لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت آموزش Excel توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت آموزش Excel قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

ستون

به هر كدام از رديفهاي عمودي از خانه هاي صفحه كاري يك ستون گفته ميشود.هر يك ستون هاي صفحه كاري با يك يا دو حرف از حروف الفباي انگليسي(ازA تا Z) مشخص شده اند

اسلاید ۲ :

سطر

nبه هر كدام از رديفهاي افقي از خانه هاي صفحه كاري يك سطر گفته ميشود.سطرهاي صفحه كاري را با اعداد نام گذاري مي كنند.به اين ترتيب كه سطر اول با اعدد۱  سطر دوم با عدد۲و…

اسلاید ۳ :

مقدمه

nExcel  برنامه اي از مجموعه برنامه هاي  Microsoft office است كه شركت مايكروسافت توليد كننده آن مي باشد.برنامه هاي اين گروه هر يك به منظور خاصي در انجام امور دفتري بايگاني حسابداري چاپ و نشر و… به كار ميرود كه عبارتند ازWord ,Excel, Access, Power  Point,Outlook.

nدر اين بين ازExcel براي انجام اموري مثل ارزيابي و اصلاح داده ها محاسبه و مقايسه اعداد و نيز ايجاد جداول و گزارشها استفاده مي شود.

n

اسلاید ۴ :

nابزارهاونوارابزارهای موجوددرمحيط excel:

nExcelهم همانند ساير برنامه ها تشكيل شده است ازيك سری نوارهايی كه به شرح آن می پردازيم :

n نوارعنوان:به ناحيه باريك موجود دربالاترين قسمت پنجره

n برنا مه excel نوار عنوان گفته می شود.

n

n

nنوارمنو: نوارمنوبه طورپيش فرض درقسمت زيرين نوارعنوان

n ظاهر می شود وشامل تعدادی منو است .

n

n

n

اسلاید ۵ :

n   نوارابزار:گزينه های موجود درمنوها اين امكان رابرای كاربر

n ايجاد می نمايد كه فرامين راازطريق ابزارهايی كه با آيكن مربوط

nبه خود مشخص شده اند اجرانمايند.

n

n

n   نواروضعيت: نوار باريكی كه درقسمت تحتانی پنجره excel

nقراردارد نوار وضعيت ناميده می شود.

n

 

اسلاید ۶ :

n   نوارنمودار: اين نوار ابزاربه منظورنمايش نموداری داده

nهاي درج شده درصفحه گسترده برنامه excelمورد

n استفاده قرارمی گيرد .

n

n

nنوارفرمول: ازطريق اين نوار مي توان فرمول خانه هايی

nكه دارای فرمول هستند رامشاهده كرد.

n

 

اسلاید ۷ :

nنوارترسيمات: اين نوارابزاربه منظورترسيم اشكال

nمختلف درمحيط excel مورداستفاده قرار می گيرد.

n

n

n نوارانتخاب صفحه كاري: دارای سه صفحه كاری است

n درپايين صفحه قراردارد ووظيفه آن ايجاد امكان جابجايی سريع بين

n صفحات كاری است می توان ازطريق راست كليك روی آنها

nكارهایی  ر ازقبيل (حذف واضافه و……)راانجام داد.

n

n

اسلاید ۸ :

n

nاضافه كردن صفحه كاری (sheet):

n  صفحه كاری را درصورت تمايل می توانيد زياد وكم كنيم

nشكل ۱اضافه كردن صفحه كاری رانشان می دهد.

n

nحذف كردن صفحه كاری:

nهمچنين می توان صفحه كاری كه احتياج نداريم راازصفحه

nها حذف كرد(كه به ندرت اتفاق می افتد)كه درشكل ۲ نشان

n داده شده است.

اسلاید ۹ :

 ايجاد ياداشت  متنی:

اگر می خواهيد به يكی ازخانه های صفحه كاری كه

 برايتا ن اهميت خاصي دارد توضيحاتی رابه عنوان يادآوری

 اضافه نماييد  ،مراحل زير راطی كنيد :

         كليك راست روي سلول

nانتخاب گزينه insert comment

n

اسلاید ۱۰ :

n  فيلتركردن:

nاين قسمت(نام خانوادگی) شكل ۱سرتيترها فيلترشده اند ابتدا

n انتخاب قسمتی كه می خواهيم فيلتر شودوسپس مانند شكل ۲ 

n گزينه موردنظرراانتخاب می كنيم.   

Data/filter/Auto filter