چکیده:

عملکرد نوآوري در شرکت هاي کوچک و متوسط، توجه بسیاري را به خود جذب کرده است. چنین بنظر می

رسد که یکی از تفاوت هاي موجود بین سازمان ها در زمینه بهره گیري از مزیت هاي حاصل از نوآوري، در

توان و فرهنگ یادگیري سازمانی نهفته است. با توسعه دانش و فناوري و گسترش حیطههاي کسب و کار از جمله

سازمانهاي مجازي یا تحت شبکه، بنگاههاي اقتصادي گسترش یافته، و محیط کسب و کار به محیطی رقابتی و پر از

چالش تبدیل گردیده و پارادایمهاي جدیدي ظاهر شده که بقاء را براي بسیاري از بنگاهها مشکل ساخته است.

در چنین محیطی طبیعی است که امتیازهاي رقابتی تغییر شکل دهند. بزرگترین امتیاز رقابتی در پارادایمهاي

جدید کسب و کار، یادگیري بیان شده است. به همین جهت هدف از پژوهش حاضر ارائه یک مدل و تست آن

در مورد ارتقاء نوآوري سازمانی بر اساس تاثیر فرهنگ یادگیري سازمانی می باشد.

کلید واژه: نوآوري -فرهنگ نوآوري- یادگیري سازمانی-فرهنگ یادگیري سازمانی

١

مقدمه:

سازمان ها به دنیا می آیند، رشد می کنند، خود تصمیمی دارند و از بین می روند یا اینکه ماهیت

خود را تغییر می دهند. فرآیند پویاي چرخه حیات سازمان، حجم بالایی از دگر سانی و ناهمانگی را بین

سازمانها در صنایع مختلف و در حجم وسیع تر بین سازمانهایی که در یک صنعت خاص فعالیت می

نمایند، ایجاد می کند.((Cassiman B.,2010

واقعیت این است که رشد اقتصادي به ایجاد ایده هاي جدید و نوآوري وابسته است. رویکرد ها و

نظریه هاي ساختار اجتماعی در فرآیند تکاملی خود، همواره بستر انتشار مولفه اي بسیار مهم بنام نوآوري

را مورد توجه قرار داده اند و آن را زمینه ساز تفاوت میان سازمانها دانسته اند که همواره مستلزم تغییرات

اساسی در نحوه تفکر و رفتار افراد بوده است .نوآوري در سطوح مختلف یک نظام جمعی باعث تحول

یک نظم و شکل گیري یک ساختار جدید می گردد. (Jalles J.,2010) نیاز بشر به رشد و توسعه

بخصوص در دهه هاي اخیر و حاکم شدن فرهنگ رقابت بر فضاي اقتصادي و سیاسی و اجتماعی روابط

ملل باعث اهتمام خاص به نوآوري شده است، و آن را تبدیل به جزء لاینفک بستر حرکت جوامع و در

سطوح پایین تر، محیط هاي سازمانی نموده است، به همین جهت، دانشمندان علوم اجتماعی بر خلاف

اندیشه هاي اقتصاددانان علت پایین بودن رشد اقتصادي را نه تنها در کمبود سرمایه و منابع مالی بلکه

عمدتاً در ضعف نوآوري در برخی از جوامع که به سازمان هاي آنها نیز نفوذ کرده است، می دانند. در

این میان، بسیاري از سازمانها به ایجاد ارزش و نوآوري در مدلهاي ذهنی و سیستم هاي خود پرداخته و

از این طریق از انقلاب بزرگی که از دهه ۱۹۹۰ با روي آوردن به مسئله برقراري ارتباط در حجم بالا در

اقتصاد ایجاد شد، جان سالم بدر می برند.((Johannessen J., 2010 امروزه نوآوري در بسیاري از

٢

جنبه هاي سازمانی مانند تولید محصولات، ارائه خدمات، فرآیندهاي سازمانی و یا حتی مدیریت منابع

انسانی مطرح می شود و همین امر گویاي اهمیت پژوهش حاضر است.