لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره ۳ درآمد عملياتي توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره ۳ درآمد عملياتي قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

üاين استاندارد بايد براي حسابداري درآمد عملياتي حاصل از معاملات و رويدادهاي زير به کار گرفته شود:

 • فروش کالا،
 • ارائه خدمات، و
 • استفاده ديگران از داراييهاي واحد تجاري که مولد سود تضمين شده، درآمد حق امتياز و سود سهام است.

اسلاید ۲ :

üدر اين استاندارد، درآمد عملياتي حاصل از موارد زير مطرح نمي شود:

 • سود سهام حاصل از سرمايه گذاريهايي که به روش ارزش ويژه به حساب گرفته مي شود،
 • پيمانهاي بلند مدت (استاندارد شماره ۹)،
 • قراردادهاي اجاره،
 • کمکهاي بلاعوض و ساير کمکهاي مشابه دولتي (استاندارد شماره ۱۰)،
 • قراردادهاي بيمه در شرکتهاي بيمه،
 • افزايش طبيعي حيوانات پرورشي ومحصولات کشاورزي و جنگلي،
 • استخراج مواد معدني، و
 • تغيير ارزش ساير داراييهاي جاري از قبيل سرمايه گذاريها (در موسسات تخصصي سرمايه گذاري) يا سرمايه گذاري در املاک در واحدهاي تجاري که به خريد و فروش املاک اشتغال دارند.

اسلاید ۳ :

درآمد

     عبارتست از افزايش در حقوق صاحبان          سرمايه به جز درمواردي که به                     آورده صاحبان سرمايه                                 مربوط مي شود.

اسلاید ۴ :

درآمد عملياتي

عبارت از درآمدي است که از فعاليتهاي اصلي و مستمر واحد تجاري حاصل مي گردد.

اسلاید ۵ :

درآمد عملياتي زماني شناسايي مي شود که:

شواهد کافي مبني بر وقوع يک جريان آتي ورودي منافع اقتصادي وجود داشته باشد، و

اين منافع رابتوان به گونه اي اتکاپذير اندازه گيري کرد.

اسلاید ۶ :

کالا

کالا شامل کالاي توليد شده توسط واحد تجاري براي فروش و همچنين کالاي خريداري شده جهت فروش مجدد و ساير املاک نگهداري شده جهت فروش مجدد مي باشد.

اسلاید ۷ :

ارائه خدمات

ارائه خدمات معمولا” متضمن اجراي وظيفه اي مورد توافق طي  مدتي معين توسط واحد تجاري است.

اسلاید ۸ :

استفاده ديگران از داراييهاي واحد تجاري

استفاده ديگران از داراييهاي واحد تجاري منجر به تحصيل درآمدهاي عملياتي زير ميشود:

üسود تضمين شده: مبالغي که بابت استفاده از وجوه نقد يا معادل وجه نقد واحد تجاري مطالبه مي شود،

üدرآمد حق امتياز: مبالغي که بابت استفاده از داراييهاي غير جاري نظير امتياز ساخت، علايم تجاري، حق انتشار و .. مطالبه مي شود، و

üسود سهام: مبالغي از سود توزيع شده واحد سرمايه پذير که عايد واحد تجاري مي شود.

اسلاید ۹ :

اندازه گيري درآمد عملياتي

üدرآمد عملياتي بايد به ارزش منصفانه        مابه ازاي دريافتي يا دريافتني اندازه گيري شود.

üدر شرايطي که جريان ورودي وجه نقد به آينده موکول شود، ارزش منصفانه      مابه ازاي مربوط، بهاي فروش نقدي است.

اسلاید ۱۰ :

اندازه گيري درآمد عملياتي

üهر گاه کالاها يا خدمات در قبال کالاها ياخدمات مشابه مبادله گردد، اين مبادله به عنوان معامله اي درآمدزا تلقي    نمي شود.

 مثال: مبادله شير توسط دو شرکت توليد کننده محصولات لبني جهت تامين به موقع تقاضاي مشتريان در حوزه توزيع محصولاتشان.

üهر گاه کالاها و خدمات با کالاها وخدمات غيرمشابه مبادله شود، درآمد عملياتي ارزش منصفانه کالا ياخدمات دريافتي پس از تعديل بابت سرک  نقدي مي باشد.