لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت آرايه ها و ساختارها توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت آرايه ها و ساختارها قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

آرایه – Array

lمجموعه ای از داده كه در خانه های پشت سرهم حافظه قرارمی گیرند.

lمجموعه ای از زوجها شامل اندیس و مقدار<i .x>  است.

lبه ازا هر اندیس یک مقدار مربوط به آن اندیس وجود دارد (تناظر یا نگاشت)

int   a [6] = { 3,5,2,7,9,10,11}

اسلاید ۲ :

ADTمربوط به آرايه ها

   – GeneralArray(int j, RangList list ,float InitialValue=DefaultValue);

     /* Creates a j dimension array of floats where the range of the kth dimension is given by the kth element of list.*/

  float Retrieve (index i);

  //if(i is in the index set )return the item associated with i in the array else return error

 

  void Store( index i, float x);  

  //if (i is in the index set ) insert new pair<i,xelse return error.

 

اسلاید ۳ :

آرایه در حافظه

lیک آرایه یک بعدی بسادگی بوسیله نسبت دادن دو کروشه به نام یک متغیر تعریف میشود:

  int list[5]; 

lآدرس اولین عنصر آدرس مبنا یا پایه نامیده می شود.

Variable         Memory addres

List[0]            base address = a

List[1]                a+1*sizeof(int)

List[2]                a+2*sizeof(int)

List[3]                a+3*sizeof(int)

List[4]                a+4*sizeof(int)

اسلاید ۴ :

آدرس  دهی آرایه یک بعدی

ElementType List [n];

List [0]= ٭( base address = α)

List [i] = ٭(α + i * size of (ElementType))

اسلاید ۵ :

ElementType List [n];

List [0]= ٭( base address = α)

List [i] = ٭(α + i * size of (ElementType))

 

اسلاید ۶ :

lآرایه ها مجموعه داده های از یک نوع.

lساختارها داده هایی از انواع مختلف در کنار هم.

l

lساختار= struct.       

lساختار = Record  

–مجموعه ای از اقلام داده ها (Field)

اسلاید ۷ :

یونیون – Union

lیونیون ها مانند ساختارها ولي

.۱در آن واحد فقط از یک نوع تعریف شده استفاده می کند.

.۲از بزرگترین مقداردهی برای آن نوع استفاده می کند.

union test{

  int x;

  char y;

}

اسلاید ۸ :

ماتریس اسپارس – Sparse Matrix  

lماتریسی که عناصر صفر آن زیاد باشد .

lصرفه جویی در زمان و حافظه.

l

lچگونه بايستي اطلاعات يك ماتريس پرصفر را در حافظه ذخيره كنيم تا حافظه كمتري مصرف شود؟ (چه ساختمان داده اي ؟)

lآيا عملياتهاي مربوط به آرايه ها (ADT) بر روي اين ساختمان داده قابل پياده سازي است؟

 

اسلاید ۹ :

ماتریس اسپارس

lنگهداري عناصر غير صفر ماتريس  و اطلاعات مربوط

<row , column ,value >

l

lعناصر بترتيب سطري و در هر سطر بترتيب ستوني ذخيره       مي شود.

l

 

اسلاید ۱۰ :

تحلیل تابع ترانهاده

lحلقه های تودرتو

lعبارات  ifو انتسابها در زمان ثابتی انجام میشود.

lحلقه for خارجی به تعداد ستونهای ماتریس اولیه

lحلقه for داخلی به تعداد عناصر در ماتریس اولیه

O(columns * terms)

l