لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره ۲ صورت جريان وجوه نقد توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره ۲ صورت جريان وجوه نقد قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

کاربرد اطلاعات تاريخي مربوط به جريانهاي نقدي

براي قضاوت استفاده کنندگان در خصوص مبلغ، زمان و ميزان اطمينان از تحقق جريانهاي نقدي آتي.

بيان نحوه ارتباط بين سودآوري واحد تجاري و توان آن جهت ايجاد وجه نقد و تعيين کيفيت سود تحصيل شده توسط واحد تجاري.

کنترل ميزان دقت ارزيابيهاي گذشته جريانهاي نقدي آتي.

انعکاس رابطه بين فعاليتهاي واحد تجاري و دريافتها و پرداختهاي آن.

اسلاید ۲ :

نکات قابل توجه براي استفاده از اطلاعات صورت جريان وجوه نقد

üترازنامه، صورتهاي عملکرد مالي و صورت جريان وجوه نقد تواما اطلاعاتي را در مورد وضعيت مالي، عملکرد مالي و همچنين نقدينگي و انعطاف پذيري مالي فراهم مي آورد. بدين لحاظ ايجاد ارتباط ميان آنها حائز اهميت است.

üبراي ارزيابي جريانهاي وجه نقد آتي، صورت جريان وجوه نقد معمولا بايد توأم با صورتهاي عملکرد مالي و ترازنامه مورد استفاده قرار گيرد.

اسلاید ۳ :

مزاياي اطلاعات صورت جريان وجوه نقد در مقايسه با اطلاعات ساير اجزاي صورتهاي مالي اساسي

üعدم تاثير پذيري صورت جريان وجوه نقد از برخوردهاي متفاوت حسابداري در خصوص معاملات و رويدادهاي يکسان در سطح واحد تجاري موجب        مي شود ارائه آن قابليت مقايسه جنبه عملياتي عملکرد مالي واحد تجاري مختلف را افزايش دهد.

ü

اسلاید ۴ :

دامنه کاربرد

 

کليه واحدهاي تجاري بايد صورت جريان وجوه نقد را طبق الزامات مندرج در اين استاندارد تهيه و آن را به عنوان يک صورت مالي مستقل به همراه ساير صورتهاي مالي ارائه کنند.

اسلاید ۵ :

وجه نقد

عبارتست از موجودي نقدي و سپرده هاي ديداري نزد بانکها و موسسات مالي اعم از ريالي و ارزي( شامل سپرده هاي سرمايه گذاري کوتاه مدت بدون سررسيد) به کسر اضافه برداشتهايي که بدون اطلاع قبلي مورد مطالبه قرار مي گيرد.

اسلاید ۶ :

معادل وجه نقد

عبارتست از سرمايه گذاريهاي کوتاه مدت سريع التبديل به وجه نقد که احتمال خطر کاهش در ارزش آن ناچيز بوده و به آساني و بدون اطلاع قبلي قابل تبديل به مبلغ معيني وجه نقد باشد و موعد آن در زمان تحصيل تا سررسيد حداکثر ۳ ماه باشد به کسر وام ها و           قرض الحسنه هاي دريافتي از بانکها و ساير اشخاص که ظرف ۳ ماه از تاريخ تحصيل قابل بازپرداخت است.

اسلاید ۷ :

جريان وجه نقد

عبارتست از افزايش يا کاهش در مبلغ وجه نقد ناشي از معاملات با اشخاص حقيقي يا حقوقي مستقل از شخصيت حقوقي واحد تجاري و ناشي از ساير رويدادها.

اسلاید ۸ :

نکات قابل توجه در مورد تعريف وجه نقد

تعريف مذکور دربرگيرنده اقلامي از سرمايه گذاريها و استقراض کوتاه مدت که معمولا در صورت جريان وجوه نقد ساير کشورها تحت عنوان معادل وجه نقد از آنها ياد مي شود، نيست.

اسلاید ۹ :

دلايل عدم شمول معادل وجه نقد در تعريف وجه نقد

üتفکيک اقلام معادل وجه نقد از ساير سرمايه گذاريهاي کوتاه مدت يا استقراضهاي کوتاه مدت بر اساس يک مرزبندي اختياري صورت مي گيرد.

üتعريف وجه نقد بدون شمول اقلام معادل وجه نقد، تطابق بيشتري با تفکر حاکم بر مديريت فعاليتهاي اقتصادي و فرهنگ رايج تجاري کشور دارد.

üانعکاس اقلام معادل وجه نقد در سرفصلهاي سرمايه گذاريها يا تأمين مالي، هماهنگي بيشتري بين اين صورت و طبقه بندي اقلام مربوط در ترازنامه فراهم مي آورد.

üقابليت مقايسه جريانهاي نقدي واحدهاي تجاري مختلف افزايش مي يابد.

اسلاید ۱۰ :

طبقه بندي جريانهاي نقدي

صورت جريان وجوه نقد بايد منعکس کننده جريانهاي نقدي طي دوره تحت ۵ سرفصل اصلي به ترتيب زير باشد:

  • فعاليتهاي عملياتي
  • بازده سرمايه گذاريها و سود پرداختي بابت تأمين مالي
  • ماليات بر درآمد
  • فعاليتهاي سرمايه گذاري
  • فعاليتهاي تأمين مالي

üصورت جريان وجوه نقد همچنين بايد شامل صورت تطبيق مانده اول دوره و پايان دوره وجه نقد باشد و هرگونه تفاوتهاي ارزي ناشي از مانده هاي وجه نقد ارزي که به سودوزيان منظور شده است، را نشان دهد.