بررسي تهيه طرح درس بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع ابتدايي

مقدمه :
در جمع معلمان و دست اندرکاران تعليم و تربيت چه بسيارند افرادي که دانش هاي لازم را در مورد موضوع درس و مفاهيم تدريس دارند ، ولي شيوه استفاده صحيح و روش آموزش و انتقال مطلوب را نمي دانند و يا درموقع تدريس دچار مشکل مي شوند . يکي از راههايي که معلمين را در امر تدريس موفق ياري ميکند نوشتن طرح درس است . مسلماً يکي از زمينه هاي لازم براي برخورداري از يک برنامه ريزي سيستماتيک آموزش استفاده مهم از طرح درس است او با اين کار تضميني براي موفقيت خود و همچنين اعتماد به نفس جهت انتقال مفاهيم مورد نظر در تدريس به دست مي آورد . لذا پژوهشگر در اين تحقيق سعي نموده است تا تاثير استفاده از طرح درس را بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مورد بررسي قرار دهد.
پرسشهاي تحقيق :
۱ـ آيا معلمين استفاده از طرح درس را به عنوان يک ضرورت در کار آموزش احساس مي نمايند ؟
۲ـ آيا استفاده از طرح درس در ميزان پيشرفت تحصيلي دانش آموزان موثر است ؟
۳ـ استفاده از طرح درس تا چه اندازه در انتخاب روش ها ، رسانه ها ، سازماندهي مناسب در آموزش کمک مي کند ؟
۴ـ نوشتن طرح درس تا چه حد در استفاده بهتر يا زمانبندي منا سب تر براي استفاده از وقت مي تواند مفيد باشد ؟
روش تحقيق :
روش تحقيق روش تحقيق توصيفي ـ پيما يشي است جامعه آماري اين تحقيق را معلمين زن مقطع ابتدايي ناحيه ۲ شهرستان اراک تشکيل مي دهد و نمونه آماري اين تحقيق ۴۰ نفر از اين جمعيت مي باشد که به طريق نمونه گيري تصادفي انتخاب شده اند . ابزار جمع آوري اطلاعات پرسشنامه است که شامل سوال بسته و باز مي باشد . تحليل اطلاعات با استفاده از آمار توصيفي صورت گرفته است .

نتايج تحقيق :
بر اساس تحليل اطلاعات نتايج زير حاصل شده است :
۱ـ در رابطه با پرسش تحقيقاتي شماره يک ؛ حدود ۷۵% از افراد براي کلاسهاي خود طرح درس تهيه مي کنند که اکثر آنها نوشتن طرح درس روزانه را لازم ميدانند . ۶۰% از معلمين نوشتن طرح درس را براي تدريس بهتر لازم ميدانند . ۷۰% از آنها نوشتن طرح را براي همه مقاطع لازم ميدانستند .
۲ـ در رابطه با پرسش تحقيقاتي شماره دو؛ بطور کلي ۹۲% افراد معتقدند که طرح درس بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان موثر است . ۷۵% افراد در بيان اهداف آموزشي توسط معلم قبل از شروع آموزش را امري ضروري ميدانند .
۳ـ در رابطه با پرسش تحقيقاتي شماره سه؛ ۶۰% از معلمين معتقدند که در طرح درس تمام فعاليت هايي که توسط معلم و دانش آموز در خلال آموزش انجام مي گيرد ، پيش بيني مي شود . مسلماً انتخاب روش ها ، رسا نه ها و سازماندهي هم جزئي از فعاليت هاي معلم است .
۴ـ در رابطه با پرسش تحقيقاتي شماره چهار؛ ۹۰% معلمين معتقد به زمانبندي که در طراحي آموزش انجام مي گيرد هستند و معتقدند که اين زمان بندي داراي فوايد زير مي باشد :
معلمين از قبل مي توانند از فرصتها مناسب تر استفاده نمايند، از به هدر رفتن وقت ، و بحثهاي بيهوده غير درسي جلوگيري ميکند .

 

۲٫عنوان : راهنماي تدريس اجتماعي ( دوم راهنمايي )
پژوهشگر:حمدا…کريميخشاب،استادراهنما:سرکارخانمذوالقرنين،سال اجرا:۷۸
مقدمه :
نظامهاي آموزشي امروز مبتني بر تکنولوژي تدريس است. به اين سبب معّلم در اين نظام بايد از صلاحيت هاي خاصي برخوردار باشد ، و براي ايفاي نقش کارشناس و مدير آموزش ، هدايتها يا مهارتهاي لازم را چه در دوره تربيت معّلم و چه پس از آن از طريق منبعي ارزشمند و جامع در شکل راهنماي تدريس کسب کند ، ارائه حجم محتواي سنگين با روش هاي سنّتي آموزش ديگر جوابگوي نياز فرداي فرد و جامعه نيست . اين پژوهش کوششي است در جهت طراحي منظم يا سيستماتيک تدريس و يادگيري کتاب تعليمات اجتماعي سال دوم راهنمايي.
اهداف قحقيق :
۱ـ بحث از ماهيت راهنماي تدريس .
۲ـ هدف از آموزش تعليمات اجتماعي .
۳ـ تهيه راهنماي تدريس براي ۱۶ درس تعليمات اجتماعي در پايه دوم راهنمايي .
روش تحقيق :
روش تحقيق ، توصيفي، تحليلي ، اسنادي يا کتابخانه اي است . ابتدا محتواي کتاب تعليمات اجتماعي سال دوم راهنمايي مورد بررسي قرار گرفته است و بعد ضمن مطالعه کتب روشهاي تحقيق و تکنولوژي تدريس راهنماي تدريس مناسبي براي اين کتاب تاليف شده است .
نتايج تحقيق :
۱ـ ماهيت راهنماي تدريس و مزاياي طرح درس و طراحي آموزشي مورد بررسي قرار گرفته است .
۲ـ اهداف کلي آموزش اجتماعي دوره راهنمايي و مشکلات و محدوديت هاي تدريس اين درس ، روشها و فنون مختلف تدريس اين درس مطرح شده است .
۳ـ بر مبناي مرور مطالعاتي صورت گرفته براي ۱۶ درس کتاب اجتماعي سال دوم راهنمايي بر مبناي مدل سيستماتيک تدريس راهنماي آموزش، طراحي و پيشنهاد شده است . اين طرح درس شامل عناصر : مشخصات کلي درس ، هدف کلي درس ، اهداف جزئي ، اهداف رفتاري ، مواد و رسانه هاي آموزشي ، روش تدريس ، ارزشيابي از جريان تدريس و فعاليت هاي علمي خارج از کلاس براي دانش آموزان .

۳٫عنوان : بررسي تکنيکي و محتوايي کتابهاي فارسي مقدماتي و تکميل نهضت سواد آموزي
پژوهشگران : ليلا ذولقدر ، فاطمه فرهنگ فلاح ، استاد راه

نما : آقاي محمدمينا ، سال اجرا : ۷۸
مقدمه :
در اين تحقيق سعي شده است به بررسي نقش تصاوير در آموزش بزرگسالان از نظر ارائه پيام توجه شود . با توجه به نقاط ضعف و قوتي که در آموزش بزرگسالان در کشور ما وجود دارد مطمئناً هرچه محتواي آموزشي منسجم تر و سنجيده تر انتخاب شود بهتر مي تواند نتيجه دهد.صاحبنظران اعتقاد دارند خواندن تصاوير نظير خواندن حروف و کلمات داراي اصول و قوانيني است که بايستي آنان را در فراگيران تقويت کرد. لذا پژوهشگران بر آن شدند تا با اين بررسي کمکي در جهت کاربرد يافته هاي مثبت تصوير و عدم تکرار کاربرد نامناسب آن محتواي آموزشي قدمي هرچند کوتاه برداشته باشند.
پرسشهاي تحقيقاتي :
۱ـ تصاوير کتاب از نظر گروه نمونه تحقيق تا چه حد براي بزرکسالان مناسب است؟
۲ـ تصاوير کتاب از نظر گروه نمونه تحقيق تا چه ميزان با محتوا همخواني دارد ؟
۳ـ تصاوير کتاب ازنظر گروه نمونه تحقيق تا چه حد از نظر فني مناسب تهيه شده است؟
الف) از نظر وضوع ب) از نظر رنگ آميزي ج) از نظر کيفيت چاپ د) لحظه برداشت ه) تطبيق با واقعيت و) از نظر هماهنگي اجزاء ز) از نظر کادربندي
۴ـ تصاوير کتاب از نظر گروه نمونه تحقيق تا چه حد مي تواند جلب توجه نمايد ؟
۵ـ تصاوير کتاب از نظر گروه نمونه تحقيق تا چه ميزان با هم ارتباط دارند؟
روش تحقيق :
اين تحقيق از نوع تحقيقات توصيفي ـ پيمايشي است . جامعه آماري در اين تحقيق راهنمايان تعليماتي و آموزشياران نهضت سوادآموزي شهرستان اراک در سال ۷۹-۱۳۷۸ مي باشد . کل راهنمايان تعليماتي در سطح استان ۱۴ نفر و آموزشياران ۳۶ نفر مي باشند و ابزار جمع آوري اطلاعات پرسشنامه از نوع باز و بسته و تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از آمار توصيفي و رسم جدول ميباشد .

نتايج تحقيق :
بر اساس تحليل داده ها نتايج زير بطور خلاصه وار حاصل شده است :
۱ـ در رابطه با پرسش تحقيقاتي شماره يک: بطور متوسط از نظر ۳۵% افراد نمونه تحقيق کتاب براي بزرگسالان مناسب مي باشد .
۲ـ در رابطه با پرسش تحقيقاتي شماره دو ؛ بطور متوسط از نظر ۵۹% افراد نمونه تحقيق تصاوير با محتواي کتاب همخواني دارد.
۳ـ در رابطه با پرسش تحقيقاتي شماره سه؛بطور متوسط از نظر ۲۸% افراد نمونه تحقيق تصاوير کتاب از نظر فني مناسب مي باشد .
۴ـ در رابطه با پرسش تحقيقاتي شماره چهار ؛ بطور متوسط از نظر ۳۲% افراد تصاوير کتاب قادر به جلب توجه مخاطبين مي باشد .
۵ـ در رابطه با پرسش تحقيقاتي شماره پنج؛ بطور متوسط از نظر ۴۰% افراد نمونه تحقيق تصاوير کتاب با هم در ارتباط هستند .
نتايج خلاصه شده اي که از کتاب فارسي دوره تکميلي بدست آمده است :
۱ـ در رابطه با پرسش تحقيقاتي شماره يک ؛ بطور متوسط ۳۸% افراد نمونه تحقيق تصاوير کتاب براي بزرگسالان مناسب مي باشد.
۲ـ در رابطه با پرسش تحقيقاتي شماره دو ؛ بطور متوسط از نظر

 

۳ـ در رابطه با پرسش تحقيقاتي شماره سه ؛ از نظر ۳۷% افراد نمونه تحقيق تصاوير کتاب از نظر فني مناسب مي باشد .
۴ـ در رابطه با پرسش تحقيقاتي شماره چهار ؛ بطور متوسط از نظر ۳۴% افراد تصاوير کتاب قادر به جلب توجه مخاطبين مي باشد .
۵ـ در رابطه با پرسش تحقيقاتي شماره پنج ؛ بطور متوسط از نظر ۴۰% افراد نمونه تحقيق تصاوير کتاب با هم در ارتباط هستند .

۴٫عنوان : مسائل و مشکلات آموزشي و درسي دانش آموزان نيمه بينا در سطح شهر اراک
پژوهشگر : روح ا… عابدين پور سوري، استاد راهنما: دکتر محمد سيفي، سال اجرا: ۷۸
مقدمه :
شخص نابينا مانند ديگر اشخاص مبتلا به ناتوانی، خواهان زندگی و برخورد و آموزش عادی و معمولی است در حالی که کودکان نيمه بينا که گروهی از کودکان استثنايی هستند با مشکلات عديده ای از جمله عاطفی، اخلاقی، روانی اجتماعی، آموزشی و درسی و غيره روبه رو هستند. محقق در اين تحقيق سعی نموده است ضمن بيان تعريف و ويژگي های نيمه بينايی به شرح علل و عوامل آن پرداخته و مسائل و مشکلات آموزشی و درسی دانش آموزان نيمه بينای شهر اراک را مورد مطالعه و بررسی قرار داده و راه حلهای مناسب را ارائه دهد.
پرسشهای تحقيقاتی :
۱ـ مشکلات ارتباطی کودکان نيمه بينا در کلاس درس چيست ؟
۲ـ مشکلات ياددهی ـ يادگيری کلاسي دانش آموزان نيمه بينا چه مواردی مي باشد؟
۳ـ مربيان تا چه حد با ماهيت نيمه بينايان آشنايی دارند ؟
۴ـ از ديدگاه معّلم و شاگردان نيمه بينا ، چه راه هايی جهت رفع مشکلات آموزشي و درسی نيمه بينايان وجود دارد ؟
روش تحقيق :
اين پژوهش يک مطالعه توصيفی از نوع پيمايشی مي باشد. جامعه آماری اين تحقيق عبارتند از کليه دانش آموزان نيمه بينای شهرستان اراک و معلّمان آنها در سال تحصيلی ۷۹ـ۷۸ مشغول تحصيل و تدريس مي باشد. نمونه آماری اين تحقيق ۶ نفر دانش آموز نيمه بينا و۳ نفر از معلّمان آنها که در دبستان ابابصير و مدرسه راهنمايی ۱۷ شهريور شهرستان اراک تدريس و تحصيل ميکنند تشکيل مي دهد. ابزار جمع آوری اطلاعات استفاده از پرسشنامه، که دوپرسشنامه يکی توسط معلمين و ديگری توسط دانش آموزان تکميل گرديده است مي باشد. روش تحليل داده ها با استفاده از آمار توصيفی می باشد .

نتايج تحقيق :
براساس تحليل داده ها نتايج زير حاصل شده است.
۱ـ در رابطه با پرسش تحقيقاتي شماره يک ؛ از آنجايی که ۷۲% دانش آموزان و۸۳% از معّلمان عقيده دارند که نور کلاسها مناسب بوده و ۸۳% از دانش آموزان و ۱۰۰% از معّلمان عقيده دارند که صدای آموزشياران هنگام نوشتن روی تخته رسا مي باشد و ۸۳% از معّلمان ودانش آموزان معتقدند که وسايل کمک آموزشي استفاده شده در کلاس مناسب است. پس مي توان گفت دانش آموزان نيمه بينا در کلاس درس مشکل خاصي ندارند.
۲ـ در رابطه با پرسش تحقيقاتي شماره دو؛ ۶۷% دانش آموزان وسايل کمک آموزشي استفاده شده در کلاس را مفيد ميدانند و ۹۴% نيز کتابهای نيمه بينايان را مفيد مي دانندو ۸۳% هم عقيده دارند معلّمان در بروز خستگي چشم ناشي از مطالعه به آنان کمک مي کنند و ۸۷% هم عقيده دارند که مي توانند مشکلات درسي خود را از معلّم بپرسند، لذا در موارد فوق مشکل خاصي وجود ندارد.
۳ـ در رابطه با پرسش تحقيقاتي شماره سه؛ بر اساس داده های حاصل ۱۰۰% پاسخهای ارائه شده در خصوص ويژگي های نيمه بينايی درست مي باشد.
بطور متوسط ميتوان گفت: ۷۳% معلّمان نسبت به ماهيت نيمه بينايی اطلاعات لازم را دارند.
۴ـ در رابطه با پرسش تحقيقاتي شماره چهار؛ مطابق داده های حاصل از پرسشنامه ۱۰۰% معلّمان آموزش انفرادیموثّرترين راه حل مشکلات آموزشي نيمه بينايان تلقي ميکنند.همچنين ۶۶% از دانش آموزان وسايل کمک آموزشي که قابليت بزرگ نمايی دارند را وسيله مناسبي جهت حل مشکلات آموزشي مي دانند. ۶۶% از معلّمان هم خواهان مجزا کردن گروه های مختلف کودکان استثنايی از نيمه بينايان هستند تا آموزش آسان تر صورت گيرد.

۵٫عنوان : نقش ويدئو در آموزش
پژوهشگر : زهرا غلامی، استاد راهنما: دکتر محمد سيفي، سال اجراء : ۷۸
مقدمه :
امروزه دستگاه های ضبط و پخش ويدئو تيپ و ويدئو کاست بصورت منابع استاندارد در آموزش در آمده و به طور گسترده در مدارس مورد استفاده قرار مي گيرند. تعدد تنوع سيستمهاي پرقابل ضبط و پخش تلويزيوني در مستقيم توليد در کلاسهای درس فراهم کرده است. پيدايش ويدئو آموزشي بعد از کتابهای درسي در تعليم و تربيت حائز اهميت بسزايی است اگر چه اين رسانه مفيد هرگز قادر نخواهد بود جايگزين معلّم شده و حتی نميتواند به تنهايی مورد استفاده قرار گيرد نوارهای ويدئويی اين امکان را مي دهد که اطلاعات را ضبط کنيم و به کرات آنها را ببينيم و ويدئو وسيله ای ارزان و مناسبي به حساب مي آيد و برای آموزش فردی و گروهي مناسب است.
اهداف تحقيق :
۱ـ معرفي دستگاه ويدئو و دستگاه ويدئويی .
۲ـ تاريخچه ويدئوی آموزشي در ايران و جهان .
۳ـ کاربرد آموزشي ويدئو در کلاس .
۴ـ وضعيت جاری ويدئوی آموزشي در ايران .
روش تحقيق :
اين تحقيق با استفاده از روش اسنادي يا کتابخانه ای صورت گرفته است پژوهشگر با استفاده از منابع کتابخانه و مجلات دست به مطالعه و بررسي نقش ويدئو در آموزش زده است و در پايان به نتايج سودمندي در رابطه با اين موضوع رسيده است.
نتايج تحقيق :
در راستای اهداف مشخص شده نتايج زير بدست آمده است :
پژوهشگر ضمن معرفي ماهيت دستگاه ويدئو و نوار ويدئو اطلاعات مفيدي در نتيجه کاربرد آموزشي ويدئو ، وضعيت کنوني ويدئوی آموزشي در ايران ، تاريخچه کاربرد آموزش ويدئو در جهان، تاريخچه کاربرد ويدئو در ايران به مخاطب ارائه ميدهد و به اين نتيجه ميرسد که ويدئو به عنوان يک رسانه آموزشي می توانند از حواس سمعي بصري فرد استفاده کرد و به دانش آموزان اطلاعاتي با حوزه وسيع تر و محسوس تر ارائه نمايد و اين دستگاه مي تواند بر مشکل زمان و مکان فائق آمده و بسياری از رويدادهايی را که دور از فضای آموزشي است به کلاس آورد و خيلی از مواردی را که با چشم غير مسلح قادر به ديدن آنها نيستيم به تصوير کشيده و در کلاس درس استفاده کنيم.

۶٫عنوان : بررسی فضاهای آموزشی و مطابقت آن با استفاده از استانداردهای موجود مدارس ابتدايی شهر اراک در سال تحصيلی ۷۸
پژوهشگر : زهرا يعقوبي جورابي ، استاد راهنما : آقاي سعيد موسوي پور ، سال اجراء : ۷۸
مقدمه :
برای تامين نيروی انساني متعهد، متخصص و ماهر بايد شرايط مطلوبي در جامعه بخصوص در مدارس و فضاهای آموزشي بوجود آورد و محيط مساعدي را فراهم ساخت تا کودکان از طريق آن بتوانند به تجارب لازم دست يابند، محيط به طور مستقيم و غير مستقيم بر سلامت روح و جسم فراگيران و در نتيجه بر پيشرفت تحصيلي آنان موثّر است اين تاثير در دوران ابتدايی حائز اهميت است ، زيرا پايه های اوليه يادگيری دانش آموزان در دوران ابتدايی صورت ميگيرد. بنابراين فضاهای آموزشي از جمله فضاهاي فيزيکی و فضاهای عاطفي و رواني مدارس در رشد و تکامل و پيشرفت تحصيلی دانش آموزان موثر است.
پرسشهای تحقيقاتي :
۱ـ در ساخت فضاهای آموزشي تا چه ميزان استانداردها رعايت شده است ؟
۲ـ دلايل عدم رعايت استانداردها در ساخت فضاهای آموزشي چيست ؟
۳ـ آيا فضاهاي آموزشي استاندارد بر پيشرفت تحصيلی دانش آموزان تاثير دارد ؟
روش تحقيق :
نوع تحقيق به صورت توصيفی، تحليلی است. محقق جهت جمع آوري اطلاعات مورد نياز به تهيه مقالات، پايان نامه ها و منابعي که در اين زمينه وجود دارد پرداخته است، و از جمله منابعی که در پژوهشگاه تربيت معلّم ، مرکز تربيت معلّم ضمن خدمت فرهنگيان سازمان برنامه و بودجه و دانشگاه اراک موجود بوده است استفاده کرده تا به بررسي و تحليل فضاهای آموزشي و مطابقت آن با استانداردهای تعيين شده موجود بپردازد.
نتايج تحقيق :
۱ـ در رابطه با پرسش تحقيقاتي شماره يک ؛ بر اساس تحقيقات صورت گرفته مدارس مورد بررسي مطابق با استانداردهاي تعيين شده ، نبوده و بايد حتی الامکان سعي شود تا مکاني مناسب براي احداث مدارس ايجاد شود در اين تحقيق پژوهشگر به اين نتيجه ميرسد که عوامل فضاهاي آموزشي مدارس ابتدايی مورد مطالعه با استانداردهاي موجود مطابقت ندارد و اين عوامل غير استاندارد نمي تواند جوابگوي نيازهاي آموزشي و تربيتي دانش آموزان باشد.
۲ـ در رابطه با پرسش تحقيقاتي شماره دو؛ دلايل عدم رعايت استانداردها در ساخت و ساز فضاهاي آموزشي :
الف ) افزايش روز افزون جمعيت دانش آمورزان، گسترش علم و دانش، لزوم استفاده از امکانات آموزشي و بهره مندي از آنها در زندگي روزمره، در مدارس با کمبود فضاهاي آموزشي روبرو ميشويم.
ب ) کمبود بودجه ی امکانات مالی، عدم برنامه ريزی صحيح و کمبود نيروي انساني متخصص در امر ساخت و ساز مدارس ، توجه به کميت و عدم توجه به کيفيت فيزيکی فضاهاي آموزشي در اکثر مدارس مورد مطالعه ديده شده است .
۳ـ مطابق بررسي های به عمل آمده اگر محيط های آموزشي از لحاظ نور، صوت، آب و هوا و رنگ مناسب باشدسلامت روح و جسم فراگيران تامين مي شود و بر پيشرفت تحصيلي و يادگيري دانش آموزان تاثيرگذار است .

۷٫عنوان : ارزشيابي دوره کارشناسي تکنولوژي آموزشي از ديدگاه فارغ التحصيلان رشته تکنولوژي آموزشي دانشگاه اراک تا سال ۱۳۷۸
پژوهشگران : ابراهيم قادي پاشا ، احمد قلعه نوئی ، استاد راهنما : دکتر محمد سيفي ، سال اجراء : ۷۸
مقدمه :
با وجود کارکردها و توانائيهايی که درتکنولوژي آموزشي وجود دارد همواره پياده کردن اهداف و خواسته هاي تکنولوژي آموزشي کشور ما با مشکلات و موانعي روبرو است . با وجود مشکلات وموانع همواره وضعيت فارغ التحصيلان و نحوه بهره گيري از نظام ها ي آموزشي از فارغ التحصيلان اين رشته در حاله اي از ابهام بوده است و انجام تحقيقات در زمينه وضعيت فارغ التحصيلان اين رشته و ميزان سودمندي واحدهاي درسي آن ضروري مي نمايد.
پرسشهاي تحقيقاتي :
۱ـ فارغ التحصيلان گروه نمونه تحقيق تا چه حد از تخصص خود رضايت دارند ؟
۲ـ فارغ التحصيلان گروه نمونه تحقيق تا چه حد شغل فعلي خود را در رابطه با تکنولوژي آموزشي مي دانند؟
۳ـ مشکلات شغلي فارغ التحصيلان بر حسب اولويت کدامند ؟
۴ـ دروس رشته تکنولوژي آموزشي اصلي ،تخصصي، اختياري، بطور کلي و به تفکيک تا چه حد از نظر فارغ التحصيلان مفيد مي باشد ؟
۵ـ فارغ التحصيلان گروه نمونه تحقيق براي اصلاح برنامه هاي آموزشي تکنولوژي آموزشي چه پيشنهاداتي دارند ؟
روش تحقيق :
در اين تحقيق پژوهشگر از روش توصيفي استفاده کرده است . ابزار و شيوه جمع آوری اطلاعات پرسشنامه است که شامل سوال باز و بسته است . گروه نمونه تحقيق ۴۰ نفر از فارغ التحصيلان کارشناسي تکنولوژي آموزشي است . جامعه آماري اين تحقيق شامل فارغ التحصيلان رشته تکنولوژي دانشگاه اراک از بدو تاسيس اين رشته در دانشگاه اراک ۱۳۷۸ که ۱۱۵ نفر مي باشد .

نتايج تحقيق :
بر اساس تحليل داده ها نتايج زير حاصل شده است :
۱ـ در رابطه با پرسش تحقيقاتی شماره يک ؛ ۵/۴۷ % از افراد گروه نمونه تحقيق در حدمتوسط،۲۵% افراد گروه تحقيق در حد خيلي زياد و ۵/۱۷% افراد در حد خيلي کم و از تخصص خود به عنوان تکنولوژيست آموزشي رضايت خاطر دارند .
۲ـ در رابطه با پرسش تحقيقاتي شماره دو؛ ۵/۴۲% افراد گروه نمونه تحقيق در حد متوسط ۵/۳۲% افراد در حد خيلي کم و کم از افراد گروه در حد خيلي زياد و زياد شغل فعلي خود را در ارتباط با تکنولوژي آموزشي مي دانند.
۳ـ در رابطه با پرسش تحقيقاتي شماره سه؛ ۹۰% از افراد گروه در حد خيلي زياد و زياد ، ۱۰% افراد در حد متوسط و کم ، مهمترين عامل در محروم ماندن تکنولوژي آموزشي را عدم شناخت مسولان از توانائيهاي اين رشته بيان مي کنند .
۴ـ در رابطه با پرسش تحقيقاتي شماره چهار؛
۱ـ۴ـ ميزان سودمندي دروس تخصصي به طور کلي ؛ ۱۴/۵۰% از افراد دروس تخصصي نظري را در حد خيلي زيادوزياد مفيد دانسته اند ، ۲/۲۸% از افراد نمونه تحقيق دروس تخصصي نظري را در حد متوسط مفيد دانسته اند و ۶۶/۲۱% افراد دروس تخصصي نظري را در حد خيلي کم و کم مفيد دانسته اند ۶۵% از افراد دروس عملي و کاربردي را در حد خيلي زياد وزياد مفيد دانسته اند،۱۹% افراد گروه اين دروس را در حد خيلي کم و کم مفيد دانسته اند.
۲ـ۴ـ ميزان سودمندي دروس اصلي بطور کلي ؛ بطور کلي ۱۰% از افراد گروه نمونه تحقيق همه دروس اصلي را مفيد دانسته اند .
۳ـ۴ـ ميزان سودمندي دروس اختياري بطور کلي ؛ ۵/۱۲% افراد بطور کلي همه دروس اختياري را مفيد دانسته اند .
۵ـ در رابطه با پرسش تحقيقاتي شماره پنج ؛ ۳۵% افراد افزايش دروس عملي و کاربردي را براي بهبود برنامه هاي تکنولوژي آموزشي پيشنهاد مي دهند ، ۳۰% از افراد ايجاد امکانات و تجهيزات بيشتر ، ۵/۲۷% از افراد نمونه بهبود کيفيت محتواي دروس نظري ، ۵/۲۲% از افراد استفاده و بکارگيري از اساتيد مجرّب و متخصّص ، ۵/۱۷% از افراد نمونه تحقيق ايجاد و برگزاري سمينارها و نشستها ، ۵/۱۲% از افراد افزايش کتب تخصصي اين رشته را براي بهبود برنامه هاي آموزشي تکنولوژي آموزشي پيشنهاد مي کنند .

۸٫عنوان : مطالعه و بررسي روش استفاده بهينه از تخته و گچ
پژوهشگر : ابولقاسم بنائي بروجئي، استاد راهنما : دکتر محمد سيفي ، سال اجراء :۷۸
مقدمه :
يکي از رايج ترين انواع وسايل آموزشي ، تابلوهاي آموزشي ميباشد که در امر تدريس و يادگيري نقش ارزنده اي دارد . معمولي ترين آنها تابلوهاي گچي هستند . تابلوهاي گچي جزء وسايل آموزشي تسهيل کننده هستند که آموزش را عيني و فهم مطالب را آسان ميکند. تخته و گچ در بسياري از کلاسهاي مقاطع مختلف کشور ايران تنها رسانه اي است که در ارائه پيام آموزشي در خدمت معلّم است و به همين دليل بررسي وضع جاري کاربرد اين رسانه و نيز جمع آوري تجهيزات مفيد و ابتکارات معلّمان در کاربرد آن کاملاً ضروري است .
پرسشهاي تحقيقاتي :
۱ـ معاّمين گروه نمونه تحقيق در چه مواردي ودر چه حد ازتخته وگچ درتدريس استغاده مي کنند ؟
۲ـ دلايل استفاده گسترده گروه نمونه تحقيق از رسانه تخته و گچ درتدريس چيست؟
۳ـ گروه نمونه تحقيق از چه روش و موادي در کاربرد تخته و گچ استفاده مي کنند ؟
۴ـ گروه نمونه تحقيق چه روشهايی را براي استفاده بهينه از رسانه تخته و گچ در دروس مختلف پيشنهاد مي کنند ؟
روش تحقيق :
روشي که در اين تحقيق بکار رفته است بر اساس روش توصيفي _ پيمايشي مي باشد.جامعه آماري اين تحقيق را دانشجويان دبيري رشته هاي مختلف دانشگاه اراک تشکيل مي دهند ، نمونه آماري اين تحقيق به صورت تصادفي و از طريق حضور در جلسات امتحان دروس تربيتي و عمومي انتخاب شده است که شامل ۵۱ نفر مي باشد، ابزار جمع آوري اطلاعات از طريق پرسشنامه باز و بسته صورت گرفته است .
نتايج تحقيق :
۱ـ در رابطه با پرسش تحقيقاتي شماره يک؛ ۵۹% از اين افراد از اين رسانه اغلب موارد و در ضمن رسانه هاي ديگر استفاده مي نمايند، ۳۵% افراد از اين رسانه هميشه و بعنوان رسانه اصلي آموزش استفاده مي نمايند. بنابراين ۹۴% افرا نمونه کاربرد اين رسانه را مورد تحقق قرار داده اند.
۲ـ در رابطه با پرسش تحقيقاتي شماره دو؛ دلايل استفاده گسترده معلّمين گروه نمونه تحقيق از رسانه تخته و گچ به ترتيب اولويت عبارت اند از :
 در دسترس بودن تخته و گچ ۲۹%
 معمولي ترين و رايج ترين وسيله آموزشي ۲۹%
 بعضي دروس نياز به نوشتن بر روي تخته دارند ۲۵%
 کمبود وسايل پيشرفته آموزشي ۲۵%
 موُثر بودن در ايجاد انگيزه و يادگيري عميق ۲۳%
 يادگيري سمعي بصري که تسريع در يادگيري دارد ۲۳%
 جلب توجه دانش آموزان
۳ـ در رابطه با پرسش تحقيقاتي شماره سه؛
ـ روش توصيفي ( سخنراني ) ۴۹% ـ روش حل مساله ۲۳% ـ روش پرسش و پاسخ ۲۹%
مواد و ابزار مکمل تخته سياه و گچ عبارتند از : استفاده از تصاوير ، اشکال هندسي و نمودارها ۵۴% ، استفاده از گچ هاي رنگي متنوع ۲۹% ،استفاده از وسايل آموزشي : اورهد ، اوپک ، اسلايد ، فيلم هاي آموزشي ۲۹% ، نوشتن قواعد با خط درشت ۲۱% ، بکارگيري در تدريس تاريخ و جغرافيا ۱۱%
۴ـ در رابطه با پرسش تحقيقاتي شماره چهار؛ شرکت دادن دانش آموزان براي حل مساله ۴۵% استفاده از گچ رنگي و خط زيبا ۳۱% ،استفاده از تخته برگردان و کشويی ۲۷% ، تقسيم بندي تخته بر اساس موضوع درس ۲۳% ، استفاده از کشيدن تصاوير و بزرگ کردن آنها توسط اوپک ۲۱% ، استفاده از وسايل کارگاهي وآزمايشگاهي ۱۹% ،
رسم تصاوير و اشکال با استفاده از الگو ۱۷% ،استفاده ازتابلوی سفيد، ماژيک ( وايت برد) ۱۳% .

۹٫عنوان : بررسي عوامل موثر در ميزان استفاده معلّمين از وسايل کمک آموزشي در مدارس ابتدايي ناحيه يک شهرستان اراک در سال ۷۸ـ ۱۳۷۷
پژوهشگر : زهرا فولادي ، استاد راهنما : دکتر محمد سيفي ، سال اجراء : ۷۸
مقدمه :
تدريس در دوره ابتدايي به دلايلي با تدريس در مقاطع ديگر متفاوت است . در اين دوره به دليل دارا بودن برخي نيازها و توانائيهاي خاص و شرايط منحصر به فرد نياز به آموزش هاي عيني و منسجم دارد . محتواي پربار برنامه هاي درسي و انتخاب روش هاي متناسب با آنها ايجاب مي کند که وسايل و مواد آموزشي مطلوب و مورد نياز فراهم گردد و چنان شرايطي را بوجود آورد که کيفيت و کميت يادگيري دانش آموزان در زمينه هاي مختلف موفقيّت آميز مي باشد . در اين تحقيق سعي شده ميزان کارايي وسايل کمک آموزشي تدريس از نظر معلّمين دوره ابتدايي مورد بررسي قرار گيرد .نکته ديگري که در اين تحقيق مورد توجه قرار گرفته است ميزان موجوديت وسايل کمک آموزشي در مدارس ابتدايي و همچنين ميزان آشنايي معلّمين از اين وسايل است .
پرسشهاي تحقيقاتي :
۱ـ آيا سطح تحصيلات معلّمين در ميزان استفاد آنها از وسايل کمک آموزشي موثر است؟
۲ـ ميزان استفاده معلّمين مقاطع ابتدايي از وسايل کمک آموزشي در چه حد است ؟
۳ـ ميزان آشنايي معلّمين مقطع ابتدايي از وسايل کمک آموزشي در چه حد است ؟
۴ـ ميزان موجوديت وسايل کمک آموزشي در مدارس ابتدايي تا چه حد است ؟
۵ـ مهمترين علل عدم استفاده از وسايل کمک آموزشي در مدارس ابتدايي چيست ؟
روش تحقيق :
در اين تحقيق از روش توصيفي ـ پيمايشي استفاده شده است . داده هاي مورد نياز بوسيله پرسشنامه جمع آوري شده است که در آن از هر دو نوع سوال باز و بسته استفاده شده است .جامعه آماري مورد تحقيق کل معلّمان مدارس ابتدايي ناحيه يک شهرستان اراک است که شامل ۱۵۰۰ نفر مي باشد. نمونه اي به تعداد ۹۰ نفر بصورت تصادفي از بين معلّمين انتخاب شده است و براي تجزيه و تحليل داده ها از آمار توصيفي و آمار استنباطي استفاده شده است .

نتايج تحقيق :
۱ـ در پاسخ به پرسش تحقيقاتي شماره يک ؛ آزمون خي دو محاسبه شده در سطح ۹۵% اطمينان معني دار بوده و اين نتيجه نشان دهنده اختلاف معني دار ميانگين ها به نفع کاربرد موادآموزشي از طرف دارندگان مدرک ديپلم بوده و مي توان ادعا کرد که معلّمين داراي مدرک تحصيلي ديپلم نسبت به ساير همکاران خود بيشتر از وسايل کمک آموزشي استفاده نموده اند .
۲ـ در پاسخ به پرسش تحقيقاتي شماره دو؛ بيشترين کاربرد به کتاب علوم ۸۵% و رياضي ۷۸% اختصاص دارد و کمترين کاربرد مربوط به اسلايد ۸% و اوپک ۹% مي باشد
۳ـ در پاسخ به پرسش تحقيقاتي شماره سه ؛ بيشترين درصد آشنايي مربوط به کتب علوم ۸۰% و رياضي ۸۳% و کمترين درصد آشنايي مربوط به اوپک ۸% و اسلايد ۷% و کاربرد وسايل آموزشي توسط معلّمين نمونه تحقيق کمتر از متوسط است. و در نتيجه رضايت بخش نمي باشد .
۴ـ در پاسخ به پرسش تحقيقاتي شماره چهار؛ بر اساس نتايج حاصله بيشترين درصد موجوديت وسايل کمک آموزشي مربوط به کتاب علوم ۸۰% مي باشد و کمترين درصد موجوديت مربوط به اوپک ۱۰% و فيلم استريپ ۸% مي باشد.
۵ـ در پاسخ به پرسش تحقيقاتي شماره پنج ؛ مهمترين علل عدم استفاده از وسايل کمک آموزشي : کمبود وقت و مواد آموزشي ، محيط فيزيکي نامناسب کلاس ها ، حجم کتب درسي ، فقدان انگيزه ، عدم آشنايي معلّمين با مواد آموزشي و مقررات دست و پاگير از جمله عوامل مي باشد .
۶ـ نتايج حاصل از سوال باز پرسشنامه :
چه مواردي را براي بالا بردن کارايي وسايل آموزشي توصيه مي نماييد ؟
در پاسخ به اين پرسش گروه نمونه تحقيق به ترتيب به موارد زير اشاره کردند :
تشويق معلّمين از سوي مسولين .
در دسترس قرار دادن انواع وسايل کمک آموزشي .
تشکيل کلاسهاي ضمن خدمت براي استفاده بهينه ازوسايل کمک آموزشي.

۱۰٫عنوان : راهنماي تدريس جغرافياي سال سوم راهنمايي
پژوهشگر : مصطفي شمس الهي،استاد راهنما : سرکار خانم ذوالقرنين ، سال اجرا : ۷۸٫
مقدمه :
بي ترديد کار معلمی به تخصّص در زمينه تعليم و تربيت است و تا کسي آشنا به اسرار و رموز معلّمي نباشد نمي تواند معلّم موفّقي باشد . آشنايي با روشهاي کلّي تدريس ، روشهاي اختصاصي در تدريس هر درس ، روانشناسي تربيتي ، روانشناسي رشد ، شيوهاي ارزشيابي کاربرد مواد آموزشي و فنون کلاس داري برای هر معلمي لازم بلکه واجب است تا بتواند وظيفه خطيري را که به عهده گرفته است ،همچنين با وسايل کمک آموزشي در تدريس جغرافيا آشنايي کامل داشته باشد . تا با استفاده از آنها آموزش را ملموس تر کند و باعث تسريع در يادگيري جغرافيا گردد .
اهداف تحقيق :
۱٫ بحث از ماهيت راهنماي تدريس .
۲٫ هدف از آموزش و وشيوه ها و وروش هاي تدريس آن .
۳٫ تهيه راهنماي تدريس براي ۱۴ درس جغرافيا سال سوم راهنمايي .
روش تحقيق :
روش تحقيق توصيفي ، تحليلي ، اسنادي يا کتابخانه اي است . ابتدا محتواي کتاب جغرافياي سال سوم راهنمايي مورد بررسي قرار گرفته است و بعد ضمن مطالعه کتب روشهاي تحقيق و تکنولوژي تدريس راهنماي مناسبي براي اين کتاب تاليف شده است .
نتايج تحقيق :
در ارتباط با تحقيق اهداف پيشنهاد شده موارد زير صورت گرفته است :
۱٫ ماهيت راهنماي تدريس و مزاياي طرح درس مورد بحث قرار گرفته است .
۲٫ اهداف آموزشي جغرافيا ، مشکلات و محدوديت هاي تدريس جغرافيا مقطع راهنمايي و شيوه هاي جاري و مطلوب تدريس و نقش رسانه ها در اين رابطه مطرح است .
۳٫ برمبناي مرور مطالعاتي صورت گرفته براي ۱۴ درس کتاب جغرافيا سال سوم راهنمايي بر مبناي مدل سيستماتيک تدريس راهنماي آموزش ، طراحي و پيشنهاد شده است . اين طرح درس شامل عناصر : مفاهيم ، هدف کلي درس ، اهداف جزئي ، اهداف رفتاري ، مواد و رسانه هاي آموزشي ، روش تدريس ، ارزشيابي و فعاليت هاي تکميلي .
۴٫ ارائه معلومات اضافي براي معلّم درباره هر يک از دروس .
۱۱٫عنوان : بررسي ماهيت و چگونگي کاربرد تکنولوژي آموزشي از ديدگاه معلّمين ابتدايي شرکت کننده در مورد آموزش ضمن خدمت شهيد باهنر اراک در تابستان ۱۳۷۸
پژوهشگر : زهرا عرب ، استاد راهنما : دکتر محمد سيفي ، سال اجراء : ۷۸
مقدمه :
تکنولوژي آموزشي يکي از پيشرفت ها در حيطه آموزش و پرورش محسوب مي شود در واقع مهندسي در فرايند تعليم و تربيت است که فرايند يادگيري و در نتيجه کيفيت آموزش را بسيار عميق و ريشه اي بهبود مي بخشد .بنابراين لازم است که معّلم بويژه معلّمان مقطع ابتدايي با توجه به اهميّت آموزش در دوره ابتدايي از تکنولوژي آموزشي در تدريس خود بمنظور تسهيل ياددهي به نحو مطلوبي استفاده کنند .نقش تکنولوژي آموزشي امروزه مفهوم بهره گيري علمي از فعاليّت هاي انساني و دگرگوني در روش هاي سنّتي است و در نتيجه بدون کاربرد تکنولوژي آموزشي اصلاحات بنيادي در امر آموزش غير ممکن است .
پرسشهاي تحقيقاتي :
۱٫معلّمان گروه نمونه تحقيق تا چه اندازه با تکنولوژي آموزشي آشنا هستند ؟
۲٫معلّمان گروه نمونه تحقيق نسبت به تاثير تکنولوژي آموزشي در يادگيري چه نوع نگرشي دارند ؟
۳٫معلّمان گروه نمونه تحقيق تا چه ميزان از تکنولوژي آموزشي در کلاس درس خود بهره ميکيرند؟
۴٫امکانات مدارس مورد تحقيق از نظر تجهيزات و مواد و وسايل آموزشي چگونه است ؟
۵٫ علل عدم استفاده معلّمان گروه نمونه تحقيق ازتکنولوژي آموزشي چيست ؟
روش تحقيق :
در اين تحقيق از روش توصيفي از نوع پيمايشي استفاده شده است . جامعه آماري اين تحقيق معلّمان شرکت کننده در دوره آموزش ضمن خدمت رشته کارداني آموزش ابتدايي در مرکز آموزش ضمن خدمت شهيد باهنر شهر اراک در تابستان ۱۳۷۸ در نظر گرفته شده است و نمونه آماري به اندازه ۳۰ نفر به صورت تصادفي از اين جامعه انتخاب شده است ابزار جمع آوري اطلاعات از طريق پرسشنامه که شامل ۵ سوال است استفاده شده است و اطلاعات جمع آوري شده ابتدا بصورت جداول فراواني و بعد بصورت درصد جهت تحليل داده ها استفاده شده است .

نتايج تحقيق :
بر اساس تحليل داده ها نتايج زير حاصل شده است :
۱٫ در رابطه با پرسش تحقيقاتي شماره يک ؛پژوهشگر به اين نتيجه مي رسد که اکثر تکنولوژي آموزشي ، حداقل با تعريف صحيح آن آشنايي دارند و تنها ۲۰% از معلّمان تکنولوژي آموزشي را کاربرد ابزار سمعي و بصري ميدانند .
۲٫ در رابطه با پرسش تحقيقاتي شماره دو ؛ ۴۰% افراد نمونه تحقيق طرح درس را در حد زياد در يادگيري موثر مي دانند ۳/۷۳% افراد از جعبه علوم ، ۶۰% افراد اهداف رفتاري ، ۶۰/ ۵۶% افراد روشها وفنون تدريس ، ۶۰% افراد نيز تجهيزات آموزشي را در حد زياد در يادگيري موثر مي دانند .
۳٫ در رابطه با پرسش تحقيقاتي شماره سه؛ ۳/۳۳% افراد نمونه تحقيق طرح درس را در حد زياد بکار مي برند ،۳/۵۳% افراد از جع۵۰% افراد اهداف رفتاري ،۳/۵۳% افراد روشها و فنون تدريس ، ۳/۱۳% افراد نيز تجهيزات آموزشي و بطور کلي ۵۷% افراد تکنولوژي آموزشي را در حد زياد زياد بکار ميبرند.
۴٫ در رابطه با پرسش تحقيقاتي شماره چهار ؛ ۶۶% افراد بوجود جعبه علوم و ۲۰% افراد بوجود تلويزيون و ۱۰% افراد هم بوجود ويدئو در مدارس اشاره کردند که اين امر نشان دهنده اين است که امکانات مدارس از نظر تجهيزات و مواد آموزشي چندان زياد نيست .
۵٫ در رابطه با پرسش تحقيقاتي شماره پنج ؛ معلّمان نمونه تحقيق در مورد عدم استفاده از رسانه ها و تجهيزات آموزشي دلايلي از قبيل فقدان بودجه و امکانات جهت تهيه اين وسايل ، نداشتن مکان مناسب ، عدم مهارت کافي و ضعف مدارس در جهت تهيه مواد و وسايل آموزشي ذکر کردنند .

۱۲٫عنوان : بررسی کلاسهای جبرانی – تقويتی (ضمن سال ) بر روند پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه سوم راهنمايي آموزشگاهاي منطقه فراهان
پژوهشگر : عليرضا دستجاني ، استاد راهنما : آقاي محمد مينا ، سال اجراء : ۷۸
مقدمه :
طبق آمار منتشره ، ايران از جمله کشورهايي است که از لحاظ کيفيت تحصيلي در سطح پائيني قرار دارد و اين موضوع امري نيست که بتوان به سادگي از کنار آن گذشت . از جمله اقداماتي که در جهت رفع کمبودهاي درسي وآموزشي و پرورشي انجام گرديده ، طرح آموزش تقويتي و جبراني است که با نرخي نازل زير نظر آموزش و پرورش انجام مي گيرد و همچنين اجراي امتحانات مجدد از ويژگي هاي ديگر در رفع اين معضل است .
پرسشهاي تحقيقاتي :
۱٫ طرح جبراني ـ تقويتي ضمن سال در جهت جلوگيري از تکرار پايه ها تا چه اندازه موثر است ؟
۲٫ تشکيل کلاسهاي جبراني – تقويتي در جهت جلوگيري از ترک کنندگان تحصيلي ناشي از مردودي تا چه اندازه از بخش بوده است ؟
۳٫ آيا روشهاي آموزشي در کلاسهاي جبراني ـ تقويتي ضمن سال با اصول يادگيري سازگار است ؟
روش تحقيق :
روش تحقيق از نوع علّي پس از وقوع مي باشد . جامعه آماري اين تحقيق دانش آموزان ضعيف شرکت کننده در کلاسهاي جبراني آموزشگاهاي منطقه فراهان دبيران اين منطقه در سال تحصيلي ۷۸ـ۷۷ مي باشد . نمونه ای بصورت تصادفي به تعداد ۱۰۰ نفر از اين جامعه آماري انتخاب شده است . ابزار جمع آوري اطلاعات پرسشنامه ۲۰ سوالي براي دانش آموزان و۱۵ سوالي براي دبيران مي باشد و روش تحليل داده ها آمار توصيفي ( توضيع فراواني و درصدگيري ) استفاده شده است .
نتايج تحقيق :
۱٫ در رابطه با پرسش تحقيقاتي شماره يک ؛ کلاسهاي جبراني ـ تقويتي ضمن سال در بالا بردن درصد قبولي به اعتقاد ۷۲% پاسخ دهندگان دانش آموز و ۸۰% دبيران ، در جلوگيري از شکست تحصيلي و مردودي دانش آموزان به اعتقاد ۶۳% دانش آموزان ، در افزايش عملکرد و بازدهي دانش آموزان ۴۹% دانش آموزان در حد زياد و خيلي زياد در جلوگيري از تکرار پايه موثر است .
۲٫ در رابطه با پرسش تحقيقاتي شماره دو ؛ جبراني ـ تقويتي ضمن سال به اعتقاد ۵۸% دانش آموزان در حد زياد و خيلي زياد در مقابل ۲۷% در حد کم و خيلي کم و به اعتقاد ۸۸% دبيران در حد زياد و خيلي زياد تاثير زيادي جلوگيري از ترک تحصيل زودرس دانش آموزان دارد .
۳٫ در پاسخ به پرسش تحقيقاتي شماره سه ؛ کلاسهاي جبراني ـ تقويتي ضمن سال در فراهم نمودن زمان مناسب جهت يادگيري درسطح لازم به اعتقار ۵۱% افراد دانش آموز به اعتقاد ۲۰% دبيران در حد زياد ، در برقراري ارتباط بين مطالب قبلي و فعلي دانش آموزان به اعتقاد ۵۶% دانش آموزان و ۹۲% دبيران ، در بوجود آوردن احساس نياز به يادگيري به اعتقاد ۵۸% دانش آموزان، در بوجود آوردن انگيزه پيشرفت در دانش آموزان به اعتقاد ۵۵% دانش آموزان و ۸۰% دبيران ، در اميدوار کردن دانش آموزان نسبت به آينده به اعتقاد ۶۳% دانش آموزان ، نقش تکرار و تمرين مطالب درسي به اعتقاد ۶۹% دبيران ، در بوجود آوردن احساس شرمساري و گناه در دانش آموزان به اعتقاد ۷۰% دانش آموزان در حد خيلي زياد و زياد تاثير زيادي در ميزان سازگاري با اصول يادگيري دارد .

۱۳٫عنوان : بررسي تاثير کاربرد مواد و وسايل آموزشي در فرايند آموزش .
پژوهشگر : رقيه ماستري فراهاني ، استاد راهنما : آقاي محمد مينا ، سال اجراء : ۷۸
مقدمه :
استفاده از رسانه هاي آموزشي در امر آموزش در بهبودکيفيت و افزايش کارايي فرايند يادگيري و ياددهي بسيار موثر است و موجب تحول و تنوع در شيوه هاي سنتي تدريس مي شود بنابراين در فعاليت هاي آموزشي معلّم بايد سعي کند با استفاده از مواد و وسايل آموزشي مختلف موقعيت و شرايط مناسبي را براي کسب دانش و مهارت هاي مطلوب دانش آموزان فراهم سازد. بسياري از متخصصان و دست اندرکاران مسائل آموزشي معتقدند که استفاده از ابزار و رسانه هاي آمزشي در جريان آموزش تاثير بسزايي در فرايند يادگيري دارد . بنابراين محقق به منظور شناخت هر چه بيشتر رسانه ها و تاثير انتخاب صحيح آنها با توجه به نوع پيامشان اين مساله را مورد بررسي قرار داده است .
هدف تحقيق :
بررسي تاٌثير انتخاب صحيح وکاربرد مواد و وسايل آموزشي در فرايند آموزش .
روش تحقيق :
شيوه اي که در اين تحقيق بکار رفته است شيوه کتابخانه اي است . به اين صورت که با مراجعه به منابع و ماٌخذ فارسي و انگليسي متعدد پيرامون موضوع مورد نظر به جمع آوري اطلاعات ، تجزيه و تحليل ، نتيجه گيري و نهايتاً ارائه پيشنهاد پرداخته است .
نتايج تحقيق :
در راستاي هدف تحقيقاتي ذکر شده محقق در پايان به نتايج زير دست پيدا مي کند:
پژوهشگر اطلاعات مفيدي در زمينه اصول اساسي طراحي و انتخاب مواد آموزشي ارائه مي دهد و همچنين روش تهيه ، مزاياي وسايل و محدوديت ها و توضيحات ديگر در مورد هر يک از وسايل بيان مي کند و به اين نتيجه مي رسد که اگر کاربرد مواد و وسايل آموزشي و انتخاب آنها بطور صحيح صورت گيرد باعث تنوع و تحول در شيوه هاي سنّتي تدريس مي گردد و سبب مي شود که يادگيري از حالت تئوري خارج شده و از اين طريق فرايند ياددهي و يادگيري بهبود يابد .

۱۴٫عنوان : تلويزيون و رشد اجتماعي کودکان
پژوهشگر : اشرف سميعي ، استاد راهنما : آقاي سعيد موسوي پور ، سال اجراء : ۷۹
مقدمه :
مساله رشد اجتماعي کودکان همواره مورد توجه متخصصين تعليم و تربيت و اولياء بوده است . يکي از عوامل موثر در فرايند اجتماعي شدن تاثير رسانه ها از جمله تلويزيون مي باشد ، با توجه به اينکه اجتماعي شدن فرايندي است پيچيده و عوامل مختلفي مثل خانواده و والدين ، همسالان، مدرسه، محيط اجتماعي و عواملي چند در آن تاٌثير دارد، تلويزيون هم مي تواند يکي از عواملي که امروزه در روند اجتماعي شدن فرد تاثير داشته باشد، مهم تلقي گردد . تلويزيون به عنوان وسيله اي که کودک بخش عمده اي از اوقات خود را صرف ديدن برنامه هاي آن مي کند مي تواند در چگونگي آموزش ايجاد ارتباط با ديگران و نحوه با هم بودن اعضاي خانواده موثر باشد .
اهداف تحقيق :
۱٫ بررسي تاثير مشاهده تلويزيون بر رشد ارزشهاي اجتماعي کودک .
۲٫ بررسي تماشاي تلويزيون در کودکان و تاثير آن بر رابطه اي که با همسالان و اعضاي خانواده دارد .
روش تحقيق :
روش بصورت توصيفي اسنادي و يا کتابخانه اي است . پژوهشگر با استفاده از منابع کتابخانه ، مجلات و پژوهشهاي انجام شده در رابطه با موضوع تحقيق دست به بررسي و مطالعه زده و نتايجي که از اين برسيهاي عايد شده نشان مي دهد که بين تماشاي تلويزيون و رشد اجتماعي کودکان رابطه معني داري وجود دارد .
نتايج تحقيق :
در راستاي اهداف ذکر شده نتايج زير حاصل شده است :
۱٫ پژوهشها نشان مي دهد که در رشد ارزشهاي اجتماعي کودکان عوامل موٌثري وجود دارد که تلويزيون يکي از اين عوامل مي باشد ، تلويزيون تقريباً در هر خانه اي يافت مي شود و کودکان از همان روزها ي آغاز زندگي با تلويزيون بزرگ مي شوند.
۲٫ تلويزيون امکان و فرصت بيشتري براي با هم بودن اعضاي يک خانواده را فراهم مي کند يعني تلويزيون فرصت اينکه اعضاي يک خانواده بيشتر در کنار هم باشند را فراهم مي سازد ولي اين امر باعث پيوند آنها به يکديگر نميشود .
۱۵٫عنوان : بررسي کاربرد روش يادگيري اکتشافي در تدريس کتاب رياضي پايه چهارم ابتدايي
پژوهشگر : صديقه رستم زاده ، استاد راهنما : سعيد موسوي پور ، سال اجراء : ۷۹
مقدمه :
رياضي يکي از مهمترين موضوعات درسي در جامعه مدرن است، امّا تدريس خوب آن بسيار مشکل است . از آنجا که رياضيات زبان علم است ، آشنايي با روش هاي جديد تدريس رياضي براي معلّمان دوره ابتدايي از اهميت خاصي برخوردار است، زيرا دانش رياضي است که مي تواند از همان ابتدا دقت کامل، ابتکار و قوه نوآوري و خلاقيت را در دانش آموزان تقويت نمايد . پژوهشگر در اين تحقيق سعي نموده است که به کمک يادگيري اکتشافي در يکي از پايه هاي دوره ابتدايي ( پايه چهارم ) و يکي از مشکل ترين دروس اين پايه يعني رياضيات در زمينه تدريس و يادگيري عميق تر و آسان تر راه حلهايي را ارائه دهد تا معلّمان و دانش آموزان با بکار بستن اين رهنمودها بتوانند به اهداف آموزشي برسند.
اهداف تحقيق :
۱٫ بررسي ويژگي هاي شناختي کودکان در دوره ابتدايي .
۲٫ بررسي ديدگاه يادگيري اکتشافي و کاربرد آن در بهبود شيوه هاي تدريس با تاٌکيد بر دروس رياضيات .
روش تحقيق :
اين تحقيق از نوع توصيفي ـ تحليلي مي باشد، جامعه مورد تحقيق معلّمان دوره ابتدايي استان مرکزي که سابقه تدريس در کلاس چهارم را داشته اند و در مرکز آموزش عالي ضمن خدمت فرهنگيان استان مرکزي در سال تحصيلي۷۹ـ۷۸ مشغول بوده اند مي باشد، نمونه آماري با انتخاب تصادفي ۳ کلاس از جامعه آماري صورت گرفته و ابزار جمع آوري اطلاعات پرسشنامه از نوع سواٌل باز و بسته مي باشد.
نتايج تحقيق :
بر اساس تحليل داده ها نتايج زير حاصل شده است :
۱٫ ويژگي هاي شناختي کودکان را در اين دوره مورد بررسي قرار ميدهد ونتايج بدست آمده نشان مي دهد ۵۵% معلّمان با سابقه پايه چهارم ابتدايي معتقدند که مطالب ارائه شده در کتاب رياضي کلاس چهارم ابتدايي با توانائي هاي ذهني دانش آموزان در حد متوسط است ونيز ترتيب وتوالي محتواي کتاب رعايت شده است .
۲٫ اطلاعات مفيدي درباره ماهيت يادگيري اکتشافي مي دهد و چگونگي کاربرد آن در تدريس رياضي مورد بررسي قرار مي دهد و آموزش ضرب ، تقسيم و هندسه را به شيوه يادگيري اکتشافي مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهد.

۱۶٫عنوان : بررسي ويژگي هاي کودکان ۳ تا ۷ ساله و آموزش و پرورش پيش از دبستان
پژوهشگر : ناهيد اطري ، استاد راهنما : آقاي سعيد موسوي پور ، سال اجراء : ۷۹
مقدمه :
مساله رشد ( جسمي، اجتماعي، عاطفي، ذهني ) کودک ۳ تا ۷ ساله همواره مورد توجه روان شناسان رشد و متخصصين تعليم و تربيت بوده است زيرا اين مرحله يکي از حساس ترين مراحل زندگي کودک است . آموزش و پرورش پيش از دبستان مي تواند به عنوان عاملي موثر در رشد کودک باشد . نقش مربي و ارتباط متقابل والدين با مراکز پيش دبستاني و آموزش بررسي ها نشان داده است کودکاني که دوره پيش دبستاني را گزرانده اند نسبت به کودکاني که اين دوره را طي نکرده اند از نظر تحصيلي و رشد اجتماعي، ذهني و عاطفي موفق تر هستند.
اهداف تحقيق :
۱٫ بررسي تاثير آموزش پيش دبستاني بر رشد جسمي کودکان ۳ تا ۷ سال .
۲٫ بررسي تاثير آموزش پيش دبستاني بر رشد اجتماعي کودکان ۳ تا ۷ سال .
۳٫ بررسي تاٌثير آموزش پيش دبستاني بر رشد عاطفي کودکان ۳ تا ۷ سال .
۴٫ بررسي تاثير آموزش پيش دبستاني بر رشد ذهني کودکان ۳ تا ۷ سال .
روش تحقيق :
روش تحقيق توصيفي، اسنادي يا کتابخانه اي است و محقق با استفاده از منابع کتابخانه و فصلنامه ها و مجلات و پژوهشهاي صورت گرفته موضوع را بررسي نموده و در پايان با توجه به اهداف به نتيجه گيري و ارائه پيشنهاد پرداخته است .
نتايج تحقيق :
نتايج بدست آمده در راستاي اهداف بيان شده به شرح زير است :
۱٫ در راستاي هدف شماره يک؛ محقق به اين نتيجه مي رسد که تمرينات بدني تاثير فراواني بر روي دستگاههاي بدن دارد، در دوره پيش دبستاني ساعت هايي را به فعاليت هاي بدني و ورزش براي کودک اختصاص داده اند که کودک بتواند بازي و ورزش کند تا نياز جسمي او برآورده شود، بنابر اين حضور کودکان در مهد ها و دوره هاي آمادگي بر رشد جسمي آنها تاثير مثبت خواهد داشت .
۲٫ در رابطه با هدف شماره دو؛ آموزشهاي پيش دبستاني اين امکان را براي کودک فراهم مي کند که در جمع همسالان باشد با آنها به بازي بپردازد و با مربي ارتباط داشته باشد بطوري که محيط پيش دبستاني براي کودک بسيار نشاط آور است بنابراين حضور کودکان در مهد هاي کودک و طي دوره آمادگي بر رشد اجتماعي آنها تاٌثير مثبت دارد .
۳٫ در رابطه با هدف شماره سه ؛ مربي کودک را در جريان برقراي ارتباطات مورد مهر و محبت قرار مي دهد، کودک در مهدهاي کودک ياد مي گيرد که چگونه عواطف خود را ابراز کند .
۴٫کودک در اين دوره سنّي به رشد ذهني جديد مي رسد مانند رشد زبان و استفاده از لغات و کلمات در دوره پيش دبستاني به کودک فرصت مي دهند تا با همسالان خود حرف بزند تا خزانه لغات او غني شود، همچنين به کودک شعر، سرود و قصه ياد مي دهند به اين ترتيب به لحاظ ذهني نيز حضور در مراکز پيش دبستاني مفيد خواهد بود .

۱۷٫عنوان : بررسي ميزان آشنايي معلّمان مدارس راهنمايي با تکنولوژي آموزشي و کاربرد آن در کلاس خود در مدارس راهنمايي آموزش و پرورش ناحيه ۲ در سال تحصيلي ۷۹ـ۱۳۷۸
پژوهشگر : حميده حاجي بابا ، استاد راهنما : دکتر محمد سيفي ، سال اجراء : ۷۹
مقدمه :
در بکارگيري تکنولوژي آموزشي بيشتر به آنچه به وسايل و لوازم نياز باشد به معلّمان، مربيان ، تکنولوژيست ها و مديراني که با علوم تربيتي و تکنولوژي آموزشي براي تحقق اهداف آموزشي کاملاً آشنا باشد نياز است . ضرورت آشنايي معلّمان با تکنولوژي آموزشي و نيز کاربرد تکنولوژي آموزشي در بهينه سازي کيفيت در آموزش و پرورش کشورمان از همان اوّلين روزهاي بعد از انقلاب اسلامي احساس شده است . هدف اصلي از ايجاد رشته تکنولوژي آموزشي ، استفاده سيستماتيک از منابع انساني و غير انساني در جهت تسهيل امر آموزش و يادگيري بوده است .
پرسشهاي تحقيقاتي :
۱٫ معلّمان راهنمايي تا چه حد با تکنولوژي آموزشي آشنايي دارند ؟
۲٫ معلّمان راهنمايي تا چه حد از تکنولوژي آموزشي در تدريس خود استفاده مي کنند ؟
روش تحقيق :
روش مورد استفاده در اين تحقيق توصيفي ـ پيمايشي است . ابزار جمع آوري اطلاعات بوسيله پرسشنامه که حاوي ۱۹ سوال بسته مي باشد در زمينه موضوع تحقيق تهيه شده است . جامعه آماري مورد نظر در اين تحقيق دبيران زن مدارس راهنمايي ناحيه ۲ اراک در سال تحصيلي ۷۹ـ ۱۳۷۸ مي باشد. تعداد معلمان اين مدارس ۵۰۴ نفر است که در ۳۰ مدرسه راهنمايي به تدريس مشغوا اند نمونه اي به تعداد ۵۰ نفر از افراد اين جامعه آماري بصورت تصادفي انتخاب شده است روش تحليل داده ها بر اساس آمار توصيفي مي باشد .
نتايج تحقيق :
۱٫ در رابطه با پرسش تحقيقاتي شماره يک؛ با توجه به اينکه ميزان آشنايي معلّمين از مفهوم تکنولوژي آموزشي ۷۴% ،انتخاب صحيح مراحل طراحي آموزشي ۸۶% ،تشخيص اهداف جزئي از کلي ۲۸% ،تشخيص اجزاء نرم ابزارها ۷۰% ، انتخاب روش اکتشافي بعنوان روش فعال کردن دانش آموزان ۵۰% ، تشخيص درست حل مساله ۴۸% ، انتخاب صحيح گفتگوي سنجيده و منظم پيرامون موضوعي که مورد علاقه مشترک شرکت کنندگان در بحث گروهي باشد ۴۶% ، توانايي تخصيص سطح فهم و درک مربوط به حيطه شناختي ۷۰% ، توانايي در تشخيص صحيح مفهوم طرح درس ۴۱% ، تشخيص مفهوم ارزشيابي تکويني ۵۲% مي باشد و در مجموع مي توان گفت با توجه به اينکه ميانگين درصد بدست آمده مي باشد و با توجه به اينکه ميانگين مقياسي بدست اين پرشس مي باشد و بطور کلي نتايج حاصل دالّ بر آگاهي اندک معلّمين ار تکنولوژي آموزشي است .
۲٫ در رابطه با پرسش تحقيقاتي شماره دو؛ ۴۲% از معلّمين توانستند مفهوم صحيح طرح درس را درست تشخيص دهند، لذا مي توان گفت که معلّمين نسبت به طرح درس و فلسفه کاربرد آن اطلاع دقيقي ندارند، ۵۸% معلّمين توانستند مفهوم ارزشيابي تکويني و نحوه استفاده از آن را تشخيص دهند، ۵۲% از معلّمان گروه نمونه تحقيق در ميزان استفاده خود از وسايل کمک آموزشي متوسط اعلام کرده اند، ۴۶% از معلّمين اعلام کردند از روشهايي که دانش آموزان را فعّال می کند استفاده می کند استفاده می کنند، ۴۰% از معلّمان استفاده از طرح درس روزانه را متوسط اعلام کردند و ۴۶% در حد خيلي زياد و زياد لذا بايد گفت که نيمي از معلّمين از طرح درس استفاده نمي کنند، ۵۰% از معلّمان ميزان استفاده خود را از ارزشيابي تکويني زياد دانستند و ۳۸% متوسط، پس بايد گفت ۵۰% از معلّمين از ارزشيابي تکويني استفاده نمي کنند. ميانگين مقياسي بدست آمده از بررسي ميزان کاربرد تکنولوژي آموزشي مي باشد و اين نمايانگر آن است که ميزان کاربرد تکنولوژي آموزشي بويژه در زمينه کاربرد مواد و وسايل آموزشي متوسط است . در اکثر موارد ميانگين مقياسي درصد بين ۲ و ۳ قرار دارد، به عبارتي مي توان گفت که ميزان استفاده از تکنولوژي آموزشي با توجه به اينکه ميانگين بدست آمده از آن و ميانگين مقياسي ۲۸/۲ مي باشد در حد کمتر از متوسط بود .

۱۸٫عنوان : بررسي نگرش دانش آموزان ناشنوا در استفاده از زبان اشاره و گفتار خواني در مدارس استثنايي ناشنوايان شهر اراک
پژوهشگر : محمد حسيني، استاد راهنما : آقاي محمد مينا ، سال اجراء : ۷۹
مقدمه :
از اينکه نقص شنوايي بر تکلّم اثر مي گزارد، ناشنوايي يکي از معلوليت ها بشمار مي رود و تا آنجايي که ممکن است فرد از مسير بسياري از تجربه هاي مفيد و اميد بخش زندگي فردي و اجتماعي دور مي نمايد . از اين رو معضل يا مشکل ناشنوايي يا کم شنوايي يافتن راه حلهاي مناسب آموزشي و ارتباطي به منظور بوجود آوردن امکانات لازم براي اين عزيزان است . پژوهشگر در اين تحقيق سعي نموده است تا نگرش کودکان ناشنوا در استفاده از زبان اشاره و گفتار خواني با توجه به روشهاي متفاوت آموزشي مورد بررسي و مقايسه قرار دهد .
پرسشهاي تحقيق :
۱٫ دانش آموزان ناشنوا کداميک از روشهاي ارتباطي را بهترين روش ارتباطي مي دانند ؟
۲٫ دانش آموزان ناشنوا و کم شنوا در جريان آموزش از کداميک از روشهاي ارتباطي بيشتر استفاده مي کنند ؟
۳٫ آيا دانش آموزان ناشنوا در محيط مدرسه و خانواده از روشهاي ارتباطي يکساني استفاده مي کنند ؟
۴٫ نقش مربّي در ايجاد قابليت هاي زباني و شنوايي تا چه حد موثر است ؟
روش تحقيق :
روش تحقيق بصورت توصيفي ـ پيمايشي مي باشد . جامعه آماري شامل دانش آموزان ابتدايي پايه چهارم و پنجم راهنمايي مدارس دخترانه و پسرانه استثنايي شهيد چمران و سميّه و بخصوص ابابصير شهر اراک مي باشد افراد مورد تحقيق نمونه ۶۰ نفري از کودکان ناشنوا و نيمه شنوا مي باشد که بصورت تصادفي ساده از جامعه آماري انتخاب شده اند . ابزار جمع آوري اطلاعات پرسشنامه از نوع سوال بسته و باز مي باشد . در اين تحقيق از روش توصيفي ( جدول و نمودار ) استفاده شده است .

نتايج تحقيق :
۱٫ در رابطه با پرسش شماره يک؛ ۵۸% افراد موثّرترين و بهترين روش ارتباطي را لب خواني مي دانند، ۱۲% آنها زبان اشاره و۸۰% آنها هجي کردن و۲۲% از آنها روش ارتباطي کلّي را موثّرترين روش انتخاب کرده اند .
۲٫ در پاسخ به پرسش شماره دو؛ موثّرترين روش ارتباطي در مدرسه يا در جريان آموزش۵۰% افراد روش لب خواني،۱۴% از افراد زبان اشاره و۲۸% افراد ناشنوا روش ارتباط کلّي را موثّرترين روش ارتباطي مي دانند .
۳٫ در رابطه با پرسش شماره سه؛ اکثريّت افراد روش گفتارخواني را چه در مدرسه و چه در خانه به عنوان موثّرترين روش ارتباطي مي دانند .
۴٫ در پاسخ به پرسش شماره چهار؛ ۷۳% افراد مورد مطالعه اخلاق خوب را به معلّمانشان پيشنهاد مي کنند .
۵٫ در رابطه با پرسش شماره پنج؛ ۲۳% پسران و ۷۷% دختران خوش اخلاق بودن را براي ايجاد پيشرفت و قابليّت هاي زباني و شنوايي را براي مربّيان پيشنهاد مي کنند .

۱۹٫عنوان : تلويزيون آموزشي
پژوهشگران : حسن فرهمند خواه ، مجيد دوست محمدي ، استاد راهنما : دکتر محمد سيفي ، سال اجراء : ۷۹
مقدمه :
تلويزيون آموزشي را اگر يک وسيله نيرومند ارتباطي بدانيم ميتوان با استفاده موثّر و صحيح از آن بسياري از مشکلات عصر و زمان حاضر را حل کرد، از جمله مشکلات و مسائلي که دغدغه خاطر سرگذشت تعليم و تربيت مي باشد همانا مسئله انفجار جمعيّت، کمبود معلّم، تکثير و فزوني معلومات و نقص و کاستي در وسايل و ابزار مي باشد، لذا نظريه پردازان آموزشي استفاده از رسانه ها را بعنوان راه حلي بر گذشتن از مسايل و مشکلات فوق قلمداد کردند که در اين بين تلويزيون آموزشي با امکانات بالقوه خود قادر است تا محيط خارج از مدرسه را به داخل کلاس آورده ، نحوه آموزش صحيح را به معلّمين تازه کار آموزش داده ، در فاصله هاي دور به آموزش بپردازد و… بدين ترتيب تلويزيون توانسته است هم در جايگاه يک رسانه آموزشي و هم به عنوان يک وسيله سرگرم کننده و اطلاع رساننده نقش آفريني کند .
اهداف تحقيق :
۱٫ هدف تحقيق و بررسي نقش تلويزيون در آموزش مي باشد .
روش تحقيق :
روش تحقيق بر اساس توصيفي ، اسنادي يا کتابخانه اي ميباشد پژوهشگران با استفاده ازمنابع کتابخانه و مجلات به بررسي و مطالعه در زمينه موضوع پرداخته و در اين زمينه نتايج حاصل مطالعات در قالب چندين مقاله ارائه شده است .
نتايج تحقيق :
پژوهشگران اطلاعات مفيدي درباره سير و تکامل تلويزيون آموزشي در قرن بيستم در کشورهاي جهان مخصوصاً در اروپا و امريکا مي دهند و به اين نتيجه مي رسد که تلويزيون آموزشي در سير تحول و تکامل خود فراز و نشيبهايي را داشته است که گاهي از آن بعنوان رسانه اي پرهزينه ياد کرده اند.از تلويزيون ميتوان براي آموزش اطلاعات کلامي استفاده کردواين قابليت را دارد که الگوي انساني را بعنوان سرمشق معرفي کند ، براي ياد دادن مهارت هاي حرکتي مي توان از آن استفاده کرد و غيره و… و در پايان محقق به اين نتيجه مي رسد که تلويزيون باعث کاهش مطالعه و خواندن مي شود و فرد را از فعاليّت هاي ديگر نظير ورزش و سينما رفتن و غيره باز مي دارد .

۲۰٫عنوان : بررسي محتواي کتاب علوم پنجم ابتدايي از ديدگاه آموزشياران و سوادآموزان شهرستان اراک
پژوهشگر : حمدا… پاکدامن ، استاد راهنما : آقاي محمد مينا ، سال اجراء : ۷۹
مقدمه :
آموزش بزرگسالان موضوعي است که ذهن بسياري از افراد را به خود مشغول کرده است و مورد بحث و گفتگوي فراوان قرار گرفته است . از دروسي که نهضت سوادآموزي در دوره پنجم براي بزرگسالان در نظر گرفته اند درس علوم مي باشد و يکي از عوامل موثر در يادگيري دروس توسط فراگيران در هر پايه تحصيلي محتواي کتاب مي باشد . اصطلاحات، واژه ها، تصاوير و… که در کتاب بکار برده مي شود محتواي کتاب را تشکيل مي دهد در اين تحقيق سعي شده است تا نقاط قوّت و ضعف و چگونگي محتواي کتاب از نظر تسلسل مطالب، متناسب بودن تصاوير با آن، متناسب بودن با سنّ بزرگسالان، متناسب بودن با تجربيّات بزرگسالان مشخّص شود .
پرسشهاي تحقيق :
۱٫ آيا محتواي کتاب علوم پنجم متناسب با سنّ سوادآموزان است ؟
۲٫ آيا محتواي کتاب علوم پنجم متناسب با تجربيّات سوادآموزان است ؟
۳٫ تصاوير کتاب تا چه اندازه متناسب با محتواي کتاب است ؟
۴٫ آيا تسلسل محتوا در تدوين کتاب رعايت شده است ؟
۵٫ روش تدريس آموزشيار و آموزش ديدن او تا چه اندازه در يادگيري سوادآموزان بزرگسال تاٌثير دارد ؟
۶٫ آيا در تدريس سوادآموزان بزرگسال از وسايل آزمايشگاهي و کمک آموزشي بمنظور يادگيري بهتر استفاده مي شود ؟
۷٫ آيا محتواي کتاب علوم پنجم در يادگيري مسائل جديد و زندگي واقعي سوادآموزان بزرگسال کاربرد دارد ؟
روش تحقيق :
روش تحقيق از نوع توصيفي ـ پيمايشي مي باشد . ابزار جمع آوري اطلاعات بوسيله پرسشنامه که براي سوادآموزان و آموزشياران هر کدام ۱۷ سئوال بسته و۳ سئوال باز تهيه شده است . نمونه آماري به تعداد ۱۵ نفر آموزشيار و ۲۰ نفر سوادآموز به صورت تصادفي از جامعه آماري انتخاب شده است . جامعه آماري مورد تحقيق آموزشياران و سوادآموزان بزرگسال شهرستان اراک در سال ۸۰-۱۳۷۹ مي باشد تعداد آموزشياران ۷۰ نفر و سوادآموزان ۲۲۴ نفر مي باشد . براي تحليل داده ها آنها را بصورت فراواني بيان کرده که همان روش تو صيفي مي باشد .
نتايج تحقيق :
۱٫ در رابطه با پرسش شماره يک؛ ۶/۸۶% آموزشياران مطالب کتاب علوم را تا حدودي و ۳/۱۳% نيز بصورت کم متناسب با سن سوادآموزان بزرگسال ذکر کردند. همچنين ۱۵% سوادآموزان مطالب کتاب را تا حد زياد و ۴۵% بطور متوسط و ۴۰% بطور کم متناسب با سن خود بيان کردند . يعني کتاب موجود با سن سوادآموزان بزرگسال متناسب نمي باشد .
۲٫در پاسخ به پرسش شماره دو؛ ۶/۲۶% آموزشياران مطالب را تا حد زياد و ۴۰% به ميزان متوسط و ۳/۳۳% به ميزان کم متناسب با تجربيّات سوادآموزان بزرگسال بيان کردند، يعني کتاب موجود را بطور کلي متناسب با تجربيّات سوادآموزان بزرگسال نمي دانند .
۳٫ در رابطه با پرسش شماره چهار؛ ۳/۱۳% آموزشياران رعايت ترتيب و توالي محتواي کتاب علوم را بطور زياد، ۳/۷۳% به ميزان متوسط و ۳/۱۳% به ندرت بيان کردند .
۴٫ در رابطه با پرسش شماره پنج ؛ ۸۰% سوادآموزان روش تدريس آموزشياران را تا حد زياد در يادگيري موثر مي دانند ، ۱۵% سوادآموزان روش تدريس آموزشياران را تا حدودي موثر مي دانند ، ۵% سوادآموزان بندرت آن را در يادگيري درس علوم موثر مي دانند .
۵٫ در پاسخ به پرسش شماره شش ؛ ۲۰% آموزشياران به ميزان زياد ۶۰% تا حدودي و ۲۰% بندرت يا کم از وسايل کمک آموزشي استفاده مي کنند ، ۱۰% سوادآموزان اظهار نظر کردند تا حدود زياد ،۲۰% متوسط و۷۰% سوادآموزان بندرت از وسايل کمک آموزشي استفاده مي کنند .
۶٫ در رابطه با پرسش شماره هفت ؛ ۶۰% سوادآموزان به ميزان زياد ، ۳۵% تا حدودي و ۵% سوادآموزان عقيده دارند مطالب کتاب علوم به ميزان کمي يا بندرت در زندگي واقعي شان کاربرد دارد .

۲۱٫عنوان : بررسي نقش روابط انساني در افزايش کارايي معلّمان راهنمايي پسرانه منطقه آموزش و پرورش شازند سال تحصيلي ۷۹_۷۸
پژوهشگر : ايّوب قرباني ، استاد راهنما : آقاي محمد رضا حقدادي ، سال اجراء : ۷۹
مقدمه :
مديريت کاري پيچيده و در واقع هنري تمام و کمال است ، يکي از دلايل اين موضوع آن است که مديران براي انجام وظايف خود با انسانها سروکار دارند. توفيق درامرمديريت درگرو شناخت صحيح از منابع انساني و برقراري روابط مناسب با آنها و ترغيب آنها به کوشش جهت جهت دستيابي به اهداف سازمانهاست . به عبارت ديگر افزايش بهره وري سازمانها و بهبود نحوه عملکرد آنها امري است صحيح منابع انساني و استفاده از عملکرد آنها امري است که تنها با شناسايي صحيح منابع انساني و استفاده مطلوب از آنها امکان پذير مي باشد .
فرضيه و پرسشهاي تحقيق :
بين برقراري روابط انساني در مدرسه با ميزان کارايي کارکنان آموزش رابطه وجود دارد .
۱٫ عوامل ترغيب کننده در روابط انساني در مدرسه مدامنند ؟
۲٫ عوامل بازدارنده روابط انساني در مدرسه مدامنند ؟
روش تحقيق :
روش تحقيق از نوع توصيفي است . جامعه آماري در اين تحقيق شامل معلمان مدارس راهنمايي پسرانه آموزش و پرورش شازند است . تعداد ۱۰۰ نفر از معلمان مدارس راهنمايي به صورت تصادفي انتخاب شده اند ابزار جمع آوري اطلاعات در اين تحقيق استفاده از پرسشنامه است . روش تحليل داده ها با استفاده از آمار توصيفي مي باشد .
نتايج تحقيق :
۱٫ در رابطه با پرسش شماره يک ؛ صميميّت و مهرباني مدير در روابط بين کارکنان مدرسه به اعتقاد ۸۲% مديران خيلي زياد ، ۱۷% زياد و ۱% متوسط ؛ صميميّت و مهرباني مدير را مؤثر دانسته اند. ـ احترم مقابل بين مدير و معّلم : ۸۱% خيلي زياد ، ۱۵% زياد ، ۲% متوسط و ۲% بي جواب ميزان احترم مقابل بين مدير و معّلم را مؤثر دانسته اند. ـاطمينان و اعتماد به نفس مدير در پيشرفت امور: ۶۴% خيلي زياد ، ۲۹% زياد ، ۵% متوّسط ، ۲% کم . ـ امانت و صميمّيت مدير در کارايي کارکنان : ۷۱% خيلي زياد ، ۲۰% زياد ، ۲% بي جواب. ـ درست کاري و دقّت مدير در افزايش کارايي سازمان : ۸۸% خيلي زياد ، ۹% متوسط ، ۳% کم . ـ تواضع و فروتني مدير درافزايش کارايي کارکنان : ۹۸% زياد ، ۲% متوسط . ـ ميزان طرح مسائل و مشکلات کارکنان با مدير: ۳۷% زياد ، ۴۳% متوسط ، ۱۷% کم . ـ ميزان طرح مسائل و مشکلات موزشي برورشي دانش آموران با مدير توسط معّلمان؛ ۶۸% زياد و خيلي زياد، ۱۸% متوسط، ۱۴% کم و خيلي کم . ميزان مشارکت دادن معلمان در تصميم گيري هاي مدرير : ۴۷% زياد و خيلي زياد ، ۳۱% متوسط ، ۲۱% کم و خيلي کم ، ميزان تشويق و قدرداني از زحمات کارکنان توسط مدير در افزايش کارايي : ۹۳% زياد و خيلي زياد ، ۵% متوسط و ۱% کم . وجود امنيّت در کار در کارايي کارکنان : ۹۳% زياد و خيلي زياد ، ۶% متوسط . توجه مدير به پيشنهادها و انتقادات کارکنان در کارايي آنان : ۹۵% زياد و خيلي زياد ، ۳% متوسط و ۲% کم . ميزان رضايت کارکنان از عملکرد مدير : ۸۰% زياد و خيلي زياد ، ۹% متوسط ، ۹% کم و خيلي کم ، از عملکرد مدير خود رضايت دارند .
۲٫ در رابطه با پرسش تحقيقاتي شماره دو؛ ميزان تاثير نظارت مستقيم و غير مستقيم مدير در روابط خود با کارکنان : ۶۰% زياد و خيلي زياد ، ۲۵% متوسط و ۱۱% کم و خيلي کم . ميزان تاثير خشک و مقتدر بودن مدير در کاهش کارايي کارکنان : ۷۷% زياد و خيلي زياد ، ۱۵% متوسط ، ۸% کم و خيلي کم ، از افراد خشک و مقتدر بودن مدير را در کاهش کارايي کارکنان موُثر مي دانند . ميزان تاثير غرور و تکبّر در کاهش کارايي کارکنان : ۲۰% متوسط و ۱۳% کم و خيلي کم . ميزان تاثير وجود تعارض در مدرسه در کاهش کارايي کارکنان : ۸۷% زياد و خيلي زياد ، ۶۰% متوسط و ۵% کم وخيلي کم . ميزان تثير زورگويي مدير در محيط مدرسه در کاهش کارايي کارکنان : ۹۱% زياد و خيلي زياد ، ۲% متوسط و ۵% کم زورگويي مدير در محيط مدرسه را در کاهش کارايي کارکنان موثّر دانسته اند .

۲۲٫عنوان : بررسي مسائل و مشکلات نهضت سوادآموزي شهرستان اراک
پژوهشگر : فاطمه مومني ، استاد راهنا : آقاي محمد مينا ، سال اجراء : ۷۹
مقدمه :
آموزش بزرگسالان بصورت موضوعي در آمده که توجه دست اندرکاران تعليم و تربيت را به خود مشغول کرد ه است . در آموزش بزرگسالان عناصر متعددي نقش داشته اند، اما دو عنصر انساني، سوادآموز و آموزشيار نقش حساس تر و پيچيده تري دارند . آموزشياران همواره بايد درک دقيق تر از فراگيران داشته باشند تا بتوانند ارتباط منطقي و درستي با آنها برقرار کنند . شرايط شغلي آموزشياران موقعيّت خاص فراگيران ، تفاوت و ناهمگني سوادآموزان در يک کلاس درس مسايلي هستند که آموزشياران با آن مواجه اند . در اين پژوهش سعي شده اين مشکلات و نارسائي ها ، شناسايي شده و راه حل هايي در به حداقل رساندن آنها ارائه شود .
فرضيه هاي تحقيق :
۱٫ ارزشيابي از کار آموزشياران ، از مشکلات عمده آموزشي آنها مي کاهد .
۲٫ عدم استقبال سوادآموزان از کلاسهاي درس, از مشکلات اساسي آموزشياران است .
۳٫ يکي از مشکلات آموزشياران ، کمبود امکانات آموزشي و وسايل کمک آموزشي است.
۴٫ از جمله مشکلات آموزشياران، عدم امکان ادامه تحصيل آنان مي باشد .
روش تحقيق :
روش در اين تحقيق توصيفي ـ پيمايشي مي باشد . محقق از منابع کتابخانه و نيز با استفاده از نظريات مسولين و آموزشياران نهضت سوادآموزي در قالب پرسشنامه و مصاحبه صورت گرفته است . جامعه آماري کليّه آموزشياران نهضت سوادآموزي شهرستان اراک ، در سال تحصيلي ۸۰ ـ ۷۹ مي باشد که تعداد آنان ۳۵۰ نفر است و حدود ۴۵ نفر به صورت تصادفي به عنوان نمونه آماري انتخاب شده اند . ابزار جمع آوري اطلاعات پرسشنامه است که شامل ۲۰سوال باز مي باشد . روش آماري مورد استفاده آمار توصيفي است که با رسم جدول نتايج حاصله توصيف شده است .
نتايج تحقيق :
۱٫ در رابطه با فرضيه يک ؛ با توجه به پاسخ هاي داده شده به سوال اول ( ۱٫ آيا از کار شما ارزشيابي به عمل مي آيد ؟ ) وسوال دوم ( ۲٫ آيا شما از نتايج ارزشيابي اطلاع حاصل مي کنيد ؟ ) که بترتيب ۱۰۰% و ۹۵% پاسخ مثبت داده شده به سوال سوم ( ۳٫ اطلاع از نتايج ارزشيابي تا چه حد در بهبود کيفيت کار مي افزايد ؟ ) و سوال چهارم ( ۴٫ ارزشيابي تا چه حد بر بهبود کيفيت آموزشي موثّر است ؟ ) ميانگين پاسخ هاي بدست آمده از آنها از ۳ بيشتر است بنابر اين فرضيه شماره يک اثبات مي شود .
۲٫ در رابطه با فرصيه شماره دو ؛ با توجه به پرسش شماره ده ( ۱۰٫ آيا سوادآموزان بطور مرتب در کلاس ها حاضر مي شوند ؟ ۴۰% بلي و ۶۰% خير جواب دادند ) پرسش يازده ( ۱۱٫ معمولاً چند درصد از سوادآموزان که در ابتداي دوره ثبت نام کرده اند، دوره را تا پايان ادامه دادند ؟ ۴/۲۴% آموزشياران ابراز کردند ۷۵ تا ۱۰۰% ، ۴/۴۴% ؛ آموزشياران ابراز کردند ۵۰ تا ۷۵% سوادآموزان ۶/۲۶% اعلام کردند ۲۵ تا ۵۰% سوادآموزان و ۴/۴% نيز ابراز کردند کمتر از ۲۵% سوادآموزان دوره را تا پايان ادامه ميدهند ) پرسش دوازده ( ۱۲٫ در صورتي که سوادآموزان از شرکت در کلاسهاي درس استفاده نمي کنند ، علت چيست ؟ ۱٫ عدم انگيزه کافي ۸/۴۲% ، نامناسب بودن زمان کلاسها و عدم وقت کافي،۲/۷% عدم اعتماد به نفس براي يادگيري ۵۰% ) پرسش سيزده ( ۱۳٫ به نظر شما چه عواملي درايجاد انگيزه در سوادآموزان براي شرکت در کلاسها موثّر است ؟ ۵/۴۷% تبليغ از طريق رسانه ها ، ۵/۴۲% تبليغ از طريق راهنمايان تدريس و۵/۷% تبليغ از طريق آموزشياران ) پرسش چهارده ( ۱۴٫ به نظر شما علت اينکه عده اي در کلاس ثبت نام نموده ولي پس از مدتي کلاس را ترک مي کنند چيست ؟ ناهماهنگي سنّي ۸/۸% پاين تر بودن سن آموزشياران از سوادآموزان ۳/۱۳% ، احساس ناتواني در يادگيري ۷۷/۷% ) پرسش پانزده ( ۱۵٫ به نظر شما دليل اينکه درصدي از سوادآموزان پس از طي يک دوره در دوره بعد شرکت نمي کنند چيست ؟ خسته کننده بودن ۳/۱۳% ناهماهنگي محتوا با نيازهاي واقعي فراگيران ۵/۳۵% ،طوطي وار بودن يادگيري ۱۱/۵۱% )
پرسش شانزدهم ( ۱۶٫ چگونه مي توان مانع غيبت سوادآموزان شد ؟ با گنجاندن درس هاي مثل کاردستي و هنرهاي خانگي ۵/۵۵% ، گنجاندن برنامه هاي تفريحي ۳۳/۳۳% ، توبيخ و عدم قبول غيبت غير موجّه ۱۱/۱۱% ) بنابر اين فرضيه اثبات مي شود .
۳٫ در رابطه با فرضيه شماره سه ؛ با توجه به پرسش شماره شش ( ۶٫ محل تشکيل کلاس هاي شما کداميک از مکان هاست ؟ مسجد ۴/۴% ، مدرسه ۷۷/۳۷% ، ساير مکان ها ۵/۳۵% ) سوال هفت ( ۷٫ امکانات مورد نياز براي آموزش تا چه حد رفع نياز مي کند ؟ ميانگين حاصل ۴/۳ مي باشد و پاسخ گزينه مثبت بوده ) پرسش هشت ( ۸٫ از وسايل کمک آموزشي تا چه حد بهره مي گيرند ؟ ميانگين ۸۳/۳ مي باشد و پاسخ مثبت است .) پرسش نه ( ۹٫ استفاده از وسايل کمک آموزشي تا چه حد در يادگيري موثر مي دانيد ؟ ميانگين حاصل ۳۲/۳% مي باشد و پاسخ مثبت است ) بنابر اين فرضيه اثبات مي شود .
۴٫در رابطه با پرسش شماره چهار؛ با توجه به پرسش شماره هفده ( ۱۷٫ اگر امکان ادامه تحصيل براي شما فراهم گردد تا چه اندازه مايا به ادامه تحصيل هستيد ؟ زياد و خيلي زياد ۱۰۰% ) پرسش شماره هجده ( ۱۸٫ به نظر شما، آموزش ضمن خدمت که منتهي به دريافت مدرک تحصيلي مي شود ، تا چه اندازه براي کارايي ، آموزشياران موثر است ؟ زياد و خيلي زياد ۶۶/۸۶% متوسط ، ۱۱/۱۱% کم و خيلي کم ۲۲/۲% ) پرسش شماره نوزده ( ۱۹٫ تاُ ثير آموزش ضمن خدمت ، بر کيفيت آموزشي را چه جنبه هايي مي دانيد ؟ افزايش تخصّص حرفه اي ۷/۳۷% روش هاي جديد آموزشي ۸/۲۸% سازماندهي آموزشي ۴/۴% ، دلگرمي نسبت به حرفه خود ۸/۲۸% ) پرسش شماره بيست ( ۲۰٫ در صورتي که مايل به ادامه تحصيل هستيد اين تمايل به چه دليل است ؟ تاثير ادامه تحصيل بر روشهاي جديد تدريس و افزايش اطلاعات ۸/۶۸% ، تاثير اين عامل بر کسب مدرک بالاتر باعث افزايش در حقوق مي شود ۱۸/۱۱% ) بنابر اين آموزشياران عدم امکان ادامه تحصيل را از مشکلات خود اعلام کردند و فرضيه شماره چهار اثبات مي گردد .

۲۳٫عنوان : راهبردهاي بهينه سازي تدريس درآموزش عالي از ديد دانشجويان دانشگاه اراک
پژوهشگر : حسين جلالي فراهاني ، استاد راهنما دکتر محمد سيفي ، سال اجراء : ۷۹
مقدمه :
آموزش عالي در هر کشوري معمولاً اهداف اساسي را سرلوحه کار خود داشته است مثلاً قصد دارد افرادي خلّاق ، مبتکر و آماده براي چرخواندن چرخ هاي توسعه کشور ، بار آورد اما وقتي با واقع بيني به نتيجه کار نگرسته مي شود، متاسفانه چنين انسانهايي کمتر ديده مي شود ، افرادي ديده مي شود که در بيشتر اين ابعاد ضعف داشته يا حداکثر در يکي از دو بعد رشد کرده و بندرت افرادي يافت مي شود که در تمام ابعاد رشد کرده باشند. در همين راستا آموزش عالي بجاي پرورش قدرت تفکر خلّاق درصدد انتقال اطلاعات و معلومات به ذهن يادگيرندگان است . تحقيق حاضر در همين راستا تنظيم شده است ، يعني با ارائه راهبرهاي موثر آموزشي سعي در ارائه اطلاعات نسبتاً مفيد و ارزنده اي مي باشد تا زمينه برنامه ريزي مطلوب و حساب شده را براي مدرسين محترم فراهم آورد .
پرسشهاي تحقيق :
۱٫ آيا اساتيد در بهبود تدريس دروس دانشگاهي از طراحي سيستماتيک استفاده ميکنند؟
۲٫ آيا شيوه هاي فعّال تدريس دربهينه سازي يادگيري دانشجويان درآموزش عالي اثرگذار است ؟
۳٫ آيا استفاده از مراکز يادگيري دانشگاهي مي تواند در ارتقاء سطح علمي دانشجويان موثر واقع شود ؟
روش تحقيق :
روش تحقيق مورد استفاده توصيفي ـ پيمايشي مي باشد . جامعه آماري اين تحقيق دانشجويان دانشگاه اراک که تمامي دانشجويان اعم از دختر و پسر در رشته هاي مختلف را در بر مي گيرد انتخاب گرديده است . نمونه اي به اندازه ۱۰۰ نفر از اين جامعه بصورت تصادفي از رشته هاي مختلف که از هر يک از رشته ها ۱۰۰ نفر دانشجو انتخاب شده است ، مي باشد. ابزار جمع آوري اطلاعات پرسشنامه از نوع باز و بسته استفاده شده است . روش تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از آمار توصيفي ( درصد، فراواني ) صورت گرفته است .
نتايج تحقيق :
۱٫ در پاسخ به پرسش شماره يک ؛ ۱۸% دانشجويان اعتقاد دارند که اساتيد از طراحي سيستماتيک تدريس براي بهبود در تدريس در حد خيلي زياد و زياد و همچنين ۳۸% افراد در حد کم و خيلي کم استفاده مي کنند . در عين حال ۴۲% دانشجويان نيز بر اين باورند که اساتيد در حد متوسط از طراحي سيستماتيک تدريس در بهبودآن استفاده مي کنند ، بنابر اين به اين نتيجه مي رسد که اساتيد از طراحي سيستماتيک تدريس تا حدودي در بهبود تدريس استفاده مي کنند .
۲٫ در پاسخ به پرسش شماره دو ؛ ۵/۶۲% افراد روشهاي فعال تدريس را در حد زياد و زياد و فقط ۲۵/۱۳% در حد کم و خيلي کم تاثير گذار دانسته اند با انجام آزمون خي دو اختلاف معني دار اين دو درصد را نشان مي دهد . بنابراين بيشتر افراد نسبت به اين روشها نظر مثبت دارند.
۳٫ در رابطه با پرسش تحقيقاتي شماره سه؛ ۲۵/۷۵% افراد استفاده از مراکز يادگيري دانشگاهي را در ارتقاء سطح علمي دانشجويان در حد خيلي زياد و زياد و تنها ۹% از دانشجويان در حد کم و خيلي کم موثر دانسته اند با اجراي آزمون خي دو اختلاف معني دار اين دو درصد مشهود ميشود . در نتيجه بيشتر دانشجويان در استفاده از مراکز يادگيري دانشگاهي نظر مثبت دارند .
۴٫ در پاسخ هاي سوال باز تحقيق : « براي بهينه سازي روشهاي تدريس در دانشگاه چه پيشنهاداتي داريد ؟ » ۱٫ استفاده از روش پرسش و پاسخ در تدريس ۲۷ مورد ، ۲٫ استفاده از وسايل سمعي بصري در حين تدريس ۲۵ مورد ، ۳٫ فعال بودن دانشجويان در حين تدريس ۲۳ مورد ، ۴٫ کاربرد بيشتر از فعاليت هاي بحث گروهي ۲۰ مورد ، ۵٫ ايجاد شرايط لازم براي انجام تحقيقات ۱۹ مورد، ۶٫ وجود اساتيد مجرّب ۱۹ مورد ، ۷٫ گسترش کتابخانه ها و استفاده از وسايل ۱۸ مورد .

۲۴٫عنوان : تحليل محتواي کتاب علوم تجربي سال دوم ابتدايي و مقايسه آن با ويژ گي هاي شناختي کودکان
پژوهشگر : الهه روستايي ، استاد راهنما : آقاي سعيد موسوي پور ، سال اجراء : ۷۹
مقدمه :
بررسي مسئله ويژگي هاي شناختي کودکان و مقايسه و بررسي آن با محتواي کتب درسي مورد توجه روانشناسان و متخصّصين تعليم و تربيت از جمله پياژه ، برونر ، ويگوتسکي قرار گرفته است . در نظامهاي آموزشي متمرکز نظام آموزشي کشور ما نيز شامل مي شود يکي از عواملي که باعث تحقق اهداف آموزشي مي شود کتابهاي درسي است پژوهش حاضر نيز به تحليل محتواي کتاب علوم پايه دوم ابتدايي و مقايسه آن با ويژگي هاي شناختي کودگان پرداخته است در تحقيق حاضر با تاکيد عمده بر ديدگاه شناختي پياژه ويژگي هاي شناختي گودگان ۶ تا ۹ ساله بررسي شده است .
هدف تحقيق :
شناخت ويژگي هاي ذهني کودکان ۶ تا ۹ ساله و مقايسه آن با محتواي کتاب علوم تجربي دوم ابتدايي
روش تحقيق :
روش تحقيق اسنادي يا کتابخانه اي است . محقّق بر اساس ديدگاه شناختي پياژه ويژگي هاي کودکان ۶ تا ۹ سال را مورد بررسي قرار داده و به مقايسه محتواي کتاب علوم با ويژگي هاي شناختي اين دوره پرداخته است .
نتايج تحقيق :
در راستاي هدف ذکر شده ، محقّق به اين نتيجه مي رسد که برنامه ريزان و متخصّصين امر در تدوين کتاب علوم به ويژگي هاي شناختي کودکان توجه داشته و محتواي کتاب علوم دوم ابتدايي متناسب با ويژگي هاي شناختي کودکان ۶ تا ۹ ساله تدوين شده است . محقق پس از بررسي تک تک بخشهاي کتاب علوم دوم ابتدايي و مقايسه آن با ويژگي هاي شناختي کودکان ۶ تا ۹ ساله نتيجه مي گيرد که محتواي کتاب علوم دوم ابتدايي متناسب با ويژگي هاي شناختي کودکان ۶ تا ۹ سال مي باشد و اين کتاب خسته کننده ، نامطلوب و غير جذاب نيست و قواي ذهني دانش آموزان را به فعاليّت وا مي دارد و خلاقيّت را در آنها شکوفا مي کند و هر قسمت آمادگي لازم را براي پرداختن به قسمت بعد را فراهم مي کند .
۲۵٫عنوان : اثر اضطراب بر امتحان
پژوهشگر : سيده زهرا روحاني ، استاد راهنما : دکتر حميد رضائيان ، سال اجراء : ۷۹
مقدمه :
اضطراب ، يکي از شايعترين مشکلات عاطفي انسان امروز است که آنچنان در تارو پود زندگي وي ريشه دوانيده که با جرات مي توان گفت زمينه بسياري از بيماريهاي جسمي ، کسالت هاي روحي ، آشفتگي هاي رفتاري و واکنشهاي نامناسب او را تشکيل مي دهد . اضطراب امتحان به عنوان پديده اي رايج که به وفور در مراکز آموزشي و تحصيلي ديده مي شود ، همبستگي بالايي با عملکرد موفق و يا ناموفق دانش آموزان دارد .
هدف تحقيق :
بررسي نقش و تاثير اضطراب بر امتحان مي باشد .
روش تحقيق :
روش اين تحقيق از نوع کتابخانه اي مي باشد . پژوهشگر با استفاده از منابع کتابخانه اي به بررسي و مطالعه موضوع تحقيق مي پردازد و در پايان به نتايج سودمندي در اين زمينه دست مي يابد .
نتايج تحقيق :
پژوهشگر ضمن معرفي ماهيت اضطراب و چگونگي ايجاد اضطراب به بحث و بررسي در مورد اضطراب امتحان و عوامل ايجاد کننده آن و اطلاعات مفيدي در رابطه با شيوه هاي درمان اضطراب ارائه مي نمايد و اضطراب در حد معمول نه تنها خطرناک نمي باشد بلکه تاثير مثبت در عملکرد پيشرفت تحصيلي دارد ولي اگر مقدار آن بيشتر باشد باعث اختلال در يادگيري و يادآوري مي شود و همچنين عدم موفّقيت در امتحان و در نتيجه افت تحصيلي مي گردد و در پايان توصيه هايي براي آمادگي بهتر دانش آموزان براي اجراي بهتر امتحانات پيشنهاد مي کند

۲۶٫عنوان : بهسازي و تقويت حافظه
پژوهشگر : حوريه پوران علي ، استاد راهنما : دکتر حميد رضائيان ، سال اجراء : ۷۹
مقدمه :
آموزش و پرورش يکي از سازمانهاي آموزشي کشورمان است که يکسري اهدافي را دنبال مي کند ، اين سازمان براي آگاهي از رسيدن به اهداف،از طريق ارزشيابي يادگيري راميسنجد.دانشمندان درتحقيقات خود به اين نتيجه رسيده اند که در يادگيري ،حافظه نقش عمده اي دارد براي افزايش و بهبود يادگيري بايد حافظه را بهسازي و تقويت کنيم و از حد معمول به حد عالي برسانيم چون امروز هرکسي سعي دارد با توجه به صنعتي شدن جامعه وگسترش روزافزون علم وتکنولوژي حافظه را تقويت کند تا يک نوع سازگاري در عصر انفجار اطلاعات بوجود آورد پژوهشگر در اين تحقيق به بهسازي و تقويت حافظه پرداخته و سعي کرده تا جايي که امکان دارد به مطالعه در مورد بهسازي حافظه بپردازد تا از اين طريق راههاي بهسازي حافظه را بيان کند و رويکردهايي را که باعث بهسازي و تقويت حافظه مي شود را بيان کند .
اهداف تحقيق :
۱٫ بحث از ماهيت حافظه .
۲٫ روشهاي بهينه سازي حافظه و ارائه يک روش جامع براي بهسازي و تقويت حافظه .
۳٫ کاربرد تقويت حافظه در کلاس درس .
روش تحقيق :
روش اين تحقيق از نوع کتابخانه اي است .پژوهشگر با استفاده ازمنابع کتابخانه به بررسي ومطالعه موضوع تحقيق ميپردازد و در پايان به نتايج سودمندي در اين زمينه دست مييابد .
نتايج تحقيق :
در راستاي اهداف مشخص شده نتايج زير حاصل شده است :
۱٫ پژوهشگر ضمن تعريف حافظه و بيان انواع آن به بررسي و مطالعه در مورد ماهيّت آن مي پردازد .
۲٫ حافظه را مي توان به طرق مختلف و از راههاي گوناگوني تقويت کرد و به بهسازي آن پرداخت يکي از اين راهها استفاده از تکنيکهايي است که در حين يادسپاري از آنها استفاده مي کنيم راه ديگر فراحافظه مي باشد و غيره …
۳٫ براي اينکه بصورت کاربردي از بهسازي حافظه استفاده کنيم بايد مطالعات شخصي خودمان را سازماندهي کنيم تا اطلاعات جديد را بهتر به خاطر بسپاريم با استفاده از دستورالعمل زير مي توانيم در حين تدريس حافظه دانش آموزان را افزايش دهيم ، اولين دستورالعمل ساختن طرحواره است ، دومين مرحله منفعل بودن يادگيرندگان سوّمين مرحله ارئه مطالب يادگرفته شده به زبان خود دانش آموز ، چهارم تداوم آزمايش دانش آموزان ، پنجم استفاده از ياد يا رها در زمان مناسب .

۲۷٫عنوان : بررسي ميزان آشنايي معلّمان عربي دوره راهنمايي شهرستان ملاير در استفاده از روشهاي تدريس حل مسئله و تسلّط ياب
پژوهشگر : احمد مجيدي جورابي ، استاد راهنما : دکتر سيّد شمس الدّين هاشمي مقدّم ، سال اجراء : ۷۸
مقدمه :
با توجه به پيشرفت هاي جامعه بشري و گرايش نظامهاي آموزشي به روش هاي نوين تدريس همانند روش تسلّط ياب و روش تدريس حال مسئله و با توجه به اين امر که اين روشها مي توانند به شرکت دادن فعّالانه فراگيران در فرايند تدريس و باروري و شکوفايي همه جانبه شخصيّت فراگيران و يادگيري عميق گردد . لذا به روشهاي سنّتي غير فعّال که رابطه اي يک طرفه بين فراگيران و معلّم برقرار کرده ، پشت کرده اند و آنان را مطرود خوانده اند ، با توجه به اهميّت و کارآمدي روشهاي فعّال تدريس و تاکيد بر استفاده و کاربرد لازم ضروري است اين روشها نيز در مدارس مورد استفاده قرار مي گيرد.
پرسشهاي تحقيق :
۱٫ميزان آشنايي دبيران عربي دوره راهنمايي از مراحل روش تدريس حل مسئله تا چه اندازه است ؟
۲٫ميزان استفاده دبيران عربي دوره راهنمايي در تدريس خود از روش تدريس حل مسئله تا چه اندازه است ؟
۳٫ميزان آشنايي دبيران عربي دوره راهنمايي از مراحل روش تدريس تسلّط ياب تا چه اندازه است ؟
۴٫ميزان استفاده دبيران عربي دوره راهنمايي در تدريس خود از روش تدريس تسلّط ياب تا چه اندازه است ؟
روش تحقيق :
روش تحقيق توصيفي ـ پيمايشي مي باشد . داده هاي مورد نظر بوسيله پرسشنامه جمع آوري شده است براي اين منظور پرسشنامه اي شامل ۱۷ سوال بسته فراهم شده است . جامعه آماري در اين تحقيق دبيران عربي دوره راهنمايي ( زن و مرد ) شهرستان ملاير در سال تحصيلي ۷۹ـ ۱۳۷۸ مي باشد که تعداد کلّ جامعه آماري ۲۱۰% نفر مي باشد و نمونه اي به اندازه ۳۵ نفر بصورت تصادفي از اين جامعه انتخاب شده اند . روش تحليل داده ها با استفاده از آمار توصيفي مي باشد .
نتايج تحقيق :
۱٫ با توجه به نتيجه بدست آمده حدود ۷۶/۲۱% معلمان با روش و مراحل حل مسئله آشنا مي باشند ، که اين ميزان آشنايي رضايت بخش نيست بطور کلي مي توان نتيجه گرفت ميزان آشنايي دبيران با روش حل مسئله کافي نمي باشد .
۲٫ در رابطه با پرسش شماره دو ؛ بطور کلي بين آشنايي نظري معلّمان با کاربرد روش حل مسئله تناسبي ديده نمي شود چراکه کاربرد آن بنا به اظهار معلّمان از آشنايي با مراحل آن بيشتر است ، که کاربرد آن بصورت ناقص و ناخودآگاه مي باشد .
۳٫ در رابطه با پرسش شماره سه ؛ بطور کلي مي توان نتيجه گرفت که حدود ۲۸/۳۸ % با مراحل روش تسلّط ياب آشنايي دارند که کمي بيشتر از يک سوم نمونه آماري به انجام اين مرحله پرداخته است .
۴٫در رابطه با پرسش شماره چهار ؛ در حدود ۲۷% افراد نمونه تحقيق که در حدود کمتر از يک سوم آنان با روش تسلّط ياب آشنا هستند ، معلّمان هر يک از مراحل را بدون آشنايي با آن مراحل بکار مي برند و بيشترين آشنايي معلّمان با آخرين مرحله يعني تجديد نظر در طراحي آموزشي مي باشد .

۲۸٫عنوان : بررسي نگرش سوادآموزان و آموزشياران نهضت سوادآموزي نسبت به محتواي تعليمات مدني پنجم ابتدايي شهرستان اراک
پژوهشگر : رضا بادينلو ؛ استاد راهنا : سرکار خانم ذوالقرنين ، سال اجراء : ۸۰
مقدمه :
با توجه به اينکه مسئله بي سوادي يکي از بزرگترين مسائل و مشکلات جوامع بشري مي باشد و همه کشورها تلاش زيادي در جهت ريشه کني بيسوادي کرده اند ، هنوز آمار و ارقام نشان مي دهد که موفّقيت چنداني حاصل نشده است و چون يکي از علل عمده بيسوادي ناشي از محتواي آموزشي آنها مي باشد و در حال حاضر در کشور ما هنوز به عنوان اصلي ترين مواد آموزشي محسوب مي شود به همين جهت پژوهشگر به بررسي نگرش سوادآموزان و آموزشياران نهضت سوادآموزي در رابطه با محتواي کتاب پنجم پرداخته است .
پرسشهاي تحقيقاتي :
۱٫ آيا محتواي کتاب تعليمات مدني منطبق با نيازها و توانائيهاي سوادآموزان مي باشد ؟
۲٫ آيامحتواي کتاب تعليمات مدني درشناخت جامعه و رشداجتماعي سوادآموزان موثر است ؟
۳٫ آيا کتاب تعليمات مدني به برقراري ارتباطات عمودي و افقي توجه داشته است ؟
۴٫ آيا تصاوير ، شکال ظاهري و نحوه بيان کتاب براي سوادآموزان مناسب است ؟
۵٫ آيا حجم کتاب مدني متناسب با زمان پيش بيني شده براي تدريس آن مي باشد ؟
روش تحقيق :
با توجه به ماهيت تحقيق از روش توصيفي بهره گرفته شده است . جامعه آماري شامل ۷۰ نفر آموزشياران نهضت سوادآموزي و سوادآموزان پنجم بزرگسال نهضت سوادآموزي ۲۲۴ نفر مي باشد که ۳۰ نفر بصورت تصادفي از هريک از آنها انتخاب شده است . ابزار جمع آوري اطلاعات پرسشنامه که به شيوه موازي تهيه شده است . روش تحليل داده ها با استفاده از آمار توصيفي ( فراواني ، درصد ، ميانگين ) مي باشد .

نتايج تحقيق :
از مجموع اظهار نظر سوادآموزان و آموزشياران مي توان چنين نتيجه گرفت :
۱٫ بنظر ۵۳% از سوادآموزان محتواي کتاب مدني در حد زياد و زياد مطابق با نيازهايشان مي باشد . همچنين ۷۵% آموزشياران محتواي کتاب مدني را در حد متوسط و بيشتر از متوسط متناسب با نيازهاي سوادآموزان مي دانند .
۲٫ بنظر ۴۴% آموزشياران و ۵۳% سوادآموزان محتواي کتاب تعليمات مدني در شناخت جامعه و رشد اجتماعي سوادآموزان در حد زياد و بسيار زياد موثر مي باشد .
۳٫ بنظر ۷۲% سوادآموزان در حد متوسط و بالاتر از متوسط در کتاب تعليمات مدني با برقراري ارتباط عمودي و افقي توجه شده است .
۴٫ بنظر ۶۴% سوادآموزان در حد زياد تصاوير و شکل ظاهر کتاب تعليمات مدني مناسب مي باشد ، ولي به اعتقاد ۸۱% آموزشياران تصاوير و شکل ظاهر کتاب در حد متوسط و کمتر از متوسط جهت استفاده سوادآموزان مناسب مي باشد .
۵٫ به اعتقاد ۶۵% سوادآموزان حجم کتاب مدني در حد متوسط و کمتر از متوسط جهت استفاده آنها مناسب مي باشد، ولي از نظر ۶۷% آموزشياران حجم کتاب با زمان پيش بيني شده براي تدريس آن در حد متوسط و بيشتر از متوسط مناسب است .
۶٫ در پاسخ به سوال باز نيز اکثريّت آموزشياران تصاوير کتاب را جهت استفاده سوادآموزان نامناسب دانسته اند و بر مشکل و غير قابل فهم بودن دو درس قانون اساسي و وظايف دوست براي سوادآموزان تاکيد کردند .

۲۹٫عنوان:بررسي مسائل و مشکلات مرکز مشاوره دانشگاه اراک از ديدگاه دانشجويان در سال ۸۰ـ۷۹
پژوهشگر : صاحب بهرامي ، استاد راهنما : آقاي منصورعبدي ، سال اجراء : ۸۰
مقدمه :
اصول مشاوره و فعاليّت هاي مشاوره اي اساساً شامل کاربرد حرفه اي و منسجم نتايج روانشناختي و کاربرد باليني براي حذف و کاهش ناراحتي و درد از يک سو و افزايش کيفيت زندگي افراد ، گروه ها و خانواده ها از سوي ديگر مي باشد . پژوهش حاضر به بررسي مشکلات و مسائل مرکز مشاوره دانشگاه اراک از ديدگاه دانشجويان دانشگاه اراک در سال ۷۹_۸۰ پرداخته است . اين مشکلات شامل مواردي از قبيل ۱٫ نبودن مشاور زن ۲٫ نداشتن قدرت اجرايي ۳٫ عدم وجود فضاي فيزيکي مورد نياز ۴٫ ترس دانشجويان از مراجعه به مشاور ۵٫ باور و اعتقاد داشتن به مشاور ۶٫ عدم اعتماد به مشاور ۷٫ ترس از برچسب زدن و موارد ديگر باعث شده برخي لذا دانشجويان ، محقّق را بر آن وادارد که اين مشکلات را در قالب يک طرح تحقيقي منظم مورد شناسايي قرار دهد.
پرسشهاي تحقيق :
۱٫ آيا دانشجويان از وجود مرکز مشاوره دانشگاه مطلع اند در صورت مثبت بودن پاسخ سوال از چه مدت قبل از وجود آن آگاهي يافتند ؟
۲٫مرکزمشاوره دانشگاه تا چه اندازه مکان مناسبي جهت بررسي و حل مشکلات دانشجويان ميباشد ومسوولين مرکز تا چه اندازه درجهت آشنايي با اين مرکز تبليغ نموده اند ؟
۳٫ وجود کاميک از مشاورين جهت مشاوره ضروري تر است و دانشجويان بيشتر در چه زمينه اي به خدمات مشاوره اي احتياج دارند ؟
۴٫ چند درصد از دانشجويان به ترس از رفتن به مرکز مشاوره خودداري و با کدام مشاور مشکلات خود را راحت تر بيان مي کنند و کدام مشاور زن يا مرد را لايق براي کارهاي مشاوره اي مي دانند ؟
روش تحقيق :
با توجه به نوع تحقيق پژوهشگر از روش توصيفي ـ پيمايشي استفاده کرده است . جامعه آماري اين تحقيق دانشجويان مشغول به تحصيل در دانشگاه اراک در رشته هاي مختلف هستند که نزديک به ۳۰۰۰ نفر هستند که ۶۰% آنها دختر و ۴۰% آنها پسر است . نمونه آماري به تعداد ۱۰۰ نفر بصورت تصادفي انتخاب شده است . ابزار جمع آوري اطلاعات پرسشنامه از نوع سوال باز و بسته مي باشد . روش تحليل داده ها با استفاده از آمار توصيفي صورت گرفته است .
نتايج تحقيق :
۱٫ در رابطه با پرسش شماره يک ؛ ۵۹/۳۹% از دانشجويان از وجود مرکز مشاوره اظهار بي اطلاعي کردند که درصد بالايي است و مي توان چنين نتيجه گرفت که تبليغات در اين زمينه کم بوده است .
۲٫ در رابطه با پرسش شماره دو ؛ ۲۵/۳۱% افراد دانشجو گفته اند که به ميزان خيلي کم مکان مناسبي جهت پاسخگويي به سوالات دانشجويان است . ۶۶/۱۶% افراد معتقدند که به ميزان کم ، ۲۸/۱۴% افراد گفته اند به ميزان متوسط ، ۱۶/۲۹% معتقدند به ميزان زياد ، ۳۳/۸% از دانشجويان گفته اند به ميزان خيلي زياد مکان مناسبي جهت پاسخگويي به سولات دانشجويان است .در رابطه با تبليغ در مشاوره ۱۲/۶۸% خيلي کم ، ۰۴/۲۶% از دانشجويان کم ، ۸/۲% بطور متوسط ، ۸/۲% از دانشجويان زياد ، ۰۴/۱% خياي کم گفته اند که مسوُلين مرکز زياد تبليغ کرده اند .
۳٫ در رابطه با پرسش شماره سه ؛ ۲۸/۱۴% از دانشجويان روانشناسي عمومي را در مرکز ضروري دانسته اند ، ۴۲/۱۱% از دانشجويان روانشناسي تربيتي ، ۳۷/۹% تکنولوژي آموزشي را ضروري دانسته اند ، ۵۸/۶۲% روانشناس مشاوره و يا باليني را در مرکز ضروري دانسته اند .
۴٫ در رابطه با پرسش شماره چهار ؛ ۳۳/۵۸% افراد عقيده دارند با مشاور مرد راحتر مي توانند مشکلات خود را بيان کنند ، ۹۵/۲۳% افراد مشاور زن را و ۷۸/۱۷% گفته اند فرقي ندارد . لياقت براي کارهاي مشاوره ۷۵/۶۸% مرد را انتخاب کرده اند و ۹۵/۲۳% مشاور زن را لايق تر برا ي کارهاي مشاوره اي انتخاب کرده اند ، ۲۹/۷% گفته اند فرقي ندارد ، ۷۸/۱۷% از دانشجويان بخاطر ترس از برچسب زدن از رفتن به مرکز مشاوره خودداري مي کنند .

۳۰٫عنوان : بررسي جايگاه کامپيوتر در تدريس و يادگيري معلّمان و دانش آموزان دبيرستانهاي پسرانه روزانه شهرستان اراک
پژوهشگر : محمد علي صالحي فرد ، استاد راهنما : دکتر حميد رضائيان ، سال اجراء : ۸۰
مقدمه :
با توجه به اهميت و جايگاهي که کامپيوتر در امر آموزش و يادگيري پيدا نموده است و اندک اندک مي تواند در مقابل تدريس به روش معلّم محوري و کلاس و جزوه ابراز وجود نمايد . ضروري بنظر مي رسد که دست اندر کاران آموزش و پرورش و معلّمين به اين رسانه و روش تدريس از طريق آن بيشتر اهميّت دهند ، با تغيير و تحولاتي که در عصر اطلاع رساني از طريق انواع رسانه ها در جهان بوجود آمده است در آينده نزديک کساني موفّق خواهند بود که بتوانند از اين رسانه ها بهترين و بيشترين استفاده را ببرند. لذا در اين تحقيق سعي شده است جايگاه کامپيوتر در تدريس و يادگيري معلّمان و دانش آموزان بررسي شود .
پرسشهاي تحقيق :
۱٫ سواد کامپيوتري چه مفهوم و ضرورتي دارد ؟
۲٫ آيا کامپيوترها مي توانند مستقلاً مبادرت يادگيري و تدريس نمايند؟
۳٫ چگونه معلّمان مي توانند در تدريس و آموزش از کامپيوتر استفاده کنند ؟
۴٫ مهمترين حسن کامپيوتر براي يادگيري و تدريس در چه مواردي است ؟
۵٫ از چه راه هايي مي توان جهت بهره گيري از کامپيوتر براي آموزش و يادگيري در معلّمين و دانش آموزان ايجاد انگيزه کرد ؟
روش تحقيق :
تحقيق حاضراز نوع توصيفي است وبراي جمع آوري اطلاعات ازپرسشنامه چندگزينه اي شامل پنج سوال بسته مي باشد . جامعه و نمونه آماري مورد نظر در اين تحقيق مديران دبيرستانهاي پسرانه روزانه شهرستان اراک به تعداد ۳۶ نفر هستند که در سال ۸۰/۷۹ مشغول بکار بوده اند تحليل داده ها با استفاده از آمار توصيفي ( فراواني ـ درصد ) ميباشد .

نتايج تحقيق :
۱٫ در رابطه با پرسش شماره يک ؛ حدود ۱۰۰% مديران مفهوم سواد کامپيوتري را توان استفاده از کامپيوتر در مديريت مي دانند ، در حدود ۹/۸۷% از مديران سواد کامپيو تري را مسلّط بودن به برنامه نويسي در کامپيوتر مي دانند . درحدود ۴۹/۸۷% نيز سواد کامپيوتري را توانايي استفاده از نرم افزار هاي کامپيوتر مي دانند .
۲٫ در رابطه با پرسش شماره دو ؛ حدود ۷۵% افراد درحد زياد و ۲۵% افراد در حد متوسط معتقدند که يک مدير مي تواند در مديريت خود از آن استفاده کند، حدود ۵۰% افراد در حد زياد و ۷۵/۴۳% افراد بطور متوسط معتقدند که معلّم مي تواند در امر تدريس و يادگيري دانش آموزان از آن بهره ببرد، درحدود ۸۷/۴۶% افراد بطور زياد و۸۷/۲۱% افراد بطور متوسط و ۲۵% افراد بطور کم معتقدند مي تواند براي دانش آموزان يک معلّم خصوصي باشد .
۳٫ در رابطه با پرسش شماره سه ؛ حدود ۵۰% افراد به ميزان زياد ،۵/۳۷% به ميزان متوسط و ۵/۱۲% به ميزان کم معتقدند که بوسيله کامپيوتر و پايانه هاي متعدد اينترنتي آن مي توان اقدام به آموزش و تدريس از راه دور نموده و هزاران نفر را آموزش داد . حدود ۷۵% افراد به ميزان زياد و ۲۵% به ميزان متوسط معتقدند که کامپيوتر مي تواند در امر تدريس معلّم را ياري مي کند .حدود ۵۰% افراد به ميزان زياد ، ۱۲/۲۸% افراد به ميزان متوسط ، ۲۵% کم معتقدند که براي استفاده دانش آموزان از بازيهاي آموزشي و برنامه هاي جانبي و رفع خستگي موثر است .
۴٫ در رابطه با پرسش شماره چهار ؛حدود ۷۵/۹۳% افراد به ميزان زياد و ۲۵/۶% افراد به ميزان متوسط معتقدند که مهمترين حسن کامپيوتر را ذخيره سازي اطلاعات و استفاده مجددودلخواه ازآنهاميدانند.حدود۸۷/۷۱% افراد به ميزان زياد،۲۵% افراد به ميزان متوسط و۲/۳% افراد به ميزان کم امکان تجزيه و تحليل اطلاعات بوسيله کامپيوتر را حسن آن ميدانند،حدود ۳۷/۵۹% افراد به ميزان زياد، ۳۷/۴۳% افراد به ميزان متوسط و ۲۵/۶% افراد به ميزان کم مفهوم سازي وشبيه سازي ازطريق کامپيوتررا دريادگيري وتدريس ميدانند.
۵٫ دررابطه با پرسش شماره پنج ؛ در حدود ۳۷/۸۴% افرادتحقيق به ميزان زياد و ۶۲/۱۵% افرادبه ميزان متوسط،براي ايجادانگيزه درمعلّمين ودانش آموزان جهت تدريس و يادگيري ازطريق کامپيوتر را ارائه آموزش کامپيوتر به دانش آموزان و معرفي مزيّت هاي آن ميدانند .حدود ۱۲/۷۸% افرادبه ميزان زياد ، ۷۵/۱۸% افراد به ميزان متوسط و۱۲/۳% افراد به ميزان کم معتقد به راه اندازي سايتهاي کامپيوتري در دبيرستان ها واجازه استفاده از امکانات آن براي معلّمين و دانش آموزان هستند و حدود ۲۵/۸۱% افراد به ميزان زياد و ۶۲/۱۵% افراد به ميزان متوسّط گنجاندن تدريس کامپيوتر توسّط متخصّصين آن در کنار ساير دروس تحصيلي را راهي براي ايجاد انگيزه در دانش آموزان جهت تدريس و يادگيري از طريق کامپيوتر مي دانند.

۳۱٫عنوان : نقش کامپيوتر در مديريت
پژوهشگر : هوشنگ رحماني فر، استاد راهنما : آقاي محمد رضا حقدادي، سال اجراء : ۸۰
مقدمه :
از کامپيوتر ميتوان تقريباً در تمام زمينه هاي علوم و اموريادگيري و آموزشي استفاده نمونه . اين اعجوبه قرن بيستم اطلاعات و داده هاي زيادي را دقيقتر و سريع تر از هر وسيله ديگر ،دسته بندي و تجزيه و تحليل ، بررسي و محاسبه و بطور خلاصه پرورش داده و در دسترس قرار مي دهد . مديران امروز،بايستي با هوشياري ووسعت نظر زياد ازامکانات کامپيوتر آگاه گشته و نيازمنديهاي حال وآينده رادرک نموده و بدانند که چگونه اين وسيله ارزنده را بکارگيرند .
اهداف تحقيق :
بررسي نقش واهميت کامپيوتر در مديريت .
روش تحقيق :
روش ين تحقيق ازنوع کتابخانه ايست پژوهشگربااستفاده ازمنابع کتابخانه اي به بررسي مطالعه موضوع تحقيق ميپردازدودرپايان به نتايج سودمندي دراين زمينه دست مييابد .
نتايج تحقيق :
محقق ضمن معرفي کامپيوتروانواع آن و سيستم هاي کامپيوتر و نيز معرفي مديريت وسازمان به اين نتيجه ميرسد که درقرن حاضر بهره گيري از تکنولوژي نوين سبب تغيير وتحولات درمديريت گرديده است واين امر بويژه باافزايش کاربرد رايانه وچگونگي تخصص نيروي انساني درمقاطع توسعه باعث تغييرسازمانها ازشکل ساده به شکل پيچيده گرديده که مديريت در بخشهاي مختلف آن کارساده اي نيست .ازهمين روست که مديريت نيازمند بکارگيري رايانه جهت دستيابي به اطلاعات است که هرروزدرحال تغيير و تحول است .

۳۲٫عنوان : جايگاه تکنولوژي آموزشي در آموزش و پرورش استان مرکزي از ديدگاه مديران ، معاونين و کارشناسان آموزش و پرورش استان مرکزي .
پژوهشگر : عليرضا حسني ، استاد راهنما : دکتر محمّد سيفي ، سال اجراء : ۸۰
مقدمه :
اثر تکنولوژي آموزشي از بعد نرم افزاري و بخصوص طراحي سيستماتيک آموزشي و يادگيري از طريق تحقيقات مختلف به اثبات رسيده است و به کلي نتايج تحقيقات تربيتي در جهان نشان مي دهد که کشورهايي که از نظر تکنولوژي آموزشي بطور مطلوب بهره گرفتند توانستند بسياري از مشکلات آموزشي خود را برطرف يا حداقل کاهش دهند در کشور ما علي رغم توسعه رشته تکنولوژي آموزشي در دانشگاه ها و تدوين درس تکنولوژي آموزشي تفاوت چنداني در نحوه تدريس و شيوه هاي آموزشي بعمل نيامده است يکي از احتمالات و حدسهاي نزديک به يقين آن است که مديران و مسوولين آموزش و پرورش نگرش مناسبي به تکنولوژي آموزشي نداشته باشند لذا به همين دليل پژوهشگر سعي در بررسي جايگاه تکنولوژي آموزشي در آموزش و پرورش استان مرکزي کرده است .
پرسشهاي تحقيق :
۱٫ مديران و معاونين سطوح بالاي آموزش و پرورش استان تا چه حد با ماهيّت تکنولوژي آموزشي آشنايي دارند ؟
۲٫ مديران و معاونين سطوح بالاي آموزش و پرورش استان چه نگرشي نسبت به ضرورت و کاربرد تکنولوژي آموزشي دارند ؟
۳٫ گذراندن دوره هاي ضمن خدمت تکنولوژي آموزشي آموزشي در تغيير نگرش مديران نسبت به ضرورت کاربرد تکنولوژي آموزشي تا چه حد موثر بوده است ؟
روش تحقيق :
اين تحقيق از نوع توصيفي ـ پيمايشي بوده و جامعه آماري اين تحقيق مديران سطوح بالاي آموزش و پرورش استان مرکزي و معاونين آنها و همچنين مديران سطوح پايين در آموزش و پرورش شهرستان اراک مي باشد. ابزار جمع آوري اطلاعات به وسيله پرسشنامه از نوع سوُال باز و بسته که شامل ۱۴ سوال بسته و يک سوال باز مي باشد در زمينه تحقيق تهيه شده است . براي تجزيه و تحليل داده ها از آمار توصيفي استفاده از ميانگين مقياسي و درصد فراواني مي باشد .
نتايج تحقيق :
۱٫ در رابطه با پرسش شماره يک ؛ ميانگين شناخت مديران گروه تحقيق ۵۷/۴ مي باشد که اين ميانگين نمايانگر آگاهي بيش از متوسط آنها از تکنولوژي آموزشي است بعبارت ديگر ، ميانگين ۹۳% بدست آمده مويّد نتيجه مذکور است ، بخصوص که در مقايسه با درصد کم و خيلي کم تفاوت معني داري وجود دارد .
۲٫ در رابطه با پرسش شماره دو ؛ ميانگين نگرش مديران گروه تحقيق ۷۷/۳% مي باشد که اين ميانگين نمايانگر نگرش بيش از حد متوسط آنها از تکنولوژي آموزشي است . بعبارت ديگر ميانگين ۶۰% بدست آمده مويّد نتيجه مذکور است و نگرش مديران به کاربرد اين رشته مثبت است .
۳٫ در رابطه با پرسش شماره سه ؛ ميانگين توجّه مديران گروه تحقيق ۴۹/۱۳% است که اين ميانگين نمايانگر اثر بيش از حد متوسط توجه به آن است که گذراندن دوره هاي ضمن خدمت تکنولوژي آموزشي در تغيير نگرش مديران نسبت به کاربرد تکنولوژي آموزشي موثّر است ،بعبارت ديگر ميانگين زياد و خيلي زياد ۴۸% بدست آمده و ميانگين کم و خيلي کم ۲۰% موُيّد اين نتيجه است .
۴٫ نتايج حاصا از سوال باز پرسشنامه :
براي گسترش کاربرد تکنولوژي آموزشي در آموزش و پرورش چه پيشنهاد و راه حل هايي داريد لطفاً پيشنهاد خود را به ترتيب اولويت بيان کنيد :
اقدامات زير پيشنهاد شده است ؛
 آموزش ضمن خدمت .
 مجهز نمودن مدارس به وسايل و تجهيزات تکنولوژي آموزشي .
 حمايت همه جانبه دست اندر کاران ، از اين رشته .
 وجود پست سازماني مناسب در مدارس و همچنين استفاده از تکنولوژي آموزشي در هنگام طراحي و برنامه ريزي .

۳۳٫عنوان : راه اندازي مرکز يادگيري کارورزي درمجتمع ناشنوايان امام علي (ع)
پژوهشگر : راحله شعباني , استاد راهنما :آقاي محمد مينا , سال اجراء : ۱۳۸۰
مقدمه :
کودکاني که از لحاظ شنوايي مشکل دارند , ممکن است , بکلي ناشنوا يا کم شنوا باشد , ممکن است اين افراد ناشنوا به دنيا آمده , يا بعد از يادگيري زبان و صحبت کردن ناشنوا شده باشند .
دشواري اصلي اين گروه از دانش آموزان ، رشد ناقص تکلم آنان است . به عبارت ديگر : اين کودکان به دليل نشنيدن نمي توانند صحبت کنند .
اهداف تحقيق :
۱٫ تعريف رسانه آموزشي
۲٫ نقش حواس در يادگيري
۳٫ نقش مواد و تجهيزات آموزشي در تدريس کودکان استثنايي
۴٫ طبقه بندي مواد و وسايل آموزشي
روش تحقيق :
اين تحقيق به شيوه ميداني تهيه شده است .
نتايج تحقيق :
معلّمين ۹۸% پيشنهاد نموده اند که مرکز يادگيري از طريق يک فرد متخصص ، مجرب و فعال اداره شود وترجيحاً مسئول مرکز يادگيري يک تکنولوژيست آموزشي آشنا به کاربرد رسانه ها در ملاس باشند . اميد است با وجود تکنولوژيست هاي آموزشي در مدارس استثنايي بتوانيم آموزشها را هر چه عيني تر ارائه دهيم . مسلماً تاثير رسانه هاي آموزشي مناسب بر روي کودکاني که داراي اختلافات ذهني هستند مي تواند به يادگيري هرچه موثرتر اينگونه دانش آموزان بينجامد .

۳۴٫عنوان : بررسي نگرش آموزشياران به تاثير تکاليف موثّر بر پيشرفت تحصيلي سوادآموزان دوره تکميلي درس فارسي نهضت سوادآموزي شهرستان اراک .
پژوهشگر : مريم شفيعي،استاد راهنما : آقاي محمد مينا، سال اجراء: ۱۳۸۰
مقدمه :
براي تحقق و ريشه کن کردن بيسوادي در کشورها فعاليت هايي صورت گرفته است که آنرا ميتوان در يک ديدگاه کلي به دو دوره قبل از انقلاب در زمينه سوادآموزي اطلاعات جامع و دقيقي در دسترس است . ازجمله صرف بودجه زياد و تاسيس سازمانهايي گوناگون تحت عنوان تعليمات اکابر آموزش بزرگسالان ، پيکار با بيسوادي ، سپاه دانش و …
نهضت سوادآموزي سازماني است که بعد از انقلاب از سال ۱۳۵۸ به دستور امام خميني (ره) مسئوليت سوادآموزي بزرگسالان را در کشور ما عهده دار گرديده است . يکي از وظايف سنگين نهضت که بايستي مورد توجه قرار گيرد، توليد مواد خواندني مناسب براي قشر بزرگسالان جامعه است و آن مستلزم توليد مواد خواندني موثّري است که بتواند بر پيشرفت تحصيلي سوادآموزان در هر دوره از آموزش خويش تاثير بگذارد .
هدف تحقيق :
اين تحقيق بر آن است که تکليف موثر بر آموزش درس فارسي دوره تکميلي نهضت سوادآموزي را مورد بررسي قرار دهد تا مشخص گردد که ارائه چه نوع تکاليفي در رساندن پيام و همچنين تاثير اين تکليف بر پيشرفت تحصيلي سوادآموزان موثّر بوده است .
پرسشهاي تحقيقاتي :
۱٫ تکاليف کتاب فارسي دوره تکميلي تا چه اندازه در ايجاد مهارتهاي عملي موثّر است ؟
۲٫ تکاليف کتاب فارسي دوره تکميلي تا چه اندازه متناسب با شرايط يادگيري بزرگسالان است ؟
۳٫ تکاليف کتاب فارسي دوره تکميلي تا چه اندازه در گسترش اطلاعات عمومي سوادآموز نقش موثّري داشته باشد ؟
۴٫ تنوع در تکاليف کتاب فارسي دوره تکميلي تا چه اندازه رعايت شده است ؟
۵٫ تکاليف کتاب فارسي با توجه به محتوا تا چه حد از تداوم لازم برخوردار است ؟

روش تحقيق :
اين تحقيق سعي دارد به بررسي نگرش آموزشياران به تکليف موثر در پيشرفت تحصيلي سوادآموزان دوره تکميلي بپردازد .
روش در اين تحقيق توصيفي پيمايشي است . زيرا محور کار آن توصيف و تشريح مي باشد که از علم آمار « روش نمونه گيري تصادفي » بمنظور توصيف داده ها و جمع آوري اطلاعات و تحليل آن استفاده شده است .
نتايج تحقيق :
۱٫ به طور متوسط از نظر ۳۶% گروه نمونه تحقيق تکاليف کتاب فارسي دوره تکميلي در ايجاد مهارتهاي عملي موثّر است .
۲٫ به طور متوسط از نظر ۲۶% گروه نمونه تحقيق تکاليف کتاب فارسي دوره تکميلي متناسب با شرايط يادگيري بزرگسالان است .
۳٫ به طور متوسط از نظر ۵۳% گروه نمونه تحقيق تکاليف کتاب فارسي دوره تکميلي ميتوانددرگسترش اطلاعات عمومي سوادآموزنقش موثري داشته باشد.
۴٫ به طور متوسط از نظر ۳۱% گروه نمونه تحقيق تکاليف کتاب فارسي دوره تکميلي از تنوع لازم برخوردار مي باشد .
۵٫ به طور متوسط از نظر ۵۹% گروه نمونه تحقيق تکاليف کتاب فارسي دوره تکميلي از تداوم لازم برخوردار مي باشد .

۳۵٫عنوان: معرفي اقوام و تمدن هاي غربي ايران از دوران ما قبل تاريخ تا هخامنشيان
پژوهشگر : محمد طاهر عليپور سقز ، استاد راهنما : دکتر محمد سيفي ، سال اجراء : ۱۳۸۰
مقدمه :
درس تاريخ اگر به صورت مجموعه اي از حوادث و رويدادها تدريس شود ، درس خشک و خالي از جذابيت خواهد بود و معمولاً عملکرد نامناسب فراگيران را در آزمون هاي پاياني سبب مي شود . اين کار کوششي است براي جذاب و عيني کردن گوشه اي بسيار کوچک از تاريخ ميهنمان . ( از دوران ماقبل تاريخ تا هخامنشيان ) اين دوره تاريخي يکي از از دوره هاي تاريک تاريخ ماست که اطلاعات ما از آن بسيار اندک و ناچيز است .
در اين دوره خط هنوز در ايران ـ بجز خوزستان ـ کشف نشده و تقريباً تمام اطلاعات ما مربوط به سالنامه هاي بابلي و سومري و … است . اين مجموعه تلاش مي کند نور ضعيف در دل اين تاريکي باشد .
اهداف تحقيق :
هدف کلي اين تحقيق آشنايي با اقوام و حکومت هاي غرب و جنوب غربي ايران از دوران ماقبل تاريخ تا هخامنشي .
هدفهاي جزئي :
۱٫ اقوام ساکن در جنوب غربي ايران را در هزاره هاي سوم و چهارم قبل از ميلاد بنويسند و مکان آنها را روي نقشه تعيين کنند .
۲٫ آثار به جا مانده از لوبي ها را نام ببرند .
۳٫ آثار به جا مانده از گوتي ها را نام ببرند .
۴٫ جايگاه تمدن اقوام گوتي را در ميان تمدن هاي آسياي غربي توصيف کنند .
۵٫ آثار به جا مانده از کاسي ها را نام ببرند .
روش تحقيق :
برنامه اي که تدوين شده در چند مورد به مانند روش هاي شاخه اي چند قاب جانبي در آن گنجانده شده و بعضي اوقات به قاب هاي قبلي برگشت داده شده است .

۳۶٫عنوان : بررسي ميزان استفاده دانشجويان دانشگاه اراک از کامپيوتر
پژوهشگر : مريم سلماني ، استاد راهنما : دکتر محمد سيفي ، سال اجراء : ۸۰
مقدمه :
کامپيوتر دستگاهي است که در مصارف گوناگون استفاده مي شود . کامپيوتر در زمينه هاي علمي ، فني ، تجاري ، تحقيقاتي و آموزشي کاربرد فراوان دارد.امروزه کامپيوترها کارهايي انجام مي دهند که امروزه فقط مغز انسان انجام مي داد .
استفاده از کامپيتر جايگاه خود را در کليه امور اطلاعاتي جهان باز کرده و به صحنه تعليم و تربيت کشورهاي آسيا و اقيانوسيه نيز وارد شده است . در کشور ايران ، شايد بتوان گفت اين پديده حتي در مراکز آموزش عالي نيز استفاده مناسب نشده است و ما هنوز با کامپيوتر تا حدي بيگانه هستيم . عدم آشنايي با دستگاه و کاربرد آن کمبود و بي اطلاعي از نرم افزارها مي باشد . ولي خوشبختانه ، بهره گييري از کامپيوتر در کشور ما ، سير سعودي دارد و مي توان اميد داشت که روزي استفاده از کامپيوتر نيز مانند استفاده از راديو ، تلويزيون امري عادي شود .
اهداف تحقيق :
هدف از اين تحقيق ؛ با توجه به دنياي مدرن امروز و پيشرفت تکنولوژي کامپيوتر که جزء لاينفک زندگي بشر امروزي است . بررسي استفاده دانشجويان از کامپيوتر و تاثير استفاده آن در رشد تحصيلي و دستيابي به اطلاعات علمي دنياي مدرن امروزي است .
پرسشهاي تحقيقاتي :
۱٫ دانشجويان تا چه حد با کامپيوتر آشنايي دارند ؟
۲٫ دانشجويان تا چه حد در دانشگاه به کامپيوتر دسترسي دارند ؟
۳٫ دانشجويان تا چه حد به کامپيوتر در خارج از دانشگاه دسترسي دارند ؟
۴٫ دانشجويان تا چه حد کاربرد کامپيوتر در آموزش موثّر مي دانند ؟
۵٫ دانشجويان تا چه حد کاربرد کامپيوتر را در يادگيري دانشگاهي موثر ميدانند؟
۶٫ از نظر دانشجويان استفاده از کامپيوتر چه نکات مثبتي را دارا است ؟
۷٫ دانشجويان براي استفاده بهتر از کامپيوتر در يادگيري دانشگاهي چه شيوه هايي را پيشنهاد مي کنند ؟
روش تحقيق :
در اين تحقيق از روش توصيفي استفاده شده است .
نتايج تحقيق :
اکثر دانشجويان معتقدند استفاده از کامپيوتر باعث :
۱٫ صرفه جويي در وقت .
۲٫ ارتقاء سطح علمي و آگاهي آنان .
۳٫ دسترسي به جديدترين اطلاعات روز جهان .
۴٫ فعال کردن يادگيرنده در جريان يادگيري .
۵٫ ايجاد علاقه مثبت در دانشجويان به منظور انجام تحقيقات علمي مي گردد .

۳۷٫عنوان : بررسي نقش تکنولوژي آموزشي در آموزش ناشنوايان
پژوهشگر : معصومه شجاعي،استاد راهنما :دکتر محمد سيفي،سال اجراء: ۸۰
مقدمه :
عدم آگاهي والدين و گاهي معلمان کودکان استثنايي از آموزش صحيج باعث گرديده که آنها نتوانند از تواناييهاي خود استفاده نمايند و اين خود موجب شکست کودک در آموزش و طبيعتاً از دست دادن اعتماد بنفس ، بدبيني و دوري کردن از يادگيري در کودک مي شود .
اما آنچه که سعي شده در اين مقاله راجب آن تحقيق و کار شود موضوع و مساله چگونگي آموزش به اين کودکان است . همچنين شناخت ويژگي ها و خصوصيات اين کودکان مد نظر است .
اهداف تحقيق :
هدف اين تحقيق بررسي نقش تکنولوژي آموزشي در آموزش ناشنوايان شهرستان اراک است . که در ابتدا بعد سخت افزاري تکنولوژي آموزشي و کارايي آن در آموزش مورد بررسي قرار مي گيرد و بعد به بررسي بعد نرم افزاري و حل مساله تکنولوژي آموزشي پرداخته مي شود .
اين تحقيق در پي آن است که چگونگي و ميزان استفاده از ابعاد تکنولوژي آموزشي و اهميت آنها در امر تدريس و آموزش دانش آموزان ناشنوا مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گيرد .
پرسشهاي تحقيقاتي :
۱٫ کاربرد وسايل و تجهيزات آموزشي تکنولوژي آموزشي ( بعد سخت افزاري ) در آموزش ناشنوايان چه اثرات آموزشي را در پي دارد ؟
۲٫ چه رسانه هايي در آموزش ناشنوايان موثرتر است ؟
۳٫ عوامل مشوق و بازدارنده کاربرد تکنولوژي آموزشي ( بعد سخت افزاري و نرم افزاري ) توسط معلمان در آموزش دانش آموزان ناشنوا چه مي باشد؟
۴٫ در وضعيت جاري تا چه حد از تکنولوژي آموزشي ( طراحي ، اجراء ، ارزشيابي ) در آموزش ناشنوايان استفاده مي شود ؟
۵٫ استفاده از بعد سخت افزاري و نرم افزاري تکنولوژي آموزشي در حل مشکلات آموزشي دانش آموزان ناشنوا تا چه حد اثرگذار است ؟
روش تحقيق :
به منظور بررسي نقش تکنولوژي آموزشي در آموزش ناشنوايان با توجه به نوع تحقيق از روش تجزيه و تحليل توصيفي استفاده شده است .
نتايج تحقيق :
به منظور تسهيل در شناخت و ميزان توانايي کودکان ناشنوا و ارائه خدمات آموزشي به طبقه بندي گروههاي مختلف ناشنوايان پرداخته شد و همچنين انواع ناشنوايي مورد بحث بررسي قرار گرفت .
نتيجه گيري شد که تکنولوژي آموزشي به مجموعه روشها و دستورالعمل هايي که با استفاده از يافته هاي علمي براي حل مسائل آموزشي اعم از طراحي ، اجراء ، ارزشيابي در برنامه هاي آموزشي بکار گرفته مي شوند ، مي گويند کاربرد تکنولوژي در آموزش و بخصوص آموزش زبان مورد بررسي قرار گرفت .

۳۸٫عنوان : بررسي ميزان آشنايي دانشجويان دانشگاه اراک با روشهاي موثر مطالعه
پژوهشگر : اعظم شالکو نژاد ،استاد راهنما :دکتر محمد سيفي ،سال اجراء : ۸۱
مقدمه :
خواندن و مطالعه يکي از تواناييهاي اکتسابي است که از طريق ، تجربه و ممارست کسب مي شود و هرچه فرد تلاش بيشتري انجام دهد بر فنون و روشهاي درست و سريع مطالعه تسلط بيشتري پيدا خواهد کرد . در واقع نمي توان گفت که يک سبک يادگيري از سبک ديگر بهتر يا بدتر است ، بيان درست تر اين است که بگوييم ، بسطه به شرايط و موضوعات يادگيري ، هر سبکي ممکن است خوب باشد يا نباشد .
همچنين مطالعه داراي شرايطي است که با در نظر گرفتن و رعايت اين شرايط مي توان به صورت موثري مطالعه کرد . شرايط مطالعه از جنبه هاي گوناگون ( مکان و زمان مطالعه و شرايط فيزيکي ) بايد در نظر گرفته شود . بطور کلي خواننده بايد با در نظر گرفتن تمام نکات و روشها ، بهترين روش و شرايط را در هنگام مطالعه براي خود فراهم کند تا بتواند بيشترين بهره را از مطالعه کسب کند.
پرسشهاي تحقيقاتي :
۱٫ دانشجويان تا چه اندازه با روشهاي مطالعه آشنا هستند ؟
۲٫ نقاط ضعف دانشجويان در چه مواردي است ؟
۳٫ نقاط قوت دانشجويان در چه مواردي است ؟
۴٫ آيا روشهاي آنان در مطالعه نسبت به قبل تغيير يافته است ؟
۵٫ دانشجويان روش مطالعاتي خود را از چه طريقي کسب مي کنند ؟
روش تحقيق :
در اين تحقيق از روش توصيفي استفاده شده است . تحقيق توصيفي به توصيف واقعيت ها و ويژگي هاي يک پديده يا يک جامعه معين به صورت منظم و دقيق مي پردازد . اين روش به بيان روابط علت و معلولي نمي پردازد.بلکه تنها به اثبات وجود روابط مي پردازد .
نتايج تحقيق :
با توجه به نتايج بدست آمده در پاسخ به پرسشهاي تحقيقاتي بايد گفت که دانشجويان طرف پرسش تا حدودي با روشها و نکات صحيح مطالعه آشنا هستند ولي بطور کلي از اين روشها و نکات در مطالعه استفاده نمي کنند .
با توجه به تحقيقات روانشناسي که در زمينه يادگيري و مطالعه بوجود آمده است نکاتي در مطالعه موثر هستند که در فصل دوم به آنها اشاره شده است که دانشجويان بعضي از موارد را در مطالعه به کار ميگيرند . مثلاً اينکه در هنگام مطالعه را نرويد و شرايط روحي و مکاني خود را در هنگام مطالعه در نظر بگيريد از نقاط قوت دانشجويان بوده است .
دانشجوياني که روشهاي مطالعه خود را از طريق تجربه کسب کرده اند ، ممکن است که روش مطالعه آنها درست يا نادرست باشد ، زيرا کمتر به سراغ کتب مربوط به اين موضوع رفته اند و از طريق اصولي با روشهاي مطالعه آشنا نشده اند .
بطور کلي مي توان گفت که روشهاي دانشجويان به طور کامل صحيح نبوده و در موارد زيادي با اشکال مواجه بوده اند .
همچنين دانشگاه چندان نتوانسته است بر روي روشهاي مطالعه دانشجويان تاثير مثبت بگذارد .

۳۹٫عنوان : طراحي و کاربرد بازيهاي آموزشي در آموزش و پرورش در مقطع ابتدايي و راهنمايي
پژوهشگران : مريم نوروزي ، عصمت دارابي ، استاد راهنما : دکتر محمد سيفي ، سال اجراء : ۱۳۸۱
مقدمه :
يکي از ويژگي هاي بنيادي انسان در گذر از دوران کودکي به نوجواني با بازي ، سرگرمي و تفريح توام و با هيجان و تفکر است .
بازي جوهر ميانه آموزشي است که در پي آن کشفي ناب حاصل مي گردد و ناپيدايي ، نمايان مي شود که با درک و شناخت آن جلوه اي از تکامل انسان ، چهره مي نمايد و بازي بسته اي است مطمئن و بي آلايش براي شکفتن و رشد و تواناييهاي نهفته کودکان ، آنچه بيش از هر چيزي به بازي هيجان مي بخشد لذت زيبايي شناسي ، ژرف انديشي و رسيدن به لحظاتي است که ذهن به داشته هاي تازه مي رسد . تواناييهاي کودکان هنگام بازي رشد مي کند و دامنه تخيل آنان گسترش مي يابد ، بازي باعث بازسازي و نمايش مجدد موفقيت هاي واقعي مي شود و در عين حال کودکان از راه پويايي تخيل و بازشناخت قواعد ضمني حاکم بر فعاليّت هايي که در ضمن بازي توليد مي کنند ، به منطقي از انديشه مجرد ، هرچند ابتدايي دست مي يابند .
پرسشهاي تحقيقاتي :
۱٫ ويژگي هاي بازيهاي آموزشي چيست ؟
۲٫ اهميت و لزوم استفاده از بازيها در آموزش و پرورش چيست ؟
۳٫ معرفي نمونه هايي از بازيهاي آموزشي براي دروس مختلف مقطع ابتدايي؟
۴٫ معرفي نمونه هايي از بازي هاي آموزشي براي دروس مختلف مقطع راهنمايي ؟
روش تحقيق :
در اين تحقيق جهت جمع آوري و گردآوري اطلاعات از روش کتابخانه اي استفاده شده است ، در اين تحقيق نطريه هاي مختلفي در مورد آموزش و بازي بيان گرديده است .بازي با اهميتي که در آموزش و پرورش دارا است در اين تحقيق کاربردهاي بازي هاي آموزشي در آموزش و پرورش مطرح گرديده است و يکسري بازيهاي آموزشي در مقاطع ابتدايي و راهنمايي براي آموزش بهتر توسط معلم و يادگيري عميق تر دانش آموزان طراحي شده است .
نتايج تحقيق :
در مورد پرسش شماره يک مي توان گفت : بازيهاي آموزشي داراي ويژگيهاي خاصي است که در طراحي بازيهاي آموزشي بايد مد نظر قرار گيرد که از جمله اين ويژگي ها عبارتند از: بازي آموزشي بايد جنبه بازي گونه خود را حفظ کند حتي اگر هدف از انجام آن بيشتر آموزش باشد . بازيهاي آموزشي بصورت دسته جمعي و گروهي انجام مي شود و وسيله اي است براي ارتباط برقرار کردن دانش آموز با خود و دنياي اطراف خود .
در مورد پرسش شماره دو ؛ بازي فعاليتي است که کودک براي پديد آوردن شيء يا رويدادي انجام مي دهد تا جايگاه اجتماعي و کار خود را دريابد .

۴۰٫عنوان: ارزشيابي نگرش دانشجويان رشته تکنولوژي آموزشي دانشگاه اراک نسبت به دروس روانشناسي اين رشته
پژوهشگر : رضا حيدري ، استاد راهنما : دکتر محمد رضائيان، سال اجراء:۸۱
مقدمه :
تکنولوژي آموزشي از تمام يافته هايي که در زمينه انسان به دست آمده است بهره مي گيرد ، علمي که يادگيري را مورد مطالعه قرار مي دهد علم روانشناسي يادگيري است . و علمي که اختصاصاً يادگيري انسان را بررسي مي کند شاخه اي از روانشناسي به نام روانشناسي پرورشي است . از اين رو درس روانشناسي در رشته تکنولوژي آموزشي از اهميت فوق العاده اي برخوردار مي باشد و حائز اهميت فراوان مي باشد ؛ و بدون آن تحقق بخشيدن به هدف تکنولوژي آموزشي يعني بالا بردن کيفيت يادگيري و رسيدن به يادگيري و رسيدن به يادگيري موثرتر ، عميق تر و پايدارتر دست نيافتني به نظر مي رسد .
هدف تحقيق :
۱٫ بررسي نظر دانشجويان رشته تکنولوژي آموزشي نسبت به دروس روانشناسي در اين رشته .
۲٫ بررسي نظر دانشجويان در مورد سرفصل هاي دروس روانشناسي .
۳٫ بررسي ميان دروس و سرفصل هاي آن .
۴٫ بررسي کاربرد اين دروس در زندگي .
۵٫ بررسي انتظارات از اين دروس و جذابيت آنها .
روش تحقيق :
جامعه مورد مطالعه در اين تحقيق دانشجويان رشته تکنولوژي آموزشي دانشگاه اراک بين سالهاي ۷۹ـ۷۷ روزانه و شبانه است .
روش تحقيق توصيفي همبستگي ۲ متغيري مي باشد از اين رو مناسب است تا از نمونه گيري تصادفي طبقه اي بهره گرفته شود . يعني ابتدا افراد به وروديهاي مختلف تقسيم شده و سپس بر اساس جنسيت نمونه گيري و چون روش توصيفي است نمونه بيشتر از ۳۰ نفر يعني ۴۰ نفر انتخاب مي شود ، يعني از ميان ۱۶۰ دانشجوي رشته تکنولوژي آموزشي به چهار قسمت ۴۰ نفري تقسيم مي شود .

نتايج تحقيق :
۱٫ بين عنوان و محتواي دروس روانشناسي عمومي ، رشد ۱ ، رشد ۲ ، و روانشناسي تربيتي رابطه مناسبي وجود دارد .
۲٫ بين عنوان و محتواي دروس روانشناسي شخصيت و روانشناسي اجتماعي رابطه مناسبي وجود دارد .
۳٫ سرفصل هاي دروس روانشناسي عمومي ، رشد ۱ و روانشناسي تربيتي رعايت شده است .
۴٫ سرفصل هاي دروس روانشناسي، رشد ۲ ، روانشناسي شخصيت و روانشناسي اجتماعي رعايت شده است .
۵٫ دروس روانشناسي تربيتي در بخش کاربردي تکنولوژي آموزشي اثربخش است .
۶٫ سايردروس چندان دربخش کاربرد تکنولوژي آموزشي اثربخش نميباشد .

۴۱٫عنوان : بررسي علل افت تحصيلي دانش آموزان پسر سال سوم متوسطه در درس زبان انگليسي نواحي ۱و۲ شهرستان اراک از ديدگاه دبيران و دانش آموزان در سال تحصيلي ۸۱ـ۸۰
پژوهشگر : اسماعيل کاظم پور، استاد راهنما : دکتر سيد شمس الدين هاشمي مقدم ، سال اجرا ء : ۱۳۸۱
مقدمه :
جامعه امروزي در روند حرکت خود در زمينه هاي مختلف از جمله آموزش و پرورش با مسايل متعددي روبرو مي باشد نهاد آموزش و پرورش نهادي است که پايه هاي ضعف و قوت يک جامعه را پي ريزي مي کند ، بر همگان ثابت شده است که تعليم و تربيت نجات دهنده هر جامعه از رکورد و انحطاط و توسعه دهنده آن در جهت پيشرفت و ترقي است .
از جمله مسايل مهم که معمولاً کل جوامع ، مخصوصاً جوامع در حال رشد در ارتباط با آموزش و پرورش با آن مواجه هستند . افت تحصيلي است . پديده اي که هرساله منابع انساني و مادي جوامع را به هدر داده و بدنبال خود اثرات ناگواري بر پيکر اجتماع وارد مي سازد وقتي از افت تحصيلي به عنوان آفت و اتلاف در آموزش و پرورش صحبت مي کنيم در حقيقت هرگونه عاملي است که بازده کار مدرسه و خانواده و اجتماع را از لحاظ رسيدن به اهداف آموزش و پرورش کاهش مي دهد . علل و عوامل گوناگوني مي تواند باعث افت تحصيلي شود ؛ يک دسته از اين عوامل انساني مي باشد . همچنين عوامل قتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي مي توانند در ايجاد افت تحصيلي موثر باشند .
اهداف تحقيق :
هدف کلي شناخت و بررسي علل افت تحصيلي دانش آموزان پسر سال سوم متوسطه در درس زبان انگليسي نواحي ۱و۲ شهرستان اراک از ديدگاه دبيران و دانش آموزان در سال تحصيلي ۸۱ـ۸۰
اهداف جزئي :
۱٫ تعيين رابطه بين کيفيت تدريس معلمان زبان انگليسي با ميزان افت تحصيلي دانش آموزان در اين درس .
۲٫ تعيين رابطه بين نوع سوالات امتحاني و افت درس زبان انگليسي دانش آموزان .
۳٫ تعيين رابطه بين سازماندهي محتواي کتاب درس زبان انگليسي و افت در درس زبان انگليسي دانش آموزان .
۴٫ تعيين رابطه بين ميزان ساعات تدريس زبان انگليسي در برنامه هفتگي و افت تحصيلي درس زبان انگليسي .
۵٫ تعيين رابطه بين کيفيت و مسايل آموزشي و تجهيزات آزمايشگاهي زبان انگليسي و افت تحصيلي درس زبان .
روش تحقيق :
روش تحقيق بصورت توصيفي ـ پيمايشي است. تحقيق توصيفي که گاهي به عنوان تحقيق غير تجربي نيز ناميده مي شود به روابط بين متغيرها ، آزمون فرضيه ها ، پروراندن مفاهيم و قوانين کلي و اصولي و يا نظريه هايي که روايي گسترده اي دارند سروکار دارد و به روابط تابعي توجهي ندارد .
در اين تحقيق محقق متغيرها را دستکاري نمي کند و يا براي وقوع رويدادها شرايط را بوجود نمي آورد در واقع شامل وقايعي است که قبلاً اتفاق افتاده است و ممکن است به وضعيت زمان حال نيز ارتباط داده شود . در روش پيمايشي با آمارهاي کلي سروکار دارد که نتيجه انتزاع داده هايي است که از موارد متعدد بدست آمده است .
نتايج تحقيق :
در پاسخ به سوال اول ؛ در ابزارهاي جمع آوري اطلاعات پيش بيني لازم صورت گرفت ، هفت سئوال در پرسشنامه دبيران و شش سئوال در پرسشنامه دانش آموزان ، براي پوشش دادن به اين سئوال پژوهشي در نظر گرفته شد . لذا مي توان حدس زد که بين عدم وجود روش تدريس مناسب در معلمان و پائين بودن پيشرفت تحصيلي ارتباط وجود دارد .
در پاسخ به سئوال دوم ؛ تجزيه و تحليل اطلاعات بدست آمده حاکي از اينست که اکثر معلمان وجود رابطه بين نوع سئوالات امتحاني و شيوه امتحان را با وجود افت تحصيلي درس زبان انگليسي دانش آموزان انکار کرده اند . در عوض دانش آموزان با اکثريت قاطع وجود رابطه بين اين دو متغير پاسخ مثبت داده اند .
در پاسخ به سئوال سوم ؛ در مرحله تجزيه و تحليل اطلاعات معلمان اظهار داشتند از نظر آنان سازماندهي محتوا ، کتب زبان انگليسي مناسب مي باشد . گروه دانش آموزان هم از رضايت خود نسبت به سازماندهي محتوا عرضه مطالب کتب درسي خبر دادند و بطور کلي نتايج پاسخ هاي آنان با نتايج پاسخهاي معلمان ، هماهنگي زيادي را نشان مي دهد .

۴۲٫عنوان : بررسي دلايل کم توجهي دانشجويان دانشگاه اراک به مطالعه کتب درسي غير درسي در سال تحصيلي ۸۱ـ۸۰
پژوهشگر : رحيم جعفري ، استاد راهنما : دکتر محمد سيفي ، سال اجراء : ۱۳۸۱
مقدمه :
در دنياي پوياي امروزي که هر روز در هر زمينه علمي ،هنري ، سياسي و اقتصادي يک اتفاق تازه مي افتد کتاب و مطالعه ديگر کار افراد بخصوص نيست . هرکسي در هر شغلي و مقامي لازم دارد ، بطور مرتب مقداري از وقت خود را به خواندن مطالب اختصاص دهد .
مسئله اي که بيشتر مورد توجه مي باشد ، دلايل عدم گزارش به مطالعه کتب غير درسي و کم توجهي به آن مي باشد . تحقيقاتي که در اين زمينه انجام شده نشان داده است عوامل متعددي در اين زمينه دخالت داشته اند . از جمله اين عوامل ميزان سواد و فرهنگ والدين مي باشد .
در جوامعي که ميزان سواد بالا و فرهنگ مطالعه در ميان والدين وجود دارد ، فرزندان نيز به مطالعه گرايش دارند ، وضعيت اقتصادي که بيشتر افراد قدرت خريد کتاب مورد نظر را ندارند و تکاليف زياد درس که فرصت مطالعه کتب غير درسي را از آنان مي گيرد.
پرسشهاي تحقيقاتي :
۱٫ آيا ميزان سواد والدين با گرايش به دانشجويان به مطالعه کتب غير درسي ارتباط وجود دارد ؟
۲٫ آيا بين ميزان حجم تکليف درسي با گرايش دانشجويان به مطالعه منابع غير درسي ارتباط دارد ؟
۳٫ بين وضعيت اقتصادي خانواده با گرايش دانشجويان به مطالعه منابع غير درسي ارتباط وجود دارد ؟
۴٫ آيا شيوه تدريس اساتيد در گرايش دانشجويان به مطالعه کتب غير درسي موثر است؟
۵٫ آيا تعداد کتب موجود در کتابخانه دانشگاه در گرايش دانشجويان به مطالعه کتب غير درسي موثر است ؟

روش تحقيق :
در اين تحقيق بنا بر نياز از دو روش استفاده شده است براي پرسشهاي تحقيقي اول- دوم و سوم که تجزيه و تحليل و علت يابي دنبال مي شود ، از روشهاي آمار توصيفي و استنباطي نظير ميانگين ، واريانس و آزمون t و ضريب همبستگي براي مقايسه دو ميانگين مستقل استفاده شده است .
در مورد پرسشهاي تحقيق شماره چهار و پنج که بصورت نگرش سنجي مي باشد ، از روش توصيفي و پيمايشي استفاده شده است .
نتايج تحقيق :
در مورد پرسش شماره يک ؛ با استفاده از آزمون t نشان داد که پاسخ منفي است ، يعني بين سواد والدين و ميزان مطالعه کتب غير درسي دانشجويان در دانشگاه رابطه اي وجود ندارد.
پرسش تحقيقي شماره دو با ضريب همبستگي بدست آمده ( ۲۸% ) نتايج منفي نشان داد که بين ميزان ميانگين تکاليف درسي با عدم گرايش دانشجويان به مطالعه کتب غير درسي يا جذب به مطالعه رابطه وجود ندارد .
در رابطه با پرسش شماره سه ؛ با استفاده از آزمون t مورد بررسي قرار گرفت و نتيجه نشان داد که مقدار مشاهده شده t (t = ½) از مقدار بحراني
( t = 2/36 ) t کوچکتر است جواب منفي مي باشد .
در رابطه با پرسش شماره چهارم ؛ ۷۵% افراد نمونه تحقيق اظهار داشتند که شيوه تدريس اساتيد در ميزان مطالعه آنان موثر است . بدين معنا که شيوه تدريس اساتيد مي تواند باعث عدم گرايش به مطالعه منابع غير درسي يا باعث جذب افراد بر مطالعه غير درسي شود .
در رابطه با پرسش شماره پنج ؛ در مورد موجود بودن کتابهاي مورد نياز دانشجويان در کتابخانه دانشگاه ۷۰% گفته اند که کتب مورد نيازشان در کتابخانه دانشگاه وجود دارد .

۴۳٫عنوان : کاربرد کامپيوتر در آموزش
پژوهشگر : طاهره ابراهيمي ، استاد راهنما : دکتر محمد سيفي ، سال اجراء:۸۱
مقدمه :
رشد و توسعه سريع تکنولوژي در اواخر قرن بيستم به گونه است که جوامع اين دوره به اسامي « جامعه يادگيري » « جامعه دانش » « جامعه صنعتي » و « جامعه اطلاعات » نيز ناميده مي شود .
امروزه همگان متفق القولند که فراگيري استفاده علمي از کامپيوتر کاري اجتناب ناپذير براي زندگي امروزي است . کامپيوتر دستگاهي است که در مصارف گوناگون استفاده مي شود .
کامپيوتر در زمينه هاي گوناگون علمي، فني، تجاري، تحقيقاتي و آموزش کامپيوتر کاربرد فراوان دارد . امروزه کامپيوترها کارهايي انجام مي دهند که در گذشته فقط مغز انسان انجام مي داد .
اهداف تحقيق :
هدف از اين تحقيق ، با توجه به دنياي مدرن امروزي و پيشرفت تکنولوژي کامپيوتر جزء لا ينفک زندگي بشر امروزي است .
بررسي کاربرد کامپيوتر در آموزش و تاثير استفاده از آن در دستيابي به اطلاعات علمي دنياي مدرن امروزي است .
پرسشهاي تحقيقاتي :
۱٫ استفاده از کامپيوتر تا چه حد مي تواند در آموزش موثر باشد ؟
۲٫ کاربرد آموزش کامپيوتر چه مواردي را شامل مي شود ؟
۳٫ جايگاه آموزشي کامپيوتر در ايران چگونه است ؟
۴٫ موانع اصلي کاربرد کامپيوتر در ايران چه مي باشد ؟
روش تحقيق :
اين تحقيق به روش توصيفي ـ کتابخانه اي استفاده شده است و به تشريح کاربردهايي که کامپيوتر در آموزش دارد مي پردازد .

نتايج تحقيق :
در رابطه با پرسش شماره يک ؛ رايانه ها به تنهايي و بدون در بر گرفتن از ابزارهاي چند رسانه اي دستگاهاي قدرتمندي براي آموزش هستند ، شبيه سازي فرايندهاي علمي به کمک رايانه ها ، بازيهاي رايانه اي و طراحي به کمک کامپيوتر از جمله کاربردهاي کامپيوتر در امر آموزش هستند .
در رابطه با پرسش شماره دو ؛ در حيطه حمايت مدار که کامپيوتر به عنوان يک وسيله حمايت کننده يادگيري ايفاي نقش مي کند از جمله کابردهاي کامپيوتر در آموزش مي توان به کامپيوتر و مديريت آموزشي و تحقيقات علمي و نقش کامپيوتر در پزشکي و روان شناسي ، کامپيوتر و ارتباطات اشاره کرد .
در رابطه باپرسش شماره سه ؛ کميته آموزش انجمن انفورماتيک طي سالهاي ۱۳۶۲ تا ۱۳۷۲ در قالب درس کامپيوتر در دبيرستانها گرد آوري کرده است . نظام آموزشي در حال حاضر دچار نواقص و کمبودهاي فراواني است که جهت رفع مشکلات سيستم آموزشي و در جهت پويايي آن مي توان از شبکه هاي رايانه اي کمک گرفت .
در رابطه با پرسش شماره چهار ؛ الف ) عدم آشنايي دانشجويان با سخت افزارهاي کامپيوتر ب ) شايسته است تا نرم افزارهاي مناسب با برنامه يادگيري در اختيار يادگيرندگان قرار گيرد . ج ) آماده سازي معلمان در به کارگيري تکنولوژي مبتني بر کامپيوتر بهترين نرم افزارها تهيه شده و جديدترين تجهيزات داده پردازي بدون استفاده باقي خواهد ماند .

۴۴٫عنوان: بررسي ماهيت روش تدريس ايفاي نقش و کاربرد آن در آموزش و پرورش مقاطع ابتدايي
پژوهشگر : زينب باقري خليلي ،استادراهنما : دکتر محمد سيفي،سال اجراء: ۸۱
مقدمه :
روش تدريس ايفاي نقش به عنوان بخشي از طبيعت کودک عمل مي کند . با توجه به شرايط و طبقات سني دانش آموزان مقطع ابتدايي آنها بيش از حد فعال هستند و به اين لحاظ بايد توجه گردد ، از روشها و موقعيت هايي که دانش آموزان را براي مدتي طولاني بر سر جايشان ميخکوب مي کند . نقش معلم بر اين روش تا حد امکان نامرئي مي باشد ، دانش آموزان خود ، صحنه رويداد، مشکل يا داستان را با هدايت معلم خلق يا بازآفريني مي کنند .اين فعاليت نمايش بوسيله شاگردان مورد بحث و ارزشيابي قرار مي گيرد .بر اين اساس، در اين تحقيق ماهيت روش تدريس ايفاي نقش و کاربرد آن در مقطع ابتدايي مورد مطالعه و بررسي قرار مي گيرد .
اهداف تحقيق :
هدف کلي در اين تحقيق ضمن بررسي ماهيت روش تدريس ايفاي نقش چگونگي کاربرد اين روش در آموزش و پرورش مقاطع ابتدايي مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد .
اهداف ويژه :
۱٫ بررسي ماهيت روش تدريس ايفاي نقش .
۲٫ بررسي مراحل اجراي روش تدريس ايفاي نقش .
۳٫ بررسي ضرورت و تاثير آموزش روش تدريس ايفاي نقش در آموزش و پرورش مقطع ابتدايي.
روش تحقيق :
در اين تحقيق از روش کتابخانه اي استفاده شده است و به بررسي ماهيت روش تدريس ايفاي نقش در مقطع ابتدايي مي پردازد .
نتايج تحقيق :
هدف کلي از انجام اين تحقيق بررسي ماهيت روش تدريس ايفاي نقش بوده و کاربرد اين روش را در مقطع ابتدايي مورد تجزيه و تحليل قرار داده است .
در رابطه با هدف شماره يک ؛ وجود سه عنصر انساني جهت اجراي روش تدريس ايفاي نقش ضروري است .
الف ) معلم ، که برنامه ريزي، فراهم کردن امکانات و مديريت اجراي عمليات و برنامه نمايش بر عهده معلم است .
ب ) ايفاگران نقش ، که دانش آموزان بطور داوطلب يا انتخابي در برنامه شرکت مي کنند و اين افراد الزاماً نيازي به داشتن تجربه و ذوق هنري در زمينه نمايش ندارند .
ج ) مشاهده کنندگان، ساير شاگردان جزء مشاهده کنندگان به حساب مي آيند.
در رابطه با هدف شماره دو ؛ شامل نه مرحله است که هريک از مراحل هدفهايي خاص را دنبال مي کند . که به غناي فعاليت يادگيري کمک مي کند و نقش در اجراي هر مرحله مي تواند مانع از تحقق اهداف مورد نظر گردد .
در رابطه با هدف شماره سه ؛ کودک مقطع ابتدايي به آزمايشگاهها ، مربيان و مغلمان متخصص و آگاه به روشها و فنون مختلف مناسب با سن دانش آموزان خود نيازمند است .

۴۵٫عنوان : بررسي تاثير روشهاي تدريس اکتشافي در پيشرفت تحصيلي دانشجويان گروه علوم انساني دانشگاه اراک از ديدگاه اساتيد
پژوهشگر : خليل غفاري ، استاد راهنما : دکتر محمد سيفي ، سال اجراء : ۸۱
مقدمه :
عاملي که بيشتر از همه در يادگيري تاثير دارد نقشي است که در جريان يادگيري به عهده يادگيرنده يا دانش آموز است . يادگيري وقتي صورت مي گيرد که دانش آموز خود به ياري اقدام کند . بايد مطالب درس براي او مساله اي باشد تا در صدد درک آن برآيد . اغلب معلمان متوجه نقش دانش آموز و فعاليت او در جريان يادگيري نيستند . معلم خود مساله را طرح مي کند، مطالب مربوط به آن را جمع آوري مي کنند، آنها را سازمان مي دهد، راه حل پيدا مي کند و شخصاً به حل مساله اقدام مي نمايد .
آموزش کاوشگري ( اکتشاف ) با معرض يک حادثه شگفت انگيز به شاگردان شروع مي شود . افراد در مواجهه با حوادث شگفت انگيز براي حل آن برانگيخته مي شوند . اين حالت امکان پرورش تواناييهاي پژوهشگري و روشهاي تحقيق در فراگيران را براي معلم بوجود مي آورد .
اهداف تحقيق :
۱٫ تعيين ميزان تاثير روش تدريس اکتشافي در پيشرفت تحصيلي دانشجويان.
۲٫ تعيين ميزان تاثير مشارکت فعال شاگردان در پيشرفت درس آنها.
۳٫ روشن نمودن ديدگاههاي اساتيد در مورد استفاده از اين روش .
۴٫ تعيين ميزات استفاده از اين روش در سطح دانشگاه .
۵٫ مشخص کردن دلايل عدم استفاده از اين روش تدريس در سطح دانشگاه .
روش تحقيق :
تحقيق و بررسي حاضر توصيفي پيمايشي است . زيرا مطالعه توصيفي آنچه را که هست توصيف و تفسير مي کنند و به شرايط يا روابط موجود، عقايد متداول ، فرآيندهاي جاري ، آثار مشهود و يا روندهاي در حال گسترش توجه دارد .
نتايج تحقيق :
در رابطه با پرسش شماره يک ؛ اساتيد در حد متوسط با روش تدريس اکتشافي آشنايي دارند و اين روش نشانگر اين است که اساتيد در زمينه شناخت از اين نوع روش تدريس به طور کلي تا حدودي قوي هستند و آشنايي کلي آنها در حد بيش از متوسط مي باشد . ولي در زمينه آشنايي تخصصي و جزئي زياد قوي نيستند .
در رابطه با پرسش شماره دو ؛ نشان مي دهد که اساتيد در حد نزديک به متوسط از اين روشها استفاده مي کنند .
در رابطه با پرسش شماره سه ؛ اساتيد در حد متوسط اعتقاد دارند که روشهاي تدريس اکتشافي در سطح دانشگاه علمي مي باشد .

۴۶٫عنوان : بررسي و نقد درس آشنايي با مراکز آموزشي از نظر دانشجويان رشته تکنولوژي آموزشي دانشگاه اراک
پژوهشگر : هادي عموزاده مهد يرجي ، استا راهنما : آقاي محمد مينا ، سال اجراء : ۱۳۸۱
مقدمه :
رشته تکنولوژي آموزشي از رشته هاي نوپاست و لزوم توجه به سرفصل دروس و بررسي و نقد آنها براي ارتقاء اين رشته در اين جامعه ضروري است . آشنايي با مراکز مواد آموزشي يکي از دروس تخصصي اين رشته است که در اين تحقيق سعي شده است مشکلات اين درس در دانشگاه اراک را از ديد دانشجويان اين رشته مورد بررسي قرار دهيم . اميد است توجه به بررسي و نقد کليه درسهاي تخصصي رشته تکنولوژي آموزشي آموزشي مورد توجه بيشتري قرار گيرد .
اهداف تحقيق :
۱٫ نقد و بررسي درس آشنايي با مراکز مواد آموزشي از ديد دانشجويان رشته تکنولوژي آموزشي .
۲٫ دستيابي به راه حلهايي براي هرچه بهتر شدن ارائه اين درس با توجه به کمبودهاي منابع موجود در مورد اين درس .
۳٫ کمک به بررسي و علت اهميت و ضرورت وجود اين درس در رشته تکنولوژي آموزشي .
پرسشهاي تحقيقاتي :
۱٫ آيا محتواي درس آشنايي با مراکز آموزشي متناسب با نياز دانشجويان اين رشته تهيه شده است ؟
۲٫ آيا درس آشنايي با مراکز مواد آموزشي در رشته تکنولوژي آموزشي ضرورت دارد؟
۳٫ آيا منابع و امکانات قابل دسترسي و مناسب براي مطالعه گسترده تر فراهم مي باشد ؟
۴٫ آيا محتواي درس آشنايي با مراکز مواد آموزشي با جنبه کاربردي توجه کافي داشته است ؟
۵٫ آيا سرفصل هاي اين درس متناسب با عنوان آن مي باشد ؟

روش تحقيق :
تحقيق و بررسي حاضر توصيفي تحليلي است . زيرا مطالعه توصيفي، آنچه را که هست توصيف و تفسير مي کند و به شرايط يا روابط، عقايد متداول، فرآيندهاي جاري، آثار مشهود و يا روندهاي در حال گسترش توجه دارد . توجه آن در درجه اول به زمان است.
نتايج تحقيق :
در رابطه با پرسش شماره يک ؛ با توجه به ميانگين مقياس پرسش تحقيقاتي شماره يک که (۱/۲) مي باشد، پيشنهاد مي گردد در محتواي اين درس تجديد نظر بعمل آيد .
در رابطه با پرسش شماره دو ؛ ميانگين مقياس اين پرسش (۴/۲) مي باشد نمايانگر آن است که وجود درس آشنايي با مراکز مواد آموزشي در حد بيش از متوسط در رشته تکنولوژي آموزشي ضرورت دارد، لذا مي توان اظهار کرد که وجود درس آشنايي با مراکز مواد آموزشي با توجه به نگرش دانشجويان رشته تکنولوژي آموزشي از ضرورتي انکار ناپذير برخوردار است .
در رابطه با پرسش شماره سه ؛ ميانگين مقياس اين پرسش تحقيقي (۶/۲) مي باشد و نشان دهنده آن است که منابع وامکانات براي اين درس در حد نسبتاً زيادي فراهم است .
در رابطه با پرسش شماره چهار؛ ميانگين مقياس اين پرسش تحقيقاتي ( ۲/۲) مي باشد و نشان دهنده آن است که محتواي درس آشنايي با مراکز مواد آموزشي در حد متوسطي با جنبه کاربردي آن در ارتباط است .
در رابطه با پرسش شماره پنج ؛ ميانگين مقياس اين پرسش تحقيقاتي (۲) مي باشد و نشان دهنده اين است که سرفصل اين درس در حد متوسطي متناسب با عنوان آن مي باشد .

۴۷٫عنوان : بررسي روشهاي موثر در مطالعه دروس نظري از نظر دانشجويان رشته هاي علوم انساني دانشگاه اراک در سال تحصيلي ۸۱ ـ۸۰
پژوهشگر : مهرداد فتح الله زاده ، استاد راهنما : دکتر سيد شمس الدين هاشمي مقدم ، سال اجراء : ۱۳۸۱
مقدمه :
هرجه سخن از يادگيري و ياد دادن اطلاعات علمي، دانش و معلومات از نسلي به نسل ديگر به ميان مي آيد علاوه بر بحث ديگري به عنوان روش هاي مطالعه نيز به ميان مي آيد .غالباً درک خود دانشجو است که بهترين روشها را براي مطالعه خود انتخاب کند . زيرا روشهاي مطالعه في نفسه بد يا خوب نيستند بلکه نحوه و شرايط به کار بردن آنها ؛ با توجه به توضيحات بالا بهتر است که تحقيقي در زمينه موثرترين روشهاي مطالعه از نگرش دانشجويان رشته علوم انساني دانشگاه اراک در سال تحصيلي ۸۱ ـ۸۰ صورت گيرد و سمعي بر اين است که موثرترين روشهاي مطالعه مورد بررسي قرار گيرد .
اهداف تحقيق :
هدف کلي و اصلي در اجراي اين تحقيق بررسي نگرش دانشجويان رشته علوم انساني دانشگاه اراک درباره روشهاي موثر در مطالعه دروس نظري مي باشد .
۱٫ بررسي و شناخت روش خواندن اجمالي و تاثير آن در مطالعه به عنوان يکي از روشهاي موثر در مطالعه .
۲٫ بررسي و شناخت روش خواندن سريع و تاثير آن در مطالعه به عنوان يکي از روشهاي موثر در مطالعه .
۳٫ بررسي و شناخت روش خواندن دقيق و تاثير آن در مطالعه به عنوان يکي از روشهاي موثر در مطالعه .
۴٫ بررسي و شناخت روش عبارت خواني و تاثير آن در مطالعه به عنوان يکي از روشهاي موثر در مطالعه .
۵٫ بررسي و شناخت روش خواندن تجسمي و تاثير آن در مطالعه به عنوان يکي از روشهاي موثر در مطالعه .
۶٫ بررسي و شناخت روش خواندن انتقادي و تاثير آن در مطالعه به عنوان يکي از روشهاي موثر در مطالعه .

پرسشهاي تحقيقاتي :
۱٫ آياخواندن اجمالي ميتوانديکي ازروشهاي موثر مطالعه دروس نظري باشد؟
۲٫ آيا خواندن سريع از روشهاي موثر مطالعه دروس نظري است ؟
۳٫ آيا عبارت خواني مي تواند يکي از روشهاي خواندن دروس نظري باشد ؟
۴٫ آيا خواندن دقيق از روشهاي موثر مطالعه دروس نظري است ؟
۵٫ آيا خواندن تجسمي از روشهاي موثر مطالعه دروس نظري است ؟
۶٫ آيا خواندن انتقادي از روشهاي موثر مطالعه دروس نظري است ؟
۷٫ بهترين روش موثر مطالعه دروس نظري کدام است ؟
روش تحقيق :
به منظور بررسي بهترين روشهاي مطالعه دروس نظري با توجه به نوع تحقيق از روش توصيفي استفاده مي شود .
نتايج تحقيق :
روش مطالعه اجمالي با ۹۶% مخالف موثرترين روش شناخته مي شود و روش مطالعه انتقادي فقط با ۲۸% موافق ضعيف ترين روش مطالعه دروس نظري مي باشد .

۴۸٫عنوان: ارزشيابي دروس برنامه ريزي آموزشي از ديدگاه دانشجويان رشته تکنولوژي آموزشي دانشگاه اراک در سال تحصيلي ۸۱ ـ۸۰
پژوهشگر : نورالله عليخاني، استاد راهنما : دکتر محمد سيفي ، سال اجراء : ۸۱
مقدمه :
برنامه ريزي بخش عمده کار هر معلم را تشکيل مي دهد، وي بايد در سه سطح برنامه ريزي کند ، برنلمه ريزي دوره، برنامه ريزي واحد و برنامه ريزي درسي . برنامه ريزي آموزشي و محتواي درس را در طي دوره ، واحد يا درس به سمت فراگيري جهت مي بخشد . دروس برنامه ريزي که در رشته تکنولوژي آموزشي گنجانده شده است سعي دارند که دانشجويان اين رشته را در جهت رسيدن به معناي تکنولوژي آموزشي و استفاده از آن در کارهاي برنامه ريزي آموزشي و درسي ياري نمايد . دروس برنامه ريزي هم از جمله دروس نظري مي باشد که براي دانشجويان رشته تکنولوژي آموزشي تدريس مي گردد و عبارتند از الف) مقدمات برنامه ريزي ب) اصول برنامه ريزي و تحليل محتوا ج) برنامه ريزي ابتدايي د) برنامه ريزي درسي متوسطه
اهداف تحقيق :
۱٫ بررسي ميزان پيوستگي دروس برنامه ريزي از نظر توالي عمودي دروس با هم .
۲٫ بررسي ميزان پيوستگي بين دروس برنامه ريزي و نيازهاي دانشجويان اين رشته با يکديگر.
۳٫ بررسي نگرش کلي دانشجويان رشته تکنولوژي آموزشي پيرامون دروس برنامه ريزي اين رشته .
۴٫ بررسي ميزان تاثير گذاري و تاثيرپذيري دروس برنامه ريزي از ديگر دروس رشته تکنولوژي آموزشي .
۵٫بررسي ميزان پيوستگي دروس برنامه ريزي ازنظرتوالي افقي دروس با هم.
۶٫ بررسي محتواي درسهاي برنامه ريزي از نظر جامع و مانع بودن .
پرسشهاي تحقيقاتي :
۱٫ محتواي دروس برنامه ريزي تا چه حدي با هم پيوستگي دارند ؟
۲٫ محتواي دروس برنامه ريزي تا چه حد با توجه به نيازهاي دانشجويان اين رشته تنظيم گرديده است ؟
۳٫ محتواي دروس برنامه ريزي که دانشجويان مي خوانند تا چه حدي با هدف هاي تکنولوژي آموزشي همخواني دارد ؟
۴٫ محتواي دروس برنامه ريزي تا چه حد نقش پايه اي براي دروس ديگر را دارا هستند ؟
۵٫ دروس برنامه ريزي تا چه حدي در ارتباط با هم هستند ؟
۶٫ درجه تغيير دروس برنامه ريزي مختلف در چه حد است ؟
روش تحقيق :
تحقيق و بررسي حاضر، توصيفي ـ پيمايشي است، در اين تحقيق از پرسشنامه جهت نگرش سنجي از دانشجويان رشته تکنولوژي آموزشي که اين دروس را گذرانده اند استفاده شده است .
نتايج تحقيق :
در رابطه با پرسش شماره يک ؛ نتيجه گرفته شده که اين دروس نقش پيش نيازي خود را درست ايفا کرده اند و برنامه درس بايد به گونه اي باشد که اين دروس به دانشجويان ارائه گردد .
در رابطه با پرسش شماره دو ؛ محتواي دروس برنامه ريزي تدريس شده توانسته است نيازهاي دانشجويان را در حد بالايي برآورده کند.
در رابطه با پرسش شماره سه ؛ دروس برنامه ريزي نتوانسته اند در حد بالايي نقش پايه اي براي ديگر دروس را به خوبي ايفا نمايند .

۴۹٫عنوان : بررسي تکنيکي و محتوايي تصاوير کتاب علوم تجربي دوره پاياني نهضت سوادآموزي
پژوهشگر : زهرا ميرزايي ، استاد راهنما : آقاي محمد مينا ، سال اجراء : ۸۱
مقدمه :
تحولات اقتصادي و اجتماعي و بويژه تکنولوژيکي صورت گرفته در جهان ، فکر گسترش آموزش و پرورش و بهره مندي اقشار مختلف مردم از يک حد قابل قبول تربيت رسمي را در ميان کشورهاي مختلف افزايش مي دهد و به دليل اهميت آن، بخشي از نظام آموزشي کشورها، چه به شکل رسمي يا غير رسمي، به آموزش بازماندگان از تحصيل اختصاص دارد . لازم است که محتواي آموزشي مناسبي براي بزرگسالان تدارک ديده شود و در راستاي آن مواد و رسانه آموزشي متناسب مورد استفاده قرار گيرد. چون تصاوير به عنوان يک رسانه ، عامل مهمي در سيستم يادگيري بشمار مي آيد و نقش مهم و حساس در انتقال و تفهيم محتواي آموزشي بر عهده دارد، لذا توجه به نقش آن در مطالب درس و ارزيابي آن نيز حائز اهميت است .
پرسشهاي تحقيقاتي :
۱٫ تصاوير کتاب علوم تجربي از نظر گروه نمونه تحقيق، تا چه حد آنان را به تفکر و فعاليت هاي عقلي و ذهني وادار مي کند ؟
۲٫ آيا تصاوير کتاب علوم تجربي از نظر گروه نمونه تحقيق، در يادگيري محتواي کتاب تسهيلاتي ايجاد مي کند ؟
۳٫آيا تصاوير کتاب علوم تجربي از نظر گروه نمونه تحقيق، با محتواي کتاب همخواني دارد ؟
۴٫ آيا تصاوير کتاب علوم تجربي از نظر گروه نمونه تحقيق،گويا و رسا است و ابهامي در آن وجود ندارد ؟
۵٫ تصاوير کتاب علوم تجربي ، تا چه حد براي سوادآموز جلب توجه مي کند؟
۶٫ آيا نوع تصاوير کتاب علوم تجربي ، از نظر گروه نمونه تحقيق براي آنان مناسب است
روش تحقيق :
در اين تحقيق با توجه به موضوعات و اهداف مورد نظر از روش تحقيق توصيفي و پيمايشي استفاده گرديده و همجنين از روس ( نمونه گيري تصادفي ) جهت جمع آوري اطلاعات و توصيف داده ها و تجزيه و تحليل آنان استفاده گرديده است .
نتايج تحقيق :
۱٫ بطور متوسط ۵۳% گروه نمونه تحقيق که سوادآموزان زن دوره پاياني بوده اند تصاوير کتاب علوم تجربي را از اين حيث که آنان را به تفکر و فعاليت عقلي و ذهني وادار مي کند، مناسب تشخيص داده اند .
۲٫ بطور متوسط ۶۲% گروه نمونه تحقيق تصاوير کتاب را موثر در ايجاد تسهيل در يادگيري تشخيص داده و معتقدند در تفهيم بهتر مطالب به آنها کمک مي کند.
۳٫ بطور متوسط از نظر ۸۰% گروه نمونه تحقيق تصاوير با محتواي کتاب همخواني دارد.
۴٫ ۶۰% گروه نمونه تحقيق معتقدند که تصاوير کتاب علوم تجربي به اندازه کافي گويا و رسا است و ابهامي در تفهيم و درک آن وجود ندارد .
۵٫ بطور متوسط از نظر ۶۲% گروه نمونه تحقيق تصاوير کتاب قادر به جلب توجه مخاطبين مي باشد .
۶٫ ۴۵% گروه نمونه تحقيق، نقاشي را براي يادگيري ، موثر دانسته اند .

۵۰٫عنوان : بررسي ميزان آگاهي و استفاده اساتيد دانشگاه ازتکنولوژي آموزشي در امر ياددهي، يادگيري دانشجويان نيمسال دوم سال تحصيلي ۸۰ ـ ۸۰
پژوهشگر : حميدمصلح صورتي، استادراهنما :دکتر محمد سيفي، سال اجراء : ۸۱
مقدمه :
رسالت آموزش عالي قبل از هر چيز عمق و معنا بخشيدن به يادگيري و کاربردي کردن آن است. بطوري که آموخته هاي فرد سهل تر به دست آيد و براي مدتهاي طولاني در حافظه او باقي بماند تا قادر باشد با کمک آنها اطلاعات و دانشهاي گوناگون خود را به منظور خلق نظريه اي تازه ايجاد ره حل براي مشکلي خاص با يکديگر ترکيب، تلفيق و يا مقايسه کند .
از جمله ره حلهاي بکار گرفته شده در دانشگاههاي موفق جهان، جهت ارتقاء سطح کيفي آموزش، استفاده موثر از تکنولوژي آموزشي مي باشد . در ايران، عليرغم توجه تئوريک به تکنولوژي آموزشي بعنوان يک عامل موثر در بهينه سازي فرآيندهاي آموزشي و عليرغم تربيت فن آوري آموزشي در مقطع کارشناسي و کارشناسي ارشد در رشته تکنولوژي آموزشي، کمتر نشاني از کاربرد علمي آن ، بخصوص در دانشگاهها به چشم مي خورد .
اهداف تحقيق :
۱٫ بررسي ميزان آگاهي اساتيد دانشگاه اراک از تکنولوژي آموزشي .
۲٫ بررسي ميزان استفاده اساتيد دانشگاه اراک از تکنولوژي آموزشي .
پرسشهاي تحقيقاتي :
۱٫ ميزان آگاهي اساتيد دانشگاه اراک از تکنولوژي آموزشي چقدر است ؟
۲٫ ميزان استفاده اساتيد دانشگاه اراک از تکنولوژي آموزشي در امر تدريس و يادگيري چقدر است ؟
روش تحقيق :
روش تحقيق حاضر توصيفي ـ پيمايشي مي باشد. در اين نوع روش پژوهشگر به تعيين و تعريف وضعيت هاي موجود تاکيد مي کند و به اندازه گيري آنچه که هست مي پردازد و به چرا اينگونه است کاري ندارد . از اين روش استفاده شده است چون به کشف عقايد و نظرات اساتيد دانشگاه اراک در مورد ميزان آگاهي و استفاده از تکنولوژي آموزشي در امر ياددهي و يادگيري بپردازد .
نتايج تحقيق :
۱٫ بطور عمده مشکلات اصلي اساتيد در زمينه آگاهي و استفاده از تکتولوژي آموزشي شامل : حجم زياد مطالب بعضي از دروس، فقدان اطلاعات کافي در زمينه تکنولوژي آموزشي کمبود امکانات قابل دسترسي، کمبود و يا نبود فضاي آموزشي مناسب .
۲٫ اطلاعات جامع تر و جديدتري را در زمينه تکنولوژي آموزشي به اساتيد بدهيم تا آگاهي لازم را در کاربردها و تغييرات و نوآوري هاي تکنولوژيهاي آموزشي را در ابعاد متفاوت آن بدست آورند.

۵۱٫عنوان : طرح مرکز يادگيري دانشگاه اراک
پژوهشگر : احمد خوش کنار ، استاد راهنما : آقاي محمد مينا ، سال اجراء :۸۱
مقدمه :
از راههاي علمي اي که تکنولوژي آموزشي جهت رسيدن به اهدافش پيشنهاد مي کند ايجاد مراکز يادگيري است چراکه اگر محصل اندکي توان در دريافت نمونه هاي اصل يادگيري داشته باشد، در آن صورت ميتواند آموزش خاص خود را ببيند و مراکز يادگيري، اين زمينه را فراهم مي سازد، در غير اينصورت يادگيرنده نهايتاً از يادگيري باز مي ماند زيرا انعطاف لازم براي حل انواع مختلف مسايل يادگيري و ايجاد امکانات جهت يادگيري را در اختيار ندارد . فراگير به محض آنکه به گنجينه اي از نمونه هاي يادگيري دست يافت مي تواند کنترل بيشتري به آموزش خود داشته باشد چه از مهارت خود براي شکل دادن به محيطي که حامي اوست بهره مي گيرد .
اهداف تحقيق :
۱٫ توجه به فردي کردن آموزش گروهي .
۲٫ تغيير و نوآوري در سيستم آموزشي (فراگير محوري بجاي معلم محوري).
۳٫ کمک به اساتيد جهت آسانتر و عميق تر کردن مطالب علمي .
۴٫ استفاده بهينه از امکانات موجود در دانشگاه اراک در جهت آموزش هاي هرچه موثرتر.
۵٫ ارائه طرح پيشنهادي جهت ايجاد مراکز يادگيري در دانشگاه اراک .
روش تحقيق :
در اين تحقيق از روش توصيفي و ميداني استفاده شده است . پژوهشگر سعي کرده است با حضور در محل تحقيق ( دانشگاه اراک ) و شناخت ويژگي ها ( امکانات و محدوديت ها ) به شيوه ميداني و موردي عمل نمايد و از طريق مرور منابع قابل دسترسي طرح ايجاد مرکز يادگيري دانشگاه اراک را پيشنهاد نمايد .

نتايج تحقيق :
هر مرکز و سازماني داراي ساختاري مخصوص به خود مي باشد . مرکز يادگيري دانشگاه اراک نيز بايد از ساختار مناسبي جهت ارائه خدمات در پيشبرد هدفهايش بهره مند باشد .

پيشنهاد ما در زمينه ساختار مرکز يادگيري دانشگاه عبارتند از :
۱٫ فضا
۲٫ تجهيزات آموزشي
۳٫ نيروي انساني
۴٫ ساختار سلسله مراتبي فضاهاي آموزشي و کمک آموزشي

۵۲٫عنوان : بررسي روند تاريخي برنامه ريزي آموزشي در ايران
پژوهشگر : امير سبزي پور، استاد راهنما : سرکار خانم ذوالقرنين، سال اجراء : ۸۲
مقدمه :
برنامه ريزي و برنامه ريزي آموزشي در طول تاريخ پراز فرازونشيب خود به دليل وجود ديدگاههاي مختلف به صورتهاي گوناگون توسط متخصصان تعريف و بر اساس چنين ديدگاههايي مختلف نقش وکارکردهاي متفاوت است.برنامه ريزي به طور اعم و برنامهه ريزي آموزشي به طور اخص نه داروي معجزه آسائي براي درمان نظامهاي آموزشي بيمار است و نه يک شرکت شيطاني است که فقط از آن فساد خيزد . به منظور بهره مند شدن از فوائد برنامه ريزي عدسي وسيع الزاويه اي لازم است تا بتوان به وسيله آن متغييرهاي به هم پيوسته اي را که اجزاء يک کل زنده متحرک را مي سازد به صورت يک نظام قابل تحليل مشاهده کرد .
اهداف تحقيق :
اهداف کلي :
۱٫ سير تکويني آموزش و پرورش قبل و بعد از انقلاب اسلامي .
۲٫ تشريح برنامه ريزي قبل و بعد از انقلاب اسلامي .
۳٫ بيان سابقه برنامه ريزي و برنامه ريزي آموزشي قبل و بعد از انقلاب اسلامي در ايران .
اهداف جزئي :
۱٫ تشريح تکامل آموزش و پرورش از ايران باستان تا دوران معاصر .
۲٫ تشريح برنامه ريزي عمراني اول تا ششم قبل از انقلاب اسلامي .
۳٫ تشريح برنامه ريزي و عمران ( اول، دوم، سوم ) بعد از انقلاب اسلامي .
۴٫ تشريح تاريخچه برنامه ريزي آموزشي قبل وبعدازانقلاب اسلامي درايران .
پرسشهاي تحقيقاتي :
۱٫ الگوهاي غربي آموزش از چه زماني وارد نظام آموزشي ايران شد ؟
۲٫ آيا اولين فعاليت ها در زمينه برنامه ريزي در ايران به شکل مستقل از بيگانگان صورت گرفته است ؟
۳٫ آيا برنامه ريزي در ايران قبل و بعد از انقلاب اسلامي با شرايط و نيازهاي اقتصادي و اجتماعي کشور مناسب بوده است ؟
۴٫ آيا برنامه ريزي هاي آموزشي قبل و بعد از انقلاب اسلامي بر مبناي نيازسنجي صورت گرفته است ؟
روش تحقيق :
روش تحقيق تاريخي مي باشد که دکتر عزت الله نادري و مريم سيف نراقي در مورد اين نوع تحقيق گفته اند، « تحقيق تاريخي از آن نوع تحقيقاتي است که بر موضوعي معين که در گذشته و در يک مقطع زماني مشخص اتفاق افتاده است صورت مي گيرد .
نتايج تحقيق :
۱٫ تداوم بيسوادي در بخش وسيعي از مردم ايران ( ۵۳% ) بيسواد بين جمعيت ۷ ساله به بالا و سرشماري ( ۱۳۵۵ ) . توزيع نامناسب فرصتهاي آموزشي .
۲٫ نابودي کشاورزي ملي ايران ، نفوذ و گسترش صنعت در بخشهاي کشاورزي که به افزايش مجتمع هاي بزرگ کشت و صنعت وابسته به بخش خصوصي يعني رشد سرمايه داري اراضي منتهي شد .

۵۳٫عنوان : گزارش کارورزي در مرکز آموزش استثنائي نور اراک
پژوهشگر : زهره سپهري موافق، استاد راهنما : آقاي محمد مينا ، سال اجراء: ۸۲
مقدمه :
بحث در زمينه دانش آموزان کم تون ذهني از آن جهت ضروري است که اين دانش آموزان جزئي از افراد جامعه اند . همان طوري که اگر دانش آموزان و آينده سازان جامعه اي بدست فراموشي سپرده شوند آثار زيانباري گريبانگير جامعه خواهد شد . فراموش نمودن جزئي از جامعه دانش آموزي که نيازمند توجه خاصي مي باشد نيز مي تواند لطمات جبران ناپذيري به جامعه وارد سازد . عدم آگاهي والدين و آگاهي معلمين اين دانش آموزان از نحوه برخورد صحيح باعث مي شود که آنها نتوانند از توانايي خود استفاده کنند و همين عامل باعث شکستهاي مکرر و در نهايت احساس ضعف و ناتواني در شاگردان مي شود .
اهداف تحقيق :
۱٫آشنايي با موقعيت جغرافيايي و ساختار داخلي مرکز آموزش استثنائي نور اراک .
۲٫ آشنايي با نحوه آموزش کودکان کم توان ذهني .
۳٫آشنايي با نقش تکنولوژي آموزشي درآموزش دانش آموزان کم توان ذهني.
۴٫ ايجاد انگيزه در معلمين مرکز آموزشي جهت استفاده از وسايل آموزشي و کمک آموزشي .
۵٫ ساخت مواد آموزشي متناسب با نيازهاي دانش آموزان کم توان ذهني .
روش تحقيق :
در اين تحقيق و بررسي حاضر به صورت توصيفي ـ پيمايشي به جمع آوري اطلاعات و تنظيم تحقيق انجام شده است .
نتايج تحقيق :
با توجه به تکنيک هاي يادگيري مي توان به حل اين مشکل ( کم توجهي دانش آموزان ) کمک کرده و با استفاده از وسايل کمک آموزشي و همچنين از طريق نحوه برخورد و رفتارهاي صحيح مي توان اين مشکل را تا حدودي مرتفع ساخت .

۵۴٫عنوان : تحليل محتواي کتاب علوم پايه سوم ابتدايي
پژوهشگر : حسن افراسياب ، استاد راهنما : دکتر سيد شمس الدين هاشمي مقدم ، سال اجراء : ۱۳۸۲
مقدمه :
کتاب درسي در نظام آموزش و پرورش کشور ما يکي از عناصر مهم تلقي مي شود که در تحقق اهداف نظام نقش مهم و اساسي دارد . يقيناً اگر محتواي کتاب درسي ، هماهنگ و همسو با اهداف نظام آموزشي نباشد ، نمي توان نسبت به تحقق اهداف مورد انتظار اميدي داشت . محتوا و نحوه تصميم گيري براي آموزش تا حد زيادي به طراح برنامه درس برداشت او از اين امر طرز تلقي او ماهيت آموزشي به کودکان و اينکه هدف آموزشي از نظر او کدامند بر مي گردد . آموزش علوم بخشي از آموزش عمومي تلقي مي شود که هدف از اين آموزش رساندن دانش آموزان در حد تخصصي نمي باشد ، بلکه با توجه به اين مساله که هر کس در جامعه خود بايد شناختي از علم داشته باشد تا در زندگي روزمره از آن استفاده کنند .
اهداف تحقيق :
با توجه به اينکه انجام هر فعاليتي در گروه مشخص بودن اهداف آن فعاليت است اين تحقيق نيز با توجه به اهداف پيش بيني شده زير انجام مي شود .
هدف کلي اين تحقيق تحليل محتواي کتاب علوم تجربي پايه سوم دوره ابتدايي از نظر معلمان اين پايه در شهرستان اراک در سال تحصيلي ۸۲ ـ ۸۱ مي باشد .
اهداف جزئي :
۱٫ بررسي ميزان تاثير متن درتقويت ويادگيري مهارتهاي کسب اطلاعات، کاربرد ابزار اندازه گيري وتفسير يافته ها درکتاب علوم پايه سوم دوره ابتدايي.
۲٫ بررسي ميزان تاثير آزمايشهاي پايان فصل در تفهيم بهتر مطالب در کتاب علوم پايه سوم ابتدايي .
۳٫ بررسي ميزان تناسب تصاوير و نمودارها با متن کتاب علوم پايه سوم دوره ابتدايي .
۴٫ بررسي ميزان توجه به فعاليت هاي تکميلي ( مشاهده کنيد، تحقيق کنيد ) و همچنين تناسب آن با متن کتاب علوم پايه سوم ابتدايي .
۵٫ بررسي ميزان توجه به فعاليتها تناسب پرسشهاي پايان با متن کتاب علوم پايه سوم ابتدايي .
روش تحقيق :
بمنظور تحليل محتواي کتاب علوم پايه سوم دوره ابتدايي با توجه به نوع تحقيق از روش تحليل محتوا استفاده شده است .
نتايج تحقيق :
بعضي از معلمان در سئولات باز با اشکالات و نقايصي در کتاب علوم مواجه شده بودند.
۱٫ بعضي از تصاوير و نمودارهاي کتاب قابل فهم نبوده وبا متن ارتباط ندارد.
۲٫ بعضي از پرسشهاي پايان فصل هماهنگي لازم با متن ندارد .
۳٫ ابزار و وسايل لازم براي انجام آزمايشها در اختيار دانش آموزان قرار ندارد.
همچنين ۲۵/۶۱% معلمان خيلي زياد ، ۵/۲۷% معلمان بطور زياد و ۲۵/۱۱% بطور کم عقيده دارند که کتاب علوم پايه سوم دوره ابتدايي باعث تقويت يادگيري اطلاعات مي شود .

۵۵٫عنوان: يادگيري مهارتهاي زندگي در مراکز يادگيري محلي ( clc ) به روش پودماني
پژوهشگر : براتعلي غضنفري نژاد ، استاد راهنما : آقاي محمد مينا ، سال اجراء : ۸۲
مقدمه :
در عصر کنوني يکي از بزرگترين مسائل هر جامعه فقر و بيسوادي است که اغلب ملازم يکديگرند از اين رو نخستين اقدام ملتها بويژه در جهان سوم همزمان با دگرگوني هاي بنيادي در روابط اقتصادي و اجتماعي جامعه ، اجراي برنامه هاي سوادآموزي بوده است.در واقع هر تحول و تغيير سازنده اي بدون توجه کافي به انجام برنامه هاي سوادآموزي ناممکن است . از آنجا که آموزش مطلوب و کارا ، آموزشي است که متناسب با شرايط سني و تواناييهاي مخاطبين باشد ما در اين تحقيق سعي داريم ميزان اثربخشي روش پودماني بر يادگيري مهارتهاي حرفه اي در مراکز يادگيري محلي بپردازيم .
هدف تحقيق :
هدف از انجام اين تحقيق بررسي نقش مراکز يادگيري محلي در آموزش مهارتهاي حرفه اي زندگي و کارايي و تاثير آموزش پودماني بر غني سازي اين مهارتها است تا بتوان با اتکاء بر روشهاي آموزشي نوين گام مثبت و ارزنده اي را در جهت بهبود اين مراکز و ارتقاء سطح کيفي و کمي مهارتهاي زندگي که در اين مراکز آموزش داده مي شوند برداشت .
روش تحقيق :
در اين تحقيق از روش توصيفي استفاده شده است و هدف محقق از انجام اين نوع پژوهش توصيف عيني ، واقعي و منظم خصوصيات يک موقعيت با يک موضوع است . در اين تحقيق براي جمع آوري اطلاعات مورد نياز از شيوه کتابخانه اي استفاده شده است و با بهره گيري از رسانه هاي موجود در کتابخانه اعم از کتاب ، تحقيقات ، مجلات ، مراجعه به مراکز يادگيري محلي و نظرات استاد راهنما ، اقدام به جمع آوري اطلاعات گرديده است .
نتايج تحقيق :
مهارتهاي زندگي با هدف وارد کردن سواد در زندگي روزمره ، در مراکز يادگيري محلي مورد توجه واقع شدند و از اين جهت انگيزه اي شدند براي ورود افراد بزرگسال به آن مراکز تا بتوانند متناسب با ظرفيت ها و توان باالقوه خود مهارتها و فنوني را در اين مراکز ياد بگيرند ، تحقيقات جسته گريخته اي که درباره ميزان موفقيت مراکز يادگيري محلي صورت گرفته نشان مي دهد که بطور کلي مراکز يادگيري در جذب فراگيران مرد موفق نبوده اند و شايد يکي از دلايل اين امر آن باشد که در جامعه ما به حکم فلسفه و ايدئولوژي حاکم مرد نان آور خانه محسوب مي شود و بايد کار کنند و از اين جهت شايد فرصت حضور در اين کلاسها را نداشته باشد مخصوصاً در مناطق روستايي اين امر بارزتر است .

۵۶٫عنوان : تاثير بيان اهداف آموزشي توسط اساتيد در پيشرفت تحصيلي دانشجويان
پژوهشگر : جمشيد رحماني ، استاد راهنما : آقاي محمد مينا ، سال اجراء : ۸۲
مقدمه :
روابط مستقيمي که ميان کيفيت و صحت مراحل استخراج و انتخاب هدفهاي آموزشي و درسي جامعه و ميزان دسترسي به مقاصد و هدفهاي ملي ، منطقه اي و محلي وجود دارد و نقش موثري که در آموزش و پرورش در زمينه پيشرفت و سعادتمندي جامعه و افزايش بازي مي کند بر کسي پوشيده نيست .. معلم پيش از آنکه تصميم بگيرد که چگونه آموزش بدهد بايد تعيين کند که چه چيزي را آموزش بدهد ، يعني بايد هدفهاي کار خود را برگزيند .
اهداف تحقيق :
هدف از تحقيق انجام شده بررسي ميزان تاثير هدفهاي آموزشي توسط معلم قبل از شروع آموزش مي باشد .
پرسشهاي تحقيقاتي :
۱٫ آيا بيان اهداف آموزشي بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان موثر است ؟
۲٫ آيا روش آموزش کارگاهي از روش سخنراني موثرتر است ؟
۳٫ آيا بيان اهداف آموزش بر پيشرفت تحصيلي دختران و پسران با يکديگر متفاوت است؟
روش تحقيق :
با توجه به هدف و موضوع تحقيق که در مورد تاثير بيان آموزشي در پيشرفت تحصيلي دانشجويان مي باشد از بين روشهاي معمول در علوم تربيتي روش نيمه تجربي انتخاب گرديده است .گرچه بيشترين کاربرد اين روش در آزمايشگاه است ولي در موقعيت هاي غير آزمايشگاهي مانند کلاس درس نيز مي توان تا حدودي متغييرهاي مهم را کنترل کرد و به گونه موثري بکار برد .
نتايج تحقيق :
۱٫ بيان اهداف آموزشي در پيشرفت تحصيلي دانشجويان تاثيري عميق و غير قابل انکار دارد . زيرا بيان اهداف باعث مي شود که مسير يادگيري کاملاً مشخص شود . فراگير مي داند که دنبال چه چيزي است و توجه خود را روي آن متمرکز مي کند .
۲٫ در مورد شيوه تدريس که يک امر بسيار مهم در فرايند يادگيري و ياددهي است ، در همين تحقيق ما دو روش سخنراني و روش کارگاه آموزشي را با هم مقايسه مي کنيم . همانطوري که مشخص شد پيشرفت دانشجويان در روش سخنراني ۸/۲۳% بوده است و در روش کارگاه آموزشي ۲۷%
۳٫ نکته سوم اينکه خانم ها بيشتر از آقايان در امر يادگيري پيشرفت داشته اند و تمرکز آنها بر روي درس و آموزش بيشتر از آقايان است .

۵۷٫عنوان : ارزشيابي ميزان موفقيت مراکز يادگيري محلي استان مرکزي در آموزش مهارتهاي زندگي
پژوهشگر : محمد علي رستمي نژاد، استاد راهنما : آقاي محمد مينا، سال اجراء : ۱۳۸۲
مقدمه :
از جمله نهادهايي که امروزه در ايران تاکيد برآموزش مهارتهاي زندگي تاکيد دارد و اقدام به ايجاد مراکزي جهت آموزش مهارتهاي زندگي نموده است سازمان نهضت سوادآموزي است اين سازمان با احداث و راه اندازي مراکز يادگيري محلي ضمن آموزش سواد و مهارتهاي حرفه اي به آموزش مهارتهاي زندگي نيز مي پردازد .
اهداف تحقيق :
هدف کلي اين تحقيق در هجهت تحقق آن است که ميزان موفقيت مراکز يادگيري محلي استان مرکزي در آموزش مهارتهاي زندگي را بررسي کند .
اهداف جزئي :
۱٫ بررسي ميزان موفقيت مراکز يادگيري محلي در ايجاد انگيزه يادگيري در فراگيران .
۲٫ بررسي ميزان موفقيت مراکز يادگيري محلي در کاربردي کردن آموزشها .
۳٫ بررسي ميزان موفقيت مراکز يادگيري محلي در رشد فرهنگي، اجتماعي، فردي و … فراگيران .
۴٫ بررسي ميزان موفقيت مربيان مراکز يادگيري محلي در آموزش مهارتهاي زندگي .
روش تحقيق :
با توجه به نوع تحقيق که توصيفي مي باشد، براي جمع آوري اطلاعات در زمينه موفقيت يا عدم موفقيت مراکز يادگيري محلي در آموزش مهارتهاي زندگي از روش توصيفي پيمايشي استفاده شده است .
نتايج تحقيق :
نتايج بدست آمده به اين ترتيب بود که بطور متوسط ۸۰% از فراگيران نمونه آماري با اين امر که فعاليت هاي آموزشي مهارتهاي زندگي در آنها ايجاد انگيزه يادگيري نموده موافق بوده اند .
بر اساس نظرسنجي صورت گرفته از فراگيران بطور متوسط ۸۲% از فراگيران با اين امر که آموزش هاي ارائه شده توسط مراکز مورد نياز آنها بوده و در زندگي روزمره آنها کاربرد داشته اعلام موافقت کرده اند . بر اساس نظر فراگيران بطور متوسط ۸۲% از نمونه آماري با اين امر موافق بودند که شرکت در کلاسها در رشد آگاهي هاي فرهنگي، اجتماعي و فردي آنها موثر بوده است .
مديران و مربيان مراکز يادگيري محلي با اين مشکل مواجه بودند که در جذب فراگيران مرد بطور کلي اصلاً موافق نبوده اند و اين بر خلاف اهداف کلي آموزش مهارتهاي زندگي مي باشد .
علاوه بر اين تنوع و دامنه سني فراگيران که در کلاس درس شرکت مي کنند، يک مشکل جدي مي باشد و لزوم تفکيک سني از الزامات اين طرح مي باشد .

۵۸٫عنوان : تحليل محتواي کتاب جغرافياي پايه چهارم دوره ابتدايي
پژوهشگر : صفدر قايدي، استاد راهنما : دکتر سيد شمس الدين هاشمي مقدم، سال اجراء : پاييز ۱۳۸۲
مقدمه :
برنامه و محتواي کتاب درسي يکي از عناصر مهم نظام آموزش و پرورش است که در تحقق اهداف نظام نقش اساسي و کيفي دارد . اگر برنامه هاي درس به ويژه محتواي کتابهاي مربوط به برنامه ها، هماهنگ و همسو با هدفهاي کلي و جزئي نظام نباشد نمي توان نسبت به تحقق هدفهاي مورد انتظار اميدي داشت؛ از آنجا که نظام آموزش و پرورش در جمهوري اسلامي ايران متمرکز و برنامه و کتاب و معلم محوري هاي اساسي آموزش و يادگيري هستند .
با توجه به اينکه پيشرفت کيفي آموزش و پرورش به عواملي بستگي دارد و يکي از اين عوامل بسيار مهم و تاثيرگذار بر کيفيت آموزشي محتواي کيفي درس مي باشد که جهت بهبود آن بايد از تجارب علمي و عملي لازم استفاده کرد و با توجه به اينکه يکي از راههاي دسترسي آسان به محتواي کتاب مي باشد .
اهداف تحقيق :
هدف کلي اين تحقيق تحليل محتواي کتاب جغرافياي پايه چهارم دوره ابتدايي از نظر معلمان اين پايه در شهرستان اراک در سال تحصيلي ۸۳ ـ ۸۲ مي باشد .
هدفهاي جزئي :
۱٫ بررسي ميزان تناسب پرسشهاي پايان فصل با متن کتاب جغرافياي پايه چهارم دوره ابتدايي .
۲٫ بررسي ميزان تناسب تصاوير و نمودارها با متن کتاب جغرافياي پايه چهارم دوره ابتدايي .
۳٫ بررسي ميزان تاثير متن کتاب در تقويت و يادگيري مهارتهاي کسب اطلاعات در کتاب جغرافياي چهارم ابتدايي .
۴٫ بررسي ميزان تاثير خلاصه هاي پايان فصل در تفهيم بهتر مطالب در کتاب جغرافياي پايه چهارم دوره ابتدايي .
۵٫ بررسي ميزان مطابقت کتاب با اهداف درسي در کتاب جغرافياي پايه چهارم ابتدايي .

پرسشهاي تحقيقاتي :
۱٫ در کتاب جغرافي پايه چهارم دوره ابتدايي تا چه ميزان پرسشهاي پايان فصل با متن کتاب تناسب و مطابقت دارد ؟
۲٫ در کتاب جغرافي پايه چهارم دوره ابتدايي تا چه ميزان تصاوير و نمودارها با متن کتاب تناسب و مطابقت دارد ؟
۳٫ در کتاب جغرافي پايه چهارم دوره ابتدايي تا چه ميزان به تاثير متن کتاب در تقويت و يادگيري مهارتهاي کسب اطلاعات توجه شده است ؟
۴٫ در کتاب جغرافي پايه چهارم دوره ابتدايي تا چه ميزان خلاصه هاي پايان فصل موجب تفهيم بهتر مطالب مي شوند ؟
۵٫ در کتاب جغرافي پايه چهارم دوره ابتدايي تا چه ميزان محتواي کتاب با اهداف در س مطابقت دارد ؟
روش تحقيق :
به منظور تحليل محتواي کتاب جغرافياي پايه چهارم دوره ابتدايي با توجه به نوع تحقيق از روش تحليل محتوا استفاده شده است . در اين روش ابتدا بايد عناصر محتوا مانند متن، تصاوير، پرسشها، نمودارها و … را شناسايي کرده و در مرحله بعد ببينيم آيا اين عناصر براساس مدلهاي رايج محتوا سازمان يافته اند يا خير .
نتايج تحقيق :
اطلاعات گردآوري شده از طريق پرسشنامه که در ميان نمونه توضيح شده است مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و نتايج زير حاصل شده است .
۴۱% از معلمان بطور خيلي زياد، ۴۴% از معلمان بطور زياد و ۱۳% از معلمان بطور کم و ۲% از معلمان بطور خيلي کم معتقد بودند که در کتاب جغرافي پايه چهارم دوره ابتدايي پرسشها با متن کتاب مرتبط مي باشد . ۲۵% از معلمان بطور خيلي زياد، ۴۷% از معلمان بطور زياد، ۲۵% از معلمان بطور کم و ۳% از معلمان بطور خيلي کم معتقدند که در کتاب جغرافي پايه چهارم ابتدايي بين پرسشها و درگير شدن فراگيران با متن کتاب ارتباط وجود دارد .

۵۹٫عنوان : بررسي ميزان اثربخشي بازيهاي آموزشي در رشد شناختي کودکان پيش دبستاني با تاکيد بر طبقه بندي گانيه
پژوهشگر : حسن منفرد، استاد راهنما : دکتر سيد شمس الدين هاشمي مقدم، سال اجراء : ۸۲
مقدمه :
در اين تحقيق سعي شده است با توجه به طبقه بندي گانيه در حيطه شناختي مشخص شود که بازيهاي آموزشي تا چه اندازه در رشد شناختي کودکان اثربخش مي باشد و بازيهاي آموزشي تا چه حد مي تواند در فراگيري هر يک از مراحل طبقه بندي گانيه اثربخش باظد . با توجه به اينکه طبقه بندي گانيه در حوضه شناختي مي باشد تلاش بر اين است که تا چه اندازه بازيهاي آموزشي مي تواند تاثير گذار بر رشد شناختي کودک در هر يک از طبقات فوق ايفا کند .
اهداف تحقيق :
هدف کلي در اين تحقيق بررسي ميزان اثربخشي بازيهاي آموزشي در رشد شناختي کودکان پيش دبستاني است .
هدف هاي جزئي :
۱٫ بررسي ميزان اثربخشي بازيهاي آموزشي در يادگيري اطلاعات کلامي در کودکان پيش دبستاني .
۲٫ بررسي ميزان اثربخشي بازيهاي آموزشي در بالا بردن سطح تشخيص در کودکان پيش دبستاني .
۳٫ بررسي ميزان اثربخشي بازيهاي آموزشي در يادگيري مفاهيم محسوس در کودکان پيش دبستاني .
پرسشهاي تحقيقاتي :
۱٫ ميزان اثربخشي بازيهاي آموزشي در يادگيري اطلاعات کلامي در کودکان پيش دبستاني تا چه اندازه است ؟
۲٫ ميزان اثربخشي بازيهاي آموزشي در بالا بردن سطح تشخيص در کودکان پيش دبستاني تا چه اندازه مي باشد ؟
۳٫ ميزان اثربخشي بازيهاي آموزشي در يادگيري مفاهيم محسوس در کودکان پيش دبستاني تا چه اندازه مي باشد ؟
روش تحقيق :
بمنظور بررسي ميزان اثربخشي بازيهاي آموزشي در رشد شناختي با توجه به نوع تحقيق از روش توصيفي استفاده مي شود .
در اين روش داده ها را از موارد نسبتاً زياد در يک زمان جمع آوري مي کنند در اين روش مشخصات افراد به عنوان فرد مورد توجه قرار نمي گيرد بلکه با آمارهاي کلي سروکار دارد که نتيجه انتزاع داده هايي است که از موارد متعدد بدست آمده است .
نتايج تحقيق :
با توجه به نتايج بدست آمده در جدول شماره يک ؛ بازي آموزشي در يادگيري کلمات به کودکان پيش دبستاني از کارايي بالايي برخوردار بوده است .
با توجه به جدول شماره دو ؛ که تاثير بازي آموزشي در يادگيري نامها و اسامي ، که بخشي از يادگيري اطلاعات کلامي مي باشد نتايج بدست آمده حاکي از اين مي باشد که ۶۲% از مربيان تاثير بازي آموزشي را در يادگيري نامها و اسامي به ميزان خيلي زياد گزارش داده اند و ۳۳% از مربيان تاثير بازي آموزشي را در يادگيري نامها و اسامي بع ميزان زياد و تنها ۵% از مربيان تاثير بازي را به ميزان کم گزارش داده اند در حالي که هيچيک از مربيان گزينه خيلي کم را در اين رابطه انتخاب نکرده اند .

۶۰٫عنوان : بررسي علت افت تحصيلي در رشته هاي علوم انساني دانشگاه اراک
پژوهشگر : بهمن ياسبلاغي شراهي، استاد راهنما : دکتر سيد شمس الدين هاشمي مقدم، سال اجراء : ۱۳۸۲
مقدمه :
يکي از ملاکهاي عدم موفقيت هر نظام آموزشي را در ميزان افت تحصيلي آن مي دانند . امروزه مسئله افت تحصيلي گريبانگير کليه نظامهاي آموزشي است و به لحاظ ارتباطي که اساساً جريان تعليم و تربيت با ديگر نهادهاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي دارد ، افت تحصيلي نيز در ابعاد مختلف مورد بررسي و مطالعه پژوهشگران قرار مي گيرد . در اين تحقيق در نظر است به سنجش علل افت تحصيلي در مقطع کارشناسي از ديدگاه دانشجويان پرداخته شود به عبارت ديگر هدف آن است که به بررسي عواملي که زمينه ساز افت تحصيلي دانشجويان دانشگاه اراک مي باشد پرداخته شود .
اهداف تحقيق :
هدف کلي شناخت عوامل موثر بر افت تحصيلي در رشته هاي علوم انساني دانشگاه اراک مي باشد .
هدف جزئي :
۱٫ شناخت عامل نامتناسب بودن محتواي برنامه درسي با واحدهاي ارائه شده در افت تحصيلي .
۲٫ شناخت عامل روشهاي تدريس اساتيد در افت تحصيلي .
۳٫ شناخت عامل زندگي دانشجوئي در افت تحصيلي .
۴٫ شناخت عامل دوري از خانواده در افت تحصيلي .
۵٫ شناخت عامل نااميدي نسبت به آينده شغلي در افت تحصيلي .
۶٫ شناخت عامل فقر و محروميت اقتصادي در افت تحصيلي .
پرسشهاي تحقيقاتي :
۱٫ آيا نامتناسب بودن برنامه درسي علوم انساني در افت تحصيلي دانشجويان موثر است؟
۲٫ آيا روش تدريس اساتيد در افت تحصيلي دانشجويان موثر است ؟
۳٫ آيا زندگي دانشجويي در افت تحصيلي دانشجويان موثر است ؟
۴٫ آيا دوري از خانواده در افت تحصيلي دانشجويان موثر است ؟
۵٫ آيا اميدوار نبودن به آينده شغلي خود در افت تحصيلي دانشجويان موثر است ؟
۶٫ آيا مسائل اقتصادي در افت تحصيلي دانشجويان موثر است ؟
روش تحقيق :
با توجه به نوع تحقيق از روش توصيفي استفاده شده است .
نتايج تحقيق :
سئوال پژوهشي اول ؛ پس از جمع آوري داده ها و تجزيه و تحليل آنها مطابق آنچه در فصل چهارم منعکس مي باشد دانشجويان با اکثريت نسبي اظهار داشتند محتواي برنامه هاي درسي فعلي مناسب نبوده و پايين بودن ميانگين نمرات دانشجويان که ضعف تحصيلي محسوب مي شود نمايانگر افت تحصيلي در اين رشته است .
سئوال پژوهشي دوم ؛ مقايسه نتايج پرسشنامه هاي دانشجويان با نزديک بودن به نتيجه نرمال و معني داري بيشتر داده هاي آنها پاسخ مثبتي براي دومين سئوال پژوهشي را بدست مي دهد .
سئوال پژوهشي سوم ؛ کمبود امکانات رفاهي در خوابگاه و سوء تغذيه و اثرات ناشي از آن رابطه تنگاتنگي با افت تحصيلي دارند .

۶۱٫عنوان : نقش اطلاع رساني و ارتباطات در مديريت
پژوهشگر : فيروز سهرابي نوري ، استاد راهنما : آقاي محمد رضا حقدادي ، سال اجراء : ۸۲
مقدمه :
توسعه و پيشرفت نظامهاي اطلاعاتي مديريت، محدود به جمع آوري، طبقه بندي، دستيابي و بازيابي اطلاعات نخواهد بود، بلکه هنر کارشناسان نظامهاي اطلاعاتي مديريت در ارائه روشهاي حمايت از مديريت در آينده نگري و اتخاذ تصميم آنان در بحرانهاست ، يکي از اقدامات مهمي که امروزه و براي نخستين بار در ساختارهاي سازماني صورت مي گيرد ، تشکيل کميته اي راهبردي مرکب از مدير نظامهاي اطلاعاتي، مديريت فروش، مديريت توليد، مديريت مالي و مديريت مهندسي و نيروي انساني است که کار نظامها را سازماندهي و هدايت مي کند .
اهداف تحقيق :
ماموريت و اهداف اساسي مديريت منابع اطلاعات و ارتباطات عبارت است از مديريت موثر پردازش منابع اطلاعاتي و همچنين ذخيره و نگهداري ، دستيابي و نهايتاً مديريت اطلاعات . اين هدف در بر گيرنده بانکهاي اطلاعاتي و نظامهاي اطلاعاتي وابسته به آن مانند نظام اطلاعاتي مديريت ، نظامهاي مدير يار و تصميم يار ، نظامهاي خبره و نظامهاي مديريت راهبردي و عملياتي است .
بنابر اين هدف اساسي ، بهينه سازي و افزايش کارايي و اثربخشي مطلوبيت سرمايه گذاري در فناوري اطلاعاتي و ارتباطي است .
پرسشهاي تحقيقاتي :
۱٫ انواع اطلاع رساني و ارتباطات در مديريت کدامنند ؟
۲٫ رابطه مديريت با اطلاع رساني و ارتباطات چگونه است ؟
۳٫ عوامل موثر در ارتباطات و اطلاعات که در مديريت آموزشي تاثير دارند کدامند ؟
۴٫ دامنه يا کاربرد اطلاعات و ارتباطات در مديريت تا چه حد مي باشد ؟
۵٫ وظايف مديريت منبع اطلاعات و ارتباطات کدامند ؟
روش تحقيق :
در تحقيق و بررسي حاضر از روش توصيفي استفاده شده است .

نتايج تحقيق :
استفاده از فرمهاي الکترونيکي و رباتها دانش و معرفت ، پستهاي الکترونيکي و انتشارات الکترونيکي و تجارت و بانکداري و فعاليت هاي اداري و دولتي الکترونيکي از جمله پديده هاي عصر آينده است . بطور خلاصه در اين تحقيق نظامهاي اطلاعاتي ارتباطي مديريت عبارت است از « نظامي که اطلاعات و ارتباطات را با هدف حل مشکلات و مسائل مديريت آماده گزارش مي کند »

۶۲٫عنوان : بررسي نقش تكنولوژي آموزشي در آموزش بزرگسالان
پژوهشگر: امير حسين محمدي ،استاد راهنما :آقاي محمد مينا ، تاريخ اجرا :بهمن ۱۳۷۴
مقدمه :
آموزش بزرگسالن شامل آموزشهاي زيادي است اولين و مهمترين بعد آموزش بزرگســــالان ،سواد آموزي است كه با هدف خواندن و نوشتن ، حساب كردن است صورت ميگيرد . دومين بعد ،از آمــوزش بزرگسالان آموزش فنــي وحرفه اي است .علاوه بر اينها افراد سواد آموخته در فعاليتها وحل مسائل و مشكلات اجتماعي با ديد بازتري شركت مي كنند و تغيرات اجتماعي با سهولت بيشتري صورت ميگيرد . اما با تمام اين ضرورت روشهاي سنتي آمـــوزش بخصوص در كشور ما در حد انتظار موفق نبوده و هنوز بخش مهمي از بزرگسالان بي سواد مانده اند.كاربرد تكنولوژي آموزشي در آموزش و پرورش رسمي در سراسر جهان موثر بوده و فرايند ياد دهي ـ يادگيري را سهل تر نموده است .آيا توجه به آن ،آموزش بزرگسالان را نيز سرعت نخواهد بخشيد ؟
هدف تحقيق :
بررسي نقش تكنولوژي آموزشي در آموزش و پرورش بزرگسالان مي باشد .
روش تحقيق :
روش تحقيق ، توصيفي ـ اسنادي يا كتابخانه اي ميباشد و محقق با استفاده از نتايج كتابخانه اي و مجلات ،موضوع را تجزيه و تحليل كرده و درپايان با توجه به اهداف به نتيجه گيري پرداخته است.
نتايج تحقيق :
محقق ضمن معرفي تكنولوژي از ابعاد مختلف سخت افزاري و نرم افزاري و حل مسئله و نيز معرفي ماهيت آموزش بزرگسالان و مشكلات در كشور ايران نتيجه مي گيرد كه تكنولوژي آموزشي وكاربرد آن در آموزش آمـوزش بزرگسالان در ايران از سـه بعد بررسي شده كه بيشتر تاكيد بر روي نرم افــزاري كه كمتر درروي آن در ايــران كار شده است گرديده و از تـدريس به شيوه صحيح آن ضمن استفاده از ماهواره ،ويدئو وكــامپيوتر ،راديو وتلويزيون آمـــوزشي و همچنين از ابعاد ديگر بررسي شده و تاكيد آن كه در امر آموزش نبايد فقط بر يك بعد تكنولوژيتكي تکيه شود بلكه هر دو بعدآن سخت افزاري و نرم افزاري مورد توجه قرار گيرد و بر ارزشيابي مستمراز سخت افزارهاو نرم افزارها و كاربرد آموزشياران تاكيد شود .
۶۳٫عنوان :آشنايي با ويدئو و نحوه استفاده از آن در آموزش
پژوهشگر : علي اصغر ميرزا جاني ، استاد راهنما : آقاي محمد مينا ، تاريخ اجرا : خرداد ۱۳۷۴
مقدمه :
اولين دهه هشتاد دنياي علم و تكنولوژي با پديده جديدي روبرو شد كه به بسياري از خواسته هاپاسخ مي داد. بهسرعت فيلمهاي سينمايي قديمي و كلاسيك به روي نوارهاي ويدئو منتقل شدند.برنامه هاي آموزشي ،فرهنگي و ورزشي ير روي كاستهاي ويدئو ضبط شدند .كاربرد آموزشي ويدئو نقايص تلويزيون آموزشي را مرتفع نمود و امكان پخش برنامه هاي تلويزيوني كه برنامه هاي آن را اعضاي هر خانواده و به دلخواه خود تعيين مي كردند و مطابق با امكانات فردي پخش مي شده را فراهم نمود .با توجه به تحول پيش آمده و اهميت روز افزون نقش ويدئو در آموزش و پرورش اين تحقيق به بررسي نقش ويدئو ،بخصوص در آموزش و پرورش معلمين و اساس تربيتي به تنظيم نوار ويدئويي مي پردازد.
اهداف تحقيق :
۱ـآشنايي با ويدئو از نظر سخت افزاري و نرم افزاري
۲ـبررسي نقش و نحوه استفاده از ويدئو در آموزش در آموزش و پرورش
روش تحقيق :
روش تحقيق توصيفي ـ اسنادي يا كتابخانه اي مي باشد و محقق با استفاده از منابع كتابخانه اي و مجلات مختلف به تجزيه وتحليل موضوع پرداخته و در پايان نتجه گيري وتوصيه هاي كابردي ارائه داده است .
نتايج تحقيق :
۱ـ درارتباط با هدف شماره يك ،محقق سعي نموده دستگاه ويدئو و نوار ويدئويي رادر حد مورد نياز معرفي وروشهاي استفاده و نگهداري دستگاه و نوار ويدئويي را روشن نمايد .در اين راستا نتيجه ميگيرد كه:بكارگيري نوار ويدئويي به عنوان يك وسيله آموزشي در تربيت معلم در جهت تحقق دو هدف اساسي مي باشد. ((الف)):تشكيل دروس ضــمني درباره سيستم آموز ((ب)):ايجاد انگيزه براي پرسش و گشايش يك مبحث درسي براي اين كار ،همچنين نوار بعنوان وسيله اي بكار مي آيد كه معلم بتواند با مشاهده تدريس خود همراه با يك كــارشناسي به بازبيني نقادانه كار خويش بپردازد.اين تكنيكها زمــــاني موفقيت آميزتر است كه توجه به آموزش گيرنده (معلم)به رفتارهاي خاص جلب شود.
۲ـ در ارتباط با اهداف شماره دو،محقق ابتدا نقش موثر اين رسانه را در آموزش شرح داده و سپس تحقيقات مربوطو قابل حصول را ذكر كرده و نتيجه گيري نموده است . بر اين اساس كاربرد ويدئو اگر در آموزش سنتي به كار گرفته شود و با مديريت معم در كلاس استفاده شود مي تواند به ارتقاء كيفي آن بيانجامد .

۶۴٫عنوان : بررسي نقش كتاب و كتابخانه در موفقيت تحصيلي دانش آموزان متوسطه نظام جديد از ديدگاه دبيران و دانش آموزان ناحيه ۲ آموزش وپرورش اراك
پژوهشگر : حميد رضا عراقي ،استاد راهنما : آقاي محمد مينا ، تاريخ اجرا :۱۳۷۴
مقدمه :
كتابخانه يكي از بهترين و كارآمد ترين ابزارآموزشي است كه مي تواند گام به گام دانش آموزان را در تفهيم و پيشبرد برنامه هاي درسي ياري دهد و او را از تنگنــاههاي مفاهيم در سي و آموزشي برهاند .مطالعه بيشتر و صرف وقت كمتر كه احتياج به آگاهي از روشهاي صحيح مطالعه و كتابخاني دارد اگر فراگيران در حين تحصيل به خوب مطالعه كردنعادت نكنند بعد از پايان تحصيل كتـــاب را كنار مي گذارند و رشد معلومات آنان توقف پيدا مي كند .در اين تحقيق ،محقق نقش كتاب وكتابخانه و استفاده مفيد وبهينه از آن را در تعدادي از دبيرستانها و هنرستانهاي (پسرانه و دخترانه )نظام جديد ناحيه ۲ آموزش و پرورش اراك را مورد بررسي قرار داده است .
فرضيه هاي تحقيق :
۱ـ دانش آموزان مدارس داراي كتابخانه در مقايسه با دانش آموزان مدارس فاقد كتابخانه علاقه بيشتري به مطالعه وكتابخاني از خود نشان مي دهند.
۲ـ كتابخاني و مطالعه والدين در موفقيت تحصيلي فرزندان (دانش آموزان )اثر مثببت دارد.
۳ـ تشويق وترغيب به مطالعه و كتابخاني توسط معلمين در مقايسه با والدين ،رسانه هاي گروهي ،كتابدار مدرسه موثرتر و در موفقيت تحصيلي دانش آموزان تاثير مثبت دارد.
۴ـ انجام مطالعه در محيطهاي مختلف ،در تداوم مطالعه و موفقيت دانش آموزان تاثير مثبت دارد.
روش تحقيق :
روش تحقيق ،توصيفي مي باشد .ابزار و روش جمع آوري اطلاعات از طريق پرسشنامه با سؤالات بسته صورت گرفته و به شيوه نمونه گيري تصادفي انجام شده است .جامعه و نمونه آماري تحقيق كليــه دانش آموزان دختـر و پسرمقطع متوسطه نظام جديد و كليه دبيران خواهر و برادر اين مقطع مي باشدكه نمونه هاي انتخابي بصورت تصادفي ساده از بين دبيرستانها و هنرستانهاي ناحيه ۲گزينش شده اند .نتايج به صورت آمار و ارقام ودر صد تفسير و با استفاده از جدول نمودار به تفكيك سؤالات پرسشنامه ارائه شده است.
نتايج تحقيق :
۱ـ بر اساس فرضيه اول ،با بررسي نتايج جدول ،۸۵ درصد دبيران و ۵۴درصد دانش آموزان به اين سؤال پاسخ مثبت دادند كه وجود كتابخانه در هدايت و تشويق دانش آموزان اظهار كردند ۳۹درصد معلمان ،۳۵در صد پدر ومادر ،۳درصد كتابدار مدرسه و ۲۲درصد رسانه هاي گروهي در تشويق دانش آموزان به مطالعه تاثير خيلي زياد مي گذارد بر اين اساس فرضيه اول مورد تاييد و قبول قرار مي گيرد.
۲ـ بر اساس فرضيه دوم،۷۵درصد دبيران و۶۹درصد دانش آموزان پاسخ دادند كه مطالعه توسط اعضاي خانواده در تشويق و هدايت به مطالعه فرزندان تاثير مثبت داردبر اين اساس فرضيه دوم مورد تاييد قرار مي گيرد .
۳ـ بر اساس فرضيه سوم ،دبيران اظهار نمودند ۳۸درصد معلمان ،۳۴درصد پدرومادر ۶ درصد كتابدار مدرسه و ۲۲درصد رسا نـه هاي گروهي در تشويق به مطالعه و كتابخاني مؤثرند. دانش آموزان به مطالعه وكتابخاني نقش دارند.بطور كلي تشويق والدين اگر مكمل تشويق معلمان گردد با توجه به داده هاي موجود نقش مؤثر و مفيدي را در هدايت به مطالعه و موفقيت تحصيلي خواهند داشت .
۴ـ بر اساس فرضيه چهارم ،۶۵درصد از دبيران و۳۵درصد از دانش آموزان كتابخانه را مناسبترين مكان براي معرفي نمودند لذا فرضيه چهارم موضوع تنوع در محيطهاي مطالعه رد مي شود.

۶۵٫عنوان : بررسي نقش وسايل كمك آموزشي در يادگيري دانش آموزان پسر مقطع راهنمايي شهرستان نجف آباد كه دروس حرفه وفن افت تحصيلي دارند .
پژوهشگر : مينا كريميان ، استاد راهنما : آقاي محمد مينا ، تاريخ اجرا : بهار ۱۳۷۴
مقدمه :
چنانكه مي دانيم هر ساله گروه كثيري از دانش آموزان محيط مدرسه را ترك و وارد اجتماع خود مي گردند .براي اينكه اين افراد قادر به شركت مؤثر در امور جامعه خويش باشند ،دروسي را كه در مدرسه مي گذرانند بايد منعكس كنند روح علوم و تكنولوژي پيشرفته امروزي باشد .آنچه كه امروز بزرگترين مشكل و مانع در راه انجام دادن فعاليتهاي صحيح آموزشي محسوب مي گردد. بكار بردن شيوه سنتي آموزش و پرورش يعني روش سخنراني و بحث شفاهي است .با توجه به اهميت موضوع محقق را بر آن داشته تا نقش وسايل كمك آموزشي رادر يادگيري دانش آموزان پسرمقطع راهنمايي شهرستان نجف آباد كه در دروس حرفه وفن افت تحصيلي دارند مورد بررسي قرار دهد.
فرضيه تحقيق :
۱ـ استفاده از وسايل كمك آموزشي در درس حرفه وفن موجب افزايش سطح پيشرفت تحصيلي دانش آموزان كه در اين درس افت تحصيلي دارند ميشوند .
روش تحقيق :
تحقيق به روش نيمه تجري است .ابزار تحقيق ،پرسشنامه است .متغيرهاي تحقيق كه متغير مستقل : بكارگيري ابزارهاي كمك آموزشي و متغير وابسته : يادگيري درس حرفه و فن است .شيوه تحليل اماري از آمار توصيفي از قبيل فراواني ،درصدها ،جداول،نمودارها استفاده شده است و به صورت درصد محاسبه شده است .
نتايج تحقيق :
بر اساس نتايج تحقيق ،در تحقيق انجام شده بر روي دانش آموزاني كه افت تحصيلي در درس حرفه و فن داشتند بكار بردن و لمس كردن و ديدن وسائل كمك آموزشي شامل قطعات دست دوم, ابزار سالم , ماكتها , تابلوها , اپك و اورهد توانست بين ۵۰% تا ۱۰۰% يادگيري را افزايش دهد و فرضيـــه تحقيق را به اثبات برساند كه اين وسائل مي توانند سطح يادگيري را بالا ببرند .

۶۶٫عنوان : مطا لعه و بررسي عملكرد برنامه آموزشي شبكه دوم سيما و تا ثير آن در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان سال چهارم رشته رياضي شهرستان دزفول در سال تحصيلي ۷۴ـ۷۳
پژوهشگر : محمدرضا پالش ، استاد راهنما :آقاي محمدمينا ، تاريخ واجرا :۱۳۷۴
مقدمه :
تلويزيون بعنوان يك رسانه گروهي (وسيله ارتباط جمعي )امكانات بسيار وسيع و خاصي دارد .از اين امكانات مي توان به نفع آگاهي و و آموزش توده هاي وسيع مردم استفاده كرد .از آنجا كه بعد از انقلاب اسلامي و بر اساس اهداف آموزش وپرورش استفاده از برنامه هاي آموزشي شبكه دوم سيما در مدارس كمك قابل توجهي در امر تدريس به معلمان مي كند وقشر عظيمي از دانش آموزان را زير پوشش قرارمي دهد با توجه به نقش مهم تلويزيون درآموزش اين تحقيق توان آموزشي برنامه هاي شيكه دوم سيما و تاثير اين برنامه ها را در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مورد ارزيابي قرار داده است .
پرسشهاي تحقيق :
۱ـ تا چه ميزان دانش آموزان از برنامه هاي جاري شبكه دوم تلويزيون خاص مقطع متوسطه استفاده مي كنند ؟
۲ـ برنامه هاي جاري شبكه دوم تلويزيون خاص مقطع متوسطه در درس شيمي تا چه حد مفيد است .
۳ـ تا چه اندازه دانش آموزان برنامه هاي آموزشي شبكه دوم تلويزيون درسي شيمي متوسطه را در چارچوب يادگيري در خود قرار مي دهند؟
۴ـ آيا دانش آموزان برنامه هاي آموزشي شيمي متوسطه را به عنوان يك برنامه كمك آموزشي از شبكه دوم تلويزيون جهت پخش ضروري ميدانند؟
روش تحقيق :
روش تحقيق ،توصيفي ـ پيمايشي است .روش جمع آوري اطلاعات از طريق پرسشنامه است .نمونه آمــاري در اين پژوهش تصـــادفي طبقه اي است . حجم نمونه تحقيق به ترتيب مشاهده نموده ۶۰ومشاهده ننموده ۶۰ است .روش تجزيه و تحليل اطلاعات در دو سطح آمار توصيفي و استنباطي صورت گرفته درصد و نمودار نشان داده شده است .

نتايج تحقيق :
بر اساس تحليل داده ها،نتايج حاصل به شرح زير است :
۱ـدر رابطه پرسشنامه شماره يك .
گروه مشاهده نموده :
۰درصد نا مناسب ۰درصد ضعيف ۱۸ درصدمتوسط ۵۰درصد خوب ۳۲ درصدعالي
گروه مشاهده ننموده :
۱۰درصد نامناسب ۲۸درصد ضعيف ۳۰درصد متوسط ۲۷ درصد خوب ۵ درصد عالي
۲ـدر رابطه با پرسش شماره دو ،
گروه مشاهده نموده :
۰درصد ضعيف ۲۲ درصد متوسط ۵۸درصد خوب ۲۰درصدعالي
گروه مشاهده ننموده : ۲درصد نامتناسب ۲۳درصد ضعيف ۳۵ درصد متوسط ۳۸ درصد خوب ۲در صد عالي
بنابراين نتيجه مــي شود كه با توجه به معـــدل و ارقام بدست آمده فوق ،برنامه آموزشي شيمي متوسطه در گروه مشاهده نموده وبا توجه به معدل آنها با مقايسه گروه مشاهده ننموده برنامه هاي آموزشي شيمي متوسط از شبكه دوم سيما تاثير چنداني در پيشرفت تحصيلي گروه مشاهده نموده نداشته است .
۳ـدر رابطه با پرسش شماره سه ،
گروه مشاهده نموده :
۰درصد نامناسب ۰درصد ضعيف ۲۰درصد متوسط ۵۵درصد خوب ۰در صد عالي
۴ـدر رابطه با پرسش شماره چهار ،
گروه مشاهده نموده :
۰درصد نامتناسب ۰درصد ضعيف ۳درصد متـــوسط ۶۲ درصد خوب ۳۵ درصد عالي
گروه مشاهده ننموده :
۰درصد نامتناسب ۰درصد ضعيف ۳۰درصد متــــوسط ۶۰ درصد خوب ۲۰درصد عالي
با توجه به نتيجه تحقيق اين برداشت كه فرهنگ استفاده از تلويزيون آموزشي در شهرستان دزفول پايين است و زمان پخش برنامه هاي آموزشي تطابق درسي با برنامه ريزي دانش آموزان نداشته .

۶۷٫عنوان: بررسي نقش تكنولوژي آموزشي در آموزش ضمن خدمت آموزگاران مدارس ابتدايي ناحيه يك شهرستان اراك در سال تحصيلي ۷۳ـ۷۲ از ديدگاه آموزگاران شركت كننده در اين دوره ها .
پژوهشگران :محمدرضا رضايي ، عباس طاعتي ،استاد راهنما : دكتر محمد يوسفي ، آقاي محمد مينا ، تاريخ اجرا :۱۳۷۴
مقدمه :
در آموزش وپروش ،آموزش ضمن خدمت وظيفه خطير آشنايي معلمان با تازه هاي علمي ومهارتهاي شغلي وروشها ي جديد تدريس كه همانا تكنولوژي آموزشي به معناي واقعي آن مي باشد بعهده دارد .با توجه به نقش مهم آموزش ضمن خدمت در بالا بردن كارايي معلمان و مديران محقق درصد بر آمده تا در مدارس ابتدايي ،اعــم از دخترانه و پسرانه ناحيه يك شهــرستان اراك به بررسي نقش تكنولوژي آموزشي در آموزش ضمن خدمت معلمين مــدارس ابتدايي شهرستان اراك بپردازد و نگرش آنان را در فرايند تدريس و بالا بردن سطح بازدهي آموزشي اين دوره ها از نظر كمـــي وكيفي مورد بررسي قرار دهد .
فرضيه هاي تحقيق :
۱ـ اكثر آموزگاران تكنولوژي آموزشي را منحصر به استفاده از سخت افزارهاي مختلف مي دانند.
۲ـ معلمين كه دوره هاي ضمن خدمت تكنولوژي آموزشي را گذرانده نسبت به آنهايي كه اين دوره ها را نگذارنده اند تمايل بيشتري در كاربرد تكنولوژي آموزشي در تدريس دارند .
۳ـ آموزگاران آموزش ديده در دوره هاي ضمن خدمت كه از تكنولوژي آموزشي استفاده كرده انددر انتقال مفاهيم به دانش آموزان موفق تر بوده اند .
۴ـ بين ميزان و اطلاع از نحوه كاربرد تكنولوژي در آموزشهاي ضمن خدمت و ميزان استفاده از آن در رابطه معنا داري وجود دارد .
روش تحقيق :
تحقيق به روش توصيفي ـ پيمايشي است . ابزار مورد استفاده در اين تحقيق پرسشنامه مي باشد كه در آن از هر دو نوع سؤلات باز وبسته استفاده شده است .جامعه آماري اين تحقيق يكصــد نفر آموزگاران مقطع ابتدايي دخترانه و پسرانه آموزش وپرورش ناحيه يك شهرستان اراك مي باشد كه در دوره هاي اموزش آموزش ضمن خدمت شركت داشته اند نمونه آمـــاري ۲۰ واحد آموزشي يعني ۱۰ واحد آمــــــوزش پسرانه ۱۰واحد آموزش دخترانه در هر واحد ۵ نفر از آموزگــاران آن واحد دوره آموزشي ضمن خدمت را گذارنده اند شيوه نمونه گيري ،روش تصادفي ساده است .
نتايج تحقيق :
۱ـ بر اساس يافته هاي اين تحقيق ،پس از بررسي نتايج در رابطه با فرضيه هاي مشخص شد اكثريت معلمان حدود ۶۵‏% تكنولوژي آموزش را منحصر به استفاده از سخت افزارهاي مختلف نمي دانند پس فرضيه اول تاييد نشده است .
۲ـ بر اساس فرضيه دوم ،مشخص شد كه بين معلميني كه دوره هاي ضمن خدمت تكنولوژي آموزشي را گذرانده اند نسبت به آنهايي كه دوره هاي مذكور را نگذرانده اند ودر اين دوره ها از تكنولوژي آموزشي استفاده نكرده اند .۸۵% آنها نتايج كار را مثبت ارزيابي كرده اند و تنها ۱۵% تاثير اين دوره ها را كم دانستند .
۳ـ بر اساس فرضيه سوم ،آموزگاران آموزش ديده در دوره هاي ضمن خدمت كه از تكنولوژي آموزشي استفاده كرده اند بيش از ۹۰% آنها اذعان داشتند كه با استفاده از تكنولوژي آموزش مفاهيم بهتر انتقال مي يابد كه اين امر فرضيه شماره ۳را تاييد مي كند.
۴ـ بر اساس فرضيه چهارم؛ بين ميزان اطلاع از نحوه كاربرد تكنولوژي آموزشي در آموزشهاي ضمن خدمت و ميزان استفاده از آن رابطه معنا داري وجود دارد يعني هر چه بيشتر از تكنولوژي آموزشي در آموزشهاي ضمن خدمت استفاده شود معلمين بيشتر با نحوه كاربرد آن آگاهتر مي شوند و تاثير آن را بيشتر ارزيابي مي كنند .

۶۸٫عنوان : آموزش تكنيك عكاسي
پژوهشگر : محمد تقي مشيدي ، استاد راهنما :دکتر محمد سيفي ، استاد مشاور : آقاي محمد مينا ، تاريخ اجرا :۱۳۷۴
مقدمه :
يكي از مواردي كه هنرمندان بسياري را به سوي خود جذب نموده است هنر عكاسي است .هنر عكاسي بر حساسيت استوار است كه از احساس سرچشمه مي گيرد . امروزه عكس و تصوير آنچنان در تار وپود زندگي انسان تنيده شده كه تفكيك آنها از يكديگر امكان پذير نيست . با وجود كاربردهاي متعددعلمي ، اقتصادي ، سياسي و نظامي ، كــــاربرد فرهنگي واجتماعي عكاسي از اهميت ويژه اي برخوردار است . در مدت كوتاهي پس از اختراع آن بسيار سريع در گوشه گوشه زندگي بشر رخنه كرده است . در اين تحقيق ، محقق ابتدا هنر عكاسي وسپس آشنائي با ساختمــان دوربينهاي عكاسي را بررسي نموده و در پايـــان توصيه هايي در مورد عكاسي بهتر ارائه داده است . اين تحقيق به روش كتابخانه اي عمــل شده ومحقق با استفاده از منابع كتابخانه اي ومجلات به بررسي موضوع پرداخته است .

۶۹٫عنوان: نقش تكنولوژي آموزش در تسهيل مديريت مدارس
پژوهشگر : عليرضا سيفي ، استاد راهنما : آقاي محمد رضا حقدادي ، تاريخ اجرا : ۱۳۷۴
مقدمه :
با گسترش وتحول كمي آموزش وپرورش طي دهه هاي اخير تقريباً همة كشورها سعي كردند مديريت نظام آموزش و پرورش را بهبود بخشند . بدين معني كه سياستهاي درازمدت تربيتي را اصلاح كردند و به برنامه ريزي گسترش آموزش وپرورش توجه بيشتري مبـــذول داشته و امور اداري واجرائي را سازمان بهتري دادند . مسئولان ومقامات آموزش وپرورش در زمينة نقش مدير در فرايند هدايت ورهبري بايد درزمان گزينش وانتخاب مديران نهايت دقت وتوجه را داشته باشند . يعني علاوه بر انتخاب افرادي با ويژگيهاي شخصيتي سالم و متعدد با بكار گيري تكنولوژي آموزشي سعي در افزايش كارآيي و بهبود مديران اقدام شود كه كار برد تكنولوژي آموزشي نقش مهمي در تسهيل مديريت مدارس خواهد داشت .
هدف تحقيق :
بررسي نقش تكنولوژي آموزش در تسهيل مديريت مدارس مي باشد .
روش تحقيق :
روش تحقيق ، توصيفي ، اسنادي يا كتابخانه اي است ومحقق با استفاده از منابع كتابخانه اي و فصلنامه ها و مجلات مختلف موضوع را بررسي نموده و در پايان با توجه به هدف به نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات پرداخته است .
نتايج تحقيق :
محقق ضمن معرفي ماهيت تكنولوژي آموزشي از ابعاد مختلف سخت افزاري وحل مساله ونيز معرفي ماهيت مديريت مدارس و مشكلات آن در كشور ايران نتيجه مي گيرد كه : با توجه به اينكه تكنولوژي محور جنبشي در درون گسترة نظامهاي آموزشي جوامع شده است وهدف آن تسهيل وبهبود كيفيت يادگيري در انسان است بنا براين تكنولوژي آموزشي ضمن آشنا كردن معلمان ومديران مدارس با علوم و دستاوردهاي نوين و بكارگيري تكنولوژي آموزش سبب آسان شدن يادگيري و بالابردن كارآيي معلمان و مديران است .

۷۰٫عنوان :آشنائي با مقدمات كامپيوتر
پژوهشگر : عبدالله مير قنامي زاده فلاحي، استاد راهنما : آقاي عليرضا عباسي ، تاريخ اجرا : بهمن ۱۳۷۵
مقدمه :
در جهان امروز ، اهميت كاربرد كامپيوتر د رراستاي تسريع و بالا بردن دقت وسطح كيفي انجام امور بر كسي پوشيده نيست در دنياي متحول وپيشرفتة امروز ، جوانان ، دانشجويان وحتي افراد معمولي بايست هر چه بيشتر به كسب مهارتهاي فني در زمينة كامپيوتر مبادرت ورزند . با توجه به اينكه يكي از كاربردهاي رشتة تكنولوژي آموزشي ارتقاء كيفيت سطح يادگيري مي باشد وسعي دارد كه آموزش را با بكار گيري روشها و برنامه ريزي صحيح ومدرن موجبات افزايش يادگيري در فراگير گردد. با توجه به دو واحد درسي با عنوان مقدمات كامپيوتر براي رشته تكنولوژي آموزشي و ساير رشته ها ، محقق در صدد بر آمده يك جزوه ، بطوريكه مفاهيم واصول اوليه كامپيوتر را در برداشته تدوين كند . اين تحقيق به دو بخش كلي تقسيم بندي شده است بخش اول آن اختصاص به اصول و مباني كامپيوتر دارد وسعي شده هر دو جنبه دانشگاهي وعمومي آن را در نظر گرفته شود . لذا استفاده از آن علاوه بر اين كه مي تواند ريز مواد درسي اصول و مبــاني كامپيوتر در دانشگاهها را بپوشاند به عنوان استفـــاده از وسايل جديد كامپيوتر با p نيز كاملاً مناسب ومفيد است . اين تحقيق به روش كتابخانه اي است .

۷۱٫عنوان :نقش كامپيوتر در آموزش
پژوهشگر : محمد بيگ پور ، استاد راهنما : آقاي محمد مينا ، تاريخ اجرا :۱۳۷۵
مقدمه :
با روي كار آمدن كامپيوتر و استفاده به موقع از آن در سيستمهاي آموزشي ،گامي بلند در فرايند آموزش و پرورش برداشته شده .كاربست كامپيوتر در امر آموزش هم به معلمان و دانش آموزان كمك كرد تا نه تنها رويدادهاي،حوادث وجامعه را معنا كنند بلكه در تغيير آن نيز بكوشند. در اين تحقيق ،مطالبي در مورد نقشهايي كه كامپيوتر مي تواند در آموزش داشته باشد بررسي شده و در پايان به نتيجه و راه حل و پيشنهادات پرداخته شده است .
هدف نحقيق :
بررسي نقش كامپيوتر در آموزش ميباشد .
روش تحقيق :
روش تحقيق ،توصـــيفي ،اسنادي يا كتابخانه اي مي باشد و محقق با استفاده از منابع كتابخـــانه اي به جمع آوري اطلاعات پرداخته و در پايان به نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات و به تجــزيه و تحليل موضوعي پرداخته شده است .
نتايج تحقيق :
پژوهنده ضمن معرفي ماهيت كامپيوتر و تاريخچه كاربرد آن در آموزش و نيز معرفي روشهاي مختلف استفاده آموزشي از آن نتيجه مي گيرد كه :اگر قرار است كامپيوتر ها به طور مؤثر در آموزش و كار آموزي به كار گرفته شوند بايد به صورت مناسب و مطلوب در تربيت معلم ازآنها استفاده گردد و در غير اين صورت كامپيوتر به عنوان جانشين معلم كلاس در آينده هم موفقيتي نخواهد است .

۷۲٫عنوان :طرح ايجاد مركز يادگيري در نظام جديد متوسطه
پژوهشگر : مالك حاجلو، استاد راهنما ،آقاي محمد مينا ، تاريخ اجرا : بهار ۱۳۷۵
مقدمه:
مركز يادگيري محيط آموزشي فردي شده ايست كه به منظور تشويق دانش آمـــوزان به استفاده از رسانه هاي مختلف ،در گيري با انواع رسانه و پذيرش مسئوليت اصل فراگرد و يادگيري طراحي شده است. در اين تحقيق مشكلات نظام جديد آموزش متوسطه و تاريخچه مركز يادگيري واستفاده مدارس ازمركز يادگيري توضيح داده شده درپايان طرح پيشنهادي درآينده جديد نظام متوسطه ارائه شده .
نتايج تحقيق :
در راستاي تحقق هدف طرح شده محقق به موارد زير دست يافته است :
۱ـ اطلاعات مختصري از ماهيت مركز يادگيري ارائه داده است .
۲ـ انواع مراكز يادگيري براي ايجاد يك مركز يادگيري ارائه نموده است .
۳ـ ويژگيهاي يك مركز يادگيري در نظام جديد متوسطه ايران و امكانات و تجهيزات آن را معرفي نموده است .
۴ـ مركز يادگيري بعنوان مؤثرترين راه حل در نظام جديد آموزش متوسطه و مشكلات اموزش نظام جديد متوسطه و پاسخگويي به اين مشكلات مطرح گرديده است .
۵ـ چگونگي طراحي مراكز يادگيري در نظام جديد آموزش متوسطه بصورت روشن و گام به گام معرفي شده است .

۷۳٫عنوان: نقش بازي در يادگيري كودكان
پژوهشگر : مجيد جباري تيمورآبادي :استاد راهنما :دكتر محمد سيفي ،تاريخ اجرا:۱۳۷۵
مقدمه :
نياز به حركت و فعاليت از نيازهاي اساسي افراد ،مخصوصاُ كودكان است و اين امر در رابطه با رشد جسماني ،سلامت بدن وروان شناخت خود ،پرورش شادابي خود و نيز آموزش راه ورسم زندگي و مقررات اجتماعي نقش فوق العاده اي دارد و بازي دقيقاٌ همان ويژگي ها را دارد. بازي عمده ترين شكل فعاليت كودك و مناسبترين آن براي بروز رشد استعدادها وايجادگري او به شمار مي رود و در اثر آن جوانه هاي استقلال راي . ابتكار و آفرينندگي دروني رشد و پرورش مي يابد. با توجه اهميت موضوع ،محقق را بر آن داشته تا بداند بين ميزان يادگيري و بازي كودكان چه ارتباطي وجود دارد ؟
هدف تحقيق :
بررسي نقش مؤثر بازي در يادگيري كودكان مي باشد .
روش تحقيق :
روش تحقيق ،توصيفي ،اسنادي يا كتابخانه اي است و محقق با استفاده از منابع كتابخانه اي به تجزيه و تحليل موضوع پرداخته است .
نتايج تحقيق:
محقق ضمن معرفي ويژگي كلي بازيها و اهميت بازي براي كودك و نيز معرفي بازيهاي آموزشي و ماهيت آن و اثر پرورشي بازيها نتيجه مي گيرد كه :از طريق بازي مي توان كودك را آموزش داد و حقايق اسرار آميز را براي او روشن كرد تا قادر به مشاهده ،مقايسه و تشخيص شود .خلاصه اينكه از نظر بهداشت رواني ،انساني سالم قلمداد مي شود كه در پنج بعد اساسي يعني جسماني ،ذهني، عاطفي ،اجتماعي و اخلاقي به صورت نسبتاٌ متعادل رشد كرده باشد .بنابراين بازي از جمله روشها و آموزشهايي است كه بر هر پنج بعد مزبور تاثير شاياني دارد .

۷۴٫عنوان :جايگاه آموزش برنامه اي در نظام جديد آموزش متوسطه
پژوهشگر : صفر علي منصورفر ،استاد راهنما :آقاي محمد مينا ، تاريخ اجرا:۱۳۷۵
مقدمه :
آموزش برنامه اي به عنوان متد جديد آموزش مي تواند دروس را با استفاده از متن هاي برنامه اي براي دانش آموزان دورة متوسطه به صورت خودآموز ارائه نمايد. همچنين اين طرح باعث ميشود كه هم در وقت دانش آموزان و هم در وقت معلمان صرفه جوئي شود وآموزش را به صورت خود آموز با تآييد بر فعاليت زياد وتكرار مطالب اصلي همراه سازد . با توجه به نقش مهم آموزش برنامه اي در يادگيري بهتر دانش آموزان محقق بر آن است كاركرد آموزش برنامه اي را در نظام فعلي آموزش متوسطه بررسي نمايد.
اهداف تحقيق :
۱ـ بررسي ماهيت آموزش برنامه اي
۲ـ معرفي ماهيت آموزش متوسطه ومعضلات آن
۳ـ كاربرد آموزش برنامه اي در جهت رفع معضلات آموزش متوسطه .
روش تحقيق :
در اين تحقيق ، محقق ابتدا معضلات ومحاسن نظام جديد متوسطه را به شيوه ميــداني وموردي بررسي نموده وسپس از طريق مرور منابع قابل حصول ، طرح مناسبي براي نظام جديد آموزش متوسطه پيشنهاد داده است.
نتايج تحقيق:
۱ـ در ارتباط با هدف شماره يك ، محقق سعي نموده است ماهيت اموزش برنامه اي و ويژگيهاي آن و مقايسه آموزش برنامه اي وآموزش سنتي را روشن نمايد .
۲ـ در ارتباط با هدف شماره دو ، محقق ابتدا ماهيت آموزش و معضلات و محاسن آن را در نظـــام جديد آموزشي بررسي كرده و سپس طــول دوره وتعداد واحدهاي درسي و شاخه هاي آن را شرح داده است .
۳ـ در ارتباط با هدف شماره سه ، ابتدا كاربرد آموزش برنامه اي در نظام جديد متوسطه را بررسي نموده ودر پايان طرح پيشنهادي ارائه داده است.

۷۵٫عنوان: نقش تكنولوژي آموزشي در برنامه ريزي نيروي انساني آموزش وپرورش.
پژوهشگر : محمد فصيحي اردكاني ، استاد راهنما: آقاي محمد رضا حقدادي . تاريخ اجرا : ۱۳۷۵
مقدمه :
نيروي انساني آموزش ديده و متعهد در عين حال كه اساسي ترين عامل ايجا د خود كفائي است سرمايه ايست كه در طول زمان نه تنها مستهلك نمي شود بلكه بارورتر شده و اطلاعات و كارداني خود را در صورت وجود سيستمهاي صحيح به افراد ديگر منتقل كــرده ودر واقع سرمايه ساز است. در اين ميان آموزشهاي مختلف نقش عمده اي در پرورش نيروي انساني متعهد و متخصص بر عهده دارند . با توجه به اهميت موضوع . محقق بر آن است تا نقش تكنولوژي آموزشي را در برنامه ريزي انساني اموزش وپرورش بررسي نمايد .
هدف تحقيق :
بررسي نقش تكنولوژي آموزشي در برنامه ريزي نيروي انساني آموزش وپرورش مي باشد.
روش تحقيق :
تحقيق به روش توصيفي ، اسنادي يا كتابخانه اي است ومحقق با استفاده از منابع كتابخانه اي و مجلات و روزنامه ها به بررسي موضوع پرداخته ودر پايان پيشنهاداتي ارائه نموده است .
نتايج تحقيق:
محقق از يك طرف ضمن معرفي مفهوم وماهيت برنامه ريزي نيروي انساني واهميت وجايگاه آن در برنامه ريزي اموزشي بررسي كرده واز طرف ديگر مفهوم و ماهيت تكنولوژي اموزشي ونقش آن در مديريت منابع انساني را معرفي نموده ونتيجه ميگيرد كه استفاده بهينه از امر تكنولوژي آموزشي در آموزش نيروي انساني زماني ميسر خواهد شد كه به مفهوم صحيح آن توجه شود واز آن بعنوان يك سيستم كه قادر است نظام آموزش و پرورش را متحول سازد استفاده گردد. در اين صورت درس معلم در يـــك محيط عاطفي و محبت آميـــز ادامه خواهد يافت و در نتيجه فراگيران علاقمندي بيشتري به تحصيل علم ودانش وباز خورد مثبت بطرف معلم نشان خواهد داد.

۷۶٫عنوان: بررسي چگونگي كاربرد تكنولوژي آموزشي در تدريس از ديدگاه معلمين مقطع ابتدايي خمين
پژوهشگر: زهرا شريفي ، استاد راهنما : دكتر محمد سيفي ، تاريخ اجرا : ۱۳۷۵
مقدمه:
از آنجائيكه تكنولوژي آموزشي يكي از راهبردهاي ياددهي ـ يادگيري محسوب مي شود در امر تعليم وتربيت اهميت بسزائي دارد . يكي از اهداف تعليم وتربيت رشد وشكوفائي استعدادهاي فرا گيران است واين امر ممكن نيست مگر اينكه از وسائل ار تباط جمعي خصوصاً تكنولوژي آموزشي استفاده شود .دراين تحقيق لزوم آشنائي معلمين با تكنولوژي آموزشي مورد بررسي قرار گرفته و همچنين محقق در صد بر آمده تا با ارائة مسئله وفرضيه ها وپيشنهادات به حل اين مسئله نايل آيد .
پرسشها وفرضيه هاي تحقيق :
۱ـ آيا وسايل و مواد كمك آموزشي در امر يادگيري فراگيران مؤثر است ؟
۲ـ با توجه به منابع ومراجع موجود مهمترين دلايل عدم رغبت معلمين در كاربرد تكنولوژي آموزشي بر حسب اولويت چه مي باشد ؟
۳ـ معلمين ، تكنولوژي آموزشي را از ديد سخت افزاري مي نگرند ؟
۴ـ بين ميزان نگرش معلمين به كارايي تكنولوژي اموزشي وميزان كاربرد تكنولوژي اموزشي در تدريس كلاسها رابطه وجود دارد ؟
۵ـ بين تهيه مواد و لوازم مورد نياز آموزش واستفاده از آن در مدارس رابطه وجود دارد ؟
روش تحقيق:
به منظور تجزيه و تحليل و بررسي نتايج مورد نياز در آزمون ،پرسشهاي تحقيقاتي بر اساس نظرات و ديدگاههاي متخصصان مطرح شده است .جامعه آماري مورد پژوهش از نوع آمار توصيفي به منظور توصيف داده ها و اطلاعات وتحليل آنها استفاده شده درصد افراد پاسخ دهنده در جداول مجزا تدوين و تنظيم وسپس مورد بررسي و تجزيه وتحليل آماري قرار گرفته است .ابزار وروش جمع آوري اطلاعات نيز از طريق پرسشنامه هاي كتبي بر جامعه مورد تحقيق بوده است و از طريق مشاهده و مصاحبه از وجود وسايل كمك آموزشي و توجه به آنها مورد بررسي قرارگرفته است.
نتايج تحقيق :
نتايج اين تحقيق بيانگر آن است كه:
۱ـ وسايل ومواد كمك آموزشي امر يادگيري را تسهيل كرده و اگر مطالب به صورت عملي تدريس شوند دانش آموزان بهتر برانگيخته شده و مطالب را سريعتر مي آموزند و ديرتر فراموش مي كنند .
۲ـ مهمترين دلايل عدم رغبت معلمين در كاربرد و تكنولوژي آموزشي عبارتند از ‍:
دسترسي نداشتن برخي معلمان به رسانه هاي آموزشي نداشتن اعتماد به نقش مثبت رسانه ها در امر يادگيري بهره گرفتن استادان و مدرسان مراكز آموزش عالي از رسانه ها ـ كمبود نيروي انساني متخصص در زمينه راهنمايي و هدايت معلمان در اين زمينه تحليل اطلاعات نمايانگر تاثير كلي فرضيه هاي تحقيق است علاوه بر اين يافته هاي زيرقابل توجه است:
۳ـ بر اساس اين تحقيق ،اكثريت معلمين تكنولوژي آمــــوزشي را در بعد سخت افزاري مي نگرند و معلمين با فرهنگ استفاده از وسايل كمك آموزشي در حد مطلوب آشنايي ندارد و اكثريت قريب به اتفاق يعني ۸۰% افراد كاربرد تكنولوژي آموزش را از بعد سخت افزاري مهم و مؤثر مي دانند.
۴ـ بر اساس يافته هاي تحقيق ،يكي از مشكــلات كاربرد تكنولوژي در مدارس ،مشكل عدم آگـــاهي معلمان و مسئولان آموزشي از كارآيي تكنولوژي آموزشي است و در نظر خواهي كه انجام گرفته از بين ۴۰ نفر حجم نمونه ۶۰% افراد به همين مورد ،يكي از مهمترين دلايل عدم استفاده از كـــاربرد تكنولوژي آموزشي در تدريس كلاسها اشاره كردند.
۵ـ بر اساس اين تحقيق ،مهمترين و اساسي ترين مشكل در مورد كاربرد رسانه هاي جديد آموزشي در مدارس ،مسئله تهيه و مواد لازم مورد نياز آموزشي است. بر طبق آمارهاي بدست آمده از اين تحقيق ،از بين ۴۰ نفر حجم نمونه ۵/۲۷ افراد عدم وجود وسايل كمك آموزشي را مؤثر دانستند .

۷۷٫عنوان : بررسي تاثير دوره هاي ضمن خدمت تكنولوژي آموزشي بر كارآمدي معلمين ابتدايي ناحيه يك خرم آباد
پژوهشگر:حسنعلي بازيگري ، استاد راهنما : دكتر محمد سيفي ، تاريخ اجرا : تابستان ۱۳۷۵
مقدمه :
هنوز بسياري از معلمان به همان شيوه هاي كهنه آموزش مي دهند و موجب دلسردي و بي رغبتي دانش آموزان به تحصيل مي شوند و اين خود ضرورت و اهميت آموزشي ضمن خدمت تكنولوژي آموزشي به معلمان را روشن مي سازد . تكنولوژي به مفهوم جديد آن يعني بهره گيري از تكنيكها و دانش فني كه بهره گيري از دانش مستلزم شناخت و كاربرد ،نگهداري ،طراحي ،توليد و ارزشيابي و تكنيكهاست ضرورت و تحقق مي يابد لذا با توجه به اهميت موضوع ،محقق تاثير دوره هاي ضمـن خدمت تكنولوژي آموزس بر كارآمدي معلمين مقطع ابتدايي آموزش و پرورش ناحيه يك شهرستان خرم آباد را مورد بررسي و تحليل قرار داده است .
فرضيه هاي تحقيق :
۱ـ معلميني كه دوره ضمن خدمت تكنولوژي آموزشي را ديده اند از طرح درس استفاده بيشتري مي نمايند .
۲ـ معلميني كه دوره ضمن خدمت تكنولوژي آموزشي را ديده اند روش تدريس فعالتري دارند .
۳ـ معلميني كه دوره ضمن خدمت تكنولوژي آموزشي را ديده اند درصد قبولي دانش آموزان آنها بيشتر است .
۴ـ معلميني كه دوره ضمن خدمت تكنولوژي آموزشي راديده اند در ارزشيابي سالانه آموزش وپرورش موفق ترند .
روش تحقيق :
روش تحقيق توصيفي ـ پيمايشي است .جامعه آماري اين تحقيق معلمين شاغل به تدريس در مدارس آموزش وپرورش ناحيه يك شهرستان خرم آباد در سال تحصيلي ۷۴ـ۷۳ است كه تعداد آنها ۱۰۳۱ نفر مي باشد كه تعداد ۳۰ نفر از آنها در دوره ضمن خدمت تكنولوژي آموزشي شركت داشته اند ابزار و روش جمع آوري اطلاعات بوسيله پرسشنامـــه است و اطلاعات بصورت درصد بيان شده است .
نتايج تحقيق :
بر اساس تحليل داده ها ،نتايج حاصل به شرح زير است :
۱ـ با توجه به نتايج تحقيق ،معلمين دوره ديده ۹۰% تهيه طرح درس روزانه را ضروري مي دانند و معلمين دوره نديده۸۳% تهيه طرح درس روزانه را درحد زياد و متوسط لازم مي دانند .چنين نتيجه گيري مي شود كه معلميني كه در دوره هاي ضمن خدمت تكنولوژي آموزشي شركت مي نمايند از طرح درس استفاده بيشتر مي نمايند اما با توجه به اينكه اختلاف زيادي در ميزان استفـاده از طرح درس در بين معلمين دوره ديده و دوره نديده وجود ندارد لازم است زمينه آشنايي بيشتر با طرح درس و فوايد آن در دوره هاي ضمن خدمت ايجاد شود.
۲ـ با توجه به نتايج تحقيق چنين نتيجه گيري مي شود كه معلمين كهدوره ضمن خدمت تكنــولوژي آموزشي را گذرانده اند از روشهاي تدريس فعالتري نسبت به معلمين دوره نديده برخوردار هستند بدين صورت فريضه شماره دو تاييد مي گردد.
۳ ـ با توجه به نتايج تحقيق و همچنين استنباط ميشود كه ميانگين درصد قبولي دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي ،معلمين دوره ديده اند ۹/۸۶% مي باشد و درصد قبولي دانش آموزان پايه پنجم ، معلمين دوره نديده ۵/۷۳% مي باشد . واين نتيجه حاصل مي شود كه معلمين دوره ديده موفقيت بيشتري داشته اند و دصد قبولي دانش آموزان بيشتر بوده است .
۴ـ از نتايج بدست آمده چنين استنباط مي شود كه معلمين شركت كننده در دوره هاي ضمن خدمت تكنولوژي آموزشي داراي ميانگين نمره ارزشيابي سالانه اي در حدود ۳/۲۷% مي باشند و ميانگين نمره ارزشيابي سالانه معلمين كه دوره هاي ضمن خدمت تكنولوژي آموزشي شركت نداشتــه اند تقريباٌ۶/۲۶% مي باشد.نتيجه گيري مي شود كه در ارزشيابي سالانه آموزش و پرورش از معلمان ،معلميني كه در دوره هاي ضمن خدمت تكنولوژي آموزشي شركت مي نمايند موفق تر هستند.

۷۸٫عنوان : بررسي ميزان استفاده معلمان ابتدايي شهرستان طارم علياء از علوم در تدريس علوم تجربي
پژوهشگر : مشتاق نجفي ، استاد راهنما : دكتر شمس الدين هاشمي مقدم ، تاريخ اجرا : آذر ماه ۱۳۷۶
مقدمه :
تهيه مواد و وسايل آموزشي تحت يك مجموعه خاص (جعبه علوم )به معلمان امكان مي دهد كه كار آيي تدريس را بالا برده و براي سامان دهي فرايند يادگيري از روشها و شگردهاي جديد و پيشرفته بهره گيرد كه اين مجموعه ها به ميزان زياد در سالهاي اخير توليد شده ودر اختيار مدارس قرار گرفته است و لي به دلايلي استفاده مطلوب از آنها به عمل نيامده است بنابراين با توجه به پيشرفتهاي قــرن حاضر و لزوم افزايش كيفيت و كميت يادگيري ،تحقيق مورد نظر به بررسي ميزان استفاده معلمـــان ابتدايي از علوم در تدريس علوم تجربي پرداخته و مشخص كرده كه معلمان تا چـــه اندازه از جعبه علوم استفاده مي كنند .و چه اندازه با اين مواد آموزشي آشنايي دارند ؟
پرسشهاي تحقيق :
۱ـ ميزان استفاده معلمان از جعبه علوم چقدر است ؟
۲ـ عمده ترين دلايل عدم استفاده معلمان از جعبه علوم كدامند ؟
۳ـ استفاده از جعبه علوم در ايجاد چه مهارتهايي به معلمان كمك مي كند ؟
۴ـ از ديد معلمان ابتدايي استفاده از چه روشهايي در تدريس علوم تجربي مؤثرند؟
روش تحقيق :
روش تحقيق ،توصيفي ـ پيمايشي است .جامعه مورد تحقيق كل معلمان مدارس ابتدايي شهرستان طارم علياء ، در سال تحصيلي ۷۷ـ ۷۶ مي باشد . تعداد معلمان اين مدارس به ۲۲۰ نفر مي رسند كه بعلت حجم زياد جامعه آماري ،از بين جامعه مورد نظر نمونه اي به تعداد۳۰نفر بصورت تصادفي ساده انتخاب شده است . ابزار و روشهاي جمع آوري اطلاعات از طريق پرسشنامه است و براي تحليل داده ها از جدول جدا گانه و اطلاعات بصورت درصد بيان شده است

نتايج تحقيق :
بر اساس تحليل داده ها ،نتايج حاصل به شرح زير است :
۱ـ در رابطه با پرسش شماره يك ،۶۶/۲۶ درصد از معلمان به ميزان زياد ،۵۰درصد معلمان به ميزان متوسط و ۳۳/۲۳ درصد به ميزان كمي از مواد آموزشي جعبه علوم استفاده مي كنند و ۳۳/۳۳ درصد معلمان آزمايشهاي كتاب علوم تجربي را به ميزان زياد در كلاس انجام مي دهند بنابراين معلمان در هنگام تدريس علوم تجربي تا حدودي جعبه علوم را به كار مي گيرند .
۲ـ در رابطه با پرسش شماره ۲،با وجود مواد آموزشي (جعبه علوم )در مدارس اكثر معلمان به دلايلي از مواد آموزشي موجود به حد كافي استفاده نمي كنند. عمده ترين دلايلي كه به ميزان زياد در عـــدم استفاده از جعبه علوم تاثير دارد عبارتند از :فقدان انگيزه ۶۶/۵۶ درصد ،حجم كتابهاي درسي ۳۳/۳۳ درصد ،كمبود وقت ۴۰ درصد ،كمبود مواد اموزشي در مدرسه ۶۶/۳۶ درصد ـ كهنه بودن و غير قابل استفاده بودن مواد آموزشي ۳۰درصد ـ عدم آشنايي با موادآموزشي ۳۳/۴۳ درصد و ….
۳ـ در رابطه با پرسش شماره ۳ ،۶۶/۸۶ درصد معلممان به كار گيري مواد آموزشي را در امر آموزشي به ميزان زيادي مؤثر مي دانند و از نظر معلمان به كار گيري جعبه علوم در تدريس علوم تجربي به ميــزان زيادي در ا فزايش مهـــارتهاي زير به ميزان زياد مؤثر مي باشد بالا بردن كار آيي معلم ۳۳/۸۳ درصد ايجاد تسهيل در يادگيري ۳۳/۹۳ درصد ،ايجاد وخلاقيت در دانش آموزان ۹۰درصد ،پايداري آموخته ها ۶۶/۷۶ درصد و…..
۴ـ در رابطه با پرسش شماره ۴ ،با توجه به نقش مواد آموزشي در يادگيري و آموزش بيشتر معلمان استفاده از روش گردش علمي ۳۳/۵۳ درصد ، روش آزمايشي به وسيله معلم ودانش آمــــوزان ۳۲/۴۳ درصد را در تدريس علوم تجربي توصيه مي كنند و اين در حالي است كه ۶۰ درصد معلمان از روش پرسش وپاسخ در تدريس علوم تجــربي بهره مي گيرند ولي تنها ۳۳/۳۳درصد معلمان روش آزمايشي يا همكاري معلم و دانش آموزان را به كار مي گيرند .از ديد اكثرمعلمان استفاده از روش گردش علمي به تجارب عيني در دانش آموزان مي انجامد در حالي كه تنها ۱۰درصد معلمان از روش گردش علمي و تدريس علوم تجربي استفاده مي كنند .

۷۹٫عنوان :نقش تكنولوژي آموزشي در حل مشكلات آموزش عشاير
پژوهشگران : محمدرضا كرمي و امان الله عبدالخاني ،استاد راهنما :دكتر محمد سيفي ، تاريخ اجرا : پاييز ۱۳۷۶
مقدمه : عشاير كشور عليرغم وجود تحقيقات و مقالات موجود هنوز جامعه ايست ناشناخته ،در ابعاد مختلف زندگي اين مردم تحقيق و تاليف بسيار نادر است . دليل اين امر به شيوه خود زندگي عشاير بر مي گردد .اما نحوه آموزش وپرورش عشاير و مشكلات آن از خود فرهنگ وشيوه زندگي عشايرناشناخته تر است .لذا محقق مي خواهد تا با استفاده از امكانـــات تكنولوژي اموزشي ،از بعد سخت افزار و نرم افزار با حل مسئله و شيوه سيستماتيك بتواند در مسير حفظ و فرهنگ و شرايط كار عشايري در اعتلاي فرهنگ آنها مطابق با حقوق اسلامي آنها اقداماتي انجام دهد.
اهداف تحقيق :
۱ـ بررسي آموزش و پرورش عشاير در ايران ومشكلات جاري آموزش عشاير
۲ـ بررسي حل مشكلات آموزشي عشاير از طريق كار برد تواناييهاي بالقوه تكنولوژي آموزشي
روش تحقيق :
توصيفي ـ اسنادي يا كتابخانه اي مي باشد و محقق با استفاده از منابع كتابخانه اي ومجلات و فصلنامه ها به بررسي تحقيق پرداخته و در پايان پيوستهايي ارائه نموده است.
نتايج تحقيق :
محقق در جهت تحقق اهداف فوق به موارد زير دست يافته است :
۱ـ آموزش وپرورش عشاير ايران و مشكلات جاري آن را مطرح نموده است .
۲ـ اطلاعات مختصر اما جامعي از تكنولوژي آموزشي و توانمنديهاي آن ارائه نموده است.
۳ـ در جهت حل مسائل آموزش و پرورش عشاير ايران و كارهاي مفيدي پيشنهاد نموده است از جمله توصيه شده است كه :با توجه به اهميت و كار برد تكنولوژي آموزشي ،نظام اداري آموزش عشاير ،گروه تكنولـوژيست آموزش،راهنمـــايان تعليماتي ،مديران ،مربيان ومعلمان و اوليا و دانش آموزان عشايري ،بايد با شناسايي و كشف مشكلات آموزش عشاير و با به كار بستن تمام راهبردها و شيوه هاي تكنولوژي آموزشي در نرم افزار ،سخت افزار ،برنامه ريزي و طراحي ، شيوه هاي حل مسئله و نهايتاٌ تمام فعاليتهاي آموزشي ،در حل اين مسائل ،زمينه را براي رشد كمي وكيفي آموزش عشاير مساعد و هموار سازد .

۸۰٫عنوان :طرح بهينه سازي آموزش در مدارس استثنايي نور اراك
پژوهشگران :اسرافيل غلامي فرد ورضا پور بافراني ،استاد راهنما :آقاي محمد مينا ، تاريخ اجرا :زمستان ۱۳۷۶
مقدمه :
كودكان استثنايي به واسطه داشتن نيازهاي ويژه به تعليم وتربيتي نياز دارند كه منطبق استعدادها ،تواناييها و ويژگيها و نيازهاي آنان باشد. به عبارت ديگر، جهت شكوفايي تمام ابعاد وجودي كودكان استثنايي بايد از الگو هاي آموزش و پرورش استفاده كرد كه بيشترين تاثير و كار آيي را در پرورش شخصيت آنها داشته باشد .با توجه به اهميت موضوع تحقيق،محقق بر آن است تا به بررسي وضعيت موجود درمدرسه استثنايي نورشهرستان اراك بپردازد و در اين زمينه راه حلهاي پيشنهادي ارائه دهد
اهداف تحقيق:
اين تحقيق اهداف زيادي را دنبال مي كند :
۱ـ طرح بهينه سازي آموزش در مدرسه نور
۲ـ مشكلات موجود در سر راه آموزش دانش آموزان استثنايي
۳ـ شناخت و ارائه راه حلهاي پيشهادي در باره مسائل ومشكلات
روش تحقيق :
روش تحقيق ،توصيفي ،ميداني ،اسنادي يا كتابخانه اي مي باشد .پژوهشگران سعي نمودند از يك طرف وضع مدرسه مورد مطالعه را به شيوه ميداني و موردي بررسي نمايند و از طرف ديگر از طريق مرور منابع قابل حصول ،طرح مناسبي براي مركز يادگيري اين مدرسه پيشنهاد نمايد .
نتايج تحقيق :
در راستاي هدف طرح شده ،محققان به موارد زير دست يافته اند :
۱ـ اطلاعات مفيدي ازويژگيهاي كودكان عقب مانده ذهني آموزش پذيرارائه داده اند.
۲ـ اطلاعات مفيدي از شيوه هاي آموزشي براي اين كودكان ارائه گرديده است .
۳ـ مشكلات عمده آموزشي مركز استثنايي نور اراك را بررسي كرده و براي مدرسه مورد نظر طرح مناسبي پيشنهاد شده است .

۸۱٫ عنوان :دلايل عدم استفاده معلمين مقطع متوسطه از طرح درس روزانه
پژوهشگر : فاطمه نادري ، استاد راهنما: آقاي محمد مينا ، تاريخ اجرا :۱۳۷۶
مقدمه :
طرح درس را ميتوان از مهمترين راههاي صحيح ارائه مفاهيم ومطالب درس در كلاس دانست . علاوه بر نقش اولية آن كه تهية رئوس موضوع درس ومحتواي آن مي باشد ، همچنين اطلاعات در مورد دانش آموزان ،سن ،جنس ، توانائي ،تعداد، گروههاي كلاس و…… همراه با موضوعات سازماني ، روشهاي ارزشيابي وكمكهاي جانبي را شامل مي شود . به نفع معلم است كه دريابد چه مقدار كار از قبل بر روي موضوعي كه مسئوليت تدريس آنرا دارد انجام شده است تادر طرح درس خود آنرا منعكس سازد . با توجه به اهميت موضوع محقق در صدد بر آمده تا دلايل عدم استفاده از طرح درس توسط معلمين مقطع متوسطه در اراك را مورد بررسي قرار دهد.
پرسشها وفرضيه هاي تحقيق
۱ـ دلايل عدم استفاده از طرح درس توسط معلمين بر حسب اولويت چه مي باشد؟
۲ـ طرح درس آزادي و اختيار معلمان را در زمينة فرصتهاي يادگيري يادگيرندگان افزايش ميدهد؟
۳ـ دليل عدم استفاده معلمين از طرح درس ، عدم آگاهي آنها از روش تهيه طرح درس مي باشد ؟
۴ـ بين نوشتن طرح درس روزانه با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان رابطة معني داري وجود دارد؟
۵ـ معلمين به علت وقت گير بودن از نوشتن طرح درس خودداري مي نمايند ؟
روش تحقيق :
روش تحقيق توصيفي ـ پيمايشي است . جامعة آماري اين تحقيق را معلمين زن مقطع متوسطة اراك تشكيل ميدهند .ونمونه آماري اين تحقيق ۱۰۰نفر از اين جمعيت مي باشد كه به طريق نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شده است وابزار جمع آوري اطلاعات آن پرسشنامه است كه فرضيه وپرسش تحقيقاتي جمع آوري وبه صورت فراواني و درصد زير هر گزينه مقياس نوشته شده وسپس از آزمون خي x2 براي تحليل استفاده شده است .
نتايج تحقيق :
۱ـ در رابطه با پرسش شماره يك ، عواملي چون در ذهن داشتن طرح درس دلسردي عمومي از بابت حقوق و مزايا ، عدم تشويق مديران ، طرح درس با معلومات محصل و زمان كلاس هماهنگي ندارد . مشغوليت فكري . ارتباط كم درس با تدريس خوب ، اجباري نبودن طرح درس ، دست وپاگير بودن طرح درس ، از جمله مواردي هستند كه در اين تحقيق جدا از هم مورد تآئيد قرار گرفته است.
۲ـ با توجه به نتايج تحقيق ، طرح درس باعث مي شود كه معلمان بتوانند با آزادي و اختيار بيشتري هر روز و همچنين در طول زمان در توسعة فرصتهاي يادگيري با ياد گيرندگان كار كنند .
۳ـ بر اساس اين تحقيق ، ۷۰% از افراد نمونه تحقيق اظهار داشتند كه در حد زياد با طرح درس آشنا نيستند واينكه احتمالاً يكي از دلايل عدم استفاده از طرح درس عدم آشنائي معلمين با طرح درس نويسي مي باشد .
۴ـ بر اساس اين تحقيق ۹۳% از معلمين طرح درس را در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مؤثر ميدانند واحتمالاً نقشي در عدم استفاده معلمين از طرح درس روزانه ندارند.
۵ـ با توجه به نتايج تحقيق ۷۸% از افراد نمونه تحقيق اظهار داشتند كه به طور زياد طرح درس وقت گير وبا محدوديت زماني روبرو هستند پس مي توان نتيجه گرفت كه يكي از دلايلي عدم استفاده از معلمين از طرح درس وقت گير بودن آن است .

۸۲٫عنوان : بررسي عملكرد فارغ التحصيلان رشتة تكنولوژي آموزشي دانشگاه اراك.
پژوهشگران : ناصر خرم آبادي واميد علي تدين ، استاد راهنما : دكتر سيد شمس الدين هاشمي مقدم ، استاد مشاور : دكتر محمد سيفي تاريخ اجرا :۱۳۷۶
مقدمه :
تكنولوژيستهاي آموزشي را مهندسين آموزشي واصلاح گران سيستم آموزشي كشور ناميده اند .اما هنوز جايگاه واهميت اين رشته وحتي ماهيت آن براي بسياري از دست اندر كاران آموزش وپرورش روشن نيست . با توجه به اين مسآله ، بررسي وضعيت جاري فارغ التحصيلان اين رشته ونتايج حاصل از عملكرد آموزشي آنها به عنوان مسا له اصلي اين تحقيق مد نظر قرار گرفته كه با توجه به محدوديتهاي موجود، قلمرو اين تحقيق ، محدود به فارغ التحصيلان دانشگاه اراك است .
پرسشهاي تحقيق :
۱ـ فارغ التحصيلان رشته تكنولوژي آموزشي كار آيي رشته خود را در محيط شغلي خود در موارد زير چگونه ارزيابي مي كنند .الف :ارتباط رشتة تحصيلي با شغل فعلي شان . ب امكان ايجاد ابتكارات آموزشي در محيط كاري ج : سودمندي در نظام جديد متوسطه ؟
۲ـ فارغ التحصيلان مشكلات عمده رشته تكنولوژي را درچه مواردي مي دانند.؟
۳ـ فارغ التحصيلان سودمندي واحدهاي درسي وتجربيات آموزشي اختصاصي گذارند. در دانشكاه اراك را در چه حد ارزيابي مي كنند؟
۴ـ فارغ التحصيلان براي بهينه سازي تكنولوژي آموزشي چه پيشنهاداتي دارند؟
روش تحقيق :
روش تحقيق ، توصيفي است جامعه ونمونه آماري اين تحقيق شامل كلية فارغ التحصيلان رشتة تكنولوژي آموزشي دانشگاه اراك در سالهاي ۷۵،۷۴،۷۳، مي باشند كه تعداد كل آنها ۴۸ نفر مي باشند كه براساس اطلاعات بدست آمده اين جامعة آماري ۱۲/۷۸% آنها استخدام در وزارت آموزش وپرورش و ۶۲/۱۵% افراد استخدام در ساير وزارتخانه ها هستند وتنها ۱۲/۳% اين افراد بيكار مي باشند . ابزار و شيوة جمع آوري اطلاعات ، پرسشنامه است روش تحليل اطلاعات از طريق جدول بوده است .
نتايج تحقيق :
بر اساس تحليل داده ها ، نتايج حاصل به شرح زير است :
۱ـ در رابطه با پرسش شماره يك ، در مورد قسمت الف : ۷۵/۶۸% از شغل كنوني خويش راضي مي باشند .۵۰% افراد سودمندي تخصص خود را در حدي كه همكاران آنها براي رفع مشكل آموزشي خود به آنها مراجعــه مي كنند ارزيابي كرده اند وبطور كلي ۸۷/۴۶% فارغ التحصيلان رشتة تكنولوژي از داشتن مدرك تكنولوژي اموزشي در حد زياد و ۶۲/۴۰% در حد متوسط رضايت خاطر دارند وفقط ۲۵/۶% افراد از داشتن مدرك تكنولوژي آمـــوزشي ناراضي مي باشند .
ب :۶۲/۴۰% افراد فارغ التحصيل در محيط كاري خود ابتكاراتي داشته اند و ۲۵/۵۶% افراد در شغل جديد خود فاقد ابتكارات بوده اند .
ج : ۱۲/۵۳% افراد فارغ التحصيل كارآيي رشتة تكنولوژي در نظام جديد متوسطه را در حد زيادي معرفي كرده اند ۷۵/۱۸% كار آيي اين رشته در حد متوسط و ۷۵/۱۸% در حد كم قلمداد كرده اند .
۲ـ در رابطه با پرسش شماره دو؛ بر اساس پاسخهاي داده شده مشكلات رشتة تكنولوژي بر حسب اولويت تنظيم كرده اند .
ـ عدم شناخت مسئولين از اين رشته ۸۷/۹۶%
ـ مشخص نبودن و باز نيافتن جايگاه اجتماعي ۶۲/۹۰%
ـ عدم استفاده از اساتيد متخصص در تدريس دروس تخصصي رشته ۸۷/۲۱%
۳ـ در رابطه با پرسش شماره سه بر اساس پاسخهاي داده شده به صورت زير خلاصه مي شود :
– ۱۲/۵۳% از فارغ التحصيلان مطالب و تجربيات دوران تحصيل خود را براي شغل فعلي در حد زياد مفيد مي دانند . البته ۵/۱۲% هم كارآيي اين تجربيات را در شغل فعلي خود در حـــد كم دانسته اند.
– در پــاسخ به اينكه كدام درس دانشگاهي مفيد تر بوده است ۶۱/۶۵% دروس عملي و۵/۶۲ % دروس روانشناسي را مفيد دانسته اند و ۱۹%‌دروس روشهـــا وفنون تدريس و ۶۲/۱۵% دروس برنامه ريزي و ۱۶% هم ساير دروس را مفيد داشته اند .
۴ـ در رابطه با پرسشش شماره چهار ؛ مهمترين پيشنهادات گروه نمونه تحقيق در مورد زير است :
ـ ۵۷% دروس تخصصي و عملي رشته را كافي ندانسته ومعتقد به افزايش آن هستند و همچنين بازنگري در ساير دروس بعمل آيد .
ـ ۵۶% افراد پيشنهاد داده اند كه با استفاده از رسانه هاي جمعي بايد مسئولين را نسبت به اين رشته آگاه نمود وجايگاه آن را در جامعه مشخص كرد .

۸۳٫عنوان :راهنمايي استفاده عملي از ميكسر M X 1
پژوهشگر : مصطفي اماني ، استاد راهنما : دكتر محمد سيفي . تاريخ اجرا : بهار ۱۳۷۶
مقدمه :
ميكسر M X 1 يك ميكسر تصويري جهت ميكس تصاوير (S V H S ) و (V H S 9) مي باشد . اين ميكسر داراي چهار ورودي تصوير وسه ورودي صدا مي باشد . اين ميكسر داراي ۲۳۹ افكت حركتي ( شومينگ ) مي باشد كه هر افكت بايد شماره مخصوص ويك تصوير در صفحه بازبين قابل مشاهده مي باشد .وهمچنين اين ميكسر داراي چندين افكت اصلي مانند استروپل ، موزائيك ، نگاتيو سياه وسفيد و نگاتيو رنگي ، افكت نقاشي و … داخل برنامه (INPUT) دارد. يكي از محاسن اين دستگاه اين است كه با متصل نمودن خروجي پريز صفحه بازبين ميكسر توسط فيش تصويري به يك مانيتور ( تلويزيون ) ديگر نيازي به داشتن مانيتورهاي جداگانه براي هر يك از چهار منبع تصويري خود ندارد . در اين تحقيق ، محقق روش استفاده عملي از ميكسر M X 1 و همچنين در مورد هر كدام از دكمه هاي ميكسر و كار آنها در ضبط وپخش تصاوير شرح داده است . روش تحقيق كتابخانه اي است .

۸۴٫عنوان :طراحي وتجهيز مركز يادگيري مدرسه استثنائي مهندس امير ابراهيمي فخار اراك.
پژوهشگران : حسن رسولي و ملك ابراهيم شفيعي ، استاد راهنما : آقاي محمد مينا تاريخ اجرا : خرداد۱۳۷۶
مقدمه :
مركز ياد گيري محيط آموزشي فردي شده است كه به منظور تشويق دانش آموزان به استفاده از رسانه هاي مختلف در يادگيري با انواع رسانه ها وپذيرش مسئوليت اصلي فراگير و يادگير ي طراحي شده است . مركز يادگيري ممكن است در يك كتابخانه ، آزمايشگاه ، در كلاس درس و يا حتي در يك جامعه و يا در راهروي كلاسها و نمازخانه مدرسه تشكيل شود. مركز يادگيري ممكن است با منظور هاي مختلف مورد استفاده قرار گيرد . براي ارائه درس جديد ، براي تمرين درس داده شده ويادگيري در گروههاي كوچك . در اين تحقيق توصيفي از كودكان عقب مانده ذهني ونقش آموزش در پيشرفت آنها روشهاي آموزشي در مدارس را مورد بررسي قرار داده و نقش مركز يادگيري در رفع مشكلات آموزشي در پايان طرح پيشنهادي مركز يادگيري مدرسه استثنايي امير ابراهيمي فخار اراك ارائه شده است .
هدف تحقيق :
بررسي ماهيت وروش ايجاد مركز يادگيري مدرسه استثنايي امير ابراهيمي فخار اراك مي باشد .
روش تحقيق :
روش تحقيق توصيفي ، ميداني ، اسنادي يا كتابخانه اي مي باشد . پژوهشگران سعي نمودند از يك طرف اهداف و وظايف و امكانات و تجهيزات مركز مورد مطالعه را به شيوه ميداني و مورد بررسي نمايند واز طرف ديگر از طريق مرور منابع قابل حصول ، طرح مناسبي براي مركز يادگيري اين مدرسه ارائه نمايند .
نتايج تحقيق :
در راستاي تحقق هدف طرح شده ، محقق به موارد زير دست يافته است :
۱ـ اطلاعات مختصر ومفيدي از ماهيت مركز يادگيري ارائه داده است .
۲ـ اطلاعات مفيدي از ماهيت كودكان عقب مانده ذهني وطبقه بندي اين افراد از نظر آموزشي ارائه داده است .
۳ـ مركز يادگيري به عنوان جايگاه مناسب در رفع مشكلات اموزش كودكان عقب مانده ذهني واثر آموزشي آن را معرفي نموده است .
۴ـ براي مركز يادگيري مدرسه كودكان استثنايي ابراهيمي فخار اراك چهار طرح كلاس كار، يادگيري فردي ، مشاوره درماني ومركز گفتار درماني را پيشنهاد نموده است .

۸۵٫عنوان :طراحي مركز يادگيري در مركز تربيت معلم شهيد باهنر اراك .
پژوهشگر : عليرضا ميرزائي راد ، استاد راهنما : آقاي محمد مينا ، تاريخ اجرا بهار ۱۳۷۶
مقدمه :
امروزه در نظامهاي آموزشي پيشرفته به جاي كتابخانه از مراكز مواد آموزشي يا مراكز يادگيري بهره مي گيرند ، در مركز رسانه اي چاپي و مواد و وسايل سمعي وبصري بر اساس نيازهاي فردي دانش آموزان و معلمان گردآوري وطبقه بندي مي شود. بهره گيري از تكنولوژي آموزشي لازم وضروري است و آموزش وپرورش در ترقي وتعالي نهادهاي مختلف اجتماعي نقش بنيادي وكليدي دارد . در ايت تحقيق طرحي براي مركز يادگيري در مركز تربيت معلم شهيد باهنر اراك ارئه شده است .
هدف تحقيق :
بررسي ماهيت و روش ايجاد مركز يادگيري براي مركز تربيت معلم شهيد باهنر اراك مي باشد .
روش تحقيق :
در اين تحقيق ،محقق سعي نموده از يك طرف شخصاٌ مسائل و مشكلات آموزشي در مركز تربيت معلم شهيد باهنر اراك را به شيوه ميداني و موردي بررسي نمايد .و لز طرفي ديگر از طريق مرور منابع قابل حصول طرح مناسبي براي مركز يادگيري آن پيشنهاد نمايد .
نتايج تحقيق :
در راستاي تحقق هدف طرح شده ،محقق به موارد زير دست يافته است :
۱ـ اطلاعات مختصر ومفيدي از ماهيت مركز يادگيري وتاريخچه آن در جهان و ايران ارائه داده است .
۲ـ اطلاعات مفيدي از ماهيت مراكز تربيت معلم و نقش اين مراكز ارائه داده است .
۳ـ تنگناهها و مشكلات آموزشي مراكز تربيت معلم در ايران را معرفي نموده است.
۴ـبا توجه به ويژگيهاي مركز تربيت معلم شهيد باهنر اراك ،طرح ايجاد يك مركز يادگيري پيشنهاد شده است . در اين طرح به ترتيب اهداف ، وظايف ، سازماندهي وفعاليت مركز يادگيري ،نيروي انساني مورد نياز ،منابع و تجهيزات لازم و بالاخره فضاي مناسب همراه با يك نقشه ساختمان توضيح و پيش بيني شده است .

۸۶٫عنوان :طرح ايجاد مركز يادگيري مدرسه استثنايي ياسر اراك
پژوهشگر : سعيد صالحي ،استاد راهنما :دكتر محمد سيفي ،تاريخ اجرا :۱۳۷۶
مقدمه :
مركز يادگيري مكاني است جهت آموزش فردي شده كه به درگيري يادگيرنده موضوع يادگيري پرداخته و گرايش مثبت يادگيرنده نسبت به رسانه ها را تقويت كرده و ارائه خدمات آموزشي با استفاده از مواد آموزشي موجود در مركز مي پردازد .مركز يادگيري در مدارس استثنايي بايستي طوري تنظيم شود كه به پرورش حواس ،مهارتهاي خودياري ،مهارتهاي حركتي ،زبان آموزي پرداخته و زمينه سازي براي بهتر خواندن و نوشتن و براي درك مفاهيم رياضي را آموزش وپرورش دهد .اين تحقيق بر آن است تا طرحي براي ايجاد مركز يادگيري مدرسه استثنايي ياسر اراك ارائه دهد .
هدف تحقيق :
بررسي ماهيت و روش ايجاد مركز يادگيري فعا لي براي آموزشگاه كودكان عقب مانده ذهني آموزشي ياسر اراك باشد .
روش تحقيق :
روش تحقيق توصيفي ،ميداني ، يا كتابخانه اي مي باشد . پژوهنده سعي نموده از يك طرف شخصاٌ وضع مدرسه مورد مطالعه را به شيوه ميداني و موردي بررسي نمايد. واز طرف ديگر از طريق مرور منابع قابل حصول طرح مناسبي براي مركز يادگيري آن پيشنهاد نمايد .
نتايج تحقيق :
در راستاي تحقق هدف طرح شده محقق به موارد زير دست يافته است:
۱ـ اطلاعات مختصر ومفيدي از ماهيت كودكان عقب افتاده ذهني ارائه داده است.
۲ـ اطلاعات مفيدي ازآموزش وپرورش كودكان عقب مانده ذهني ارائه نموده است.
۳ـ مراكز يادگيري و اثر آموزشي آنها معرفي نموده است .
۴ـ نقش مراكز يادگيري را در آموزش و پرورش كودكان عقب مانده ذهني مورد بحث قرار داده است .
۵ـ براي مركز كودكان عقب مانده ذهني ياسر اراك دو طرح (قابل اجرا و آينده نگر )مركز يادگيري پيشنهاد نموده است .

۸۷٫عنوان :راهنماي تدريس جغرافيايي پنجم ابتدايي
پژوهشگر :سعيد حسن پور ،استاد راهنما : سرکارخانم ذوالقرنين ، تاريخ اجرا :۱۳۷۶
مقدمه :
جغرافيا رشته اي از دانش بشري است كه اطلاعات ارزنده اي از محيط پيرامون ،كوهها ،رودها،اوضاع اجتماعي و سياسي و اقتصادي سرزمين ها و مردم نژادها در اختيار انسانها مي گذارد .آشنايي و آموزش جغرافيا مي تواند نيازعميق ما را به آگاهي از مكانها و ويژگيهاي هر يك ،همچنين مردم اين سرزمينها و اعتقاداتشان را برآورده كند. لذا در اين زمينه محقق طراحي منظم آموزشي را در قالب راهنماي تدريس ارائه داده كه راهنماي تدريس سه بخش از جغرافياي سال پنجم ابتدايي مي باشد.
اهداف تحقيق :
۱ـ روشن نمودن اهداف آموزش جغرافيا .
۲ـ ارائه راهنماي تدريس براي ۲۲ درس جغرافياي پايه پنجم ابتدايي .
روش تحقيق :
روش تحقيق ،توصيفي ،تحليل ،اسنادي يا كتابخانه ايست . ابتدا محتواي كتاب چهارم دبستان مورد بررسي قرار گرفته و بعد ضمن مطالعه كتب روشهاي تحقيق و تكنولوژي تدريس راهنماي تدريس مناسبي براي اين كتاب تآليف شده است .
نتايج تحقيق :
در ارتباط با تحقق اهداف پيش نهاد شده موارد زير صورت گرفته است :
۱ـ اهداف آموزش جغرافيا در مقطع ابتدايي و ضرورت و مشكلات و محدوديتهاي تدريس جغرافيا مورد بحث قرار گرفته است .
۲ـ شيوه ها و روشهاي جاري و مطلوب تدريس جغرافيا و نقش رسانه ها در اين رابطه مطرح شده است .
۳ـ بر مبناي مرور مطالعاتي صورت گرفته براي ۲۲ درس كتاب جغرافياي چهارم ابتدايي ،مدل سيستماتيك تدريس راهنماي آموزش ،طراحي وپيشنهاد گرديده .اين طرح درس شامل عناصر:عنوان ،مفاهيم ،اهداف رفتاري ،روش تدريس و ارزشيابي است .

۸۸٫عنوان : نقش ويدئو در آموزش
پژوهشگر : حميده فروتن ،استاد راهنما :دكتر محمد سيفي ،تاريخ اجرا :۱۳۷۶
مقدمه :
امروزه ويدئو در جاي جاي زندگي روزمره مردم حضور موثري يافته است . بازيهاي ويدئويي در سطح گسترده و جهاني مورد استفاده قرار مي گيرد .توليد كنندگان وسايل صوتي و تصويري رقابت شديدي براي توليد كارهاي پيشرفته كه در عين حال از كار آيي بيشتري برخوردار باشند دارند .ويدئو يك وسيله الكترونيكي يسيار مؤثر است و مانند ماهواره نفوذ زيادي در جامعه هاي در حال توسعه دارد .با توجه به نقش اهميت ميدئو در امر آموزش ،محقق درصد بر آمده تا نقش مهم ويدئو در آموزش را مورد بررسي قرار دهد .
اهداف تحقيق :
۱ـ بحث ماهيت ويدئو
۲ـ معرفي ويدئو بعنوان يك رسانه آموزشي و روشن نمودن نقش آن در آموزش
روش تحقيق :
تحقيق به روش توصيفي ،اسنادي يا كتابخانه اي است و محقق با استفاده از منابع كتابخانه اي و مجلات (ماهانه و فصلنامه)موضوع را بررسي نموده همچنين در اين تحقيق از تصاوير رنگي و پيوستها استفاده شده و در پايان به نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات پرداخته است .
نتايج تحقيق :
۱ـ در ارتباط با هدف شماره يك ،محقق سعي نموده ماهيت ويدئو و تاريخچه تكوين ان در جهان و ايران را بررسي كرده وطرز كار سيستم ويدئو و مراحل تهيه و برنامه ويدئويي و تلويزيوني را روشن نمايد .
۲ـ در ارتباط با هدف شماره دو ،محقق ابتدا انواع رسانه آموزشي را شرح داده و سپس نقش مؤثر در اين رسانه را درامر آموزش بررسي كرده است و در پايان تحقيقات مربوط و قابل حصول را ذكر كرده و نتيجه گيري نموده است كه بر اين اساس ويدئو به عنوان يك چند رساله آموزشي مي تواند از حواس سمعي و بصري فرد استفاده كرده و به دانش آموزان اطلاعاتي با حوزه بسيار وسيع تر و محسوس تر ارائه كند .براي استفاده در آموزشهاي انفرادي نيز برنامه هاي ويدئويي از سهل الوصول ترين و بهترين مطالبي هستند كه به كار مي آيند .

۸۹٫عنوان : راهنماي تدريس جغرافياي استان مركزي
پژوهشگر :مينو طهماسبي ،استاد راهنما :دكتر محمد سيفي ،تاريخ اجرا :۱۳۷۶
مقدمه :
شكي نيست كه آموزش جغرافيا به شيوه سنتي يعني روش سخنراني ،غير فعال و بدون طراحي و سازماندهي قبلي است . روشهاي جاري بيشتر محفوظات دانش آموزان را گسترش ميدهند و جغرافيا را درس خسته كننده و دور از واقعيتهاي محيطي مي نمايند .در عين حال بسيارند معلمين و والديني كه هنوز به اهميت و ضرورت يادگيري اين دانش پي نبرده اند و بسيارند كساني كه نمي دانند چگونه بايد از اين دانش بهره گرفت .با توجه به اهميت موضوع ،محقق درصدد برآمده تا براي تدريس جغرافيا راهنماي تدريس ارائه نمايد .
اهداف تحقيق :
۱ـ بررسي ماهيت و ضرورتهاي آموزش جغرافيا
۲ـ معرفي شيوه هاي فعال تدريس جغرافيا
۳ـ پيشنهاد ۱۷ طرح براي تدريس جغرافيا استان مركزي در جغرافياي پايه دوم دبيرستانها
روش تحقيق :
روش تحقيق ،توصيفي ،تحليلي،اسنادي يا كتابخانه اي است . ابتدا محتواي كتاب جغرافياي استان مركزي مورد بررسي قرار گرفته و بعد ضمن مطالعه كتب و روشهاي تحقيق تكنولوژي تدريس ،راهنماي تدريس مناسبي براي اين كتاب تاليف نموده است.
نتايج تحقيق :
در ارتباط با تحقيق اهداف پيشنهاد شده موارد زير صورت گرفته است :
۱ـ اهداف آموزش جغرافيا و ضرورت و اهميت آن مورد بحث قرار گرفته است .
۲ـ شيوه هاي فعال و مطلوب تدريس جغرافيا و نقش رسانه هاي آموزش در اين رابطه مطرح شده است .
۳ـ بر مبناي مرور مطالعاتي صورت گرفته براي ۱۷ درس كتاب جغرافياي استان مركزي بر مبناي مدل سيستماتيك تدريس راهنماي آموزش ،طراحي و پيشنهاد شده در اين طرح درسها شامل عناصر :عنوان ،مفاهيم ،اهداف رفتاري ،مواد و وسائل لازم ،روش تدريس و ارزشيابي است .
۹۰٫عنوان :راهنماي تدريس تعليمات اجتماعي سال دوم راهنمايي
پژوهشگر :سعيد محمدي ، استاد راهنما : سرکارخانم ذوالقرنين ، تاريخ اجرا : آبان ماه ۱۳۷۷
مقدمه :
فرايند تدريس ،مجموعه اعمالي است سنجيده و پيوسته كه به منظور ارائه يك درس از طرف معلم صورت مي گيرد .
مؤثر ترين فرايند اين رهنمودها همان طراحي منظم آموزشي است .راهنماي تدريس به معلم كمك مي كند تا از اهداف كلي و رفتاري كه اولين قدم فرايند طراحي منظم آموزشي مي باشد آشنا شود .علاوه بر اين راهنماي تدريس ،راهنماي معلم در انتخاب روش تدريس ،انتخاب رسانه ها و وسايل كمك آموزشي و حتي چگونگي انجام ارزشيابي تكويني و تراكمي است .اگر چه راهنماي تدريس كتب مختلف كم و بيش در اختيار معلمين مقاطع مختلف قرار دارد. در آنها طراحي منظم يا سيستماتيك تدريس و يادگيري كتاب تعليمات اجتماعي سال سوم راهنمايي . به اميد آنكه كوششي باشد در جهت ياري يه معلمان در جهت تحقق اهداف آموزشي .
اهداف تحقيق :
۱ـ بحث ماهيت راهنماي تدريس
۲ـ هدف از آموزش تعليمات اجتماعي و شيوه ها و روشهاي تدريس آن
۳ـ تهيه راهنماي تدريس براي ۱۴ درس تعليمات اجتماعي در پايه سوم راهنمايي
روش تحقيق :
روش تحقيق ،توصيفي ،تحليلي ،اسنادي يا كتابخانه اي است .ابتدا محتواي كتاب تعليمات اجتماعي سال سوم راهنمايي مورد بررسي قرار گرفته و بعد ضمن مطالعه كتب روشهاي تحقيق و تكنولوژي تدريس ،راهنماي تدريس مناسبي براي اين كتاب تاليف شده است .
نتايج تحقيق :
در ارتباط با تحقق اهداف پيشنهاد شده موارد زير صورت گرفته است :
۱ـ ماهيت راهنماي تدريس و مزاياي طرح درس مورد بحث قرار گرفته است .
۲ـ اهداف آموزش تعليمات اجتماعي در مقطع راهنمايي و شيوه هاي جاري و مطلوب تدريس و نقش رسانه ها در رابطه مطرح شده است .
۳ـ بر مبناي مرور مطالعاتي صورت گرفته گرفته براي ۱۴ درس كتاب اجتماعي سوم راهنماي بر مبناي مدل سيستماتيك تدريس راهنماي آموزش ،طراحي و پيشنهاد گرديده . اين طرح درسها شامل عناصر :مفاهيم ،اهداف رفتاري ،مواد و وسايل مورد نياز و روش تدريس است .

۹۱٫عنوان : بررسي اثر بخشي روشهاي تدريس علوم تجربي پنجم ابتدايي از ديدكاه معلمان شهرستان ماسال
پژوهشگر : باقر كاظمي ،استاد راهنما : آقاي محمد مينا ، تاريخ اجرا : دي ماه ۱۳۷۷
مقدمه :
با توجه به نقش روشهاي تدريس و وسايل آموزشي در يادگيري كودكان هدف اين تحقيق ،بررسي شيوه هاي تدريس در علوم پايه پنجم ابتدايي و ازآن ميان معرفي شيوه هاي بهتر تدريس و بررسي و مشكلات نقد موجود مي باشد و اينكه معلمين مدارس تا چه حد از اين روشها استفاده مي كنند و درصد موفقيت و عدم موفقيت آنها بررسي و مورد ارزيابي قرار گرفته است .
پرسشهاي تحقيق :
۱ـ روشهاي تدريس مؤثر علوم بر حسب اولويت چه مي باشد ؟
۲ـ معلمين علوم تجربي در صورت وجود امكانات چه روشهايي را براي تدريس علوم توصيه مي كنند ؟
۳ـ معلمين علوم تجربي تا چه ميزان از روشهاي مدرن و تكنولوژي آموزشي در تدريس علوم اطلاع دارند ؟
۴ـ مشكلات تدريس علوم تجربي از نظر معلمين بر حسب اولويت چه مواردي مي باشند ؟
روش تحقيق :
روش تحقيق از نوع توصيفي ـ پيمايشي است .جامعه مورد تحقيق كل معلمان مدارس ابتدايي شهرستان ماسال در سال تحصيلي ۷۸-۷۷ مي باشد . تعداد معلمان اين مدارس ۲۲۰نفر مي باشد كه به علت حجم زياد نمونه آماري نمونه اي به تعداد ۳۰ نفر به صورت تصادفي ساده انتخاب شده است . ابزار و روشهاي جمع آوري اطلاعات پرسشنامه است كه از سؤالهاي باز و بسته فراهم شده و براي تحليل اطلاعات آن از آمار توصيفي و كارگيري در صد استفاده شده است

نتايج تحقيق :
بر اساس تحليل داده ها ، نتايج حاصل به شرح زير است :
۱ـ دررابطه با پرسش شماره يك ،بنظر ۵۵درصد از معلمين منطقه ،روش آموزش انفرادي مفيدتر و مؤثر تر واقع مي شود .۴۵ درصد هم روش بحث گروهي را در اولويت دوم قرار داده اند روش فعال ۷۵درصد و روش سخنراني ۵۵
درصد به ترتيب در اولويت سوم و چهارم قرار داده اند .
۲ـ در رابطه با پرسش شماره دو ،بر اساس اطلاعات بدست آمده از پرسش تحقيقاتي تنظيم شده ،به نظر معلمين روشهاي تدريس جديد و از آن ميان تدريس انفرادي بيشتر از روشهاي ديگر توصيه شده اند .
۳ـ در رابطه با پرسش شماره سه ،بر اساس اطلاعات بدست آمده ،۵۵درصد از معلمين از روش تدريس فعال اطلاع زيادي دارند . ۶۵درصد از معلمين منطقه در حد متوسطه توانايي ايجاد مهارت حل مسئله در شاگردان را دارند و فقط ۲۰درصد اين تئانايي را در حد زياد بيان كرده اند و ۱۵درصد در حد كم اين توانايي را در خود مي بينند. ۹۰درصد از معلمين منطقه معني و مفهوم تكنولوژي آموزشي را خوب درك كرده پاسخ صحيح داده اند و ۱۰ درصد بقيه معني تكنولوژي آموزشي را مترادف با كاربرد وسايل آموزشي و ديداري و شنيداري ذكر نموده اند .
۴ـدر رابطه با پرسش شماره چهار ،بر اساس نتايج بدست آمده نبودن امكانات نظر ۵۵ درصد از معلمين در اولويت اول قرار دارد .و به نظر ۲۰درصد از معلمين منطقه مفهوم نبودن مفاهيم كتاب و عدم شناخت روشهاي تدريس و عدم همياري مقامات بالا را مجموعا ٌدر اولويت دوم قرار داده اند كه نشان دهنده حساسيت مسئله است به نظر ۲۵ درصد از معلمين منطقه كمبود وقت تدريس و ۳۵ درصد نبودن انگيزه در شاگردان و ۲۵ درصد تفاوتهاي فردي را ترتيب در اولويت سوم و چهارم وپنجم قرار داده اند .

۹۲٫عنوان : طراحي آموزش فارسي (اول دبستان )
پژوهشگر : سعيد جمشيدي راستابي ، استاد راهنما : سرکارخانم ذوالقرنين ، تاريخ اجرا : ۱۳۷۷
مقدمه :
طراحي آموزشي در واقع نوعي طراحي سيستم است كه بيان كننده پيش بيني يك روال منطقي از فعاليتهايي است مه براي رسيدن معتبر و مطلوب انجام مي گيرد .هدف از آموزش طراحـــي شده ،فعال كردن يادگيري فرد دانش آموز و پشتيباني از آن است .از آنجا كه هدف محقق طراحي آموزش فارسي اول دبستان است ،لذا در فصل اول به طراحــي آموزش و آگاهي علـــم از اصول آن و در فصل دوم به بيان ماهيت زبان و اهميت تدريس ،اهداف و روشها و وسايل تدريس آن در پايه اول در فصل ابتدايي در فصل سوم و چهارم طراحــي لوحه ها و دروس پرداخته است .الگوي بكار گرفته شده در طراحي دروس الگوي عمومي تدريس مي باشد .
اهداف تحقيق :
۱ـ معرفي طراحي آموزش
۲ـ بررسـي ماهيت زبان و بحث اهميت تدريس آن
۳ـ بررسي لوحه هاي آموزشــــي و طراحي آن
۴ـ تهيه راهنماي تدريس دروس كتــاب فارسي اول دبستان به روش سيستماتيك
روش تحقيق :
در اين تحقيق ،محقق سعي نموده از يك طرف آموزش كتاب فارسي اول دبستان را به شيوه ميداني و مـــوردي بررسي نمايد و از طرف ديگر از طريق مرور منابع قابل حصول ،طرح مناسبي براي آموزش كتاب فارســـي اول دبستان پيشنهاد نمايد .
نتايج تحقيق :
در راستاي تحقق اهداف طرح شده ،محقق به موارد زير دست يافته است :
۱ـ اطلاعات مختصر و مفيدي از طراحي آموزش ارائه داده است .
۲ـ اطلاعات مفيدي از ماهيت زبان و اهميت تدريس آن ارائه نموده است .
۳ـ به بررسي لوحه هاي آموزشي و طراحي تدريس اين لوحه ها پرداخته است .
۴ـ با توجه به اهميت زبان فارسي در مقطع اول ابتدايي به طرح آموزش آن در اين مقطع پرداخته و طرح مناسبي پيشنهاد شده است .
۹۳٫عنوان: بررسي روشها ورسانه هاي تدريس در مدارس كودكان استثنايي شهرستان اراك
پژوهشگر :سيد محمد هاشمي ،استاد راهنما :آقاي محمد مينا ،تاريخ اجرا :بهار ۱۳۷۷
مقدمه :
با توجه به اهميت روشهاي تدريس و رسانه هاي آموزش در يادگيري كودكان استثنايي ،هدف اين تحقيق بررسي روشهاي تدريس مورد استفاده معلمان استثنايي و ارزيابي وضع موجود و وسايل و رسانه هاي آموزشـــي و ميزان استفاده معلمان مدارس كودكـــان استثنايي شهرستان اراك از اين وسايــل در جريان تدريس مي باشد .
پرسشهاي تحقيق:
۱ـ مواد و رسانه هاي آموزشي تا چه ميزان در مدرسه استثنايي اراك موجود مي باشد و معلمان تا چه اندازه از آنها در تدريس روزنامه خود استفاده مي كنند ؟
۲ـ معلمان در استفاده از رسانه هاي مختلف آموزشي در تدريس ،با چه مشكلات ومحدود يتهايي روبرو هستند ؟
۳ـ تا چه اندازه معلمان مدارس استثنايي با روشهاي تدريس مناسب و رسانه اي تدريس آشنايي دارند ؟
۴ـ معلمان از چه روشهايي درتدريس كودكان استثنايي استفاده مي كنند ؟
روش تحقيق :
روش تحقيق ،توصيفي ـ پيمايشي است . جامعه مورد تحقيق كل معلمان مدارس استثنايي شهرستان اراك درسال تحصيلي ۷۷ـ۷۶ مي باشد تعداد معلمان اين مدارس حدود ۱۴۰نفر مي باشد مه به علت حجم از اين جامعه ،نمونه اي به تعداد ۳۰ نفر به صورت تصادفي ساده انتخاب شده است . ابزار و روش جمع آوري اطلاعات از طريق پرسشنامه است :
نتايج تحقيق :
براساس تحليل داده ها نتايج حاضر به شرح زير است :
۱ـ در رابطه باپرسش شماره يك ،۸۰ درصد معلمان گزارش مي دهند كه حداقل مواد وو سايل آموزشي در مدارس وجود دارد .اين در حالي است كه فقط۶۶/۲۶ درصد معلمان استفاده لازم را از مواد آموزشي مي برند و ۶۶/۷۶ درصد معلمان انگيزه مثبت زيادي براي استفاده از وسايل آموزشي در كلاس درس يا مركز فراگيري دارند .
۲ـ در رابطه با پرسش شماره دو ،با وجود مواد ورسانه هاي آموزشي در مدارس مشكلات و محدوديتهاي موجود عبارتند از :حجم نا مناسب كتابهاي درسي ۴۰درصد عدم حمايت و تشويق مديران و مسئولان از معلماني كه از وسايل آموزشي استفاده مي كنند ۳۳/۵۳ درصد مقررات دست وپاگير آموزش ۶۶/۳۶ درصد وضعيت فيزيكي كلاسها ۶۶/۳۶درصد عدم آشنايي با مواد و رسانه هاي آموزشي ۳۳/۳۳ درصد و….
۳ـ در رابطه با پرسش تحقيقاتي شماره سه ،با توجه به اهميت آموزشي عيني و ملموس براي دانش آموزان استثنايي و…۳۳/۵۳درصد از معلمان به ميزان متوسط و ۳۳/۳۳درصد به ميزان كمي با وسايل آموزشي ونحوه بكار گيري آنها در امر تدريس آشنايي دارند .از آنجا كه كودكان استثنايي مطالب را دير مي آموزند وزود فراموش مي كنند استفاده از اين رسانه ها در امر آموزش و تدريس براي آنها جزء ضروريات مي باشد .
۴ـ در رابطــه با پرسش شماره چهار ،با توجه به نقش مواد آموزشي در يادگيري و آموزش بخصوص كودكان استثنايي ، استفاده از افراد متخصص آشنا به شيوه هاي تدريس و رسانه هاي آموزشي توصيه شده است . اين در حالي است كه ۴۰درصد از معلمان از روش پرسش و پاسخ و۶۶/۲۶درصد از روش سخنراني در تدريس خود استفاده مي كنند و تنها ۶۶/۱۶درصد از معلمان از روش مجسم ونيمه مجسم در تدريس خود استفاده مي نمايند .

۹۴٫عنوان : طرح بهينه سازي آموزشي در مدرسه استثنايي ابراهيمي فخار اراك
پژوهشگران : زهرا نيكچه فراهاني و ليلي عابدي،استاد راهنما :آقاي محمد مينا، تاريخ اجرا :بهار ۱۳۷۷
مقدمه :
يكي از وظايف متخصصان تعليم و تربيت اين است كه تعليم و تربيت با نيازهاي كودكان ارائه دهند زيرا كودكــان عقب مانده در تمام سطح هوشي مي توانند از تعليم و تربيت بهره مند شوند. بر همين اسـاس ،اين تحقيق به بررسي وضعيت آموزشي كودكان عقب مانده ذهني مدرسه ابراهيمي فخار اراك پرداخته و براي آن طرح آموزشي ارائه نموده است .
اهداف تحقيق :
۱ـ معرفي روشهاي مختلف آموزش كودكان عقب مانده ذهني
۲ـ بررسي آموزشي جاري در مدرسه كودكان استثنايي امير ابراهيمي فخار
۳ـ ارائه طرحي براي بهينه سازي آموزش مدرسه استثنايي مهندس فخار از طريق كاربرد تكنولوژي آموزشي
روش تحقيق :
روش تحقيق توصيفي ،ميداني ،اسنادي يا كتابخانه اي مي باشد .پژوهندگان از يك طرف وضع مدرسه مورد مطالعه را به شيوه ميداني مورد بررسي نموده و از طرف ديگر از طريق مرور منابع قابل حصول ،طرح مناسبي براي بهينه سازي آموزشي مدرسه مورد نظر پيشنهاد نموده اند.
نتايج تحقيق :
در راستاي اهداف و نحوه طرح شده ،محققان به موارد زير دست يافته اند :
۱ـ اطلاعات مختصر و مفيدي از كودكان عقب مانده ذهني و طبقه بندي آنها به آموزش پذير و تربيت پذ ير و گروه عميق ارائه نموده اند.
۲ـ اطلاعات مفيدي در مورد اهداف و نحوه آموزش كودكان عقب مانده ذهني و آموزش وپرورش آنها ارائه داده اند .
۳ـ روشهاي جاري آموزش در مدرسه ابراهيمي فخار را بررسي نموده و طرح مناسبي جهت ارتقاء سطح كيفي آموزش پيشنهاد شده است .

۹۵٫عنوان :بررسي علل افت تحصيلي دانش آموزان مدارس روستايي مقطع راهنمايي تحصيلي از ديدگاه معلمان اين مقطع در شهرستان ماسال (استان گيلان )و شاندرمن
پژوهشگر :سيد محمد خليل اژدادي ،استاد راهنما :دكتر سيد شمس الدين هاشمي مقدم ،تاريخ اجرا :خرداد ۱۳۷۷
مقدمه :
از آنجا كه افت تحصيلي با نظام آموزشي ،فرهنگي ،اجتماعي و خانوادگي جامعه ارتباط دارد بررسي آن مستلزم دقت نظر و ارزيابي دقيق عوامل عديده اي است . در اين تحقيق سعي شده تا به كمك پرسشنامه وتجزيه وتحليل آن به علت يا علتهاي افت تحصيلي در مقطع راهنمائي تحصيلي در روستاهاي ماسال و شاندرمن پرداخته شود . در پايان ، محقق به تجزيه وتحليل داده ها پرداخته ونتايج وپيشنهاداتي نيز در مورد افت تحصيلي در روستاها ارائه داده است .
پرسشهاي تحقيق :
۱ـ آيا استفاده از معلمان كم تجربه وبا تحصيلات پائين در روستاها سبب افت تحصيلي دانش آموزان مي گردد؟
۲ـ تا چه اندازه كمبود وسايل وامكانات آموزشي در مدارس راهنمائي تحصيلي در روستاها سبب افت تحصيلي دانش آموزان مي گردد.
۳ـ تا چه ميزان بلوغ ورشد ( جسمي وعقلي ) دانش آموزان در اين مقطع از تحصيل باعث افت تحصيلي دانش آموزان مي گردد؟
۴ـ تا چه اندازه استفاده از روشهاي سنتي تدريس توسط معلمان در مدارس روستايي سبب افت تحصيلي دانش آموزان مي شود ؟
۵ـ تا چه ميزان روشهاي ارزشيابي وامكانات موجود در افت تحصيلي دانش آموزان مدارس روستايي مؤثر است ؟
۶ـ تا چه حد وضعيت اقتصادي خانواده در افت تحصيلي دانش آموزان روستائي تآثير دارد ؟
۷ـ چه راه حلهايي براي جلوگيري از افت تحصيلي وجود دارد ؟

روش تحقيق :
روش تحقيق ، روش توصيفي ، پيمايشي است ابزار وروش جمع آوري اطلاعات از طريق پرسشنامه ومصاحبه فراهم شده . جامعه مورد تحقيق ، كل دبيران ، مقطع راهنمائي تحصيلي شهرستان ماسال و شاندر من كه در سال ۷۷-۱۳۷۶ در روستا تدريس مي كردند مي باشد . تعداد كل دبيران زن و مرد ، ۲۳۳ نفر وده كه از اين تعداد ۱۴۴ نفر در روستاها تدريس مي كردند و جامعه آماري اين تحقيق را تشكيل مي دهند . روش تحليل آماري داده ها ، بصورت درصد فراواني بيان شده است .
نتايج تحقيق :
طبق آمارهاي ارائه شده در تحقيق ، تحليل اطلاعات نمايانگر تآثير كلي پرسشهاي تحقيق است علاوه بر اين يافته هاي زير قابل توجه است :
۱ـ در رابطه با پرسش شماره يك ، بر اساس اطلاعات ارائه شده عوامل زير به ميزان زيادي مؤثر هستند كه عبارتند از : كاركرد ضعيف معلمين دوره ابتدائي ۶۰در صد ، مشكلات معيشتي در روستا ۶۶/۵۶درصد، نداشتن آگاهي از روانشناسي تربيتي مراحل رشد وتفاوتهاي فردي ۵۰درصد ، فقدان انگيزه تدريس در روستاها وضعف در مهارتهاي تدريس هر كدام ۶۶/۴۶درصدو …
۲ـ بر اساس پرسش شماره ۲، عدم امكانات تسهيلات مطالب آموزشي را از عوامل مؤ ثر در افت تحصيلي دانش آموزان ذكر كرده اند كمبود معلمان مجرب ، با سواد وتوانا در انتقال مطالب وموضوعات درس به دانش آموزان بخصوص در مقاطع راهنمائي تحصيلي و دبيرستان ، وجود ضعف در روشهاي تدريس وتكيه بر محفوظات ، تراكم جمعيت كلاس و … از جمله عوامل قابل توجه در ايجاد افت تحصيلي است . طبق تحقيقات انجام شده آماري كه محقق ارائه داده ۳۳/۵۳ درصد معلمين فقدان فضاي آموزش مناسب را تا حد زيادي مؤثر در افت تحصيلي مي دانند .
۳ـ در رابطه با پرسش شماره ۳ ، بر اساس اطلاعات ارائه شده عوامل زير به ميزان زيادي در افت تحصيلي مؤثر بوده اند : معاشرت با دوستان نا باب ۳۳/۶۳ درصد وتفاوت سن بلوغ با اين مقطع از تحصيلي ۳۳/۴۳ درصد .
۴ ـ در رابطه با پرسش شماره ۴ ، اطلاعات ارائه شده در پرسشنامه ، استفاده از روشهاي غير فعال تدريس ۴۰ درصد ، بكارگيري روشهاي سنتي تدريس ۶۶/۲۶ درصد وحجم محتواي زياد كتب درسي ۲۰ درصد در افت تحصيلي مؤثر بوده اند.
۵ ـ در رابطــه با پرسش شمـــاره ۵، بر اساس اطلاعت ارائه شده عوامل زير به ميزان زيادي در افت تحصيلي مؤثر بوده اند كه عبارتند از : ارزشيابي رايج در مدارس ۱۰ درصد ،نوع امتحانات موجود در مدارس ۱۰درصد ، نوع امتحانات موجود در مدارس (كتبي ،شفاهي )۶۶/۱۶ درصد ،و تهيه سؤلات امتحاني از سوي اداره آموزش و پرورش ۶۶/۱۶درصد .
۶ـ در رابطه با پرسش شماره ۶ ،بر اساس اطلاعات داده شده ، فقر و محروميت روستاها و بيكاري پدر خانواده به علل گوناگون هر كدام ۷۰ درصد ،درآمد پايين خانواده روستايي ۶۶/۶۶درصد ،وضعيت بد اقتصادي بدليل عدم حضور يكي از والدين ،۳۳/۵۳ درصد و سوء تغذيه دانش آموزان ۵۰درصد به ميزان زيادي در افت تحصيلي مؤثر بوده اند .
۷ـ در رابطه پرسش شماره ۷ ،اگر معلمين ارزشهاي واقعي خود را پيدا كنند و امكانات آموزشي مناسبي در مدارس فراهم شود و اگر ارتباط بين اولياء و مربيان بيشتر گردد و نيز اگر در دانش آموزان ايجاد رغبت و انگيزه بيشتر مي شود راه حلهايي است كه سبب جلوگيري از افت تحصيلي مي گردد .

۹۶٫عنوان: بررسي ميزان وكارآيي كتابهاي كمك آموزشي مربوط به درس علوم تجربي دوره ابتدايي از معلمان مدارس ابتدايي ناحيه دو قزوين
پژوهشگر :حميدرضا مشهدي ،استاد راهنما :دكتر سيد شمس الدين هاشمي مقدم ،تاريخ اجرا :تير ماه ۱۳۷۷
مقدمه :
نياز روز افزون معلمين به اطلاعات تخصصي در درجه اول از طريق آموزشهاي ضمن خدمت و بعد از طريق كتابهاي كمك آموزشي تامين مي شود. با توجه به اين نقش مهم كتابهاي كمك آموزشي هدف اين تحقيق جمع آوري اطلاعاتي در زمينه كاربرد آنها در آموزش علوم تجربي ابتدايي و ميزان كار آيي اين كتابها در كمك به معلم در طراحي و تدريس درس علوم از نظر معلمان ابتدايي مي با شد .به عبارت ديگر محقق قصد دارد به اين نتايج دست يابد كه تا چه حد كتابهاي كمك آموزشي در زمينه ميزان تحقق اهداف درس علوم موفق بوده است .
پرسشهاي تحقيق :
۱ـ كتابهاي كمك آموزشي درس علوم تا چه اندازه در ارائه اطلاعات به معلمين موفق بوده اند ؟
۲ـ از نظر معلمين دوره ابتدايي كتابهاي كمك آموزشي درس علوم ،تا چه اندازه آنها را در تهيه طرح درس ياري ميدهد؟
۳ـ كتابهاي كمك آموزشي در درس علوم تا چه اندازه در به كارگيري مواد و وسايل كمك آموزشي مورد نياز براي فهم مطالب كتابهاي علوم دوره ابتدايي مؤثر است ؟
۴ـ معلمين دوره ابتدايي تا چه اندازه محتواي كتب آموزشي در درس علوم را در ارائه بهتر درس مؤثر مي دانند ؟
روش تحقيق :
تحقيق به روش توصيفي ـ پيمايشي مي باشد .جامعه مورد تحقيق كل مدارس ابتدايي ناحيه دو شهرستان قزوين در سال تحصيلي ۷۷ـ۷۶ مي باشد . ابزار جمع آوري اطلاعات به وسيله پرسشنامه ايست و روش تجزيه و تحليل داده ها اطلاعات به صورت درصد وفراواني بيان شده از طريق آمار توصيفي مورد تحليل قرار گرفته است .

نتايج تحقيق :
بر اساس تحليل داده ها نتايج حاصل به شرح زير است :
۱ـ در رابطه با پرسش شماره يك ، ۶۶/۵۶درصد از معلمان عدم توانايي كتابهاي كمك آموزشي را در ارائه اطلاعات جديد در مورد درس را به طور متوسط در عدم كارآيي كتب كمك آموزشي مؤثر مي دانند .
۲ـ در رابطه با پرسش شماره دو؛ ۲۳۳/۳۳ درصد از معلمان به ميزان زياد و ۶۶/۵۶ درصد از معلمان به ميزان متوسط و ۱۰ درصد از معلمان به ميزان كم كتابهاي كمك آموزشي را در تهيه طرح درس مؤثر مي دانند .
۳ـ در رابطه با پرسش شماره سه ،۶۰درصد معلمان معتقدند كه كتابهاي كمك آموزشي در كاربرد و وسايل آموزشي به ميـــزان زياد و ۳۳/۳۳درصــد به ميزان متوسط و ۶۶/۶درصد از معلمان معتقدند كه كتابهاي كمك آموزشي در كاربرد وسايل كمك آموزشي به ميزان كمي مؤثر است .
۴ـدر رابطه با پرسش شماره چهار ،۶۶/۴۶ درصد معلمان به ميزان زياد و ۳۳/۵۳درصد به ميزان متوسط محتواي كتابهاي كمك آموزشي درس علوم را در بكارگيري انواع روشهاي تدريس در كلاس كه منجر به ارائه بهتر درس خواهد شد مؤثر مي دانند .

۹۷٫عنوان : ارزشيابي دوره ضمن خدمت مديران دوره متوسطه شهرستان رودسر در سال تحصيلي ۷۴ـ۷۵ از ديدگاه مديران شركت كننده
پژوهشگر : مجيد فرحپور خاناشپتاني ، استاد راهنما :آقاي محمد رضا حقدادي ،تاريخ اجرا :۱۳۷۷
مقدمه :
دورهاي آموزش ضمن خدمت ،معمولاٌ تقويت قابليتهاي معلمان و كارشناسان و تسهيل كسب دانش، پرورش مهارتها و تواناييهاي مربوط به بهبود عملكرد آنان را شامل مي شود.در فرايند ارزيابي اين تحقيق ،محتوي آموزش ضمن خدمت صلاحيت مدرسان ،تاييد آموزش و پرورش ضمن خـدمت در رفتارهاي مديريتي ،نحوه برگـــزاري دوره آموزشي ضمن خدمت و كاربرد وروش رسانه هاي مناسب تدريس در دوره آموزشي ضمن خدمت و رفتارهاي مديريت ،نحوه برگزاري دوره آموزشي ضمن خدمت و كاربرد روش و رسانه هاي مناسب تدريس در دوره آموزشي ضمن خدمت مديران دوره متوسطه شهرستان رودسر از ديدگاه مديران شركت كننده مورد ارزيابي قرار گرفته است.
پرسشهاي تحقيق :
۱ـ آيا دوره هاي آموزش ضمن خدمت سبب افزايش رضايت شغلي مي شود ؟
۲ـ آيا دوره هاي آموزش ضمن خدمت در رفتارهاي مديريتي معلمان تاثير دارد ؟
۳ـ آيا دوره هاي آموزشي ضمن خدمت مديران در بالا بردن سطح علمي و كاربردي آنان نقش دارد؟
روش تحقيق :
در اين تحقيق از روش توصيفي ، پيمايشي استفاده شده است . جامعه مورد تحقيق كل مديران دورة متوسطه شهرستان رودسر و رحيم آباد در سال تحصيلي ۷۷ـ۷۶ مي باشد كه به مدت ۲۳۰ساعت در دورة كوتاه مدت ضمن خدمت مديران در راستاي تغيير نظام آموزش متوسطه در سال تحصيلي ۷۴ـ۷۵ شركت نموده اند . ابزار وروشهاي جمع آوري اطلاعت پرسشنامه است و تحليل اطلاعات نيز بصورت درصد بيان شده است .

نتايج تحقيق :
براساس تحليل داده ها نتايج حاصل به شرح زير است :
۱ـ در رابطه با پرسش شماره يك ، دوره هاي آموزشي ضمن خدمت مديران يكي از سريعترين ومفيد ترين اقدامات آموزشي است كه عهده دار ارتقاي سطح علمي ، كاربردي ويكي از راههاي بهبود كيفيت آموزش وپرورش در مدرسه جهت تقويت مهارتهاي مديران دارد .
۲ـ در رابطه با پرسش شماره ۲ ، تحقيقات انجام شده نشان مي دهد كه آموزش ضمن خدمت سبب افزايش رضايت شغلي اعتماد وعلاقه ووابستگي سازمان مي شود ۸۳۰ درصد از مسئولان ومديران دوره هاعقيده دارند كه ميزان رضايت معلمان ومديران از دوره هاي ضمن خدمت با كارآيي مدرسان وشركت در دوره هاي كوتاه مدت ضمن خدمت موجب علاقمندتر شدن كاركنان نسبت به شغلشان مي شود .
۳ـ در رابطه با پرسش شماره سه ، تحقيقات نشان مي دهد سپردن مسئوليت مهم خطير سازمانها ي آموزشي بدست اشخاصي كه فاقد دانش ، توان وشناخت لازم هستند لازم هستند كاري خطاست زيرا افرادي مي توانند از عهده اين مسئوليت خطير وبا اهميت بر آيند كه دوره هاي آموزشي مديريت در نظام آموزش بويژه مديريت مدارس را گذرانده اند.

۹۸٫عنوان :راهنماي تدريس تاريخ چهارم دبستان
پژوهشگر: نادر پورحسن ميان بري ، استاد راهنما : آقاي محمد مينا ، تاريخ اجرا : ۱۳۷۷
مقدمه :
بدون ترديد آموختن روشهاي تدريس تاريخ نسبت به ساير علوم و معارف ، تا حدودي مشكل تر است ، زيرا تاريخ ، داراي مسائل پيچيده اي است ودر هر يك از رشته هاي مختلف آن از روشهاي متعددي استفاده مي شود . از آنجا كه معلم بايد از هدفهاي نمايي برنامه مطلع باشد تا بتواند آنهارا بدرستي بكار برد . راهنماي تدريس وسيله اي بسيار ضروري است هدف اين تحقيق ارائة راهنماي تدريس تاريخ چهارم دبستان است .
اهداف تحقيق :
۱ـ ضرورت بررسي مباني تدريس تاريخ
۲ـ ارائه راهنماي تدريس براي ۱۵ درس تاريخ پاية چهارم دبستان .
روش تحقيق :
روش تحقيق ، توصيفي ، تحليلي ، اسنادي يا كتابخانه اي است ابتدا محتوا ي كتاب چهارم دبستان مورد بررسي قرار گرفته وبعد ضمن مطالعة كتب روشهاي تحقيق وتكنولوژي تدريس ، راهنماي تدريس مناسبي براي اين كتاب تآليف نموده است .
نتايج تحقيق :
در ارتباط با تحقيق اهداف پيش بيني شده ، موارد زير صورت گرفته است :
۱ـ اهداف آموزش تاريخ در مقطع ابتدائي وضرورت واهميت آن مورد بحث قرار گرفته است .
۲ـ روشهاي جاري و مطلوب تدريس تاريخ ونقش رسانه هاي مدرن در اين رابطه مطرح و گفته شده است.
۳ـ بر مبناي مرور مطالعاتي صورت گرفته براي ۱۵ درس كتاب تاريخ چهارم ابتدائي بر مبناي مدل سيستماتيك تدريس ، راهنماي آموزش ، طراحي وپيشنهاد گرديد . اين طرح درسها شامل عناصر : عنوان ، مفاهيم ، اهداف رفتاري ، مواد وسايل لازم ، روش تدريس وارزشيابي است .

۹۹٫عنوان :طراحي آموزش علوم تجربي دبستان ( پاية چهارم )
پژوهشگر : شهريار اميني ناغاني ، استاد راهنما : آقاي محمد مينا ، تاريخ اجرا : ۱۳۷۷
مقدمه :
متآسفانه در كشور ما معلمان علوم تجربي به اندازه كافي با اهداف ، روش تدريس ، شيوه ارزشيابي درس علوم تجربي وآشنائي كافي نداشته وبيشتر در صدد انتقال محتوا ومفاهيم مي باشند . بنابراين ضرورت توجه به آموزش معلمان، تدوين كتابهاي كمك آموزشي و همچنين تدوين كتابهاي در زمينه طراحي و آموزش علوم تجربي براي رسيدن به اهداف چند گانه آموزش علوم تجربي امري انكار ناپذير است چرا كه ديگر علوم فقط شامل مشتي از مطالب نمي باشد بلكه كسب مهارتهاي ذهني و فيزيكي و نگرشهاي مطلوب جزء اهداف آموزش علوم دبستان مي باشد . به همين دليل با توجه به اهميت موضوع محقق در صدد بر آمده تا به طراحي آموزش علوم تجربي دبستان پاية چهارم بپردازد .
اهداف تحقيق :
۱ـ روشن نمودن ماهيت علوم تجربي .
۲ـ مشخص نمودن مشكلات و محدوديتهاي تدريس علوم تجربي در دبستان .
۳ـ ارائة يك الگوي سيستماتيك براي علوم تجربي پاية چهارم دبستان .
۴ـ طراحي راهنماي تدريس دروس سه فصل ۴و ۱۲و ۱۳ علوم تجربي پاية چهارم دبستان .
روش تحقيق :
در اين تحقيق ، محقق سعي نموده مشكلات و محدوديتهاي تدريس علوم تجربي در دبستان را بصورت كتابخانه اي بررسي كرده وبر اين مبنا طرح مناسبي براي آموزش اين كتاب ارائه نمايد .
نتايج تحقيق :
۰در راستاي تحقق اهداف طرح شده محقق به موارد زير دست يافته است :
۱ـ اطلاعاتي در مورد ماهيت علوم تجربي ارائة داده است .
۲ ـ مشكلات و محدوديتهاي آموزش علوم تجربي در مقطع دبستان را بررسي كرده است .
۳ـ براي طراحي و آموزش علوم تجربي پاية چهارم دبستان يك الگوي سيستماتيك ارائه شده است .
۴ – براي دروس سه فصل ۴و ۱۲و ۱۳ كتاب علوم تجربي پايه چهارم دبستان راهنماي تدريس مناسبي پيشنهاد شده است .

۱۰۰٫عنوان : بررسي ميزا ن انطباق محتوي و مفاهيم كتاب علوم پاية پنجم ابتدائي با روشهاي تدريس فعال .
پژوهشگر : ابوالقاسم زارع ، استاد راهنما :آقاي محمد مينا ، تاريخ اجرا : فروردين ۱۳۷۸
مقدمه :
يكي از مراحل اساسي در طراحي و تنظيم برنامه هاي مدارس انتخاب محتواست. مهمترين بخش محتوا مواد درسي مختلفي است كه در قالب موضوعات متعددچون رياضي ، فيزيك ، شيمي ، علوم و … در كتابهاي درسي جمع آوري و به فراگيري پرداخته مي شود . كتاب درسي و مسائل مربوط به نحوة برنامه ريزي و تآليف آن در ايران به دليل وجود سيستم آموزش متمركز كه بر اساس آن براي تمام كشور يك برنامه و كتاب خاص در نظر گرفته ميشود وهمچنين به دليل اينكه كتابهاي درسي تنها وسيلة آموزشي است كه در اختيار معلم قرار دارد وامر تدريس و آموزش در كلاس بر مبناي محتواي كتابها صورت ميگيرد ودر واقع كلاسهاي ما بيشتر جنبه كتاب محوري دارد اهميت خاص دارد . بنابراين انجام تحقيقات در زمينة بهبود برنامه ها وكتب درسي در شرايط كنوني بيشتر از آن جهت قابل اهميت است كه نظام آموزش ما در حال تغيير و تحول وتجديد نظر اساسي در روند برنامه آموزش ودرسي قرار دارد . لذا در تحقيق حاضر با توجه به ماهيت علمي و تجربي بودن درس علوم تجربي به بررسي ميزان انطباق محتوا و مفاهيم كتاب علوم با شيوه هاي فعال تدريس پرداخته شده است .
پرسشهاي تحقيق :
۱ ـ محتوا و مفاهيم متن كتاب علوم تجربي پاية پنجم ابتدائي تا چه حد با شيوة فعال تدريس مطابقت دارد ؟
۲ـ آيا محتواي كتاب علوم پنجم ابتدائي مي تواند براي دانش آموزان اين مقطع مفيد باشد ؟
روش تحقيق :
تحقيق ، از روش تحليل محتوا و تجزيه و تحليل كمي كتب درسي كه توسط ويليام رومي شكل خاصي بكار گرفته شد . طرح شده است . جهت جمع آوري و اطلاعات ابتدا جدول مبتني بر مقوله هاي فعال و غير فعال تهيه گرديده است و سپس واحدهاي تفكيك شده ود رهر يك از مقوله هاي جهاني گرفته اند . ديگر روشهاي جمع آوري اطلاعات در اين تحقيق مطالعه كتابهاي روش تدريس و كتابهايي در زمينه روش تدريس فعال ،تحليل محتوا و برنامه ريزي درسي بوده است . ابزار جمع آوري اطلاعات استفاده از جدول ارزشيابي متن ( ويليام رومي ) كه در آن واحدهاي فعال و غير فعال را مشخص نمود . و سپس با استفاده از فرمول نمايه درگيري به تجزيه و تحليل و ارزشيابي از متن پرداخته شده است .
نتايج تحقيق :
۱ـ در رابطه با پرسش شماره يك ، با توجه به نتايج بدست آمده از تجزيه و تحليل متن كتاب علوم تجربي پنجم ابتدائي ضريب درگيري متن كتاب علوم تجربي پنجم ابتدائي ۸در صد مي باشد كه در كل مطلوب است . در كل به اين نتيجه مي رسد كه محتوا ي علوم پنجم ابتدائي تا حدودي روش حل مسئله را به دانش آموزان مي آموزد وآنها را به روابط علي و معلولي پديده هاي اطراف آشنا مي سازد اما بخش پنجم كتاب از نظر مطابقت با روش تدريس فعال بسيار ضعيف بوده ، مثلاً بخش پنجم داري نمايه درگيري ۸/۳ مي باشد .كه باعث اختلال فكري و پيچيدگي بيش از حد ميشود . همچنين چهار بخش از كتاب علوم پنجم ابتدائي پايين تر از حد استاندارد بوده است كه اين خود يكي از معايب اين كتاب مي باشد .در مجموع كل محتواي كتاب پنجم ابتدائي با روش فعال تدريس مطابقت دارد .
۲ـ در رابطه با پرسش شماره دو، در اين تحقيق با استفاده از جدول ارزشيابي از متن ويليام رومي و با استفاده از فرمول نمايه درگيري به اين نتيجه رسيده كه محتواي كتاب علوم پايه پنجم مي تواند دانش آموزان را در جهت شناخت محيطي كه در آن زندگي مي كنند آماده نمايد و تا حدودي قادر است دانش آموزان را به اهميت علوم تجربي و درك كردن آن در حل مسائل زندگي كمك كند.

(۱۰۱) عنوان:
بررسي ميزان استفاده و كاربرد اينترنت توسط دانشجويان رشته تكنولوژي آموزشي دانشگاه اراك در سال تحصيلي ۸۳-۸۲
پژوهشگر: مژگان صابري زاده استاد راهنما: جناب آقاي دكتر محمد سيفي
سال تهيه: بهار ۱۳۸۳
– مقدمه:
از زماني كه بشر براي ارتباط و انتقال اطلاعات از ايماء و اشاره و علائمي مانند دود استفاده مي كرد تا بعدها كه با اختراع خط از چوب، استخوان، پوست حيوانات و ساير تكنولوژيهاي ابتدايي براي ثبت و نگهداري اطلاعات استفاده مي كرد قرن‌هاي متمادي گذشته است و بشر تكنولوژي هاي مختلفي را براي ضبط، نگهداري و پردازش و بازيابي اطلاعات به خدمت گرفت اما بعضي از ابداعات و اختراعات نه تنها تأثيري تاريخي و بنيادين بر اطلاعات و اطلاع رساني داشته اند بلكه بسياري از بنيانهاي اجتماع را سخت متحول ساخته اند براي مثال خط، صنعت چاپ و رايانه و تعدادي ديگر از ابزارهاي مرتبط با اطلاعات چنين تأثيري داشته اند و اگر روزگاري دانشمندان و طالبان علم همچون ابن سينا براي كسب دانش و اطلاعات به شهرها و مكان‌هاي دوردست سفر مي كردند امروزه به مدد تكنولوژي اطلاعات فرآيند اطلاع‌يابي تقريباً برعكس شده است ابداع انواع سخت افزارها و نرم افزارهاي رايانه‌اي و توسعه شبكه هاي ارتباطي بسياري از محدوديت ها را از بين برده همچون اينترنت كه در مقايسه با ظهور ساير رسانه هاي الكترونيكي به صورت يك پديده گسترش يافته است و استفاده از آن فرصت هاي تجربه غير مستقيم ميليون ها انسان در سراسر جهان را تغيير شكل داده است.

– پرسش هاي تحقيقاتي:
– دانشجويان رشته تكنولوژي آموزشي دانشگاه اراك تا چه حد با اينترنت آشنايي دارند؟
– دانشجويان رشته تكنولوژي آموزشي دانشگاه اراك از اينترنت بيشتر در چه زمينه‌هايي استفاده مي كنند؟
– منابع استفاده از اينترنت براي دانشجويان بر حسب اولويت چه مي باشد؟
– دانشجويان رشته تكنولوژي آموزشي دانشگاه اراك از چه سايتهايي استفاده مي‌كنند؟
– دانشجويان چه نوع نگرشي نسبت به كاربرد اينترنت در دانشگاه دارند؟
– روش تحقيق:
روش تحقيق در اين پروژه روش توصيفي پيمايشي مي باشدوبه منظور جمع آوري اطلاعات و نظرات دانشجويان از پرسشنامه استفاده شده است.
– نتايج تحقيق:
طبق نتايج بدست آمده از اين تحقيق ميزان آشنايي و استفاده دانشجويان رشته تكنولوژي آموزشي دانشگاه اراك در حد زير متوسط مي باشد يعني به طور كلي دانشجويان با اينترنت و ابزارهاي مربوط به آن آشنايي بسيار كمي دارند. و استفاده آنها از اينترنت فقط در حد سرچ‌هايي براي يافتن تحقيقات و مقالات است و بيشتر از سايت‌هاي Yahoo و Googel استفاده مي كنند و به طور كلي در رابطه با استفاده از اينترنت نگرش مثبتي دارند.

(۱۰۲) عنوان: كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش ايران
پژوهشگر: منيژه محمودي استاد راهنما: جناب آقاي دكتر محمد سيفي
سال تهيه: بهار ۱۳۸۳
– مقدمه:
انقلاب ارتباطات و فناوري افق هاي نويني را براي انسان دوره معاصر گشوده است. با توجه به پيشرفت علم و تكنولوژي و نفوذ روز افزون آن در كليه ابعاد زندگي روزمره نگرش هاي جديدي در نوع ارتباط بين افراد، مؤسسات، سازمان‌ها و نهايتاً جوامع مختلف بوجود آمده است. تمام اين نگرش ها و تغييرات گواه اين است كه ICT بتدريج به عنصر ضروري براي اصلاحات آموزشي و نوآوري جامعه كنوني بدل شده و نظام آموزشي را به عصر آموزش الكترونيكي نزديك مي كند و با توجه به لزوم و اهميت كاربرد ICT در آموزش و پرورش مطالعه درباره ICT و به خصوص ماهيت روش هاي كاربرد آن در آموزش و پرورش كشورمان بسيار مهم و ضروري است در اين تحقيق سعي بر آن است كه ماهيت فناوري اطلاعات و ارتباطات به خصوص جايگاه آن در آموزش و پرورش كشورمان مورد مطالعه قرار گيرد.
– پرسش تحقيقاتي:
– فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) چيست؟
– ICT در آموزش و پرورش كشورهاي مختلف چه جايگاهي دارد؟
– ICT در آموزش و پرورش ايران چه جايگاهي دارد؟
– روش تحقيق:
روش تحقيق در اين پروژه روش كتابخانه‌اي مي باشدو پژوهشگربا استفاده از منابع كتابخانه ومجلات به مطالعه وبررسي فناوري اطلاعات و ارتباطات.پرداخته است.
– نتايج تحقيق:
ICT يا فناوري اطلاعات و ارتباطات در جهان كنوني گسترش فوق‌العاده اي يافته. با توجه به پيشرفت علم و تكنولوژي استفاده از اطلاعات و ارتباطات يك ضرورت محسوب مي شود بنابراين دانش آموزان بايد استفاده از وسايل الكترونيكي در سطح مدرسه را بياموزند و آموزش و پرورش بايد موجبات يادگيري فعال و مشاركتي را در بين دانش آموزان فراهم آورد. به كارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در ايران با مشكلاتي همراه است از آن جمله كمبود بودجه، كمبود نيروي انساني مهارت يافته و … بنابراين آموزش و پروش ايران با يك طرح مطلوب و متناسب با فرهنگي ايراني مي تواند نتايج مطلوبي را از كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش بگيرد.

( ۱۰۳ )عنوان: بررسي تأثير برنامه هاي تلويزيون بر خشونت كودكان
پژوهشگر: نجمه سادات مير اسدالله استاد راهنما: جناب آقاي دكتر محمد سيفي سال تهيه: تير ۱۳۸۳
– مقدمه:
با وجود توسعه بسيار فن آوريهاي جديد در جبهه سرگرمي خانواده‌ها تماشاي دائمي تلويزيون از نظر بسياري از مردم از جمله كودكان به عنوان يك وقت گذراتي همگاني باقي مانده است و اين موقعيت تلويزيون، از حضور گسترده تلويزيون از نظر كمي در منازل، داشتن تصوير، وجود كانالهاي متعدد براي پخش متنوع برنامه‌ها، سهل الوصل بودن و ارزان بودن آن ناشي مي شود. اين روزها بسياري از نگراني هاي ديرين و همگاني درباره تأثيرات مفروض جنبه هاي مضر تماشاي بيش از حد تلويزيون به وسيله نوجوانان شدت گرفته است از جمله اثرات منفي تلويزيون آنچه كه بيشتر از همه مورد توجه محققات است خشونت مي باشد كه بيشتر محصول فيلمهاي خشونت بار است. پس براي اينكه خشونت برنامه ها سبب صدمه به كودكان نشود بايد راههايي انديشيد.
– فرضيه تحقيق:
۱- ميزان تماشاي برنامه هاي تلويزيون به طور كلي با ميزان خشونت ارائه شده از كودك همبستگي مثبت دارد.
۲- سطح تحصيلات والدين با مقدار خشونت كودك گروه تجربي همبستگي مثبت دارد.
۳- نوع برنامه ها (كارتوني، خانوادگي، علمي، تخيلي، جنگي و پليسي) با ميزان رفتارهاي خشونت آميز كودكان ارتباط دارد.
– روش تحقيق:
در اين تحقيق از روش تحليل پيمايشي استفاده شده است.
– نتايج تحقيق:
– متغير ميزان تماشاي تلويزيون با ميزان خشونت ارائه شده از سوي كودك داراي كمترين تأثير مي باشد اما متغيري كه بيشترين تأثير را بر خشونت كودك داشته است متغير ميزان تحصيلات مادر مي باشد يعني خشونت در كودكاني بيشتر بود كه مادران آنها تحصيلات بالاتري داشتند و شايد اين علت بايد كه امروزه هر چه تحصيلات بالاتر است احتمال اشتغال به كار مادر نيز افزايش مي يابد و در اين صورت مادر وقت كافي براي حضور در كنار فرزند خود را ندارد و در نتيجه هنگام تماشاي تلويزيون كودك به تنهايي رها مي شود.

(۱۰۴) عنوان: نقش تكنولوژي آموزشي در بهبود فرايند آموزشي كودكان استثنايي پسرانه (كم توان ذهني) شهرستان اراك در سال تحصيلي ۸۳-۱۳۸۲
پژوهشگر: سعيد ياميني استاد راهنما: جناب آقاي دكتر محمد مينا
سال تهيه: آبان ۱۳۸۳

– مقدمه:
كار معلمان كودكان استثنائي كاري بس دشوار است. معلمين كودكان عادي دشواريهاي زيادي را در امر آموزش متحمل مي شوند اما اين مشكلات در مورد كودكان غير عادي دو چندان مي شود زيرا در امر آموزش كودكان عقب مانده ذهني علاوه بر امر دير آموزي فراموشي سريع نيز مزيد بر علت است: تحقيقات متعددي نشان داده اند كه انتقال پيام هاي آموزشي هر چه از حالت انتزاعي خارج شود و به صورت مجسم تري ارائه گردند به طوريكه از حس بينايي نيز در انتقال پيام استفاده شود امر آموزش ساده تر انجام مي گيرد. اين موضوع به ويژه در مورد كودكان عقب مانده ذهني از اهميت بيشتري برخوردار است و همچنين از آنجا كه استفاده از وسايل و امكانات آموزشي موجب مي شود مطالب درسي براي دانش آموزان عيني تر و ملموس تر گردد لذا بايد در مدارس كودكان استثنايي از وسايل و رسانه هاي آموزشي استفاده بيشتري بعمل آيد زيرا هر اندازه اين كودكان از حواس خود بيشتر استفاده كنند بهتر مي توانند مطالب را ياد بگيرد.
– پرسشهاي تحقيقاتي:
– آيا مواد و رسانه هاي آموزشي در مدرسه وجود دارد و معلمان تا چه اندازه از آنها در تدريس روزانه استفاده مي كنند؟
– آيا معلمين در استفاده از وسايل آموزشي در تدريس با مشكلاتي مواجه هستند؟
– آيا معلمين استفاده از رسانه هاي آموزشي را در يادگيري كودكان استثنايي مؤثر مي‌دانند؟
– معلمين نسبت به استفاده از وسايل آموزشي چه نگرشي دارند؟
– آيا در مدارس پسرانه كم توان ذهني كه مجهز به مواد آموزشي هستند پيشرفت تحصيلي دانش آموزان بيشتر است؟
– روش تحقيق:
در تحقيق حاضر از روش توصيفي، پيمايشي استفاده گرديده است.واز پرسسشنامه به منظور جمع آوري نظرات معلمين استفاده شده است.
– نتايج تحقيق:
با توجه به داده هاي آماري تحقيق مي توان چنين استنباط كرد كه استفاده از وسايل و رسانه‌هاي آموزشي به ايجاد تسهيلاتي در يادگيري كودكان استثنايي منجر مي‌شود و مواردي مانند افزايش علاقه دانش آموز به درس و تا حدودي افت تحصيلي را كاهش مي دهد. ايجاد انگيزه براي يادگيري در كودكان استثنايي، تسهيل يادگيري، عمق بخشيدن به يادگيري از مواردي است كه استفاده از وسايل آموزشي موجبات اين موارد را مهيا مي سازد.ومعلمين در اين راستا با مشكلاتي از جمله كمبود مواد ووسايل كمك آموزشي و عدم اعتقاد آنها به تا ثير اين مواد در يادگيري روبرو هستندوميزان استفاده آنها از مواد آموزشي در سطح مطلوبي نيست

(۱۰۵) عنوان:
نقش تكنولوژي آموزش (از بعد طراحي) در ايجاد انگيزه در فراگيران
پژوهشگر: محمدرضا وحداني اسدي استاد راهنما: جناب آقاي دكتر رضائيان سال تهيه: خرداد ۱۳۸۳

– مقدمه:
تكنولوژي آموزشي فراتر از كاربرد ابزار و وسايل است بدين ترتيب تكنولوژي آموزشي بيشتر از مجموعه قسمتهاي مختلف تشكيل دهنده آن است. آن عبارت است از روش منظم طراحي، اجرا و ارزيابي فرايند تدريس و يادگيري با استفاده از هدفهاي بخصوص و بهره گيري از يافته هاي پژوهش در روان شناسي و ارتباط انساني و بكارگيري تركيبي از منابع انساني و غير انساني به منظور ايجاد يادگيري مؤثرتر، عميق تر و پايدارتر. اين مقاله سعي دارد بعد اول اين تعريف يعني طراحي را مورد تجزيه و تحليل دقيقتري قرار دهد و راههايي كه يك طراح آموزشي مي تواند جهت افزايش انگيزه دانش آموزان بپيمايد را مورد بررسي قرار دهد.
– پرسشهاي تحقيقاتي:
– طراحي آموزشي چيست؟
– تعريف انگيزه يادگيري چيست؟
– آيا مي توان انگيزه يادگيري فراگيران را افزايش داد؟
– آيا مي تتوان آموزش را به نحوي طراحي كرد كه باعث افزايش انگيزه فراگيران گردد؟
– چه نكاتي را بايد در طراحي آموزشي رعايت كرد تا انگيزه يادگيري در فراگيران افزايش يابد؟
– روش تحقيق:دراين تحقيق از روش توصيفي پيمايشي به منظور جمع آوري اطلاعات استفاده شده است.
– نتايج تحقيق: با توجه به مطالب گفته شده چنين استنباط مي شود كه يك طراح آموزشي بايد به روان شناسي تربيتي و مباحث مختلف آن تسلط كافي داشته باشد و در امر طراحي به عوامل بيروني و دروني در ايجاد انگيزه توجه داشته باشند.لذا آگاهي تكنولوژيست هاي آموزشي به عنوان طراح آموزشي از مباحث روانشناسي وچگونگي ايجاد انگيزه در فراگيران لازم وضروري است. وبا توجه به اين مطلب ميتوان گفت شناخت صحيح از مخاطبين وراههاي مختلف ايجاد انگيزه راهبردي مفيد ومؤثر در يك طراحي موفق مي باشد.

(۱۰۶) عنوان: جايگاه تكنولوژي آموزشي در نظام آموزش و پرورش ايران
پژوهشگر: اعظم سالور خدادادي استاد راهنما: جناب آقاي محمدمينا سال تهيه: تير ۱۳۸۳
– مقدمه:
(كميته فناوري آموزشي ايالات متحده آمريكا). تكنولوژي آموزشي را اينگونه تعريف مي‌كند كه تكنولوژي آموزشي: روش نظام مند طرح، اجرا و ارزشيابي عمل فرايند يادگيري و ياددهي بر حسب اهداف مشخص بر مبناي پژوهش در زمينه يادگيري و ارتباط انساني و كاربرد تركيبي از منابع انساني براي تحقيق آموزش مؤثرتر است تكنولوژي آموزشي در طي تكامل خود از چهار مرحله ابزار و وسايل، مواد آموزشي، نظام‌هاي درسي، نظام هاي آموزشي گذر كرده است و اكنون وارد مرحله پنجم كه نظام‌هاي اجتماعي است شده است با توجه به وسعت و گستردگي تكنولوژي آموزشي در نظام هاي آموزشي كشورهاي پيشرفته به نظر مي رسد كشور ما در زمينه ابعاد تكنولوژي آموزشي قدمهاي مؤثري را بر نداشته حتي مدارس ما در شرايط كنوني تنها تعدادي انگشت شمار از وسايل و ابزار آموزشي (در بعد سخت‌افزاري) به مقدار محدود برخوردارند.

– هدف تحقيق:
هدف كفي از تحقيق مورد نظر بررسي جايگاه تكنولوژي آموزشي در نظام آموزش و پرورش ايران مي باشد.
– پرسشهاي تحقيقاتي:
۱- تكنولوژي آموزشي چيست؟
۲- تكنولوژي آموزشي در جهان چه كاربردهايي دارد؟
۳- تكنولوژي آموزشي در نظام آموزش و پرورش ايران چه جايگاهي دارد؟
– روش تحقيق:
تحقيق حاضر از نوع پژوهش كتابخانه اي است وبر اساس فيش برداري وجمع آوري از منابع كتابخانه اي مختلف گرد آوري شده است.
– نتايج تحقيق :
با توجه به آنچه در تحقيق حاضر در زمينه تكنولوژي آموزشي و جايگاه آن در نهاد آموزش و پرورش مورد بررسي قرار گرفت به اين نتيجه دست يافتيم كه بهترين تعريفي كه بر هر سه جنبه تكنولوژي آموزشي (فرآورده، فرايند و حل مسائل) توجه به تعريف جميز براون است كه در اين تعريف به هر سه جنبه تكنولوژي آموزشي پرداخته شده است و آن را عبارت از: طراحي، اجرا، ارزشيابي تمامي فرايند ياددهي – يادگيري به منظور يادگيري مؤثرتر و پايدارتر در امر آموزش مي داند و در رابطه به اين سؤال كه تكنولوژي آموزشي چه كاربردهايي در نظام آموزش و پرورش جهان دارد بايد گفت: اكثر كشورهايي كه نظام آموزشي موفقي دارند تكنولوژي آموزشي ميزان زياد استفاده كردند به عنوان مثال كشور ژاپن كه از وسايل آموزشي كه جز ابزار تكنولوژي آموزشي هستند (نزديك به ۱ ۰۰%) استفاده كرده است و اما در پاسخ به اين سؤال كه تكنولوژي آموزشي در نظام آموزش و پروش ايران چه جايگاهي دارد به اين نتيجه مهم دست يافتيم كه تكنولوژي آموزشي مي تواند جايگاه وسيعي در نهاد آموزش و پروش ايران داشته باشد و به عنوان يك راه حل اساسي از سنگيني بار مشكلات آموزشي و پرورشي كشورمان بكاهد. اما علي رغم اينكه تكنولوژي آموزشي از سالهاي قبل به نظام آموزشي كشورمان راه يافته ولي برنامه‌ريزان استفاده از آن را در مدارس به عنوان يك شعار مطرح كرده اند.

(۱۰۷) عنوان: معرفي بسته آموزشي
پژوهشگر: نوش آفرين صفري استاد راهنما: سركار خانم ذوالقرنين
استاد مشاور: جناب آقاي دكتر سيفي سال تهيه : تير۱۳۸۳

– مقدمه:
بسته آموزشي يك نرم افزار آموزشي كارآمد است كه علاوه بر آنكه يك سيستم كامل از فعاليتهاي يادگيري را مطرح مي كند در انفرادي كردن آموزش و پرورش استعدادها و توانمنديهاي بالقوه دانش آموزان و نيز عملي كردن ارزشيابي از آموخته‌هاي دانش‌آموزان و آزمونها و ابزارهاي اندازه گيري تشخيصي و مجموعه فعاليتهاي انفرادي و گروهي آنها و نيز تبيين و شناسايي تجهيزات ديداري- شنيداري و وسايل آموزشي مورد استفاده در كلاس درس و ارائه راهنماي تدريس و الگوهاي طراحي آموزشي و طرح درس نيز مي تواند ياري دهنده كار تعليم و تربيت باشد. بسته‌هاي آموزشي حاصل تجمعي هر سه دوره تكنولوژي آموزشي و محصول نهايي دوره سوم است.
– پرسشهاي تحقيقاتي:
۱- بسته آموزشي چيست؟
۲- بسته هاي آموزشي چه ويژگيهايي دارند؟
۳- بسته هاي آموزشي شامل چه اجزايي است؟
۴- بسته هاي آموزشي توسط چه كساني توليد مي شوند؟
۵- ارزيابي بسته هاي آموزشي به چه صورتي است؟
– روش تحقيق:
تحقيق حاضر از نوع پژوهش كتابخانه اي است و بر اساس فيش برداري به جمع‌آوري اطلاعات پرداخته است.
– نتايج تحقيق:
با توجه به جمع آوري اطلاعات و مطالعات كه در اين زمينه صورت گرفته است به پرسشهاي تحقيقاتي مي توان به صورت زير پاسخ داد. در مورد سؤال اول كه بسته آموزشي چيست؟ مي توان به صورت زير پاسخ داد:
بسته آموزشي يك مجموعه آموختاري سيستمي است كه از بخشهاي سه گاه تكنولوژي آموزشي (نرم افزار، سخت افزار و فرايند مشكل گشايي) بهره مند مي‌شود و توليد و استفاده از آن اقدامي است عملياتي در اجراي موفق برنامه هاي درسي توسط معلمان كارآمد و موفق و قابليت فراهم آوردن براي كليه دروس.
در مورد سؤال دوم كه بسته هاي آموزشي چه ويژگيهايي دارند؟ ويژگي هاي بسته‌هاي آموزشي از ديدگاه آنروشامل شامل موارد زير است:
– تأكيد بر انفرادي كردن آموزش
– بيان هدفهاي صريح آموزشي در بسته هاي آموزشي.
– تغيير نقش معلم از مدرس به راهنما
در مورد سؤال سوم كه بسته هاي آموزشي شامل چه اجزايي است؟ بايد بگوييم كه شماي كلي بسته هاي آموزشي همچون پازلي است كه جزء يا اجزاء تكميل كننده آن ناشناخته باقي مانده است.
در مورد سؤال چهارم كه بسته هاي آموزشي توسط چه كساني توليد مي‌شود؟ بايد بگوييم كه در نظام هاي متمركز توليد بسته هاي آموزشي به وسيله سازمانهاي مركزي براي جمعيت كثيري از دانش آموزان تهيه و توزيع مي شود اما در نظام‌هاي غيرمتمركز آنچه بديهي است محوري و اساسي بودن نقش معلم در اين توليدات است و در واقع توليد كنندگان اصلي بسته هاي آموزشي همان معلمان هستند.
در مورد سؤال پنجم كه ارزيابي بسته هاي آموزشي به چه صورت است؟ ارزشيابي به منظور تعيين اثربخش برنامه درسي با مواد آموزشي انجام مي شود و شامل ارزشيابي از عواملي چون روش هاي آموزشي، كتابهاي درسي، مواد ديداري شنيداري و تداركات فيزيكي و سازماني است.

(۱۰۸)عنوان: بررسي وضعيت شغلي فارغ التحصيلا ن رشته تكنولوژي آموزشي دانشگاه اراك
پژوهشگر :مريم آقابابايي استاد راهنما : جناب آقاي محمد رضا حقدادي
سال تهيه :بهار ۸۱

– مقدمه :
ضرورت كاربرد تكنو لوژي آموزشي در بهينه سازي كيفيت آموزش و پرورش كشورمان از همان سالهاي اول انقلاب شكوهمند اسلامي احساس شده است . ايجاد رشته تكنولوژي آموزشي هم از اولين اقدامات شوراي عالي انقلاب فرهنگي
بوده است. تكنولوژيستهاي آموزشي را مهندسين آموزشي و اصلاح گران سيستم آموزشي كشور ناميده اند ولي با اين حال هنوز اهميت و جايگاه اين رشته و حتي ماهيت آن براي بسياري از دست اندركاران آموزش و پرورش روشن نيست. اگر تكنولوژي آموزشي به درستي به كار گرفته شود توانمنديهاي خاصي در سطح خرد و كلان به عاملان آموزشي مي دهد. امروزه به دليل پيشرفت و توسعه سريع تكنولوژي ارتباطي، تقاضاي كشورهاي صنعتي براي استفاده از اين تكنولوژي در امر آموزش افزايش يافته است. توجه به ماهيت و جايگاه تكنولوژي آموزشي و كارآمدي تكنولوژيستهاي آموزشي و مشكلات حرفه‌اي فارغ التحصيلان برسي وضعيت شغلي فارغ التحصيلان رشته تكنولوژي آموزشي از آغاز فعاليت گروه تكنولوژي دانشگاه اراك يعني از سال ۱۳۷۸ تا زمان حال يعني ۱۳۸۰ به عنوان بحث اين تحقيق انتخاب شده است.

– پرسشهاي تحقيقاتي:
۱- فارغ التحصيلان تا چه حد از تخصص خود رضايت خاطر دارند؟
۲- فارغ التحصيلان تا چه حد از شغل فعلي خود را در ارتباط با تكنولوژي آموزشي مي‌دانند؟
۳- فارغ التحصيلان تا چه حد كاربرد تكنولوژي آموزشي را در محيط كار خود عملي مي‌دانند؟
۴- به نظر فارغ التحصيلان چه تغييراتي بايد در دروس و محتواي آن ايجاد شود؟
۵- فارغ التحصيلان براي اصلاح برنامه هاي آموزشي رشته تكنولوژي آموزشي چه پيشنهاداتي دارند؟
۶- به نظر فارغ التحصيلان عدم اشتغال فارغ التحصيلان رشته تكنولوژي آموزشي چيست؟

– هدف تحقيق:
هدف از انجام تحقيق حاضر تعيين جايگاه رشته تكنولوژي آموزشي در مراكز آموزشي و بررسي و شناخت وضعيت شغلي فارغ التحصيلان اين رشته در دانشگاه اراك است.
– روش تحقيق:
در اين تحقيق از روش توصيفي استفاده شده است. تحقيق توصيفي آنچه را كه هست توصيف مي كند. شامل توصيف ثبت و تجزيه و تحليل و تفسير شرايط موجود است.
– نتايج تحقيق:
در مورد مشكلات شغلي تكنولوژيست هاي آموزشي كه علت اصلي آن عدم آگاهي مسئولين نسبت به اين رشته است. تحقيقات بسياري صورت گرفته و نتايج بدست آمده در اين تحقيق مؤيد آن است كه اولاً حدود ۶/۴۶% فارغ التحصيلان اين رشته رضايت بسيار كمي از تخصص خود دارند در اين زمينه راهكار لازم آن است كه مهارت و كارايي دانشجويان اين رشته را افزايش دهيم. حدود ۵۷% از جمعيت مورد تحقيق علاقمند به كار در زمينه تخصصي خود مي باشند لذا پيشنهاد مي‌گردد زمينه اشتغال آنها در رشته تخصصي خود فراهم گردد حدود ۵۰% فارغ التحصيلان اعلام داشته‌اند كه تكنولوژي آموزشي در محيط كارشان كاربرد عملي دارد لذا پيشنهاد مي‌گردد با برگزاري سمينارها در رابطه با تكنولوژي آموزشي شناخت مسئولين را به كارايي اين رشته افزايش داد. به طور كلي فارغ التحصيلان عوامل بسياري را دليل عدم اشتغال خود مي دانند از جمله نداشتن كارايي و تخصص لازم، عدم آشنايي مسؤلان با اين رشته عدم احساس نياز به اين رشته و … البته پيشنهاد مي‌شود با كمك مسؤلين اين مشكلات هر چه سريعتر از سه راه فارغ التحصيلان بر داشته شود تا زمينه اشتغال آنها فراهم گردد.

(۱۰۹)عنوان: بررسي ميزان و نحوه كاربرد اينترنت توسط اساتيد در دانشگاه اراك
پژوهشگر: محبوبه رحيمي استاد راهنما: جناب آقاي دكتر محمد سيفي
سال تهيه: بهار ۸۱

– مقدمه:
حجم روز افزون منابع اطلاعاتي و نياز شديد افراد در دسترسي به اين اطلاعات در سراسر دنيا از يك سو و دنياي شگفت انگيز رايانه اي از سويي ديگر موجب بوجود آمدن شبكه هاي گوناگون و بزرگ رايانه اي در سطح بين المللي شده است كه يكي از بزرگترين و عمومي ترين شبكه‌ها، شبكه بين المللي موسوم به اينترنت مي‌باشد. استفاده از اينترنت در نظام آموزش عالي داراي طول عمر زيادي نبوده. منتهي در همين حد استفاده هم موقعيت و چگونگي كاربرد اينترنت در آموزش عالي روشن نيست و معلوم نيست از بودجه و انرژي محدود به كار رفته شده چگونه استفاده مي‌شود لذا تحقيق حاضر بر آن است تا با بررسي ميزان نحوه كاربرد اينترنت توسط اساتيد در دانشگاه اراك موانعي را كه بر سر راه كاربرد اين رسانه جديد در دانشگاه وجود دارد را مشخص نموده تا مسئولين و برنامه ريزان دانشگاه بتوانند با توجه به اين نكات به سرمايه گذاري و برنامه ريزي هر چه بهتر و مؤثرتر جهت استفاده بهينه از اين تكنولوژي جديد در امر آموزش عالي بپردازند.

– پرسشهاي تحقيقاتي:
۱- اساتيد دانشگاه اراك تا چه حد با اينترنت آشنا هستند؟
۲- اساتيد دانشگاه اراك از چه سايتي و به چه ميزان استفاده مي كنند؟
۳- اساتيد دانشگاه اراك از اينترنت بيشتر در چه زمينه هايي استفاده مي كنند؟
۴- منابع استفاده از اينترنت براي اساتيد بر حسب اولويت چيست؟
۵- اساتيد دانشگاه چه نوع نگرشي نسبت به كاربرد اينترنت در دانشگاه دارند؟
– روش تحقيق:
به منظور بررسي ميزان و نحوه كاربرد اينترنت در دانشگاه اراك با توجه به نوع تحقيق از روش توصيفي- پيمايشي.واز پرسشنامه جهت گردآوري اطلاعات استفاده شده است.
– نتايج تحقيق:
در ارتباط با ميزان آشنايي اساتيد دانشگاه با اينترنت بايد گفت كه ۵۵% اساتيد در حدود متوسط با اينترنت آشنا مي باشند اما با توجه به آنچه كه در كشورهاي توسعه يافته وجود دارد. (به طور مثال در امريكا ۱۰۰% مدارس عمومي و ۱۰۰% دانشگاه‌ها به اينترنت و امكانات آن مجهز مي باشند). اين ميزان آشنايي با اينترنت چندان مطلوب نيست. در ارتباط با پرسش تحقيقاتي شماره (۲) كه در آن نوع سايت و ميزان استفاده اساتيد مورد سؤال قرار گرفته بود بايد گفت كه اساتيد دانشگاه اراك به طور تقريبي يك ساعت و اكثريت يعني ۵/۸۷% ايشان از سايتهاي Yahoo و Google استفاده مي كنند. در ارتباط با پرسش تحقيقاتي شماره (۳) كه در آن زمينه‌هاي استفاده اساتيد دانشگاه اراك از اينترنت خواسته شده بود ۱۰۰% آنها معتقدند كه استفاده عمده آنها از اينترنت در انجام تحقيقات مي باشد و ۴۸% از آن در زمينه ارتباط جهاني و ۲۴% هم آن را به عنوان يك سرگرمي بكار مي برند. در رابطه با منابع استفاده از اينترنت بر حسب اولويت براي