ﭼﮑﯿﺪه:

ﯾﮑﯽ از اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﯽ و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﺮدم آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف اﯾﺠﺎد ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ و آﺷﻨﺎ ﻧﻤﻮدن ﻋﻤﻮم ﺑﺎ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. آراﻣﺶ و اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺟﺴﻢ و ﺟﺎن ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺿﺮوري اﺳﺖ، اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ اﺳﺖ، در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﺮﺗﯿﺐ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎ و اﺳﺘﻌﺪاد ﻫﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋه اي دارد، از اﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺮورش ذوق و اﺳﺘﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺟﻮاﻧﺎن و ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﯾﻪ رواﻧﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻫﻨﺮي و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﺸﺮ اﺑﻌﺎد ﻫﻨﺮدر زﻧﺪﮔﯽ اﻓﺮاد و ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن اﺑﻌﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻨﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
اﯾﻦ ﮔﺰارش در اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﺷﺎره ﻧﻤﻮدن ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻓﺮﻫﻨﮓ و راﺑﻄﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻣﻌﻤﺎري ﻣﯽ ﭘﺮدازد. ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮردي از ﺑﻨﺎﻫﺎ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ را ﻋﻨﻮان ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮردي ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ درك ﺟﺎﻣﻌﯽ در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ.

واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪي : ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ، ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻣﻌﻤﺎري، آﺛﺎرﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ، ﻓﺮاﻏﺖ

-۱ ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ در راﺳﺘﺎي ﺧﻠﻖ راﺑﻄﻪ اي ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﻣﯿﺎن ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدم و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻨﺮي در ﺻﺪد اراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻗﺮاري اﯾﻦ راﺑﻄﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻄﺮح ﮐﺮدن ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮردي ﻣﻌﻤﺎري ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎي و ﻧﻘﺶ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻨﺮي در ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺣﻀﻮرﭘﺬﯾﺮي ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدم در ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ در ﺣﻘﯿﻘﯿﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

-۲ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻓﺮﻫﻨﮓ

ﻓﺮﻫﻨﮓ ، واژهاي اﺳﺖ درﺑﺎره ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم؛ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ روﺷﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﮐﺎرﻫﺎ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ. ﮔﺮوهﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺮدم ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آﻣﻮزش، ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪي ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ژﻧﺘﯿﮏ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ وراﺛﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد . ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻫﺮ ﮐﺸﻮري ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ آن ﮐﺸﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

۱

ادوارد ﺗﺎﯾﻠﻮر (۱۹۱۷-۱۸۳۲)، ﻓﺮﻫﻨﮓ را ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪهاي از داﻧﺶ ﻫﺎ، ﺑﺎورﻫﺎ، ﻫﻨﺮﻫﺎ، ﻗﻮاﻧﯿﻦ، اﺧﻼﻗﯿﺎت، ﻋﺎدات و ﻫﺮﭼﻪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮي از ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﻓﺮاﻣﯽﮔﯿﺮد ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

-۳راﺑﻄﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻣﻌﻤﺎري

ﻓﺮﻫﻨﮓ را در ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﮐﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻼﺷﻬﺎي ﻣﺘﻔﺎوت اﻧﺴﺎن در راه ﺧﻠﻖ و آﻓﺮﯾﻨﺶ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ از آزادي ﻋﻤﻞ واراده او ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد . ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آداب، ﻋﻘﺎﯾﺪ، ﺑﺎورﻫﺎ و ﺳﻨﻦ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً از دورن ﻣﻨﺒﻌﺚ ﺷﺪه و در ﺑﺪو اﻣﺮ ﻧﯿﺰ درون را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ، ﻓﺮﻫﻨﮓ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آورﻧﺪ . ﮔﺮاﯾﺶ اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻤﺎل ﻃﻠﺒﯽ ﭘﺎﯾﻪ رﯾﺰ ﺷﺎﻟﻮده ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎﺳﺖ. ﮐﻤﺎل ﻃﻠﺒﯽ زﯾﺮ ﺑﻨﺎي ﺟﻬﺎن ﺑﯿﻨﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ را ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﮑﺮي و ﻧﻈﺮي آن را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ. و اﯾﻦ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد اﻗﺪام ﺑﻪ اراﯾﻪ ﮐﺎﻟﺒﺪﻫﺎ و ﻗﻮاﻟﺒﯽ در ﻋﺮﺻﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﻮدي از آن زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﻨﺪ. ادﺑﯿﺎت، ﻫﻨﺮ، ﻣﺬاﻫﺐ، ﻋﺮف ، ﺳﻨﺖ و … از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺠﺎري ﺗﺒﻠﻮر ﯾﺎﻓﺘﻦ روح ﻓﺮﻫﻨﮓ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و از اﯾﻦ ﻣﯿﺎن روي ﺻﺤﺒﺖ ﻣﺎ ﻫﻨﺮ و در ﻣﯿﺎن ارﮐﺎن ﻫﻔﺖ ﮔﺎﻧﻪ آن ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮﻣﻌﻤﺎري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ درﻋﯿﻦ ﺑﺮ آوردن ﻧﯿﺎز اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺳﺮ ﭘﻨﺎه و ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺼﻨﻮع ، راﺑﻄﻪ اي ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﺳﺎزد، ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻌﻤﺎري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﺸﺄت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮ آن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد و آﯾﻨﻪاي اﺳﺖ از اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎي اﻧﺴﺎن در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻓﻀﺎ، زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ، و ﻓﺮﻫﻨﮓ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﺳﺒﮏ ﻣﻌﻤﺎري ﻫﺮ دوره اﻧﻌﮑﺎﺳﯽ از ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ آن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﺮ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽ و ﻫﻨﺮ ﺑﻪ وﻗﻮع ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪد، ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﺳﺒﮏ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻌﻤﺎري ﺑﺮ اﺻﻮل ، روﺷﻬﺎ و ﺳﻨﺘﻬﺎي ﺳﺒﮏ ﭘﯿﺸﯿﻦ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ، ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﯿﻦ ﺳﺒﮑﻬﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻌﻤﺎري راﺑﻄﻪاي اﺳﺘﻮار وﺟﻮد دارد و ﻣﺮزﺑﻨﺪي ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ دﺷﻮار ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .

ﻧﻘﺎط ﻋﻄﻒ در ﻣﺴﯿﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺧﻼﻗﯿﺖ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﯿﺪاﯾﺶ و ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻌﻤﺎري ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻫﺮ ﺗﻤﺪن و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺪﯾﺪي از ﻧﻘﻄﻪاي ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻤﺪن و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻪ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ رﺳﯿﺪه و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ، وﻟﯽ ﻣﺴﯿﺮ آن در اداﻣﻪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﺴﯿﺮ ﻗﺒﻠﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺻﺮﻓﺎً در ﻣﻘﺎﻃﻌﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزﺳﺎزي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﻮد ﻣﯽ ﭘﺮدازد . ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻓﺮﻫﻨﮓ در ﻣﻌﻤﺎري، ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺎﻋﺚ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ در ﻣﺒﺎﻧﯽ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﻮﺛﺮ در ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻣﻌﻤﺎري ﻣﯽﺷﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ آن، اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻌﻤﺎري ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺷﯿﻮهﻫﺎي ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ

ﻧﻈﺮي و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﺎم و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻧﻈﺮي و ﻓﻀﺎي ﻣﻌﻤﺎري ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺮدم ﻫﺮ دوره ﺑﻪ زﺑﺎن ﺧﺎص آن دوره ﺻﺒﺤﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻌﻤﺎري را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن زﺑﺎن ﻣﯽﻓﻬﻤﻨﺪ . زﺑﺎن ﻋﺼﺮي زﺑﺎن زﻧﺪهاي اﺳﺖ ﮐﻪ از زﻧﺪﮔﯽ، ﻣﺴﺎﺋﻞ روز ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي و ﻋﻠﻢ روز ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﮔﺮ ﺣﻀﻮر ﻣﻌﻤﺎري در زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﯾﮏ ﻋﺼﺮ ﮐﻤﺮﻧﮓ ﺷﻮد، اﯾﻦ ﻓﻘﺮ ﺣﻀﻮر ﺑﻪ زﺑﺎن و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﻢ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد و اﮔﺮ زﺑﺎن و ﻓﺮﻫﻨﮓ از ﺣﻀﻮر ﻣﻌﻤﺎري ﺗﻬﯽ ﺷﻮد، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ راه ورود ﺑﻪ ﻣﻌﻤﺎري آﯾﻨﺪه، ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ راه ادراك ﻣﻌﻤﺎري ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺴﺪود ﻣﯽﮔﺮدد. ﺑﺮاي رﺟﻮع ﺑﻪ ﻣﻌﻤﺎري ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﺮاي ورود ﺑﻪ ﻣﻌﻤﺎري آﯾﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ از درون ﻣﻌﻤﺎري ﺣﺎل ﮔﺬر ﮐﺮد.

-۴ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮردي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ:

:۱-۴ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺗﯿﺠﯿﺒﺎﺋﻮ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ jean marie tjibaouدر اﻗﯿﺎﻧﻮس ﺷﻤﺎﻟﯽ در ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه newcaledoniaﯾﮏ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻧﻮﻣﺎﯾﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ازﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﻮﻣﯽ و ﮐﻠﺒﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺮدم ﺑﻮﻣﯽ ﮐﺎﻧﺎك ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد،ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﻤﺎر اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ –رﻧﺰوﭘﯿﺎﻧﻮ-در ﺳﺎل ۱۹۹۳ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺠﻠﯿﻞ از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺮدم ﮐﺎﻧﺎك و از ﯾﺎد ﺑﺮدن ﺧﺎﻃﺮه اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ.

۲

ﺷﮑﻞ :۱ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺗﺠﯿﺒﺎﺋﻮ

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻋﻈﯿﻤﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ ﺑﻪ jeam marie tjibaouرﻫﺒﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮدم ﮐﺎﻧﺎك ﮐﻪ در ﺟﻨﮓ ﺑﺮاي اﺳﺘﻘﻼل داﺧﻠﯽ new caledoniaدر ﺳﺎل ۱۹۸۹ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ ،اﻫﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﻢ ﻧﺎﻣﮕﺬاري ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﺪه اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎي اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺑﺎز ﺳﺎزي ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﯾﺎ ﯾﮏ دﻫﮑﺪه ﺗﮑﺮاري ﺳﺎده ﺑﺎ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﺮدن ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻮﻣﯽ و ﺳﻤﺒﻞ ﻫﺎي ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻫﺮ ﮐﺪام زﻣﺎﻧﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ زﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﺎﻧﺎك ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺤﯿﻂ و ﺑﺎورﻫﺎي ﮐﺎﻧﺎك اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارﻧﺪ.

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺗﯽ ﺟﯽ ﺑﺎﺋﻮ از ﻣﻨﺤﻨﯿﻬﺎي ﻗﻔﺲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ از ﭼﻮب درﺧﺘﺎن ﮐﺎج و ﺻﻨﻮﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮاي ﻧﻤﺎﯾﺶ دادن و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ روز ﻣﺮه در ﺻﺪد ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻮﺿﻤﻌﺎت ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺮدم ﮐﺎﻧﺎك ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و رﯾﺸﻪ ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮓ آن ﻫﺎ را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده اﺳﺖ و در ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ، از ﺑﺎورﻫﺎ و اﻋﺘﻘﺎدات ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺮدم ﮐﺎﻧﺎك و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز زﯾﺒﺎي ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ در ﮐﻞ آب و ﻫﻮا در ﻧﯿﻮ ﮐﺎﻟﺪوﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮔﺮم و ﻣﺮﻃﻮب اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣﻼﺣﻈﺎت اﺻﻠﯽ ﺑﺮاي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ

وﺟﻮد آوردن ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪه اﻧﻔﻌﺎﻟﯽ ﮐﺎراو ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﯾﻪ ي اﻧﻔﻌﺎﻟﯽ ﯾﮑﯽ از روش ﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﺧﻨﮏ ﮐﺮدن و ﺗﻬﻮﯾﻪ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ tjibaouاﺳﺖ .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از ۱۰ ﺧﺎﻧﻪ اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﭼﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺰ ﻫﺎ و ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ رﻧﺰو ﭘﯿﺎﻧﻮﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﻋﻨﻮان caseرا ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ. اﯾﻦcaseﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺠﻠﯿﻞ و ﯾﺎداوري ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻮﻣﯽ ﻣﺮدم ﮐﺎﻧﺎك ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ و در ﯾﮏ اﻧﻬﻨﺎي ﻣﻼﯾﻢ در ﻃﻮل ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻬﻮﯾﻪ ي ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ روي ﯾﮏ ﺗﭙﻪ ﺟﺎي ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎد اﺳﺖ .ﻧﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﻮي ﺑﺎد ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از اﻟﻤﺎن ﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺸﺨﺺ از ﻗﺒﯿﻞ ﺑﺎد ،ﻧﻮر،آب،و ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.

۳

ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻃﺮاﺣﯽ

ﺑﺮاي دادن ﻃﺮح ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﯿﻮﮐﺎﻟﺪﻧﯿﺎ ، ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ اي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﻌﻤﺎران و ﺗﻌﺪادي از داوران ﺗﺮﺗﯿﺐ داده ﺷﺪو ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدي از ﻣﻌﻤﺎران ﺟﺮات ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻧﯿﺎﮐﺎن و ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻃﺮح دﻫﻨﺪ . آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻏﯿﺮ ﻋﻤﻠﯽ و اﻧﺘﺰاﻋﯽ را ﺑﺎ ﺷﯿﻮه ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدﻧﺪ . اﻣﺎ ﻃﺮاﺣﺎن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻫﻢ ﻓﮑﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﻌﻤﺎران و ﻃﺮاﺣﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪي و ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻋﺎدي ﺑﺮ ﺧﻮرد ﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﻓﮑﺮﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻃﺮاﺣﺎن دﯾﮕﺮ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد.

اﯾﻦ اﯾﺪه اﻧﻌﮑﺎس ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ . ﻓﻀﺎ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺪور در ﭘﻼن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺣﻮزه اﻋﻈﻢ ﻓﻀﺎﻫﺎﺳﺖ و اﻃﺮاف ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎ ﻣﺤﺼﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ.