قرآن و اثرات مهم جو زمين

قرآن از اثرات مهم جوزمين سخن مي گويد:
وجعلنا السّماء سقفامحفوظاً وهم عن اياتها معرضون
ما آسمان را سقف محفوظي قرار داديم ولي آنها از آيات آن روي گردانند.۱

از آنجا که آرامش زمين به تنهائي براي آرامش زندگي انسان کافي نيست ،بلکه بايد از طرف بالا هم ايمني داشته باشد. وقرار داديم آسمان را سقف وطاق حفظ شده واين کفار هستند که از آيات الهي روي برمي گردانند. حکماي قديم تا چندي قبل معتقد بودند که سماوات سبع مثل فلزات ملاصق به يکديگرند ، سطح مقعر بالا مماس با سطح محدب پايين است وکواکب سبعه در هرکدام مثل ميخ کوبيده شده که تعبير به سيارات مي کنند. وتمام اين کواکب کراتي هستند دراين فضاي وسيع که در حرکت به نظم منظمي در سير هستند.

مفسرين در کلمه محفوظ گفته اند ،محفو ظ است از دخول شياطين براي استراق سمع .لکن آنچه اقرب به نظر مي آيد اينکه اين کرات جويه محفوظ از خرابي وسستي وکندي هستند. ا زابتداء ايجاد خلقت به طور منظم تا زمان انقراض به مقدار خردلي تغيير در آنها داده نشده ومحفوظ به حفظ الهي هستند. کم وزياد ، تند وکند در آنها نيست واين معني چون مشاهد است داخل در آيات قدرت الهي است که درک بايدکرد ومي فرمايد: ( وهم عن آياتها معرضون) وتمام اينها را مستند به طبيعت واتفاق مي دانند وتفکر وتدبر نمي کنند وتعبير به سقف براي اين است که به طرف بالاست.۲

در الميزان آمده است. گويا مراد به اين که فرمود آسمان را سقفي محفوظ کرديم اين باشد که آن را از شيطانها حفظ کرديم همچنانکه در جاي ديگر فرموده (وحفظناها من کل شيطان رجيم)آسمان را از هر شيطان رانده شده حفظ کرديم. ومراد به اينکه فرمود .مردم از آيات آن روي گردانند. اين است که حوادث جوي را مي بينند وبه اينکه دليل روشني برمدبر واحد وايجاد کننده واحد است،باز متوجه نمي شوند وباز به شرک خود ادامه مي دهند.۳

وگردانيديم آسمان را سقفي نگاه داشته از افتادن ،به قدرت کامله ومعين ،يا محفوظ در هوا بدون ستون وعلاقه وکافران از نشانه هاي آسمان واحوال آن يعني از خورشيد وقمر وساير ستارگان ،که دلالت بر صانع حکيم ووحدت کمال وعدم تناهي قدرت اودرغايت ظهور ونهايت وضوح است. وبه اشکال غريبه وهيئت عجيبه درآن هيچ کس به کنه آن نمي تواند رسيد مگر خالق آن عزت قدرته ولطف علمه وحکمته.۴

در تفسير شريف لاهيجي هم اشاره به سقفي محفوظ ونگاه داشته از استراق سمع شياطين شده است.۵
منظور از آسمان در اينجا،همانگونه که سابقاً هم گفته ايم ،جوي است که گرداگرد زمين را گرفته وضخامت آن صدها کيلومتر طبق تحقيقات دانشمندان مي باشد. اين قشر ظاهراً لطيف که از هوا وگازها تشکيل شده به قدري محکم وپرمقاومت است که هر موجود مزاحمي از بيرون به سوي زمين بيايد نابود مي شود،وکره زمين را در برابر بمباران شبانه روزي سنگهاي شهاب که از هرگلوله اي خطرناک ترند حفظ مي کند.

بعلاوه اشعه آفتاب که داراي قسمتهاي مرگباري است بوسيله آن تصفيه مي شود و ا زنفوذ اشعه کشنده کيهاني که از بيرون جو، به سوي زمين مي آيد جلوگيري مي کند.
آري اين آسمان سقف بسيار محکم وپايداري است که خدا آن را از انهدام حفظ کرده است. ۶

اما در اينکه آسمان چگونه سقف محفوظي است نظرات متفاوتي را بيان کرده اند. گاهي مي گفتند محفوظ از نفوذ شياطين ويا محفوظ از سقوط بر زمين،يا از ويراني وغيره…،اين تفسيرهاي مبهم به خاطر اين بودکه آسمان در آن زمان دقيقاً براي بشر شناخته شده نبود.

ولي با پيشرفت علم ودانش بشري وباآگاهيهاي تازه که دانشمندان از مجموعه جو زمين دريافتند،مفهوم آيه بسيار روشنتر گرديد ومعلوم شد واقعاًدرآنجا سقف محفوظي وجود دارد،سقف به معني حقيقيش ومحفوظ به معني واقعي آن . که اين سقف محکم کره زمين را از انواع خطرات حفظ مي کند،از يک سو جلو بمباران شبانه روزي سنگهاي شهاب ،که گه گاه اين سنگها که ا زجو زمين عبور کرده به نقطه اي از زمين اصابت مي کند و ويرانيهايي مهيبي به بار مي آورد ،وگويي هشداري براي افراد غافل است که خدا اين سقف محفوظ را نيافريده بود همه شما شبانه روز در معرض اين بمباران خطرناک بوديد ودر زندگي آرامشي وجود نداشت.

از سوي ديگر ،دائماًازخورشيد اشعه اي به نام اشعه مارواء بنفش پخش مي شود که مقدار کم آن نه تنها زيان آور نيست بلکه بسيار مفيد وسودمند است ،مخصوصاً تأثير عميقي در کشتن ميکربها دارد،ولي اگر زياد باشد بدن را مي سوزاند بي آنکه انسان احساس حرارت کند .حال اگر اين سقف محفوظ ،يعني جو زمين وجود نداشت هيچ انساني حتي يک لحظه نمي توانست در مقابل نور آفتاب مقاومت کند. از سوي ديگر پرتوهاي مرگبار به نام اشعه کيهاني از ماوراي منظومه شمسي به سوي زمين روان است و بخشي از جو زمين که لايه ازن ، نام دارد ، مانع نفوذ اين اشعه مرگبار است وهمچون سقف محفوظي در