لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت آمار و احتمالات مهندسي توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت آمار و احتمالات مهندسي قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

۱- دامنه

۲-واریانس

ویژگی های واریانس نمونه:

۱-واريانس عدد ثابت C برابر با صفر است.

۲-اگرمقدار ثابت α رابه مشاهدات اضافه يا ازآنها كم كنيم واريانس تغيير نمي‌‌كند.

۳-اگر مشاهدات در مقدار ثابت K ضرب يا برآن تقسيم شود واريانس جديد از ضرب يا تقسيم واريانس قديم درK2 بدست مي آيد

اسلاید ۲ :

۳-انحراف معیار

انحراف معيار در نمونه جذر واريانس يا پراش مي باشد.

µ= میانگین جامعه

δ۲ = واریانس جامعه

و جذر آن انحراف معیار جامعه

اسلاید ۳ :

۴-متغیرهای استاندارد

ویژگی های متغیرهای استاندارد:

۱- ميانگين متغيرهاي استاندارد برابر صفر است.

 ۲-واريانس متغيرهاي استاندارد برابر با ۱ است .

۳- متغيرهاي استاندارد فاقد واحد اندازه گيري هستند.

 ۴- مقدار Zi مي تواند، منفي، صفر يا مثبت باشد.

اسلاید ۴ :

۵- ضريب تغيير يا ضريب تعيين

ويژگيهاي ضريب تغيير

۱- به واحد اندازه گيري بستگي ندارد.

۲- براي مقايسه دو صفت از يك جامعه با واحدهاي اندازه گيري متفاوت مورد استفاده قرار مي گيرد.

۳- مجموعه مشاهداتي كه داراي C.V كمتري است از سازگاري و همگني بيشتري برخوردار هستند.

اسلاید ۵ :

۶- انحراف چارکی

ويژگيهاي انحراف چاركي:

۱- اين شاخص چون ميزان پراكندگي در اطراف مركز توزيع را نشان مي دهد از شاخص دامنه با ثبات تر است.

۲- اين شاخص چون شامل ۲۵% از مشاهدات كوچك و بزرگ نيست تحت تأثير داده هاي پرت قرار نمي گيرد.

۳- اين شاخص براي داده هاي كلاس بندي نيز قابل محاسبه است

اسلاید ۶ :

۷- گشتاورها

ويژگيهاي گشتاورهاي مركزي:

۱-m1=0   ,  r=1  

۲- r=2 

۳- تغيير در مبدأ يا اضافه و كم كردن مقدار ثابت به مشاهدات تغييري درmr  ندارد

۴-باتغيير در مقياس يا ضرب و تقسيم كردن مقدار ثابت در مشاهدات، mr در توانr ام مقدار ثابت ضرب يا تقسيم مي شود

۵-

اسلاید ۷ :

جدول توزیع فراوانی

طول کلاس :

محاسبه ميانگين و واريانس در جدول توزيع فراواني :.

میانگین حسابی

میانگین هندسی

میانگین هارمونیک

واریانس

اسلاید ۸ :

محاسبه نما در جدول توزيع فراواني

 

محاسبه ميانه در جدول توزيع فراواني

محاسبه چارك ها در جدول توزيع فراواني 

اسلاید ۹ :

نمودارها:

۱-نمودار نقطه ای

۲- نمودار دایره ای

۳-نمودار میله ای

۴- نمودار مستطیلی

۵- نمودار چندضلعی فراوانی

۶- نمودار چند ضلعی تجمعی

اسلاید ۱۰ :

چولگي

معيارهاي محاسبه ميزان چولگي عبارتند از:

۱- ضريب چولگي پيرسن

۲- ضريب چولگي بر اساس گشتاور مركزي مرتبه سوم

برجستگي

ویژگی های برجستکی:

۱- مستقل از واحد

۲-k=0 ميزان برجستگي صفر است و منحني چندضلعي فراواني بر منحني نرمال منطبق است.

۳-k>0 منحني چندضلعي فراواني در مقايسه با منحني نرمال داراي برجستگي است.

۴-k<0 منحني چندضلعي فراواني در مقايسه با منحني نرمال داراي پخي است.