لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت ارزشیابی شایستگی کارکنان توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت ارزشیابی شایستگی کارکنان قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

اهداف کلی

 • تعاریف ، مفاهیم واهداف ارزشیابی کارکنان .
 • معیارهای مورد نظر در ارزشیابی کارکنان.
 • عوامل عینی وذهنی در ارزشیابی کارکنان .
 • انحرافات در ارزشیابی کارکنان .
 • کسانی که باید در ارزشیابیها دخالت داشته باشند.
 • روشهای ارزشیابیکارکنان .
 • کاربرد ارزشیابی .
 • تنگناهای ارزشیابی شایستگی کارکنان .

اسلاید ۲ :

مقدمه

 • میزان موفقیت درنیل به اهداف سازمانی در
 • ارتباط مستقیم با نحوه عملکرد نیروهای انسانی
 • مشغول به کار در سازمانهاست .
 • بنابراین ارزشیابی کارکنان وعملکرد آنها در
 • مدیریت منابع انسانی از جایگاه مهمی
 • برخوردار است.

اسلاید ۳ :

تعاریف ، مفاهیم واهداف ارزشیابی

 • ابتدا دو واژه « اثربخشی » و« کارایی » را تعریف می نماییم .
 • اثر بخشی عبارت است از نیل به هدف و کارایی در واقع عبارت است از نسبت داده ها به ستاده ها در یک سیستم سازمانی .
 • ارزشیابی کار کنان عبارت است از مراحلی است که طی آن سازمان نحوه عملکرد منابع انسانی را در انجام وظایف ومسئولیتهای محوله مورد بررسی وسنجش قرار می دهد.

اسلاید ۴ :

اهداف ارزشیابی کارکنان

 • اولین ومهمترین آن مطلع ساختن کارکنان در مورد نحوه انجام
 • وظایف،مسئولیتها،صفات وویژگیها ورفتارهای مورد نظراست
 • تشخیص نیاز های آموزشی
 • ایجاد یک سیستم منطقی تشویق وتنبیه
 • تهیه طرحهای پرداخت بر اساس کارایی
 • تقویت سیستم ارتباطی بین مدیران وکارکنان در سازمان
 • برنامه ریزی های حرفه ای وشغلی برای کارکنان
 • طراحی صحیح مشاغل
 • رفع نارساییهای مربوط به سیستمهای نیرویابی،جذب وگزینش

اسلاید ۵ :

معیار های ارزشیابی کارکنان

 • را به طور کلی می توان به سه دسته تقسیم نمود
 • معیارهای کاری عبارتند از شرایطی که برای انجام موفقیت
 • آمیز شغل لازم اند
 • معیارهای اخلاقی عبارتند از آن دسته از صفات خصوصیات
 • وویژگیهای خوب انسانی
 • معیار های ارزشی منظور معیارهایی است که ریشه در
 • ایدئولوژی وجهان بینی انسان دارد ومی تواند از معیار های
 • مهم ارزشیابی به شمار آید.

اسلاید ۶ :

ارزشیابی عینی یا ارزشیابی ذهنی

 • منظور از ارزشیابی عینی عبارت است از ارزشیابیهایی
 • که توسط دیگران هم قابل تصدیق وتایید باشد.
 • منظور از ارزشیابیهای ذهنی عبارت است از:
 • ارزشیابیهایی که توسط دیگران قابل تصدیق وتایید نمیباشند.
 • ممکن است قضاوتهای شخصی سرپرستی از مرئوس
 • خود باشد.

اسلاید ۷ :

انحرافات در ارزشیابی کارکنان

 • یکی از بزرگترین عامل انحرافات درارزشیابی کارکنان
 • ارزشیابیهای ذهنی است. بیشترین موارد انحرافات
 • ارزشیابی کارکنان عبارت انداز:
 • تعمیم گروهی
 • تمایل به ارزشیابی متوسط
 • تمایل به ارفاق ویا سخت گیریهای بی مورد
 • گرایشات به تبعیض نژادی وجنسی
 • تاثیر رفتارهای اخیر کارکنان
 • انتظارات فرهنگی

اسلاید ۸ :

چه کسانی باید ارزشیابی کنند

 • ارزشیابی توسط سرپرستان مستقیم
 • یکی از قدیمیترین ومتداولترین روش است . ارزشیابی توسط
 • سرپرست مستقیم راگاهی ارزشیابی به وسیله«پدر»میخوانند.
 • ارزشیابی به وسیله کارشناسان امور پرسنلی
 • که معمولا نماینده واحد های امورپرسنلی درسازمان می باشند
 • معمولا در سازمانهای ماتریسی که کارکنان دارای سرپرست
 • مستقیمی برای همیشه نیستند مورد استفاده قرار می گیرند.

اسلاید ۹ :

ارزشیابی خویشتن (خود ارزیابی )

 • شکی نیست که هر کسی بهتر از کسان دیگر به نقاط قوت
 • وضعف خود آگاهی دارد. اگرمدیران یک سازمان بتوانند
 • جوی صمیمانه وصادقانه در ارتباط با ارزشیابیها ایجاد نمایند،
 • می توان از این روش استفاده نمود.

اسلاید ۱۰ :

ارزشیابی توسط همکاران

 • یکی از روشهای معتبر وقابل قبول قلمداد گردیده است.
 • زیرا معمولا همکاران ، یکدیگر رابهتر می شناسند وبه نقاط قوت وضعف یکدیگر بیشتر آشنایی دارند. معمولا میانگین نظریات همکاران را در کل ارزشیابی ملحوظ می نمایند.