لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت اثربخشی تلاشهای ده ساله برای ارتقای کیفیت فرایندهای سترون سازی در مراکز و بیمارستانهای شهر تبریز.ppt توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت اثربخشی تلاشهای ده ساله برای ارتقای کیفیت فرایندهای سترون سازی در مراکز و بیمارستانهای شهر تبریز.ppt قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

žعفونت های بیمارستانی از مهمترین معضلات مراکز بهداشتی و درمانی در کل دنیا و کشورهای جهان سوم می باشند .این عفونت ها مهمترین عامل افزایش مرگ و میر و هزینه ها می باشند .

žبررسی از ۵۵ بیمارستان از ۱۴کشور در چهار منطقه سازمان بهداشت جهانی شیوع بالایی از عفونت ها را در کشورهای شرق مدیترانه (۱۰تا ۸/۱۱ % )نشان داد.

 

اسلاید ۲ :

 

At any time, over 1.4 million people worldwide suffer from infectious complications associated with health care.

In developed countries, about 5–۱۰% of patients admitted to acute care hospitals acquire an infection that was not present or incubating on admission.

 

اسلاید ۳ :

 

In the USA, 2 000 000  cases a year — about 80 000 deaths annually.

In England health care-associated infection causes  ۵ ۰۰۰ deaths each year

In Trinidad and Tobago as many as two-thirds of patients admitted to intensive care suffer at least one health care-associated infection.

اسلاید ۴ :

in Mexico, health care-associated infections are the third most common cause of death for the entire population.

Worldwide, at least 1 in 4 patients in intensive care will acquire an infection during their stay in hospital.

 In developing countries, this estimate may be doubled..

 

اسلاید ۵ :

Clear, effective and applicable guidance on measures to control the spread of infections is needed.

 Although hand hygiene is considered the most important measure to prevent and control health care-associated infections, ensuring its improvement is a complex and difficult task

اسلاید ۶ :

۱- عملکرد مراکز استریل بیمارستان های شهر تبریز در سال ۱۳۷۶

۲-بررسی عملکرد واحدهای بهداشت خانواده در زمينه پيشگيری از انتقال  عفونت در داوطلبين  آی.يو.دی مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی تحت پوشش شبکه جامع در سال ۱۳۸۱

۳-پیشگیری از انتقال عفونت در واحدهای سرپایی زنان و مامایی (تجربه مداخله آموزشی در تبریز سال ۸۴)

۴- عملکرد مراکز استریل بیمارستان های شهر تبریز در سال های ۱۳۸۶

۵- مداخله مدیریتی در کنترل کیفی فرآیند های سترون سازی در بیمارستان های شهر تبریز در سال      ۱۳۸۶و۸۷

اسلاید ۷ :

žدر هردو مطالعه پرسنل غالبا نحوه کار را به صورت تجربی از همکاران خود فرا گرفته اند .

žاز نظر طراحی فیزیکی فضای بخش ،در مطالعه قبلی ۳۹ درصد و در مطالعه جدید ۶/۴۹ درصد استانداردها را رعایت کرده بودند .

ž در زمینه گردش کار (نحوه و محل   تمیز کردن وسایل،شستن و آماده سازی مجدد برای سترون سازی) در مطالعه قبلی واحدها ۴/۵۵ درصد و واحدهای جدید ۸/۶۶ درصد استاندادردها را رعایت کرده بودند

ž و از نظر پایش عملیات سترون سازی و گندزدایی در هردو مطالعه کمتر از ۴۰ درصد استانداردها را کسب نموده بودند و به طور کلی عدم استفاده از نشانگر های مناسب کل فرایندهای بخش و پروسه های درمانی بیمارستان ها را زیر سوال می برد .

اسلاید ۸ :

žدر قسمت نگهداری و توزیع ابزار آلات و پک ها ی استریل در مطالعه قبلی ۶/۴۸ درصد و در این مطالعه ۴/۴۸ درصد استانداردها مورد عمل قرار گرفته بودند . در هر دو مطالعه عملکرد بیمارستان های غیر آموزشی ، بهتر از بیمارستان های آموزشی بود.

ž

ž در مطالعه اول عملکرد کلی سه چهارم بیمارستان ها غیر قابل قبول بودند  و در مطالعه جدید این رقم به یک دوم  کاهش پیدا کرد .

ž

اسلاید ۹ :

žدستها قبل از انجام فرآیند به طور صحیح باصابون شست و شو می شوند۱/۷

žکارمند بهداشتی طرز کار با فور را می داند ۱/۵۷

žتخت ژنیکولوژی در صورت آلوده شدن با خون با ماده شیمیایی مناسب پاک می شوند ۱۰

žاز نشانگرهای فیزیکی به شکل مناسب استفاده می کردند ۴۰

žدر حالت کلی عملکرد ۷/۳۵ درصد از مراکز در حد ضعیف ، ۵۰ درصد در حد متوسط، و ۲/۱۴ درصد در حد خوب بود.

اسلاید ۱۰ :

۳-پیشگیری از انتقال عفونت در واحدهای سرپایی زنان و مامایی (تجربه مداخله آموزشی در تبریز سال ۸۴)

žروند رو به افزایش تقاضا برای خدمات سرپایی

žعفونت های دستگاه تناسلی و ادراری بخش مهمی از عفونت ها را تشکیل می دهند .

žبررسی های مختلف در کشور نشان می دهد که فرایندهای جاری آلودگی زدایی و آماده سازی مجدد وسایل غالبا بر عهده پرسنل کمکی غیر آموزش دیده گذاشته می شود و اقدامات مهمی چون نحوه تهیه و استفاده از گندزدا ها ، شستشوی وسایل و سترون سازی آن ها توسط پزشکان و ماماها مورد توجه قرار نمی گیرند.

žلزوم توجه به عفونت  در واحدهای سرپایی را بیش از پیش نمایان می سازد

ž