speed
حجم مولی استاندارد حجم یک مول از گاز در دما و فشار استاندار که ۲۲٫۴۱۴L است. standard molecular volume
دمای بحرانی دمایی است که بالاتر از آن ، هرچند هم که فشار زیاد شود، مایع شدن گاز ناهمگن است. Critical temprature
ضریب تراکم پذیری PV/RT که در آن ، P فشار گاز ، V حجم گاز ، R ثابت گازهای ایده آل و T دمای مطلق است. ضریب تراکم پذیری برای یک مول از گاز ایده‌آل همواره برابر واحد است. Conversion factor

فشار نیرویی است که بر واحد سطح وارد می‌شود. Pressure
فشار بحرانی فشار لازم برای مایع شدن یک گاز در دمای بحرانی آن Critical pressure
فشار جزئی فشاری که یک جزء از یک مخلوط گازی اگر به تنهایی در حجم مورد نظر می‌بود، اعمال می‌کرد. Partial pressure
قانون آمونتون فشار یک گاز ، در حجم ثابت ، به‌طور مستقیم با دما تغییر می‌کند. Amonton,s Law
قانون بویل حجم یک گاز در دمای ثابت به نسبت عکس فشار تغییر می‌کند. Boyle ,s law

قانون ترکیب حجمی گیلوساک حجم گازهای مصرف شده یا تولید شده در یک واکنش شیمیایی ، اگر در دما و فشار ثابت اندازه گیری شده باشند، با نسبتهای اعداد صحیح کوچک بیان می‌شود. Gay-Lussac,s low of combining
قانون شارل حجم یک گاز ، در فشار ثابت ، به‌طور مستقیم با دمای مطلق تغییر می‌کند. charles Law
قانون فشارهای جزئی دالتون فشار کل مخلوطی از گازها برابر مجموع فشارهای جزئی هر یک از گازها است. Dalton,s Law of partial pressure

قانون نفوذ گراهام سرعت نفوذ یک گاز با جذر چگالی یا جذر وزن مولکول آن گاز نسبت معکوس دارد. Graham,s Law of effusion
کسر مولی نسبت تعداد مولهای یک جزء در یک مخلوط به تعداد کل مولها در آن مخلوط mole fraction
مسافت آزاد میانگین فاصله میانگینی است که یک مولکول بین برخوردهای خود با سایر مولکولهای گاز طی می‌کند. mean free path

معادله واندروالس معادله حالت گازها. نوعی از معادله حالت گاز ایده‌آل که نیروهای جاذبه بین مولکولی و حجم اشغال شده توسط مولکولهای گاز را به حساب می‌آورد. Vander wool,s equation
نظریه جنبشی گازها مدلی است در سطح مولکولی که می‌توان آن را برای توضیح قوانین گازها بکار برد و معادله گاز ایده آل را بدست آورد. Kinetic theory of gases

آنتالپی تبخیر انرژی لازم برای تبخیر مقدار معینی مایع (معمولا یک مول یا یک گرم) در دمای معین Enthalpy of vaprization
آنتالپی تبلور تغییر آنتالپی در تبدیل مقدار معینی مایع (معمولا یک مول یا یک گرم) به جامد در دمای معین Enthalpy of crystllization
آنتالپی ذوب انرژی لازم برای ذوب کردن مقدار معینی جامد (معمولا یک مول یا یک گرم) بر جامد در دمای معین Enthalpy of fusion
آنتالپی میعان تغییر آنتالپی در تبدیل مقدار معینی گاز (معمولا یک مول یا یک گرم) در دمای معین Enthalpy of condenstion
تبخیر فرآیند تبدیل مایع به گاز Vaporization

تصعید فرآیند تبدیل مستقیم جامد به گاز بدون عبور از حالت مایع Sublimation
تعادل شرایطی که در آن ، سرعت دو تمایل مخالف برابر می‌شوند. equilibrium
فشار بخار فشار بخار در حالت تعادل با مایع خالص یا جامد خالص در دمای معین vapour pressure
معادله کلازیوس- کلاپیرون معادله ای است که فشار بخار یک مایع در دو دمای مختلف را با یکدیگر و با آنتالپی تبخیر آن مایع مرتبط می‌سازد Clausius- Clapeyron equation
نقطه انجماد دمایی که در آن ، فازهای جامد و مایع با یکدیگر در حال تعادلند. اگر فشار کل ، ۱atm باشد، این مقدار را انجماد عادی می‌نامیم. Solidify point
نقطه جوش نقطه جوش یک مایع ، عبارت از دمایی است که در آن ، فشار بخار مایع با فشار بیرونی برابر می‌شود و نقطه جوش عادی یک مایع ، دمایی است که در آن ، فشار بخار مایع برابر ۱atm است. boiling point
نقطه ذوب مراجعه کنید به نقطه انجماد melting point

نقطه سه گانه دما و فشاری که در آن ، حالات جامد ، مایع و گاز یک ماده در عین حال با یکدیگر در حال تعادل‌اند. triple point
آبپوشی فرایندی است که آن ، مولکولهای آب به سوی ذرات ماده حل شده جذب می‌شوند و آنها را احاطه می‌کنند. Hydration
آزئوتروپ محلولی است که فشار بخار آن ، بالاتر یا پایین‌تر از فشار بخار هر یک از اجرای خالص است. اگر فشار بخار بالاتر باشد، آن محلول ، آزئوتروپ با نقطه جوش مینیمم و اگر پایین‌تر باشد، آزئوتروپ با نقطه جوش ماکزیمم است. Azeotrope
آنتالپی آبپوشی تغییر آنتالپی مربوط به فرآیند آبپوشی یونهای گازی از مقدار معینی (معمولا یک مول) از یک ماده حل شده است. Enthalpy of hydration

آنتالپی انحلال تغییر آنتالپی مربوط به فرآیند انحلال مقدار معینی (معمولا یک مول) از یک حل شونده در یک حلال است. مقدار این آنتالپی به دما و غلظت نهایی محلول بستگی دارد. Enthalpy of solution

اسمز فرآیند عبور مولکولهای حلال از غشای نیم‌تراوایی است که دو محلول را از یکدیگر جدا می‌کند. جهت عبور این مولکولها به سوی محلول غلیظتر است. Osmosis
اصل لوشاتلیه هر سیستم در حالت تعادل نسبت به تغییر شرایط ، عکس‌العمل نشان داده، در جهت مقابله با آن عمل می‌کند. Le,chatelier,s priciple

تقطیر جداسازی اجزای سازنده یک محلول با روش تبخیر و تراکم است. Distillation

خواص غلظتی خواصی از یک محلول است که به غلظت ذرات ، نه به ماهیت این ذرات ، بستگی دارند. این خواص ، عبارتند از کاهش بخار ، نزول نقطه انجماد ، صعود نقطه جوش و فشار اسمزی Colligalive properties
ضریب وانت- هوف عبارت از نسبت مقدار خاصیت غلظتی اندازه گیری شده یک محلول به مقدار محاسبه شده آن خاصیت است، به فرض اینکه ماده حل شده غیر الکترولیت باشد. Van,t Hoff factor
قانون رائول فشار جزئی هر جزء از یک محلول ایده آل در بخار آن محلول برابر با حاصلضرب فشار بخار آن جزء به صورت خالص در کسر مولی آن جزء در محلول است. Rault,s Law

قانون هنری وقتی که یک گاز در یک مایع بدون واکنش شیمیایی حل می‌شود، مقدار گاز حل شده در مقدار معینی از مایع با فشار جزئی آن گاز در بالای محلول نسبت مستقیم دارد. Hanry,s Law
محلول ایده آل محلولی است که از قانون رائول پیروی می‌کند. یک محلول دو جزئی متشکل از B,A وقتی ایده آل است که در آن ، نیروهای بین مولکولی مولکولهای B,A و مولکولهای A,A و مولکولهای B,B اساسا یکسانند. Ideal solution

‏۱۰‏/۰۵‏/۲۰۰۹