لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت آموزش بزرگسالان توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت آموزش بزرگسالان قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

طرح درس

Úطرح موضوع،تعريف و تحديد مفاهيم

Úتاريخچه آموزش بزرگسالان در جهان و ايران

Úويژگي هاي آموزش بزرگسالان

Úروان شناسي بزرگسالان

Úروان شناسي يادگيري و آموزش بزرگسالان

Úروش هاي آموزش بزرگسالان

Úبرنامه ريزي آموزش بزرگسالان

Úفلسفه آموزش بزرگسالان

اسلاید ۲ :

اهداف درس

Úآشنايى با مفاهيم كليدى آموزش بزرگسالان ،تفاوت ها، تشابه ها و كاربردهاى هر يك

Úآشنايى با سرگذشت  و ويژگى هاى آموزش بزرگسالان

Úشناخت ويژگي هاى روان شناختي و روان شناسي يادگيرى بزرگسالان

Úمطالعه روش هاى آموزش بزرگسالان، روش هاى       برنامه ريزى و برخى ديدگاههاى فلسفى مربوط به بزرگسالان

اسلاید ۳ :

Úبا توجه به توسعه دانش و تكنولوژي  بزرگسالان به طور مداوم نيازمند بازآموزي  مي باشند .

Úنهادهاي آموزش وپرورش دائما با تقاضاي بزرگسالان براي بازگشت به مدرسه روبرو هستند .

Úدر نتيجه كشوري كه نتواند                           مؤسسات ضروري براي پاسخگويي                       اين نيازها به وجود آورددر دنياي                      علم و تكنولوژي دوام نخواهد آورد.

اسلاید ۴ :

Úامروزه آموزش بزرگسالان وبلكه آموزش مداوم براي همه كشورها اعم از پيشرفته يا در حال پيشرفت نه يك ضرورت سياسي بلكه يك نياز واقعي است.

 

Ú

اسلاید ۵ :

Úاين درس كه از دروس تخصصي دوره كارشناسي علوم  تربيتي است  سعي دارد:

Ú ماهيت آموزش بزرگسالان، آموزش سواد و اهميت اجراي برنامه هاي مربوط به اين قبيل آموزشها را براي كساني كه به نحوي دست اندر كار آموزش به طور كلي و آموزش بزرگسالان به طور خاص هستند بشناساندتا به طور مؤثردر اين قبيل برنامه ها مشاركت  ويااز برنامه هاي در حال اجراپشتيباني كنند.

اسلاید ۶ :

Ú

Úهدف كلى:

Úدرك ضرورت و اهميت آموزش بزرگسالان و آشنايى با مفاهيم،تعاريف،اصطلاحات گوناگون

     اين نوع آموزش و قلمرو كاربرد آنها.

اسلاید ۷ :

هدفهاي رفتاري :

Úبيان اصطلاحات مختلف و مترادف با آموزش بزرگسالان و مقايسه آنها با هم

Úبررسي رابطه،تفاوت و تشابه نظام آموزش رسمي و غيررسمي

Úتوضيح تفاوت مفهوم و قلمرو آموزش بزرگسالان و سوادآموزي

اسلاید ۸ :

Úتحولات اقتصادی-اجتماعی، به ويژه تكنولوژيكي فکرگسترش آموزش و پرورش را در کشورهای مختلف توسعه داده است.

Ú با این وجود مساله بی سوادی هنوز باقی مانده است. جدول زير نشان دهنده اين مساله است.

Úجدول مقايسه آمار بيسوادي در سالهاي نيمه دوم قرن بيستم

اسلاید ۹ :

Úاز دهه۸۰-۰ ۱۹۷توجه کشورها به ویژه کشورهای توسعه نیافته  به مبارزه جدی با بیسوادی جلب شد و بخشی از فرایند نظام آموزشی ،به آموزش بازماندگان از تحصیل اختصاص یافت.

Úویژگی های فردی و اجتماعی این افراد،آ موزش خاصی را ایجاب می کرد ،که امروزه به نام آموزش بزرگسالان(Adult Education) معروف شده است.

اسلاید ۱۰ :

۱٫آموزش بزرگسالان

Úفرایندی سازمان یافته به منظور ایجاد آگاهی،شناخت و مهارت در بزرگسالان، تا در جهت تکامل حرکت و در سرنوشت جامعه خود از لحاظ اجتماعی،فرهنگی،سیاسی و اقتصادی مشارکت فعالانه داشته باشند.