گزارش كارآموزش حسابداري
بيمارستان شهيد رجايي كرج

 

تاريخچه:

بيمارستان شهيد محمد علي ‌رجايي با اهدا‌‌ي زمين وبنا توسط مرحوم يدالله دهستاني وبا مالكيت دولتي از سال ۱۳۴۵درحصارك كرج به صورت درمانگاه شروع به كارنموده است. از سال ۱۳۶۱ با دايرنمودن بخش داخلي و اورژانس با تعداد ۱۰۰ تخت به فعاليت خود ادامه داده است ، زير بناي بيمارستان در ابتدا ،۱۳۷۴ متر مربع بوده ، كه با گسترش فضاي فيزيكي‌در سالهاي ۶۶ و ۷۷ هم اكنون مساحت كل زمين بيمارستان ۷۷۵۰ متر مربع و زير بناي ۶۰۰۰ متر مربع ميباشد.
درحال حاضر با ايجاد تمهيداتي پروژه هاي سي تي اسكن ،گاما اسكن ( پزشكي هسته‌اي ) جراحي قلب بازوآنژيوگرافي وفيزيوتراپي‌درحال راه اندازي مي باشدكه با مساعدت افراد خيردرقالب شركتهاي خاور ميانه و… صورت خواهد گرفت .

بخش ها:

بيمارستان شهيد رجايي با ۱۹۲ تخت مصوب و ۱۳۳ تخت فعال داراي بخش هاي داخلي زنان و مردان (داخلي عفوني و داخلي مغز و اعصاب ) ، بخش هاي ويژه ( سي تي يووپست سي سي يو و آي سي يو ) بخش دياليز و بخش فوريت هاي پزشكي بوده و آماده ي ارائه ي خدمات به مراجعين محترم مي باشد .

بخش هاي داخلي :

بخش هاي داخلي زنان و مردان با داشتن ۶۲ تخت فعال دردوبخش مجزا با به‌كارگيري متخصصين سرشناس وخوشنام درگرايش هاي داخلي ، عفوني‌، داخلي مغزواعصاب ، راديولوژي ، گوارش ، نفرولوژي، وپرستاران ما‌هرو ورزيده باداشتن امكانات وتجهيزات پزشكي وغيرپزشكي به مراجعين سرويس دهي نموده وبه منظور بهبودكيفي وضعيت ساختماني وتجهيزاتي به صورت‌روزانه ، ماهيانه و ساليانه تحت نظارت وبازرسي سوپروايزران بيمارستان بوده است وطبق برنامه ريزي واجراي مناسب صورت مي گيرد .

بخش هاي سي سي يوو پست سي سي يو :

بيمارستان شهيد رجايي با داشتن‌دو بخش سي سي يو و دو بخش پست سي سي يو واتاق پيسينگ به‌عنوان بزرگترين بلوك غرب استان تهران پذيراي بيماران عزيز بوده و با به كارگيري پزشكان وپرستاران دلسوزوآخرين دستاورهاي‌ تجهيزات پزشكي‌درراستاي ارائه ي خدمات مربوط فعاليت مي كند .

بخش آي سي يو:

بيمارستان شهيد رجايي در سطح شهرستان كرج به عنوان تنها مركز درماني داراي بخش آي سي يو داخلي مي باشد.

بخش دياليز :

اين بخش با به كارگيري پزشك فوق تخصص نفرولوژي و پرستاران آموزش ديده در قالب چهار شيفت كاري درتمام ايام هفته نسبت به ارائه ي سرويس به بيماران دياليزي اقدام مي نمايند.

بخش فوريت هاي پزشكي :

بخش فوريتهاي پزشكي با داشتن ۱۸ تخت فعال درقالب اتاق هاي احياء قلبي، ريوي، تحت نظر، نوار قلب ،تزريقات وداروخانه ي اورژانس به صورت شبانه‌روزي فعال بوده و با به‌كارگيري پزشكان عمومي به ارائه‌ي خدمات درماني به بيماران مبادرت مي ورزد .

كلينيك هاي تخصصي:

كلينيك تخصصي ‌بيمارستان شهيد رجايي طبق برنامه‌ي تنظيم شده درتمام ايام هفته به‌ جزايام تعطيل جهت انجام خدمت به عموم مردم آماده بوده وشامل تخصص‌هاي زير ميباشد :

داخلي :
داخلي مغزواعصاب
اعصاب و روان
قلب وعروق
عفوني
پوست
نفرولوژي( فوق تخصص)
قلب اطفال ( فوق تخصص )
گوارش ( فوق تخصص )
كلينيك تغذيه

ساير خدمات قابل ارائه دركلينيك تخصصي شامل موارد زيرمي باشد:
آندوسكوپي
كولونو سكوپي
اسپيرو‌متري
تست ورزش
اكووكارديوگرافي

الكتروآنسفالوگرافي ( نوار مغز )
الكتروكارديوگرافي ( نوار قلب )
سونوگرافي
راديولوژي
آزمايشگاه
فيزيوتراپي

شركت ها و سازمانهاي طرف قرارداد با بيمارستان :

بيمه درماني پايه بيمه هاي مكمل ساير بانك ها
تامين اجتماعي
خدمات درماني
كارمندان، ساير اقشار ، روستايي ، شهري
نيروهاي مسلح
كميته امداد

دانا
آتيه سازان
ايران
دي
سينا
شركت نفت
تيپ دوم عاشورا
ملت
صادرات
تجارت

نيروي انساني :

بيمارستان شهيد رجايي‌كرج داراي‌تعداد ۴۰۰ نفر پرسنل دربخش هاي مختلف بيمارستان مي باشد.
كاركنان به ۳ دسته تقسيم مي شوند شامل :
۱ – كاركنان رسمي
۲ -كاركنان طرحي
۳ -كاركنان پيماني
از اين سه‌گروه حدود ۱۱۰نفركاركنان رسمي ، ۱۹۰ نفر به صورت پيماني وبقيه يعني تعداد۱۰۰ نفركاركنان طرحي‌ مي باشند.

تعداد كارمندان‌ رسمي به صورت‌ثابت ميباشد ، اما تعدادكارمندان طرحي ممكن است متغير باشد چراكه ممكن است طرح هريك ازپزشكان وپرستاران به اتمام رسيده وديگردراين مكان مشغول به فعاليت نباشند.

چارت سازماني :

شرح وظايف امورمالي:

هزينه:

دربيمارستان رجايي ودراماكن‌دولتي ‌ابتدا هزينه از محل درآمد هاي اختصاصي مي باشد و سپس با اسناد و مدارك دراختيار داشته ، تمام هزينه هاي مرتبط‌ را شناسايي‌كرده وازدانشگاه علوم پزشكي تهران‌درخواست وجه مي‌كنند. البته قابل ذكر است‌كه دانشگاه مبلغي‌را به عنوان بودجه‌دراختيار بيمارستان قرارمي‌دهد .يا اينكه هزينه‌اي انجام مي شود ودر قبال آن بدهي براي موسسه ايجاد مي شود براي پرداخت اين بدهي ازدانشگاه درخواست وجه مي كنند .

دفترداري:

بعد از اينكه تمام اسناد هزينه تامين اعتبار شد ومورد رسيدگي قرارگرفت و به تاييد رياست حسابداري ورياست بيمارستان رسيد وظيفه دفترداري اين است كه :
تمام هزينه هاي رخ داده شده را دردفاتر معين ، روزنامه و كل وارد نمايد.

حسابداري:

وظايف حسابداري شامل موارد زير مي باشد:
۱- محاسبه طرح كارانه ي پزشكان
۲- حقوق وكاركنان رسمي ، طرحي و پيماني
۳- ثبت هزينه دراسناد هزينه
۴- محاسبه ي درآمد اختصاصي بيمارستان
۵- ترازعمليات مالي دراواخر هر ماه

۶- تامين اعتباراسناد هزينه
۷- ارائه ليست بيمه به اداره ي تامين اجتماعي

اموال:

مسئوليت ثبت و نگهداري اموال واثاثه وتجهيزات دربيمارستان رادارد اين اموال وتجهيزات طبق شماره سريال خود دردفاتر ثبت مي شود . ( جز سرمايه ي بيمارستان به حساب مي آيد كه در دفاتر با نام تملك سرمايه اي ثبت مي شود.)

ترخيص:

در اين قسمت پرونده هاي مربوط به بيماران تكميل مي‌گردد وترخيص بيماران دراين بخش صورت مي گيرد . رابطه اي كه با بخش حسابداري دارد اين است كه پرونده هاي بيماران را به طوركامل تكميل كرده ودراختيار حسابداري قراردهد اطلاعاتي از قبيل:
۱- نوع بيماري
۲- تعداد روزهاي بستري شده
۳- خدمات انجام شده براي بيمار
۴- مشاوره ي بيمار
۵- مبلغ كل خدمات ارائه شده

ترخيص به دين ترتيب مي باشد:كه بعد از ارسال پرونده ازبخش بستري شده ي بيمار، مبلغ قابل پرداخت براي بيماردر پرونده قيد مي شود ويك نسخه ازآن را به بيماران براي تصفيه حساب مي
دهندكه بايستي وجه را به صندوق واريز كنند و قبض آن را براي ضميمه كردن پرونده به مسئول ترخيص تحويل دهند و بعد ازآن بيمارترخيص مي شود.

اسناد پزشكي:

در اين قسمت كليه پرونده هاي بيماران ، فوتي ها وكليه اطلاعات مربوط به آنان بايگاني مي شود.

شرح وظايف امور اداري:
تداركات:

وظايف تداركات خريد دارو ،تجهيزات پزشكي ،لوازم جانبي‌كامپيوترو…

كارگزيني:

در اين مرحله شرايط استخدام كارمند قيد شده و ميزان صلاحيت براي انجام كار بررسي مي شود.

دبيرخانه:

كاركنان موجود دردبيرخانه موظفندكليه نامه هاي وارده وارسالي را تايپ وشماره‌كرده وبه قسمت هاي مربوطه توزيع كنند .
دراين قسمت دفاتري مربوط‌به ثبت نامه ها ، مرخصي وماموريت‌كارمندان ثبت مي شودكه‌آن را به بايگاني ارسال ميدارند.

بايگاني :

در اين قسمت پرونده هاي پرسنلي تنظيم و نگهداري مي شود پرونده هاي پرسنل شامل موارد زير مي باشد :
۱- ميزان تحصيلات
۲- وضعيت تاهل
۳- تعداد فرزندان

۴- افزايش سنوات خدمت
۵- برگه هاي ماموريت
۶- برگه هاي مرخصي

خدمات:

كار اين بخش خدمات به ساير بخش ها‌ مي باشد به طورمثال : اگراحتياج به تعمير برق داشته باشد وظيفه خدمات است‌كه عيب‌آن رابرطرف كند.

بخش اول: اصول حسابداري

بيمارستان شهيدرجايي يكي‌از مراكز خدمات درماني است‌كه زيرنظردانشگاه علوم پزشكي‌وشبكه بهداشت‌ودرمان‌كرج فعاليت ميكند ،كه بخشي ازهزينه هاي‌آن ازطريق درآمدهاي اختصاصي و بخش‌ديگري ازطريق بودجه مصوب دولت تامين مي شود تحقق يافتن هزينه ها درار‌گان هاي‌دولتي مشروط به مراحلي مي باشد از قبيل:
تشخيص:

در مرحله اول ،كه تحت نظررياست بيمارستان مي باشد ارگان‌دولتي بايد تشخيص دهدآيا اين هزينه لازم و ضروري است يا خير.

تامين اعتبار :

درمرحله اول اگر هزينه اي لازم وضروري تشخيص داده شد ازمحل اعتبارمصوبه تمام يا قسمتي را تخصيص مي دهند.

تعهد:

مرحله به بار آمدن هزينه( منظور زماني است‌كه هزينه انجام مي شود )

تسجيل:

در اين مرحله با توجه به اسناد و مدارك تعيين مي شود مقدار بدهي به چه ميزان است .
( بدهي اي‌كه بابت انجام هزينه ارگان دولتي متحمل شده.)

صدور حواله :

اجازه براي پرداخت بدهي .

در خواست :

وجه مورد نظر براي دادن بدهي ازخزانه درخواست مي شود.

اعمال نظارت مالي:

در اين مرحله نماينده خزانه بررسي مي كندكه آيا هزينه ي انجام شده برابر با اعتبارمصوبه براي آن هزينه است يا خير .

تنظيم اسناد حسابداري:

قبل ‌ازاينكه هزينه‌اي ‌به‌ثبت برسد تداركات يا همان مسئول خريد موظف است برگ‌درخواست خريد رابه تاييد رياست بيمارستان برساند. بعد ازاينكه رياست بيمارستان تاييدكردكه اين هزينه لازم وضروري است اينك بايد تداركات اقدام به خريد كند ، فاكتورهاي خريد بايد ضميمه برگ درخواست باشد .اولين سند هزينه را مسئول تداركات ميزند(صفحه ي ۲۴ نمونه ي سند هزينه) و دراختيار مسئول رسيدگي قرارمي دهد بعد از اينكه مسئول رسيدگي تمام مدارك خريد را رويت‌كرد وهيچ اشكالي درآن نبود به حسابدار براي تنظيم سند هزينه تحويل‌مي دهد . قابل توضيح مي باشدكه اگر مدارك خريد ‌داراي اشكالي باشد مثلا : تاريخ فاكتورخط‌خوردگي داشته باشد يا اعتباري براي هزينه نشده باشد مدارك را برگشت مي دهد بعد از اينكه تمام عيوب برطرف شد نزد حسابدار رفته تا سند هزينه صادر شود.
سند هزينه‌داراي‌دونسخ مي باشد‌كه اولي براي‌دانشگاه براي‌نظارت برحسن اجراي‌كارارسال مي شود ودومي‌درخود بيمارستان مانده وروي‌آن روكش سند‌ را زده‌‌‌‌‌ وبايگاني مي‌شود.

بيمارستان شهيد رجايي تاريخ:…………
حصارك كرج سند هزينه شماره……………

امور مالي بيمارستان لطفا به پرداخت مبالغ ذيل با توجه
به شرح سند و مدارك پيوست در وجه آقاي / شركت پرداخت نماييد
رديف شماره در خواست خلاصه شرح مخارج مبلغ ريالي

اين نوع سند هزينه زماني نوشته مي شودكه فاكتورخريدرسيده باشد.
( بدون هيچ عيب ونقصي )

توضيحات سند هزينه: ( دومين سند )

تاريخ : تاريخي‌كه سند نوشته مي شود بايد قيد شود.

اسم گيرنده ي وجه: نام موسسه يا فروشگاه يا مكاني‌كه هزينه بابت‌آن صرف مي شود.

كد هزينه: هر هزينه‌اي دردفاترحسابداري داراي‌كد مخصوص‌‌بـه خود ميباشد . مثلا كد ۱۰۱۰۱ مربوط به پرداخت حقوق به‌كاركنان رسمي مي باشد .

‌شرح سند: در اين قسمت توضيح كاملي ست ازهزينه‌ي انجام شده .مثلا اگر بيمارستان هزينه ي اياب وذهاب پرداخت‌كرده باشد درشرح سند اينگونه مي نويسد :
پرداختي بابت هزينه ي اياب و ذهاب كاركنان جهت بيمارستان شهيد رجايي كرج در
شهريور ۱۳۸۵ طبق مدارك پيوست.

دفتر معين : يكي ازدفاترحسابداري دفترمعين مي باشدكه شماره هاي مخصوصي براي هر هزينه دارد كه در سند هزينه درقسمت دفتر معين شماره معين‌آن هزينه ذكرمي شود.

اصل مبلغ: يعني‌آن مبلغي‌كه براي حساب مربوط هزينه شده.

كسور : برخي ازحسابها كسورات‌دارند مثل بيمه وماليات مثال:
بيمارستان رجايي با موسسه توريستي وحدت قرارداد دارد كه ۵% مبلغ هزينه شده به عنوان ماليات كسر مي شود .

مبلغ پرداختي: اگر اصل مبلغ را ازكسورات كم‌كنيم مبلغ پرداختي بدست مي‌آيد.

اسم گيرنده وجه: شركت راي كار پرداز نشاني كامل………………………………………
عطف به صفحه ي ۳۵ ( روكش سند)

كد هزينه
شرح
دفترمعين
اصل مبلغ
كسور
مبلغ پرداختي

اتوماسيون
۵% رياست دانشگاه

بانك
۵۰۲۰۲۰۸۵

مدارك پيوست
پرداختي بابت خريد لوازم كامپيوتر جهت بيمارستان شهيد رجايي كرج طبق مدارك پيوست

خالص پرداختي در وجه شركت راي كار پرداز

۰۰۰

۳۹۰

۰۰۰

۳۹۰
۰۰۰
۳۹۰ ۰۰۰ ۳۹۰

اسم گيرنده وجه: تعمير گاه الكترومكانيك نشاني كامل…………………………
عطف به صفحه ي ۳۶ ( روكش سند)

كد هزينه
شرح
دفترمعين
اصل مبلغ
كسور
مبلغ پرداختي

درآمد اختصاصي

كد ۲۰۴۹
درآمد ها

بانك
۵۰۲۰۲۰۸۵

مدارك پيوست
بابت سيم پيچي موتور كولر و بلبرينگ و تراشكاري جهت بيمارستان شهيد رجايي كرج طبق مدارك پيوست

وصولي غير قابل انتقال به خزانه ۵ % ماليات

۰۰۰

۵۸۰

۱

۰۰۰

۷۹

۰۰۰

۵۰۱

۱

۰۰۰
۵۸۰
۱
۰۰۰
۷۹
۰۰۰
۵۰۱
۱

اسم گيرنده ي وجه: موسسه ي توريستي وحدت نشاني كامل…………………………………………..
عطف به صفحه ي ۳۷ ( روكش سند)

كد هزينه
شرح دفتر معين
اصل مبلغ
كسور
مبلغ پرداختي

در آمد اختصاصي

كد ۲۱۳۰۵
درآمدهاي

بانك
۵۰۲۰۲۰۸۵

مدارك‌پيوست

پرداختي بابت هزينه ي اياب و ذهاب كاركنان بيمارستان شهيد رجايي كرج در شهريور ۸۵ طبق مدارك پيوست.

وصولي غير قابل انتقال به خزانه ۵% ماليات

خالص پرداختي در وجه موسسه توريستي وحدت

۰۰۰

۵۰۰

۱۲

۰۰۰

۶۲۵

۰۰۰

۸۷۵

۱۱

۰۰۰
۵۰۰
۱۲

۰۰۰

۶۲۵

۰۰۰
۸۷۵
۱۱

اسم گيرنده ي وجه : دكتر فولادي نشاني كامل……………….
عطف به صفحه ي ۳۸ ( روكش سند)
كد هزينه شرح رر اصل مبلغ كسور مبلغ پر داختي
۳۰۳۰۳۰۰۰۰

۱۰۱۰۲
۱۰۲۰۱۰
۱۰۲۰۵
۱۰۲۰۳
۶۰۱۱۴

بانك ۵۰۲۰۲۰۸۵

پرداختي بابت حقوق يكي از كاركنان

حقوق
فوق العاده شغل
تفاوت تطبيق
سختي كار
بابت ۲۰% بيمه سهم سازمان
در امد هاي وصولي ۲۷% بيمه

پرداخت در وجه دكتر فولادي

پرداخت در وجه ۶۰۰۰۰ تامين اجتماعي

۹۴۴
۶۰۵
۴۵۲
۰۱۹

۱۹۱
۳۲۴
۶۹
۱۰۵

۸۲۳

۴۶۱

۱۴۱

۱۹۱

۳۸۲

۴۶۱

۶۴۱

۱۹۱

مدارك پيوست ۰۲۰ ۶۹۱ ۲۸۴ ۳۳۳ ۸۴۳ ۸۳۲

اسم گيرنده ي وجه: آقاي محمدي نشاني كامل…………. ………………
عطف به صفحه ي۳۹ ( روكش سند)
كد هزينه شرح ر اصل مبلغ كسور مبلغ پرداختي

در آمد هاي

كد ۲۰۳۰۳

كد ۲۱۱۰۵

بانك ۵۰۲۰۲۰۸۵

اختصاصي بابت خريد واجرت لوازم جهت تعمير امبولانس جهت بيمارستان طبق مدارك پيوست

پرداخت در وجه آقاي محمدي.

۰۰۰

۰۰۰

۷۰

۴۶

۰۰۰

۱۱۶

مدارك پيوست ۰۰۰ ۱۱۶ ۰۰۰ ۱۱۶

اسم گيرنده ي وجه : محمدي نشاني كامل………………………………
عطف به صفحه ي ۴۰ ( روكش سند)

كد هزينه
شرح
دفترمعين
اصل مبلغ
كسور
مبلغ پرداختي

طرح هاي عمراني

كد ۴۰۰۱

تنخواه گردان تداركات
پرداختي بابت خريد
مصالح ساختماني و بار گيري آن بابت بيمارستان شهيد رجايي كرج طبق مدارك پيوست .

كسر ازبدهي آقاي محمدي

۲۲۰

۲۴۳

۲۰

۲۲۰

۲۴۳

۲۰

۲۲۰ ۲۴۳ ۲۰ ۲۲۰ ۲۴۳ ۲۰

اسم گيرنده ي وجه : كامپيوتر پيشگان نشاني كامل ………………………………………………..
عطف به صفحه ي۴۱ ( روكش سند)

كد هزينه
شرح
دفترمعين
اصل مبلغ
كسور
مبلغ پرداختي

در آمد اختصاصي

كد ۲۱۳۰۵

درامد هاي

بانك ۵۰۲۰۲۰۸۵

مدارك پيوست

پرداختي بابت حقوق و مزاياي كاركنان در تير ۸۵
جهت بيمارستان شهيد رجايي كرج طبق مدارك پيوست.

وصولي ۵% ماليات

سپرده وصولي ۵% ماليات

خالص پرداختي در وجه كامپيوتر پيشه گان

۷۰۰

۷۸۷

۷

۳۸۵

۳۸۵

۳۸۹

۳۸۹

۹۳۰

۰۰۸

۷
۷۰۰
۷۸۷ ۷ ۷۷۰
۷۷۸ ۹۳۰ ۰۰۸ ۷
تاريخچه:

بيمارستان شهيد محمد علي ‌رجايي با اهدا‌‌ي زمين وبنا توسط مرحوم يدالله دهستاني وبا مالكيت دولتي از سال ۱۳۴۵درحصارك كرج به صورت درمانگاه شروع به كارنموده است. از سال ۱۳۶۱ با دايرنمودن بخش داخلي و اورژانس با تعداد ۱۰۰ تخت به فعاليت خود ادامه داده است ، زير بناي بيمارستان در ابتدا ،۱۳۷۴ متر مربع بوده ، كه با گسترش فضاي فيزيكي‌در سالهاي ۶۶ و ۷۷ هم اكنون مساحت كل زمين بيمارستان ۷۷۵۰ متر مربع و زير بناي ۶۰۰۰ متر مربع ميباشد.
درحال حاضر با ايجاد تمهيداتي پروژه هاي سي تي اسكن ،گاما اسكن ( پزشكي هسته‌اي ) جراحي قلب بازوآنژيوگرافي وفيزيوتراپي‌درحال راه اندازي مي باشدكه با مساعدت افراد خيردرقالب شركتهاي خاور ميانه و… صورت خواهد گرفت .

بخش ها:

بيمارستان شهيد رجايي با ۱۹۲ تخت مصوب و ۱۳۳ تخت فعال داراي بخش هاي داخلي زنان و مردان (داخلي عفوني و داخلي مغز و اعصاب ) ، بخش هاي ويژه ( سي تي يووپست سي سي يو و آي سي يو ) بخش دياليز و بخش فوريت هاي پزشكي بوده و آماده ي ارائه ي خدمات به مراجعين محترم مي باشد .

بخش هاي داخلي :

بخش هاي داخلي زنان و مردان با داشتن ۶۲ تخت فعال دردوبخش مجزا با به‌كارگيري متخصصين سرشناس وخوشنام درگرايش هاي داخلي ، عفوني‌، داخلي مغزواعصاب ، راديولوژي ، گوارش ، نفرولوژي، وپرستاران ما‌هرو ورزيده باداشتن امكانات وتجهيزات پزشكي وغيرپزشكي به مراجعين سرويس دهي نموده وبه منظور بهبودكيفي وضعيت ساختماني وتجهيزاتي به صورت‌روزانه ، ماهيانه و ساليانه تحت نظارت وبازرسي سوپروايزران بيمارستان بوده است وطبق برنامه ريزي واجراي مناسب صورت مي گيرد .

بخش هاي سي سي يوو پست سي سي يو :

بيمارستان شهيد رجايي با داشتن‌دو بخش سي سي يو و دو بخش پست سي سي يو واتاق پيسينگ به‌عنوان بزرگترين بلوك غرب استان تهران پذيراي بيماران عزيز بوده و با به كارگيري پزشكان وپرستاران دلسوزوآخرين دستاورهاي‌ تجهيزات پزشكي‌درراستاي ارائه ي خدمات مربوط فعاليت مي كند .

بخش آي سي يو:

بيمارستان شهيد رجايي در سطح شهرستان كرج به عنوان تنها مركز درماني داراي بخش آي سي يو داخلي مي باشد.

بخش دياليز :

اين بخش با به كارگيري پزشك فوق تخصص نفرولوژي و پرستاران آموزش ديده در قالب چهار شيفت كاري درتمام ايام هفته نسبت به ارائه ي سرويس به بيماران دياليزي اقدام مي نمايند.

بخش فوريت هاي پزشكي :

بخش فوريتهاي پزشكي با داشتن ۱۸ تخت فعال درقالب اتاق هاي احياء قلبي، ريوي، تحت نظر، نوار قلب ،تزريقات وداروخانه ي اورژانس به صورت شبانه‌روزي فعال بوده و با به‌كارگيري پزشكان عمومي به ارائه‌ي خدمات درماني به بيماران مبادرت مي ورزد .

كلينيك هاي تخصصي:

كلينيك تخصصي ‌بيمارستان شهيد رجايي طبق برنامه‌ي تنظيم شده درتمام ايام هفته به‌ جزايام تعطيل جهت انجام خدمت به عموم مردم آماده بوده وشامل تخصص‌هاي زير ميباشد :

داخلي :
داخلي مغزواعصاب
اعصاب و روان
قلب وعروق
عفوني
پوست
نفرولوژي( فوق تخصص)
قلب اطفال ( فوق تخصص )
گوارش ( فوق تخصص )
كلينيك تغذيه

ساير خدمات قابل ارائه دركلينيك تخصصي شامل موارد زيرمي باشد:
آندوسكوپي
كولونو سكوپي
اسپيرو‌متري
تست ورزش
اكووكارديوگرافي

الكتروآنسفالوگرافي ( نوار مغز )
الكتروكارديوگرافي ( نوار قلب )
سونوگرافي
راديولوژي
آزمايشگاه
فيزيوتراپي

شركت ها و سازمانهاي طرف قرارداد با بيمارستان :

بيمه درماني پايه بيمه هاي مكمل ساير بانك ها
تامين اجتماعي
خدمات درماني
كارمندان، ساير اقشار ، روستايي ، شهري
نيروهاي مسلح
كميته امداد

دانا
آتيه سازان
ايران
دي
سينا
شركت نفت
تيپ دوم عاشورا
ملت
صادرات
تجارت

نيروي انساني :

بيمارستان شهيد رجايي‌كرج داراي‌تعداد ۴۰۰ نفر پرسنل دربخش هاي مختلف بيمارستان مي باشد.
كاركنان به ۳ دسته تقسيم مي شوند شامل :
۱ – كاركنان رسمي
۲ -كاركنان طرحي
۳ -كاركنان پيماني
از اين سه‌گروه حدود ۱۱۰نفركاركنان رسمي ، ۱۹۰ نفر به صورت پيماني وبقيه يعني تعداد۱۰۰ نفركاركنان طرحي‌ مي باشند.

تعداد كارمندان‌ رسمي به صورت‌ثابت ميباشد ، اما تعدادكارمندان طرحي ممكن است متغير باشد چراكه ممكن است طرح هريك ازپزشكان وپرستاران به اتمام رسيده وديگردراين مكان مشغول به فعاليت نباشند.

چارت سازماني :

شرح وظايف امورمالي:

هزينه:

دربيمارستان رجايي ودراماكن‌دولتي ‌ابتدا هزينه از محل درآمد هاي اختصاصي مي باشد و سپس با اسناد و مدارك دراختيار داشته ، تمام هزينه هاي مرتبط‌ را شناسايي‌كرده وازدانشگاه علوم پزشكي تهران‌درخواست وجه مي‌كنند. البته قابل ذكر است‌كه دانشگاه مبلغي‌را به عنوان بودجه‌دراختيار بيمارستان قرارمي‌دهد .يا اينكه هزينه‌اي انجام مي شود ودر قبال آن بدهي براي موسسه ايجاد مي شود براي پرداخت اين بدهي ازدانشگاه درخواست وجه مي كنند .

دفترداري:

بعد از اينكه تمام اسناد هزينه تامين اعتبار شد ومورد رسيدگي قرارگرفت و به تاييد رياست حسابداري ورياست بيمارستان رسيد وظيفه دفترداري اين است كه :
تمام هزينه هاي رخ داده شده را دردفاتر معين ، روزنامه و كل وارد نمايد.

حسابداري:

وظايف حسابداري شامل موارد زير مي باشد:
۱- محاسبه طرح كارانه ي پزشكان
۲- حقوق وكاركنان رسمي ، طرحي و پيماني
۳- ثبت هزينه دراسناد هزينه
۴- محاسبه ي درآمد اختصاصي بيمارستان
۵- ترازعمليات مالي دراواخر هر ماه

۶- تامين اعتباراسناد هزينه
۷- ارائه ليست بيمه به اداره ي تامين اجتماعي

اموال:

مسئوليت ثبت و نگهداري اموال واثاثه وتجهيزات دربيمارستان رادارد اين اموال وتجهيزات طبق شماره سريال خود دردفاتر ثبت مي شود . ( جز سرمايه ي بيمارستان به حساب مي آيد كه در دفاتر با نام تملك سرمايه اي ثبت مي شود.)

ترخيص:

در اين قسمت پرونده هاي مربوط به بيماران تكميل مي‌گردد وترخيص بيماران دراين بخش صورت مي گيرد . رابطه اي كه با بخش حسابداري دارد اين است كه پرونده هاي بيماران را به طوركامل تكميل كرده ودراختيار حسابداري قراردهد اطلاعاتي از قبيل:
۱- نوع بيماري
۲- تعداد روزهاي بستري شده
۳- خدمات انجام شده براي بيمار
۴- مشاوره ي بيمار
۵- مبلغ كل خدمات ارائه شده

ترخيص به دين ترتيب مي باشد:كه بعد از ارسال پرونده ازبخش بستري شده ي بيمار، مبلغ قابل پرداخت براي بيماردر پرونده قيد مي شود ويك نسخه ازآن را به بيماران براي تصفيه حساب مي
دهندكه بايستي وجه را به صندوق واريز كنند و قبض آن را براي ضميمه كردن پرونده به مسئول ترخيص تحويل دهند و بعد ازآن بيمارترخيص مي شود.

اسناد پزشكي:

در اين قسمت كليه پرونده هاي بيماران ، فوتي ها وكليه اطلاعات مربوط به آنان بايگاني مي شود.

شرح وظايف امور اداري:
تداركات:

وظايف تداركات خريد دارو ،تجهيزات پزشكي ،لوازم جانبي‌كامپيوترو…

كارگزيني:

در اين مرحله شرايط استخدام كارمند قيد شده و ميزان صلاحيت براي انجام كار بررسي مي شود.

دبيرخانه:

كاركنان موجود دردبيرخانه موظفندكليه نامه هاي وارده وارسالي را تايپ وشماره‌كرده وبه قسمت هاي مربوطه توزيع كنند .
دراين قسمت دفاتري مربوط‌به ثبت نامه ها ، مرخصي وماموريت‌كارمندان ثبت مي شودكه‌آن را به بايگاني ارسال ميدارند.

بايگاني :

در اين قسمت پرونده هاي پرسنلي تنظيم و نگهداري مي شود پرونده هاي پرسنل شامل موارد زير مي باشد :
۱- ميزان تحصيلات
۲- وضعيت تاهل
۳- تعداد فرزندان

۴- افزايش سنوات خدمت
۵- برگه هاي ماموريت
۶- برگه هاي مرخصي

خدمات:

كار اين بخش خدمات به ساير بخش ها‌ مي باشد به طورمثال : اگراحتياج به تعمير برق داشته باشد وظيفه خدمات است‌كه عيب‌آن رابرطرف كند.

بخش اول: اصول حسابداري

بيمارستان شهيدرجايي يكي‌از مراكز خدمات درماني است‌كه زيرنظردانشگاه علوم پزشكي‌وشبكه بهداشت‌ودرمان‌كرج فعاليت ميكند ،كه بخشي ازهزينه هاي‌آن ازطريق درآمدهاي اختصاصي و بخش‌ديگري ازطريق بودجه مصوب دولت تامين مي شود تحقق يافتن هزينه ها درار‌گان هاي‌دولتي مشروط به مراحلي مي باشد از قبيل:
تشخيص:

در مرحله اول ،كه تحت نظررياست بيمارستان مي باشد ارگان‌دولتي بايد تشخيص دهدآيا اين هزينه لازم و ضروري است يا خير.

تامين اعتبار :

درمرحله اول اگر هزينه اي لازم وضروري تشخيص داده شد ازمحل اعتبارمصوبه تمام يا قسمتي را تخصيص مي دهند.

تعهد:

مرحله به بار آمدن هزينه( منظور زماني است‌كه هزينه انجام مي شود )

تسجيل:

در اين مرحله با توجه به اسناد و مدارك تعيين مي شود مقدار بدهي به چه ميزان است .
( بدهي اي‌كه بابت انجام هزينه ارگان دولتي متحمل شده.)

صدور حواله :

اجازه براي پرداخت بدهي .

در خواست :

وجه مورد نظر براي دادن بدهي ازخزانه درخواست مي شود.

اعمال نظارت مالي:

در اين مرحله نماينده خزانه بررسي مي كندكه آيا هزينه ي انجام شده برابر با اعتبارمصوبه براي آن هزينه است يا خير .

تنظيم اسناد حسابداري:

قبل ‌ازاينكه هزينه‌اي ‌به‌ثبت برسد تداركات يا همان مسئول خريد موظف است برگ‌درخواست خريد رابه تاييد رياست بيمارستان برساند. بعد ازاينكه رياست بيمارستان تاييدكردكه اين هزينه لازم وضروري است اينك بايد تداركات اقدام به خريد كند ، فاكتورهاي خريد بايد ضميمه برگ درخواست باشد .اولين سند هزينه را مسئول تداركات ميزند(صفحه ي ۲۴ نمونه ي سند هزينه) و دراختيار مسئول رسيدگي قرارمي دهد بعد از اينكه مسئول رسيدگي تمام مدارك خريد را رويت‌كرد وهيچ اشكالي درآن نبود به حسابدار براي تنظيم سند هزينه تحويل‌مي دهد . قابل توضيح مي باشدكه اگر مدارك خريد ‌داراي اشكالي باشد مثلا : تاريخ فاكتورخط‌خوردگي داشته باشد يا اعتباري براي هزينه نشده باشد مدارك را برگشت مي دهد بعد از اينكه تمام عيوب برطرف شد نزد حسابدار رفته تا سند هزينه صادر شود.
سند هزينه‌داراي‌دونسخ مي باشد‌كه اولي براي‌دانشگاه براي‌نظارت برحسن اجراي‌كارارسال مي شود ودومي‌درخود بيمارستان مانده وروي‌آن روكش سند‌ را زده‌‌‌‌‌ وبايگاني مي‌شود.

بيمارستان شهيد رجايي تاريخ:…………
حصارك كرج سند هزينه شماره……………

امور مالي بيمارستان لطفا به پرداخت مبالغ ذيل با توجه
به شرح سند و مدارك پيوست در وجه آقاي / شركت پرداخت نماييد
رديف شماره در خواست خلاصه شرح مخارج مبلغ ريالي

اين نوع سند هزينه زماني نوشته مي شودكه فاكتورخريدرسيده باشد.
( بدون هيچ عيب ونقصي )

توضيحات سند هزينه: ( دومين سند )

تاريخ : تاريخي‌كه سند نوشته مي شود بايد قيد شود.

اسم گيرنده ي وجه: نام موسسه يا فروشگاه يا مكاني‌كه هزينه بابت‌آن صرف مي شود.

كد هزينه: هر هزينه‌اي دردفاترحسابداري داراي‌كد مخصوص‌‌بـه خود ميباشد . مثلا كد ۱۰۱۰۱ مربوط به پرداخت حقوق به‌كاركنان رسمي مي باشد .

‌شرح سند: در اين قسمت توضيح كاملي ست ازهزينه‌ي انجام شده .مثلا اگر بيمارستان هزينه ي اياب وذهاب پرداخت‌كرده باشد درشرح سند اينگونه مي نويسد :
پرداختي بابت هزينه ي اياب و ذهاب كاركنان جهت بيمارستان شهيد رجايي كرج در
شهريور ۱۳۸۵ طبق مدارك پيوست.

دفتر معين : يكي ازدفاترحسابداري دفترمعين مي باشدكه شماره هاي مخصوصي براي هر هزينه دارد كه در سند هزينه درقسمت دفتر معين شماره معين‌آن هزينه ذكرمي شود.

اصل مبلغ: يعني‌آن مبلغي‌كه براي حساب مربوط هزينه شده.

كسور : برخي ازحسابها كسورات‌دارند مثل بيمه وماليات مثال:
بيمارستان رجايي با موسسه توريستي وحدت قرارداد دارد كه ۵% مبلغ هزينه شده به عنوان ماليات كسر مي شود .

مبلغ پرداختي: اگر اصل مبلغ را ازكسورات كم‌كنيم مبلغ پرداختي بدست مي‌آيد.