لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت ابياري باراني توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت ابياري باراني قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

nابياري تحت فشار

nدراين روش جريان اب بااستفاده از مو تورو پمپ در شبكه اي از لوله هاي اصلي وفرعي به صورت فشار جريان مي يابد.

n

nابياري باراني

nابياري باراني روشي است كه در ان ابياري را با سرعتي مساوي وياكمتر از نفوذ پذيري خا ك به صورت باران بر سطح زمين پخش مي كنند مجموعه وسايل ولوله هاي كهاين اب را از منبع ابي تا دهانه منتقل مي  شبكه ابياري ناميده  مي شود

اسلاید ۲ :

nابياري بارا ني به خاطر مزاياي  قابل توجه ان از اهميت به سزاي برخوردار است و دركشور مابه دليل كمبود اب ابياري ورشد بي رويه جمعيت وتقاضاي روز افزون مواد غذايي اين اهميت نمود بيشتري خواهد داشت. طراحي صحيح ابياري باراني اين امكان را مي دهد كه راند مان كار بالا برده وتلفات ابياري رذا به حداقل برسانيم

nموارد استفاده از ابياري باراني

nوقتي صحبت ا ز ا ين مي شود كه ابياري باراني كجا وچه زماني مي تواند بيشترين سودمندي را داشته باشد .موضوع  توزيع يكنواخت اب در درجه اول اهميت قرار دارد. سيستم ابياري كه

nبتواند با كمترين هزينه اب مورد نياز زمين را به طور يكنواخت توزيع كندبهترين روس قلمداد مي شود 

اسلاید ۳ :

nاستفاده از سيستم ابياري باراني در وضعيتهاي زير مطلوب است

n-خاك بيش از حد متخلخل است و با ابياريسطحي توزيع  يكيواختي به وجودنخواهد امد

n- عمق خاك حا صلخيز كم بوده و نمي توان تسطيح لازم

n براي ابياري سطحي به وجود اورد

n-شيب زمين تند وخاك به سادگي قابل فرسايش باشد

n

n

اسلاید ۴ :

nمزاياي ابياري باراني

nصرفه جويي در مصرف اب به علت تلفات كم اب ابياري وامكان ابياري كم مكرر

nعدم  نياز به تسطيح در زمينهاي داراي پستي وبلندي

nكاهش هزينه كارگر ابيار نسبت به روشهاي سطحي

nاندازه گيري اب وكنترل ان راحت تر صوت مي گيرد

nدما و رطوبت گياه را مي توان كنترل كرد

nدر روز هاي گرم مي توان با ابياري محيط گياه راخنك كرد

nمحافظت ا ز گياه در مقابل يخبندان ناشي از سرماي زودرس

n

اسلاید ۵ :

nمعايب ابياري باراني

nهزينه زياد

nزياد بودن مقدارتبخير در حين پاشش

nمشكل شدن عمل لقاح در موقع ابياري

nعدم يكنواختي توزيع  اب در منتاطق بادخيز

nكم شدن مرغو بيت محصول درموقع رسيدن دانه

n

اسلاید ۶ :

nاجزاي اصلي سيستم ابياري باراني

n1-منبع اب.در ا ينجا نيز مانند ابياري ثقلي مي توان از اب چاه عميق .نيمه عميق. رودخانه .قنات .چشمه .استخر استفاده كرد.لا زم به دقت است كه كيفيت اب در مقايسه با ابياري ثقلي بايد با لاتر باشد

n2منبع تامين فشار.براي انكه اب به صورت قطرا ت ريزو يكنواخت در يك شعاع مناسب در اطراف ابپاش پخش شودلازم است كهاب درلوله هاي انتقال اب از محل منبع تااخرين نقطه خروجي ازابپاش تحت فشار قرار داشته باشد بدين منظوراز پمپ بر جهاي اب واستخرهايي در ارتفاعات ساخته شدهاند استفاده مي شود

اسلاید ۷ :

۳- شبكه لوله هاي اصلي ولوله هاي جانبي

الف-لوله هاي اصلي.لوله هاي اصلي اب راازپمپ به لوله هاي جانبي مي رساند.در برخي موارد لوله اصلي ثابت است ودر مزرعه روي زمين ويااغلب زيرزمين قرارمي گيردودر برخي خ مواردقابل حمل است.جنس اين لوله ها معمولا از فولاد گالوانيزه سيمان ازبست الومينيوم سبك يا پلاستيك است

ب-لوله هاي جانبيلوله هاي جانبي اب راازلوله هاي اصلي به ابپاشها ميرساند اين لوله هامي تواند قابل حمل يا ثابت باشدوجنس ان مشابه لوله اصلياست ولي معمولا كوچكتر

اسلاید ۸ :

n4- ابپاشها

nابپاشها اخرين بخش يك شبكه ابياري باراني ودرزمره مهمنرين قسمتهاي ان استابپاشها داراي انواع مختلفي هستند كه دو نوع ابپاش اصلي كه در كشاورزي مورداستفاده قرارمي گيرد عبارتندازابپاش چرخشي ولوله روزنه دار

nابپاش چرخشي رايجترين نوع است.دربعضي سيستمها از

nتعداد زيادي ابپش گوچك كه باههم كارمي كنند.استفاده ميشود دربقه سيستمها تنها ازيك ابپاش بزرگ باكانن استفاده ميشود نوع ديكري از ابپاشها نيز درچمن كاريها مورد استفاده قرار مي گيرد

n

اسلاید ۹ :

n5-ضمائم

nبه منظور استفادهاز شبكه ابياري باراني براي كود پاشي. سمپاشي ونبارزه بايخ زذگي وضمائمي به شبكه اضافه ميشود كه از ان جماه مي توان از تانك كود تانك سم ودستگاههاي الكتريكي هشدار دهندهد دردرجه حرارت مهين نام برد همچنين در شبكه لوله ها ضماومي به كار  ميرود

nكوپلر۰ لولههاي اصلي وجانبي به وسيله كوپلرهاي(متصل كننده)

nمخصوصي به يكديگر وصل مي شوند۰به طوري كه مي توان سريع وراحت انها راوصل كرد وجدا كرد

nشير فلكه

nشير فلكه جريان ا ب وفشار را در لوله هاي اصلي وجانبي كنترل مي كند

اسلاید ۱۰ :

nصافي۰

nاگر اب تميز نباشد به احتمال زياد نازل ابپاش مسدود  مي شود براي جلوگيري از انسداد نازل در محل مكش پمپ و نقاط مختلف سيستم لوله كشي۰صافي مي گزارند

nپايه ابپاش

nپايه ابپاش لوله باريكي است كه ابپاش رابه لوله  جانبي وصل مي كند

nتجهيزات مخصوص لوله كشي

nاين تجهيزات عبارتند از۰زانويي ۰تبديل سه راهي ۰ درپوش۰۰۰۰