لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت اثر زلزله بر پلهای بتنی با پايه های با ارتفاع متغير توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت اثر زلزله بر پلهای بتنی با پايه های با ارتفاع متغير قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

معرفی پلهای بتنی با ارتفاع متغير

– تفاوتشان با پلهای مسطح

– نحوه طراحی

– انواع اين پلها از نظرمصالح

دالی بتن مسلح

شکل T ..با تيرهای

بتنی جعبه ای

پيش تنيده جعبه ای

– اثر مؤلفه افقی و قائم زلزله برپايه اين پله ا

– اثر زلزله بر عرشه اين پله ا

اسلاید ۲ :

– زلزله (۱۹۹۵)Kobe

(۱۹۹۴)Northridge – زلزله

(۱۹۹۹)Izmit – زلزله

(۱۹۹۹)Chi chi taiwan – زلزله

(۱۹۹۸ )Adana ceyhan – زلزله

(۱۹۸۹ )Loma prieta – زلزله

اسلاید ۳ :

بررسی آسيب پذيری پلهای باپايه های با ارتفاع متغير

– پايه های باارتفاع متغير

Pounding – مسئله

– ستون نرم

– تعداد درز انبساط

– ارتفاع پايه ها

– انواع نشيمن

– طول تکيه گاه کناری

-اثر روانگرايی

– طول مهاری آرماتورها در پی

– فاصله خاموت ها

اسلاید ۴ :

معيارهای شکست لرزه ای اين پلها

شکست برشی

– شکست خمشی

– خرابی روسازه

– خرابی زيرسازه

– شکست پی و شمعها

– عدم وجود تکيه گاه کافی و نتيجتاً افتادن عرشه

اسلاید ۵ :

درسهايی از زلزله های گذشته

** دقت در امر طراحی و ساخت

** شکست ستونها از مود خمشی باشد

** استفاده از تحليل غير خطی برای تعيين محل تشکيل مفاصل

** حدالامکان مفاصل پلاستيک در عرشه تشکيل نشود

** اثر مولفه قائم زلزله در نظر گرفته شود

** ضوابط موجود برای طول کافی تکيه گاه در نظر گرفته شود

** سختی را بطور مسا وی بين اعضای مقاوم تقسيم کنيم

** ارتفاع ستون های دو قاب مجاور تفاوت زيادی با هم نداشته باشند

** کاستن از تعداد مفاصل انبساطی

** در طراحی اتصالات از نيرو های بزرگتر از نيروهای طراحی سازه استفاد ه

شود

** از آخرين نسخه آئين نامه های طراحی استفاده شود