تنظيم وثبت حساب هاي اموالي

براي تنظيم وتنسيق حساب هاي اموال روش هاي مختلفي اعم از دستي وماشيني ( كامپيوتري ) وجود دارد كه مي توان باتوجه به موقعيت زمان ومكان مناسبترين آنها را انتخاب وبه مرحله اجرا درآورد. امّا نظر به اينكه گرايش كتاب حاضر بيشتر در باره اموال دولت ميباشد ، بنابراين ايجاب مي نمايد كه در اين جا روشهاي متداول در تنظيم وثبت حسابهاي اموال را كه در سازمانهاي دولتي ملاك عمل ومورد استفاده است وملاك واساس قانوني دارد، مورد بحث وبررسي قرار دهيم .
باعنايت به ماهيت مطالب اي فصل در دو قسمت مورد بحث وبررسي قرار مي گيرد.

قسمت اول
فرم ها ودفاتر ثبت ونگهداري حساب اموال دولت
به منظور اتخاذ رويه يكسان وايجاد نظامي هماهنك وزارت امور اقتصادي ودارايي ( اداره كل اموال دولتي ) براساس آئين نامه هاي اموال دولتي –آئين نامكه قبلي وآئين نامه مورد عمل كنوني –اقدام به تهيه وتنظيم فرمهاي براي ثبت اموال ونگهداري وكنترل حساب آن نموده است كه مراتب طي بخشنامه شماره ۱۴/۱۰۱۰مورخه ۸/۹/۱۳۵۰ موضوع نمونه هاي دفاتر اموال رسيده وطرز استفاده از آن بر اساس آئين نامه قبلي در سال ۱۳۵۰ به كليه وزارتخانه ها وسازمان هاي مشمول ابلاغ گرديده است .وسپس در اجراي ماده ۳۳ آئين نامه اموال دولتي فعلي موضوع ماده ۱۲۲ قانون محاسبات عمومي كشور مصوب سال ۶۶ مجلس شوراي اسلامي ، مجدداً فرمهاي ثبت ونگهداري

حساب به جهت دفاتر اموال و.اوراق مورد بررسي وتجديد نظر قرار گرفته وطي بخشنامه شماره د۱۰۷۰۷/۲۵۸۶/۵۱ مورخ ۸/۴/۱۳۷۶ به كليه وزارتخانه ها وسازمانهاي مشمول همراه با دستورالعمل درذ جهت برخي از وظايف نگهداري ونقل وانتقال وغيره ابلاغ گرديده است .
توضيحي پيرامون فرمهاودفاتر اموالي
باعنايت به اهميت استاندارد نمودن دفاتر وفرمهاي اموالي لازم مي دانيم كه به اختصار توضيح

اتني در مورد اندازه وابعاد نوشته ها ونامه هاوفرم ها ودفاتر اموال بيان نمائيم .
درگذشته نه چندان دور ، ضابطه اي براي انتخاب اندازه كاغذهاي اداري وجود نداشت . برهمين اساس سازمانهاي مختلف در انتخاب قطع كاغذ دقت كافي به عمل نمي آوردند .فقط دستور چاپ سرلوحه نامه هاي اداري را به جاپخانه طرف قرارداد خود مي دادند . جاپخانه ها نيز باسليقه خود وبادر نظر گرفتن اندازه وابعاد كاغذ هاي موجود در انبار اقدام به چاپ مي كردند. نتيجه اين كار توليد نامه هاي اداري در قطع هاي گوناگون مي گرديد. اين بي دقتي باعث مي شد بعضي از نامه ها آن قدر بزرگ باشد كه هنگام بايگاني قسمتي از آن از پرونده بيرون آيد وپاره اي ديگر به دليل كوچكي در لابه لاي محتويات پرونده گم شود . از نظر گاه ديگر ، مسئله كمبود توليد كاغذ در داخل كشور است كه براي جبران آن ناگزير به وارد كردن اين كالا از خارج مي باشيم . استفاده از قطع هاي غير استاندارد موجب دور ريختن مقدار زيادي كاغذ به هنگام برش وبه عنوان ضايعات مي باشد . كه پي آمد آن ضررهاي ارزي غير قابل جبران است .
يادآوري مي كند كه كاغذهاي وارداتي وياتوليد داخلي در بازار تجارتي معمولاً به دو صورت : بند ورول عرصه مي گردد كه خود تابع استانداردهاي ويژه بين المللي است ومي بايد در برش هاي بعدي استاندارد خاصي ملاك عمل باشد تاميزان ضايعالت به حداقل برسد.
به همين دليل در سال ۱۳۴۶ به موجب بخش نامه شماره ۱۰۴۶-۳/۲/۴۶ نخست وزيري مقرر گرديد ، كه اندازه وابعاد نامه هاي اداري در دوقطع به شرح زير استاندارد گردد.
-قطع بزرگ ۲۱۰×۲۹۷ ميلي متر
-قطع كوچك ۱۴۸×۲۱۰ميلي متر
سپس اين اندازه ها بوسيله موسسه استاندارد وتحقيقات صنعتي ايران به شماره ۳۷۹ در مهرماه ۱۳۴۹ استاندارد گرديد. درهمان استاندارد براي ساير مصارف اداري دوئ استاندارد مختلف ديگر ارائه گرديد. نحجوه انتخاب كاغذ براي مكاتبات اداري برطبق استانداردهاي اخيرالذكر به شرح زير است .
-قطع A4: به اندازه ۲۱۰×۲۹۷ ميلي متر مخصوص نامه هايي كه از ۵ سطر صفحه A4(قطع بزرگ )بيشتر باشد.
-قطع A5: به اندازه ۱۴۸×۲۱۰ميلي متر مخصوص نامه هايي كه از۵ سطر صفحه A5 (قطع كوچك ) كمتر باشند.

-قطع A 6: به اندازه ۱۰۵×۱۴۸ ميلي متر است كه بدون سرلوحه است وبراي مبادله پيام اداري بين كارمندان ويا به عنوان يادداشت اداري مورد استفاده قرار مي گيرد.
-قطع A 3: به اندازه ۲۹۷×۴۲۰ ميلي متر وبراي جدول ها، نمودارهاوصورت هاي مالي مورد استفاده قرار مي گيرد.
باتوجه به رابطه نسبي بين ابعاد كاغذهاي استاندارد شده ملاحظه مي گردد كه درز جهت كوچك شدن قطع كاغذ ، همواره طول كاغذ بزرگ تر نصف شده وعرض كاغذ جديد كوچك تر مي گردد ومعكوس اين عمل براي دست يابي به قطع هاي بزرگ تر ملاك عمل باشد.

به اين ترتيب هم رعايت استاندارد شده وهم اين كه به هنگام نياز، قطع هاي بزرگتر ويا كوچك تر به سهولت به دست مي آيند .
به طور كلي فوايد استاندارد در نامه هاي اداري را مي توان به اين شرح خلاصه كرد:
-جلوگيري از ضايعات كاغذ به هنگام برش .
-هم آهنگي باقطع كاغذهاي متداول در ساير كشورها
-سهولت در امر بايگاني ونگهداري علمي به طوري كه دوام كاغذ در طي زمان بيشتر باشد.
اينك در خصوص هريك از دفاتر وفرمهاي اموالي كه در بخشنامه فوق الاشاره مقرر گرديده است توضيح لازم ارائه مي گردد. البته حق اين بود كه فرم هاي منضم به بخشنامه مزبور استاندارد شده وحتي ابعاد داخلي فرم نيز مشخص گردد. با انجام بررسي هاي لازم وتجربيات قبلي استانداردهايي را در شرح هريك از فرمها پيشنهاد مي نمايند تاچنانچه متصديان امر لازم بدانند دستور رعايت آن را به هنگام چاپ صادر وملحوظ دارند . قدر مسلم انجام اين امر از هر جهت وهر بابت وخصوصاً از لحاظ صرفه جويي در كاغذ به مصلحت مي باشد.
دفاتر وفرم هاي اموالي
در بخشنامه شماره ۱۰۷۰۷/۲۵۸۶/۵۱مورخ ۸/۴/۱۳۷۶ چهارده فقره فرم دفتر و۷نمونه فرم اموالي پيش بيني وارائه گرديده است .سازمان هاي مشمول قانون محاسبات عمومي كشور ملزم به رعايت آنها بوده ومي بايد دقيقاً نمونه هاي مزبور را ملاك عمل قرار داده وبراساس آن اقدام نمايند. باتوجه به اينكه فرمهاي مزبور از نظر اموالي تا كنون بخوبي پاسخگو بوده است .سازمان هاي غير مشمول وحتي سازمان هاي خصوصي مي توانند از فرمهاي مزبور استفاده نمايند ودر صورتي كه ايجاب نمايد تغييرات لازم را با توجه به نوع وماهيت كارشان در آن داده وملاك عم

ل قرار دهند . مضافاً به اينكه مي توان فرم هاي ديگري را بر اساس نياز خود طراحي ودر گردش كاري قرار دهند.
به منظور ايجاد هماهنگي در امر ثبت اموال ونيز ايجاد سهولت در امر كنترل ، فرم هاي بيست ويك گانه مندرج در بخشنامه مزبور را به همان ترتيبي كه بر اساس اولويت آمده است ، به تفكيك ارائه ودر باره هركدم توضيح لازم داده خواهد شد.

شناسنامه فرم

-شماره فرم :يك
-عنوان وطبقه فرم :يك
-كاربرد فرم :
-اين دفتر وفرم مخصوص ثبت مشخصات اشياء ولوازم نفيس ، عتيقه وموزه اي ومردم شناسي مي باشد.
-براي تهيه صورتحساب هاي مربوط ، به صورت فرم هاباهمين مشخصات تهيه ومورد استفاده قرار مي گيرد.
-نمونه اموالي كه دراين فرم ثبت خواهد شد :
دستبند برنزي عتيقه –قوطي سيگار مينا عتيقه –گردنبند طلاعتيقه –خاتم –انگشتري عتيقه –اشياء زير خاكي و……
-شكل استفاده :
-به صورت ورقه براي تنظيم صورت حساب ها
-به صورت دفتر براي ثبت ونگهداري حساب
-روش تكميل وتعداد نسخ :
۱-كليه ستون ها باخط خوانا وباجوهر ويا خودكار تكميل وتنظيم گردد.
۲-اموال رسيده وفرستادهخ در يك صفحه ودر دوقسمت تعيين شده قيد شود.
۳-امضاءهاي قيد شده در ذيل فرم بطور كامل با ذكر مشخصات امضاء كننده تكميل شده وبه امضاء برسد.
-اندازه وابعاد دفتر( پيشنهادي )
اندازه وابعاد كاغذ ۴۲۰×۵۹۴ ميلي متر
اندازه وابعاد كادر داخلي (فرم ) ۳۴۰×۵۶۰ ميلي متر
توضيح اينكه از طرفي كه صحافي ميشود ۱۹ ميلي متر واز مقابل آن ۱۵ ميلي متر در طول حاشيه واگذار مي شود ودر عرض براي نوشته هاي بالاي فرم ۳۰ ميلي متر وپايين فرم ۵۰ ميلي متر حاشيه گذاري مي شود.
-تو صيه هاي لازم :

۱-بهتر است اندازه ستون هاني داخلي فرم براساس نياز موسسه ونوع اموال تعيين وطراحي شود.
-شناسنامه فرم :دو
-عنوان وطبقه فرم :دو
-كاربرد فرم :ه اي ونفيس مي باشد.
-براي تهيه صورتحساب هاي مربوطه ، به صورت فرم باهمين مشخصات تهيه ومورد استفاده قرار مي گيرد.
-نمونه اموالي كه دراين فرم ثبت خواهد شد:

-سوزن دوزي –بته جقهاي
-قاليچه نائين ابريشم
-شكل استفاده :
به صورت ورقه براي تنظيم صورت حساب ها
-به صورت دفتر براي ثبت ونگهداري حساب
-شناسنامه فرم :سه
-عنوان وطبقه فرم :سه
-كاربرد فرم:
-اين دفتر وفرم مخصوص ثبت مشخصات تمبرهاي يادگاري ، موزه اي ونفيس وداراي ارزش خاص مي باشد.
-براي تهيه صورتحساب هاي مربوطه ، به صورت فرم باهمين مشخصات تهيه ومورد استفاده قرار مي گيرد.
-نمونه اموالي كه در اين فرم ثبت خواهد شد:
-تمبرهاي ادوار گذشته اعم از پستي ومناسبت ها
-تمبرهاي خارجي كه جنبه اختصاصي ،هديه ،عتيقه ،يادگاري وغيرو داشته باشد
-شكل استفاده :
به صورت ورقه براي تنظيم صورت حساب ها
-به صورت دفتر براي ثبت ونگهداري حساب
شناسنامه فرم

 

-شماره فرم :چهار
-عنوان وطبقه فرم :چهار
-كاربرد فرم :

-اين دفتر وفرم مخصوص ثبت مشخصات انواع خودروهاي حمل ونقا سواري (زميني ،هوايي ،دريايي ،دوچرخه ،موتور سيكلت ، وموبيلت ) مي باشد.
-براي تهيه صورتحساب هاي مربوطه ، به صورت فرم باهمين مشخصات تهيه ومورد استفاده قرار مي گيرد.
-نمونه اموالي كه در اين فرم ثبت خواهد شد:
-اتوبوس –ميني بوس وانواع سواري –كاميون
-موتور سيكلت سه چرخ وانواع موتور سيكلت ها وساير وسايل حمل ونقل هوايي –زميني –دريائي
-شكل استفاده :

 

به صورت ورقه براي تنظيم صورت حساب ها
-به صورت دفتر براي ثبت ونگهداري حساب
شناسنامه فرم
-عنوان وطبقه فرم :پنچ
-كاربرد فرم :
-اين دفتروفرم مخصوص مخصوص مشخصات لوازم رشته هاي پزشكي ،درماني وآزمايشگاهي مي باشد.
براي تهيه صورتحساب هاي مربوطه ،به صورت فرم باهمين مشخصات تهيه ومورد استفاده قرار مي گيرد.
-نمونه اموالي كه دراين فرم ثبت خواهد شد:
-دستگاه راديولژي وساير دستگاههاي مشابه
-ميكروسكوپ وساير لوازم ازاين قبيل
-لوازم جراحي
-شكل استفاده :
-به صورت ورقه براي تنظيم صورت حساب ها
-به صورت دفتر براي ثبت ونگهداري حساب
شناسنامه فرم
-شماره فرم :شش
-عنوان وطبقه فرم :شش
-كاربرد فرم :
-اين دفتر وفرم مخصوص ثبت مشخصات ماشين آلات صنعتي ،توليدي ،راه سازي ،حفاري آب وبرق ،كشاورزي ،دامداري مي باشد.
-براي تهيه صورتحساب هاي مربوطه ،به صورت فرم باهمين مشخصات تهيه ومورد استفاده قرار مي گيرد.
-نمونه اموالي كه در اين فرم ثبت خواهد شد:
-تراكتور وساير ماشين آلات صنعتي
-دستگاه تراش وساير دستگاههاوماشين آلات مشابه
-ليفتراك وانواع بالابرهاي متحرك
-شكل استفاده :
به صورت ورقه براي تنظيم صورت حساب ها
-به صورت دفتر براي ثبت ونگهداري حساب
شناسنامه فرم
-عنوان فرم :هفت

-عنوان وطبقه فرم :عفت
-كاربرد فرم
-اين دفتر وفرم مخصوص ثبت مشخصات كتب خطي وچاپي مي باشد.
-براي تهيه صورتحساب هاي مربوطه ،به صورت فرم باهمين مشخصات تهيه ومورد استفاده قرار مي گيرد.
-نمونه اموالي كه در اين فرم ثبت خواهد شد:
-فرهنگ فارسي عميد سه جلدي
-كتاب صحيفه سجاديه زادالمعاد خطي
-شكل استفاده :
به صورت ورقه براي تنظيم صورت حساب ها
-به صورت دفتر براي ثبت ونگهداري حساب
شناسنامه فرم
-شماره فرم :هشت
-عنوان وطبقه فرم هشت

-كاربرد فرم :
-اين دفتر وفرم مخصوص ثبت مشخصات انواع بافته هاي دستي وماشيني مي باشد.
-براي تهيه صورتحساب هاي مربوطه ،به صورت فرم باهمين مشخصات تهيه ومورد استفاده قرار مي گيرد.

-نمونه اموالي كه در اين فرم ثبت خواهد شد:
-هرنوع فرش دستي
-هرنوع فرش ماشيني
-هرنوع بافته هاي دستي وماشيني
-شكل استفاده :
به صورت ورقه براي تنظيم صورت حساب ها
-به صورت دفتر براي ثبت ونگهداري حساب
شناسنامه فرم
-شماره فرم :نُه
-عنوان وطبقه فرم :نُه
-كاربرد فرم :
-اين دفتر وفرم مخصوص مشخصات انواع دوربين ولنزهاومتعلقات آنهامي باشد.
-براي تهيه صورتحساب هاي مربوطه ،به صورت فرم باهمين مشخصات تهيه ومورد استفاده قرار مي گيرد.

-نمونه اموالي كه در اين فرم ثبت خواهد شد:
-انواع دوربين ها اعم از عكاسي –فيلمبرداري –نقشه كشي –دورنگرو…….
-انواع لنزهاولوازم وابسته به دوربين ها(ازقبيل سه پايه –پروژكتور-ميكروفون ضبط صداي فيلم وغيرو)
-شكل استفاده :
به صورت ورقه براي تنظيم صورت حساب ها
-به صورت دفتر براي ثبت ونگهداري حساب
شناسنامه فرم
-شماره فرم :ده
-عنوان وطبقه فرم :ده
-كاربرد فرم :
-اين دفتر وفرم مخصوص ثبت مشخصات نمونه هاي خشك شده (تاكسيدرمي ) مي باشد.
براي تهيه صورتحسابهاي مربوطه ،به صورت فرم باهمين مشخصات تهيه ومورد استفاده قرار مي گيرد.
-نمونه اموالي كه دراين فرم ثبت خواهد شد:
-انواع حيوانات خشك شده
-شكل استفاده :
به صورت ورقه براي تنظيم صورت حساب ها
-به صورت دفتر براي ثبت ونگهداري حساب
شناسنامه فرم
-شماره فرم :يازده
-عنوان وطبقه فرم :يازده

 

-كاربرد فرم :
-اين دفتر وفرم مخصوص ثبت مشخصات انواع فيلم وديسكت ( پرشده )مي باشد.
-براي تهيه صورتحساب هاي مربوطه ، به صورت فرم باهمين مشخصات تهيه ومورد استفاده قرار مي گيرد.
-نمونه اموالي كه در اين فرم ثبت خواهد شد:
-انواع نوار فيلم اعم از فيلمهاي پژوهشي ،سينمايي وغيره در هراندازه وهر ابعادي وبه هر طريقه .
-انواع ديسكت هاي پرشده اعم از اطلاعات كامپيوتري ويا اطلاعات تصويري واداري ومالي وغيره .
-شكل استفاده :
به صورت ورقه براي تنظيم صورت حساب ها
-به صورت دفتر براي ثبت ونگهداري حساب
شناسنامه فرم
-شماره فرم :دوازده
-عنوان وطبقه فرم :دوازده
-كاربرفرم :
-اين دفتر وفرم مخصوص ثبت مشخصات دام وحيوان مي باشد.
-براي تهيه صورتحساب هاي مربوطه ، به صورت فرم باهمين مشخصات تهيه ومورد استفاده قرار مي گيرد.
-نمونه اموالي كه دراين فرم ثبت خواهد شد:

 

-انواع دام هاي دولتي اعم از دام هاي اهلي وغير اهلي ،نمونه اي وشيرده وگوشتي وحمل ونقل مانند:
-گاو و وگوسفند وشتر
-اسب وقاطر والاغ
-فيل ،زرافه ،كرگدن وساير حيوانات باغ وحش
-شكل استفاده :
به صورت ورقه براي تنظيم صورت حساب ها
-به صورت دفتر براي ثبت ونگهداري حساب
شناسنامه فرم
-شماره فرم :سيزده
-عنوان وطبقه فرم :سيزده
-كاربرد فرم :
-اين دفتر وفرم مخصوص ثبت مشخصات ساير اموال غير مصرفي مي باشد.
-براي تهيه صورتحساب هاي مربوطه ، به صورت فرم باهمين مشخصات تهيه ومورد استفاده قرار مي گيرد.
-نمونه اموالي كه در اين فرم ثبت خواهد شد:
-دستگاه فاكس
-ميز پينگ پنگ
-دستگاه آمپلي فاير
-وهرگونه اموالي كه دفتر ويژه اي براي ثبت آن اختصاص داده نشده
-شكل استفاده :
به صورت ورقه براي تنظيم صورت حساب ها
-به صورت دفتر براي ثبت ونگهداري حساب
شناسنامه فرم
-شماره فرم :چهارده
-عنوان فرم :دفتر مخصوص ثبت مشخصات اموال در حكم مصرفي ومصرفي
-كاربرد فرم :
-در اين دفتر وفرم مشخصات اموال در حكم مصرفي ثبت مي گردد.
-براي تهيه صورتحساب هاي مربوطه ،به صورت فرم باهمين مشخصات تهيه ومورد استفاده قرار مي گيرد.
-نمونه اموالي كه در اين فرم ثبت خواهد شد:
-لوازم يدكي
-لاستيك هاي خودرو

-شكل استفاده :
به صورت ورقه براي تنظيم صورت حساب ها
-به صورت دفتر براي ثبت ونگهداري حساب
شناسنامه فرم
-شماره فرم :پانزده
-عنوان فرم :صورت موجودي اموال منقول
-كاربرد فرم :
-دراين دفتر وفرم صورت موجودي اموال منقول (مصرفي ،در حكم مصرفي ، غير مصرفي ) ثبت مي شود.
-براي تهيه صورتحساب هاي مربوطه ، به صورت فرم باهمين مشخصات تهيه ومورد استفاده قرار مي گيرد.
-نمونه اموالي كه در اين فرم ثبت خواهد شد:
-ميز پذيرايي
-كتابخانه چوبي
-تلفن روميزي
-شكل استفاده :
به صورت ورقه براي تنظيم صورت حساب ها
-به صورت دفتر براي ثبت ونگهداري حساب
شناسنامه فرم
-شماره فرم :شانزده
-عنوان فرم :فهرست اموال غير مصرفي ودر حكم مصرفي موجود در محل ها
-كاربرد فرم :

 

-اين فرم مخصوص فهرست اموال غير مصرفي ،مصرفي ودر حكم مصرفي موجود در اطاق يا محل استفاده از اموال مي باشد.
-نمونه اموالاي كه در اين فرم ثبت خواهد شد:
-ميز تحرير فلزي ،چوبي وشيشه اي وغيره وساير اموال اداري موجود در اطاق
-كتابخانه چوبي وامثالهم
-تلفن روميزي وساير لوازم اداري
شكل استفاده :
-به صورت ورقه
شناسنامه فرم
-شماره فرم :هفده
-عنوان فرم :خروج مال از سازمان
-كاربرد فرم :
مخصوص ثبت اطلاعات خروج مال از نگهباني واحد ( دفتر پروانه خروج )
-نمونه اموالي كه در اين فرم ثبت خواهد شد:
در اين فرم هر نوع اموالي كه بارعايت مقررات بطور موقت يا دائم از واحد اداري خارج مي شود ثبت مي گردد.
-شكل استفاده :
-به صورت ورقه
شناسنامه فرم
-شماره فرم :هيجده
-عنوان فرم :صورتحساب فرستاده
-كاربرد فرم :
-اين فرم مخصوص تنظيم صورتجلسه واگذاري اماني ياموقت مي باشد.
-نمونه اموالي كه در اين فرم ثبت خواهد شد:
اين فرم مخصوص ثبت كليه اموال منقولي كه بر اساس ماده ۱۱۰ قانون محاسبات به صورت اماني منتقل مي گررد،مي باشد.
-شكل استفاده :
-به صورت ورقه
شناسنامه فرم
-شماره فرم :نوزده
-عنوان فرم :صورتحساب فرستاده
-كاربرد فرم
-براي تنظيم سند انتقالي قطعي از اين فرم استفاده مي شود.
-نمونه اموالي كه در اين فرم ثبت خواهد شد:
-مرسدس بنز SEM 300
-دستگاه چاپگر مدل ۳۱۹
-شكل استفاده :
-به صورت ورقه
-شماره فرم :بيست
-عنوان فرم :صورتحساب فرستاده
-كاربرفرم :
-اين فرم مخصوص تنظيم تنظيم صورتجلسه فروش مي باشد.
-نمونه اموالي كه در اين فرم ثبت خواهد شد:
هرگونه اموالي كه باصدور مجوز به فروش رفته است .
-شكل استفاده :
-به صورت ورقه
شناسنامه فرم
-شماره فرم :بيست ويك
-عنوان فرم :صورتجلسه حوادث (فقدان ،آتش سوزي ،سيل ،سرقت وغيرو)
-كاربرد فرم :
اين فرم مخصوص ثبت كليه اموالي است كه در اثر حوادث (فقدان ،آتش سوزي ،سيل ،سرقت وغيره ) ازبين رفته ياآسيب ديده است .
-نمونه اموالي كه در اين فرم ثبت خواهدشد.
هرگونه اموالي كه در اثر حوادث يا سرقت از بين رفته يا خراب شده است .
-شكل استفاده :
-به صورت ورقه
روش هاي تنظيم وثبت حساب هاي اموال دولت
۱-روش ثبت ۲-روش تنظيم صورتحساب ۳-روش كنترل اموال وحسابهاي آن كه خود شامل الف –كنترل بوسيله رئيس واحد ذيربط ب –كنترل بوسيله ذيحساب ج –كنترل بوسيله وزارت امور اقتصادي ودارايي كه خود شامل ۱-كنترل از طريق صورتحساب هاي واصله ۲-كنترل از طريق بازرسان اعزامي بوسيله ادارات كل امور اقتصادي ودارايي استانها۳-كنترل از طريق بازرسان اعزامي بوسيله اداره كل اموال دولتي
روشهاي اجرائي در سازماندهي اداره امور اموال در ساير سازمانهاالف –لزوم طراحي سيستم علمي دراداره اموال دولتي ب –مراحل تهيه وتدوين واجراء طرح هاي امورذ اموال كه خود شامل ۱-سازماندهي ۲-شناخت اموال ۳-طبقه بندب ۴-تهيه دفاتر وصورتحسابها۵-ثبت اموال ۶-سيستم هاي كنترل ۷-ورود وخروج اموال از گدش ۸-شناسنامه براي اموال مهم

نتيجه
اينجانب از اين مدت كارآموزي در يافتم كه هر دانشجويي براي اينكه بتواند تجربه لازم را براي محيط كار پيدا كند بايد يادگيري تئوري خود را در اين مدت ونحوه عملي آن از واحدهاي دولتي را باهم تركيب كند . بنا براين دوره كار آموزي براي آشنا ساختن دان

شجويان با موسسات وسازمانهاي موجود در ايران با ارائه تصويري از نوع مالكيت ، شكل حقوقي ، هدف ونوع فعاليت موسسات است ونتيجه مهم ديگر اين دوره آشنا ساختن دانشجويان با فرصت هاي شغلي وامكانات اشتغال در واحدهاي حسابداري موسسات موجود در ايران وتوضيح مباحث حسابداري به روش سيستمي وسيتم حسابداريي وطرز كار آن با تشريح عوامل سيستم .میباشد واگر دانشجو در طی دوره کارورزی سعی وکوشش خوبی داشته باشد درآینده که می خواهد در ادارات دولتی و غیر دولتی استخدام شود برایش خیلی مفید خواهد شد.

باتشكر
حجت ا۰۰۰ کرمی

مقدمه
مال در لغت عبارتست از آنچه در ملک شخصی باشد . در اصطلاح حقوقی چیزی است که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم به پول باشد . کلمه مال در اصل از واژه میل یعنی خواستن گرفته شده و بهمین دلیل در فارسی به مال خواسته می گویند. جمع مال اموال است .
انواع مال : قانون مدنی ایران اموال را بر دو قسم دانسته است . اموال منقول و اموال غیر منقول
الف : اموال منقول اموالی است که قابل نقل و انتقال از جائی به جای دیگر باشد . مانندمیز،صندلی ، اتومبیل ، مبل و دراین رابطه ماده ۱۹ قانون مدنی در تعریف اموال منقول مقرر داشته است ((اشیائی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است ))
ب : اموال غیر منقول : اموال غیر منقول ، امواللی است که امکان نقل و انتقال آن از محلی به محل دیگر وجود نداشته باشد. در قانون مدنی ماده ۱۲ در باره اموال غیر منقول مقررداشته : ((غیر منقول آنست که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا بواسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص مال یا محل آن شود.))
اموال بر اساس دارنده مال به سه گروه عمده به شرح زیر تقسیم می شوند.
-اموال شخصی
-اموال دولتی
-اموال عمومی
که نظر اینجانب بیشتر در خصوص اموال دولتی میباشد.
اموال دولتی به اموالی اطاق می شود که طبق قوانین و مقررات در اختیار دولت قرار دارد و به جهت انجام وظایف و یا اعمال حاکمیت و تصدی از آنها استفاده می نماید.
اموال دولتی : اموالی است که توسط وزارت خانه ها، مؤسسات دولتی خریداری می شود و یا به هر طریق قانونی دیگر به تملک دولت درآمده یا درمی آید.