لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت آزمایشگاه شیمی تجزیه ۲ توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت آزمایشگاه شیمی تجزیه ۲ قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

فصل اول
PH سنجی

مقدمه

 ا لکتروشيمي چيست؟

الکتروشيمي مبحثي در شيمي است که درمورد تبديل انرژي شيميايي به الکتريکي و بالعکس بحث مي کند.

در سلول هاي گالواني، انرژي شيميايي به الکتريکي تبديل مي شود.

در سلول هاي الکتروليز انرژي الکتريکي به شيميايي تبديل مي شود.

اسلاید ۲ :

سلول شيميايي

هر سلول شيميايي در واقع يک واکنش اکسايشي – کاهشي است.

هر واکنش اکسايشي -کاهشي شامل دو نيم واکنش است.

هر نيم واکنش يک الکترود مي باشد. 

نيم واکنش اکسايش، آند ونيم واکنش کاهش،کاتد نام دارد.

اسلاید ۳ :

مثال در مورد يک سلول الکتروشيميايي :

        يک ظرف شامل محلول سولفات مس که در آن تيغه مسي قرار دارد.

Cu2+  +  ۲e →Cu                                     

           يک ظرف شامل محلول سولفات روي که در آن تيغه اي از روي قرار                                     دارد.

Zn → Zn2+  + ۲e                                      

     اگر ظرف ها را با پل نمکي به هم و دو تیغه را نیز بهم وصل  کنيم ،

 جريان برق توليد مي شود.

Cu2+  + Zn → Zn2+ + Cu                           

اسلاید ۴ :

انواع الکترودهاي مرجع

الکترود استاندارد هيدروژنکالومل و نقره – نقره کلريد

الکترود استاندارد هيدروژن SHE

۲H+ +2e                      H2                            

Pt,H2(P=1atm)  H+(1M)                              

E=0.059  log a H+                                                     

اسلاید ۵ :

الکترود کالومل

Hg    Hg2Cl2(sat,d),KCl(XM)                      

واکنش آن؛

Hg2Cl2 +2e               ۲Hg +2Cl-       E0=0.268   

پتانسيل آن برحسب غلظت

اگر محلول کلريد پتاسيم اشباع باشد، SCE و پتانسيل آن ۲۴۱/۰ ولت

n

اسلاید ۶ :

الکترود نقره – نقره کلريد

Ag │AgCl (s) , Cl– (X M)            

AgCl + e             Ag + Cl–            ْ  

اسلاید ۷ :

الکترودهاي فلزي

الکترودهاي غشائی

انواع الکترودهای فلزی:

                  الکترودهاي مرتبه يک (کاتيون ها)                                                                                                      Ag │Ag+ (X M)                     

                  الکترودهاي مرتبه دو (آنيون ها)                                                                                                           Ag │KCl, AgCl                         

                 الکترودهاي مرتبه سه (اکسايشي – کاهشي)                                                                                                                         

   ( Pt │Fe3+  (X M      

اسلاید ۸ :

الکترودهاي فلزي

الکترودهاي غشائی

انواع الکترودهای فلزی:

                  الکترودهاي مرتبه يک (کاتيون ها)                                                                                                      Ag │Ag+ (X M)                     

                  الکترودهاي مرتبه دو (آنيون ها)                                                                                                           Ag │KCl, AgCl                         

                 الکترودهاي مرتبه سه (اکسايشي – کاهشي)                                                                                                                         

   ( Pt │Fe3+  (X M      

اسلاید ۹ :

تيتراسيون های PH– سنجی

nدر اين نوع تيتراسيون حجم معينی از محلول مجهول(اسيد يا باز) در بشر می ريزيم.

nدر داخل محلول الکترود ترکيبی PH را قرار می دهيم.

nاز بورت به محلول بشر قطره قطره محلول استاندارد(باز يا اسيد) اضافه می کنيم به ازاء هر افزايش محلول استاندارد، PH را می خوانيم.

n از روی نمودار PH بر حسب حجم محلول استاندارد، نقطه هم ارزی تعيين می کنيم..

اسلاید ۱۰ :

نکات اوليه در PH سنجی:

nبايد طبق دستورالعمل شرکت سازنده الکترود را نگهداری کرد.

nقبل از استفاده کردن از الکترود از سالم و پر بودن از محلول الکترولیت اطمینان حاصل کرد.

n دستگاه PH متر را بر اساس دستورالعمل های شرکت سازنده،

nبا محلول های بافر با PH دقيقاً معلوم درجه بند ی(کالیبره) نمود.