لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت آسیب پذیری خط آهن حین وقوع زلزله و ارائه راهکارهای اساسی کاهش خسارات ۱۶ اسلاید توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت آسیب پذیری خط آهن حین وقوع زلزله و ارائه راهکارهای اساسی کاهش خسارات ۱۶ اسلاید قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

¨با توجه به اینکه در توسعه شبکه هاي حمل و نقل، جاده و راه آهن از مناطق با شرایط جغرافیایی و آب و هوایی متفاوت عبور می نماید و نیز با توجه به اینکه بسته به کوهستانی و دشت بودن منطقه، آب و هواي گرم و خشک، معتدل، سرد و مرطوب داشتن، تحت معرض مخاطرات متفاوتی از قبیل زمین لرزه، لغزش زمین ، ناپایداري دامنه ها و مخاطرات جوي قرار دارد.

اسلاید ۲ :

¨شبکۀ را ه آهن با توجه به گستردگی آن و عبور از مناطق با شرایط اقلیمی، جغرافیایی و آب و هوائی متفاوت، تحت تأثیر مخاطرات و بلایاي طبیعی زمین قرار می گیرد

اسلاید ۳ :

¨زمین لرزه و زلزله جزء بلایاي طبیعی است که بیشترین آسیب را به سازهها و شریانهاي حیاتی و در یک عبارت ساده به مصنوعات بشري وارد می سازد. به همین دلیل در سازه ها و شریانهاي حیاتی، بارهاي ناشی از زلزله را تخمین زده و در طراحی آن منظور می نمایند. در شبکۀ راه آهن نیز براي طراحی ساز هها، پلها و ابنیه مسیر با استفاده از آئین نامه ها و استانداردهاي خاصی بارهاي ناشی از زلزله را منظور مینمایند.

اسلاید ۴ :

آسیب هاي ناشی از زلزله:

آسیب هاي ناشی از زلزله بر روي راه آهن را می توان در شش گروه طبقه بندي نمود:

الف- آسیب هاي وارده بر سازه هاي ابنیه مسیر از قبیل پلها، تونلها

ابنیه مسیر راه آهن در هنگام وقوع زلزله بسته به جنس مصالح بکار رفته در ساخت آنها و سیستم سازه اي آنها (ابنیه با مصالح بنایی، با سیستم مقاوم در برابر بارهاي جانبی، ابنیه مقاوم سازي شده و …) تحت تاثیر بارهاي جانبی ناشی از زلزله قرار می گیرند. در خصوص تک تک ابنیه ها لازم است .مطالعات جامعی جهت ارزیابی وضعیت موجود صورت گیرد و با توجه نوع سازه اي آن تصمیم گیري اساسی صورت گیرد.

شکل ۱- نمونه اي از آسیبهاي سازه اي در پایه پلها در هنگام زلزله (زلزله سانفرانسیسکو)

اسلاید ۵ :

¨ب- آسیب هاي وارده بر ساختمانهاي ایستگاهها

ساختمانهاي ایستگاهها به جهت بهره برداري ۲۴ ساعته و حضور دائم مسافرین در آنها جزء ساختمانهاي با اهمیت ارزیابی می شوند. ساختار سازه اي آنها بایستی مطابق استانداردهاي موجود طراحی و اجرا شود تا در حین وقوع زلزله آسیب هاي کمتري بر آنها وارد شود . با توجه به داشتن سایه بانهاي طره اي طویل در آنها استفاده از سیستم هاي سبک از قبیل سازه هاي فضاکار توصیه می گردد .

ج- آسیب هاي وارده بر سیستم زهکشی مسیر

¨وجود درناژها و سیستم هاي زهکشی در مسیر هاي راه آهن باعث می شود که آبهاي زیرزمینی در جهت مناسب هدایت شده و از وارد ساختن فشارهاي جانبی بر بستر خط آهن و یا نفوذ آنها بر گاباري مسیر جلوگیري نماید .

اسلاید ۶ :

¨د- آسیب هاي وارده بر ترانشه ها و خاکریزها زمین لغزش

زمین لغزش و رانش زمین که با توجه به ناپایداري هاي طبیعی دامنه ها و یا در حین وقوع زلزله اتفاق می افتد باعث مسدود شدن مسیرهاي ر اه آهن و جاده ها و .. می گردد. ناپایداري دامنه ها و شیبها را می توان بطور کلی در چها دسته طبقه بندي نمود.

 ۱  – ناپایداري قوسی عمیق دامنه ها( ناپایداري لغزشی یا برشی) مطابق شکل ۲

شکل ( ۲) – ناپایداري ترکیب لغزشی و برشی ناپایداري برشی

اسلاید ۷ :

¨د- آسیب هاي وارده بر ترانشه ها و خاکریزها زمین لغزش

زمین لغزش و رانش زمین که با توجه به ناپایداري هاي طبیعی دامنه ها و یا در حین وقوع زلزله اتفاق می افتد باعث مسدود شدن مسیرهاي ر اه آهن و جاده ها و .. می گردد. ناپایداري دامنه ها و شیبها را می توان بطور کلی در چها دسته طبقه بندي نمود.

 ۱  – ناپایداري قوسی عمیق دامنه ها( ناپایداري لغزشی یا برشی) مطابق شکل ۲

شکل ( ۲) – ناپایداري ترکیب لغزشی و برشی ناپایداري برشی

اسلاید ۸ :

¨۵- آسیبهاي وارده بر روسازي خط آهن:

¨ساختار سازه اي خط آهن طوري طراحی شده است که با گذشت زمان و با عبور قطارهاي باري و مسافري بتوان هندسه آن را با نگهداري منظم به حالت ایده آل درآورد . هندسه خط آهن نقش اساسی را در تعیین سرعت مسیر بازي می کند و حساسیت بسیار بالایی دارد . بطوریکه با ماشین آلات مکانیزه مدرن تغیی رات میلیمتري اجزائ هندسه خط را کنترل می نمایند .

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨شکل ۶- نمونه اي از آسیب هاي وارده بر سوزنها در ایستگاه بین راهی زلزله کوبه ژاپن ۱۹۹۵

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

اسلاید ۹ :

¨و- آسیبهاي وارده بر شبکه بالاسري و علایم الکتریکی

¨شبکه بالاسري و سیستم علایم الکتریکی در طول مسیر راه آهن نیز در هنگام وقوع زلزله تحت اثر نیروهاي افقی ناشی از زلزله قرار می گیرد .

¨تیرهاي طره اي شبکه بالاسري و پایه هاي آن معمولا تحت تاثیر نیروهاي زلزله آسیب د یده و حداقل تراز طولی و عرضی خود را از دست می دهد .

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨شکل ۷- کمانش خط آهن و خرابی شبکه بالاسري در زلزله نیگاتاي ژاپن

اسلاید ۱۰ :

۴ راهکارهاي اساسی در جهت کاهش خسارات

¨الف- مقاومسازي ابنیه مسیر

¨ب- استقرار تعریف سامانه مدیریت مخاطرات طبیعی با توجه به آسیب ها و اثرات آنها

¨ج- استقرار سیستم پایش در ترانشه ها براي کنترل پایداري آنها