گزارش کار آموزی احداث داروخانه

سرفصل ها:

پس از فارغ التحصيل شدن بايد اول در ليست نوبت داروخانه كه در انجمن داروسازان قرار گرفت كه امتيازات لازم را براي كسب مجوز تاسيس داروخانه در محل مورد نظر اخذ گردد.
امتيازات شامل : مناطق مرحوم,مناطق داراي رفاه ميباشد كه هر دو سال سابقه خدمت در مناطق دور افتاده (سرد سير ،گرم سير ) مساوي با پنج سال در مركز استانها و شهرستانها ميباشد.
از آنجا كه آقايان داراي خدمت سربازي ميباشند پس از فارغ التحصيل شدن ميبايست دو سال خدمت سربازي را انجام يا طرح را در وزارت بهداشت بگذارند.
اگر موفق به گذارندان طرح در وزارت بهداشت باشند جزء امتيازات براي تاسيس داروخانه محسوب ميشود.

جدول امتيازات:

۱-فرد فارغ التحصيل شده اول بايستي خدمت مقدس سربازي يا طرح را در وزارت بهداشت گذارانده باشند.
۲-آزمون هر چندسال است؟
هر دو سال يكبار در آزمون تخصصي داروسازان كه در دانشگاه استانهاي محل اقامت برگزار ميشود شركت كرده و امتياز مورد نظر را كسب نمايند.
۳-امتياز خدمت در مناطق محروم چيست؟
خدمت در مناطق مرحوم از امتيازات بالايي برخودار ميباشد نسبت به استانهاي داراي امكانات.
۴-گرفتن پروانه كسب چگونه است؟ پس از اتمام طر ح يا خدمت سربازي ميتوان پروانه كسب را از وزارت بهداشت دريافت نمود.
۵- دوران تحصيل دردانشگاه چگونه است؟ در دوران تحصيل در دانشگاه داروسازي ميتوان از امتيازات ۱۴۰ واحدي براي مسوليت فني استفاده نمود كه جزء امتيازات كل محسوب ميشود.

۶-گرفتن پروانه شرايط ديگري هم دارد؟ اخذ پروانه تاسيس داروخانه منوط به گذراندن طرح يا شركت در آزمونهاي تحصيلي و كسب امتيازات بالا ۲۵۰۰ است.
۷- محل تاسيس چطور جايي بايد باشد؟

محل تاسيس داروخانه بايد ير اساس نفوس جمعيت ساكن در آن محل باشد كه تعداد نفوس را وزارت بهداشت مشخص ميكند.
۸-برايتاسيس ممنوعيتي دارد؟

عدم داشتن سابقه كيفري در مراجع قضايي و ارگانهاي دولتي.
۹-محل كارچه چيزهايي لازم دارد؟
نياز مبرم محل مورد تاسيس داروخانه به سيستم تهويه
۱۰-چه خصوصيتهايي بايد داشته باشيد؟
اخذ صلاحيتهاي لازم از طريق انجمن دارو سازان مركز.

۱۱-كدام امور بايد تاييد كند؟
اخذ تاييد از امور دارو استان مركز.
۱۲-ضامن هم لازم دارد؟
تعهد لازم جهت تاسيس داروخانه به انجمن داروسازان و امور دارو و غذاي استان.

پس از اخذ پروانه تاسيس داروخانه اعلام امور دارو محل سكونت مبني بر مكانهاي مورد نظر جهت استقرار دارو خاته مورد بررسي قرار مي گرد.
شرايط تاسيس:

۱ ـ مكان لازم براي افتتاح داروخانه بايد بايد استاندارد هاي اوليه نگهداري دارو را داشته باشد.
۲ـ مكان داروخانه بايد پشت به آفتاب باشد تا از تابش مستقيم نور به داخل داروخانه جلوگيري شود.
۳ـ مكان داروخانه بايد ضمن رعايت استاندارد هاي اوليه مجهز به سيستم تهويه سرد و گرم باشد.
۵ـ تعيين محل استقرار داروخانه بايد از لحاظ سود دهي و فروش دارو مد نظر باشد.

۶- حداقل دو نفر پزشك عمومي در محل اسقرار داروخانه مطب داشته باشند.
۷ـ نفوس جمعيت بايد برابر اعلام انجمن دارو سازان جهت خريد دارو به حد كافي وجود داشته باشد.
۸ ـ مكان داروخانه بايد نزديك به خيابان اصلي رفت وآمد عموم شهروندان باشد تا بتواند در حداقل زمان ممكن به دارو دسترسي داشته باشند.
۹ ـ مكان داروخانه بايد در مسير باد قرار نگيرد چون امكان آلوده شدن دارو وجوددارد.

۱۰ ـ مكان داروخانه بايد داراي انبار با دو درب باشد كه از يك درب دارو وارد و از درب ديگر خارج شود، تا اينكه تاريخ دارو ها به علت فراموشي نگذرد ك باعث ضرر موسسه داروخانه گردد.
۱۱ ـ درب هاي داروخانه حد الامكان كشويي باشد و براساس استاندارد هايي اوليه.
۱۲ ـ مكان داروخاته بايد به سيستم ايمني مجهز باشد.

۱۳ ـ مكان داروخانه باستي در محلي باشد كه از عوامل آلودگي محيطي نظير آلودگي هوا و……. به دور باشد.
۱۴ ـ وظايف اوليه كليه پرسنل در محيط داروخانه بايد مشخص باشد

۱۵ـ ساختار اوليه ساختمان داروخانه بايد طبق استاندارد هاي اوليه جهاني ساخته شده باشد.
۱۶ – متراژ حداقل ۲۵ متر مربع

 

مشخصات مكان:
بايد به گونه اي باشد كه از نظر بهداشت و جا فضاي كافي و مناسب داشته و با توجه به سليفه مردم و بودجه مردم منطقه ما ميتوانيم دكوراسيون خود را انتخاب كنيم.
ميزان سرمايه
سرمايه اوليه بايد به گونه اي باشد كه بتوان هر گونه نسخه از عمومي ، تخصصي و فوق تخصص را پيچيد كه اين موضوع بستگي به پزشكان اطراف دارد.
تقريباُ احداث داروخانه به پزشكان عمومي در اطراف آ ن هستند سرمايه اي حدود ۱۰۰ ميلون ريال براي خريد دارو و لوازم آرايشي و بهداشتي لازم دارد كه ميزان ۷۵% آ ن به دارو و ۲۵% آن به لوازم آرايشي و بهداشتي تعلق مي گيرد.

چارت سازماني افراد (افراد مورد نياز)
بستگي دارد به فروش و ميزان رفت وآمد مردم مثلاُ براي داروخانه كه نزديك دانشگاه دخترانه باشد حتنماُ يك فروشند خانم نياز دارد.
معمولاُ بهتر است يك داروخانه افراد ذيل را داشته باشد:
اـ مسئول بهداشتي يك نفر
۲ ـ يك نفر مسئول نسخه پيچي

۳ ـ يك نفر مسئول كنترل و تحويل دارو
۴ـ يك نفر صندوق دار

كه تعداد ذكر شده در بالا باز بستگي به ميزان فروش و رفت و آمد دارد.

چند نكته مهم :
بهتر است كسي كه لوازم آرايشي و بهداشتي ميفروشد خودش شخصاُ مسئول خريد يا به خريد اينگونه لوازم نظارت داشته باشد چون از لحاظ قيمت وكيفيت و تغييرات قيمت مطلع باشد.
يك مدير بايد سعي كند كه داروهاي آن كامل باشد چون اگر يك قلم از دارو كسر باشد نسخه برگشت ميخورد و اين به ضرر داروخانه است.
انتخاب افراد:
انتخاب افراد بايد به گونه اي باشد كه هر فردي كه در جاي خود كار ميكند تجربه كافي خاص خودش را داشته باشد.و بهتر است كه افراد حد الامكان آشناباشند و اگر ناشناس و نا وارد بودند يك دوره آموزش براي آنها گذاشت و آنها را تا يك مدتي تحت كنترل قرار داد تا اعتماد كافي نسبت به آنها به دست آورد باشد.
قانوني كردن:

قبل از احداث داروخانه اين كار انجام ميشود كه بابستن قرارداد ها ي مربوط با سازمان تامين اجتماعي و ساير بيمه ها و سازمانهاي ذي ربط اقد مي گرددو قطعيت پيدا مي كند.
طول عمر محصولات:
از نظر تا ريخ انقضاء واز نظر مواد و لوازم آرايشي و بهداشتي طول عمر مصرف آنها بيشتر است نسبت به داروها
تبليغات:

فقط ميتوان از طريق چاپ كارت ويزيت و پلاستيك اين عمل انجام دادو چاپ اطلاعيه در روزنامه و مجلات علمي و دارويي
و به نظر ما ميتوان با چاپ جلد براي دفترچه هاي بيمه اين عمل را انجام داد

ارتقاي فروش:
ميتوان از طريق متنوع جنس مثلاُ فروش جنسهاي ارتوپدي ويا بيمارستاني اگر نزديك بيمارستان باشد اين كار را انجامداد.
قيمت فروش:
نرخ فروش دارويي از طرف سازمان حمايت از مصرف تعيين ميگردد كه با توجه به نوع نسخه متفاوت است.
۱ـ ۵/۱۷% قبل از فروش يا نسخه و هنگام فروش با نسخه زير مبلغ ۱۰۰۰۰ ريال ۲۵۰۰ ريال حق نسخه پيچي و بالاي سقف ۱۰۰۰۰ ريال ۳۵۰۰ ريال دريافت ميشود،در هنگام فروش تك نسخه اي OTC)) 15 % و فروش اوازم بهداشتي ۱۸ % جنس خارجي و ۱۵ % جنس ايراني به مبلغ فروش اضافه ميشود و قيمت فروش حاصل مي شود.
نكته مهم:
اما يك داروخانه ميتواند با سود كمتر از حد تعيين شده براي كليه اجناس و لوازم آرايشي و بهداشتي مخصوصاُ اجناس خارجي باعث فروش بيشتر و جلب مشتري بيشتر بشود كه تقريباُ يك تبلغ هم محسوب ميشود .

راه اندازي يك سايت كامپيوتري:
پس از اخذ مجوز هاي لازم از وزارت بهداشت و انجمن دارو سازان اقدام به راه اندازي اين سايت ميكنيم كه اگر بين يك منطقه و يا داروخانه هاي يك شهر باشد خيلي بهتر جواب ميدهد
اهداف راه اندازي :
۱ـ با توجه به مشكلات كاري مردم و ترافيك و شلوغي شهر فرد با مراجعه به چندين داروخانه داروي مورد نظر خود را پيدا نيمي كند او ميتواند از طريق اينترنت در منزل و يا با مراجعه به اولين داروخانه بفهمد كه دارو مورد دلخواه او در كدام داروخانه درسطح شهر است و اميتواند از طريق داروخانه اين دارو را تا مثلاٌ ۵ ساعت براي خريد رزرو كند و به آن داروخانه دارو مورد نظر خود را بيگرد كه اين تا حد زيادي وقت افراد و ساير عوامل از جلمه تراقيك صرفه جويي ميكند
۲ـ يكي ديگر از محسنات اين كار جلو گيري از روابط زير زميني بعضي داروخانه ها با داروخانه هاي ديگر است كه اقدام به تعويض دارو با يديگر ( مبادله دارويي ) ميكنند بدون اطلاع وزارت بهداشت و انجمن داروسازان.
به اين ترتيب انجمن داروسازان يك ارنج فعلي از مصرف دارو هاي خاص در سطح شهر پيدا ميند كه اين هم به نفع خود مردم است مثلاُ فروش داروهاي سرطاني فقط در بيمارستانهاي اميد و داروخانه هلال احمر است و وقتي اين داروها در داروخانه هاي ديگر خاص جز ليست عرضه بشود خيلي از مشكلات مردم حل ميگردد.
۳ـ يكي ديگر از محسنات اين كار ايجاد شغل براي يك فرد و طلاع مدير از موجودي داروهاي خود ميباشد.
تعويض بعضي از دارو ها با اجازه انجمن داروسازان

هزينه انجام :
پرداخت وجهي حدود ۳۰ هزار تومان بابت حق استفاده از اين سايت براي داروخانه ها هر ۶ ماه يكبار و تهيه يك دستگاه كامپيوتر با متعلقات لازم
پرداخت حقوق به يك اپراتور معادل با حقو ق تعيين شده از اداره كار و امور اجتماعي.
ايجاد خدامات ويژه براي بيماران خاص:
بسياري از افراد كه شرايط خاصي را در جامعه دارند قادر به تهيه دارو به طور شخصي نيستند كه اين هم مشكلاتي را براي خود و هم براي اطرافيان بوجود مياورد.
ما ميتوانيم با قرار دادن اشتراك براي اين گونه افراد داروي مورد نظر آنها را تهيه و به آنها تحويل دهيم كه ميتوان در قبال آن حق الزحمه اي در هدف جامعه از آنها بگريم.

۴ـ يكي از اهداف ايجاد اين سايت منطبق كردن اطلاعات دارويي داروسازان با اقايد دكترهاست.
بعضاُ اتفاق ميا فتد كه دارويي داراي نام تجاري است آن كه داروخانه اين دارو را با اين نام نمي شناسد ولي دكترها ره و از دست دادن وقت گردد.
ما ميتوانيم با افتتنام علمي آنرا نسخه مينويسند به دليل نا بودن دكتر با دارويي اختصاص دهيم وزير مجموعه آ ن آندسته از داروهايي كه جديداٌ تاييد نام آشنا علمي آن بسار دچار مخاطاح اين سايت قسمتي از آنر به آخرين اطلاعات دارويي دنيا و اكتشافات وزارت بهداشت و درمان و انجمن داروسازان رسيده و وارد كشور گرديده و داراي مجوز مصرف است باشد و قسمتي ديگر از آنرا به اختصاص دادن نام هاي تجاري داروها منطبق با نا م علمي آنها قرار داد تا آقايون دكترها با مراجعه به آن بتوانند از يك نام استفاده كنند و در صورت نا آشنا بودن نام دارو يا نام تجاري با مراجعه به اين سايت نام علمي يا تجاري آنرا پيدا كنند.

چارت زمان بندي :