لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت ارزیابی ارگونومیکی پوسچر به روش OWAS توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت ارزیابی ارگونومیکی پوسچر به روش OWAS قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

 

ریسک فاکتورهای فیزیکی و مکانیکی که باعث بروز اختلالات اسکلتی عضلانی یا پیشرفت آنها می گردد عبارتند از

 • پوسچر نامناسب یا ثابت
 • اعمال نیروی زیاد
 • تکرار حرکت
 • بلندکردن بارو حمل بار
 • فشار تماسی
 • ارتعاش تمام بدن یا موضعی
 • دماهای پایین
 • روشنایی نامطلوب

اسلاید ۲ :

 

اهمیت پوسچر مناسب در ارزیابی
اختلالات اسکلتی عضلانی ناشی از کار

Eاهمیت پوسچر مناسب هنگام کار از زمان رامازینی مورد توجه قرار داشته است اختلالات اسکلتی عضلانی با پوسچر کار رابطه ای نزدیک دارند.

Eدر بین عوامل و ریسک فاکتورهای اختلالات اسکلتی عضلانی ناشی از کار, پوسچر نامطلوب از جمله مهمترین آنها محسوب می شود .

E بهبود پوسچر بر ارتقاء سلامت ،کاهش استرس و کاهش ناراحتی هنگام کار موثر است

E بهبود پوسچر از نظر راندمان کار و عملکرد شغلی نیز عاملی پر اهمیت دانسته می شود.

اسلاید ۳ :

پوسچر

پوسچر به صورت وضعیت استقرار اعضاء و اندامهای مختلف بدن در فضا تعریف می شود.

تمام محققان توافق دارند که بهترین پوسچر پوسچری است که در آن کمترین فشار وضعیتی بر بدن تحمیل می شود.

 

اسلاید ۴ :

POSTURE EVALUATION METHODS
IN ERGONOMICS

Åدر حال حاضر شیوه های گوناگونی برای شناسایی و ارزیابی  ریسک مواجهه شغلی با ریسک فاکتورهای اختلالات اسکلتی- عضلانی  وجود دارد این شیوه ها شامل :

 

Eشیوه های مشاهده ای

E شیوه های دستگاهی یا مستقیم

Eشیوه های خود گزارشی

E  شیوه های روانی فیزیولوزیک

اسلاید ۵ :

Ovako Working Posture Analyzing System (OWAS)

 • كارخانه توليد فولاد Ovako Oy با همكاريFinnish Institute of Occupational Health اين روش را ابداع و ارايه كردند.
 • در اين روش، پوسچر كلي بدن شامل پوسچر تنه (ستون فقرات) ، دستها (بازوها) و پاها و همچنين نيرويي كه به وسيله فرد اعمال مي شود ارزيابي مي گردد.
 • در روشOWAS براي تنه چها ر پوسچر ، براي دستها سه پوسچر و براي پاها هفت پوسچر وجود دارد.
 • پوسچر بدن (اندامهاي ياد شده)به وسيله ي يك كد سه رقمي كه در آن اولين عدد سمت چپ مربوط به تنه ،دومين عدد مربوط به دستها و سومين عدد مربوط به پاها مي باشد تعيين مي شود .
 • عددي نيز براي مشخص كردن ميزان نيرو يي كه به فرد وارد مي شود ويا توسط او اعمال مي گردد در نظر گرفته مي شود. (عدد چهارم دركدOWAS)

اسلاید ۶ :

(OWAS)

 • از آنجا كه يك شغل ممكن است از فازهاي مختلفي تشكيل شده باشد، عددي نيز براي مشخص كردن فاز كار در نظر گرفته مي شود.
 • بدين ترتيب در روش OWAS هر كد شامل اطلاعاتي در مورد پوسچر تنه ، دستها و پاها ، همچنين مقدار نيرو و فاز كاري مي باشد.

اسلاید ۷ :

پاها :

.۱نشسته

.۲ايستاده با پاهای صاف

.۳ايستاده با يک پای صاف

.۴ايستاده با زانوی خميده

.۵چمباتمه با يک زانوی خميده

.۶زانو زده بر يک يا هر دو زانو

.۷راه رفتن

اسلاید ۸ :

نيرو:

vعدد ۱/ يك زماني كه نيرو كمتر از ۱۰ كيلوگرم باشد        

vعدد ۲/ دو  زماني كه نيرو بيشتر از ۱۰ كيلوگرم وكمتر از ۲۰ كيلوگرم باشد    

vعدد ۳/ سه زماني كه نيرو بيشتر از ۲۰ كيلوگرم باشد      

اسلاید ۹ :

 • در روشOWAS ، ارزيابي پوسچر به وسيله اولويت اقدامات اصلاحي” (action categories) صورت مي گيرد.
 • action category مشخص كننده ي ضرورت و اولويت اقدامات اصلاحي است. action category  داراي چهار حالت از ۱ تا ۴ مي باشد.

اسلاید ۱۰ :

category action براي دو حالت زير تعيين ميشود.

category action براي دو حالت زير تعيين ميشود.