لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره ۵ حسابداري رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره ۵ حسابداري رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه

رويدادهاي مطلوب و نامطلوبي که بين تاريخ ترازنامه و تاريخ تصويب صورتهاي مالي رخ مي دهد.

اسلاید ۲ :

تاريخ تصويب صورتهاي مالي

üتاريخي است که مديريت، صورتهاي مالي را به طور رسمي و براي آخرين بار به منظور انتشار، تصويب مي کند.

üتاريخ تصويب صورتهاي مالي تلفيقي تاريخي است که صورتهاي مالي ياد شده توسط مديريت واحد تجاري اصلي به منظور انتشار تصويب     مي شود.

اسلاید ۳ :

نکته

üصورتهاي مالي بايد بر اساس شرايط موجود در تاريخ ترازنامه تهيه شود.

üرويدادهايي که بعد از تاريخ تصويب صورتهاي مالي رخ مي دهد، در دامنه کاربرد اين استاندارد واقع    نمي شود. اگر رويدادهاي مزبور با اهميت باشد، به منظور پيشگيري از گمراهي استفاده کنندگان صورتهاي مالي، مديريت ملزم به بررسي ضرورت انتشار اطلاعات مربوط است.

اسلاید ۴ :

رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه

       رويدادهاي تعديلي:          

آن دسته از رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه است که درباره شرايط موجود در تاريخ ترازنامه شواهد بيشتري فراهم مي آورد.

   رويدادهاي غيرتعديلي:

آن دسته از رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه است که به شرايط ايجاد شده بعد از تاريخ ترازنامه مربوط باشد.

اسلاید ۵ :

طبقه بندي و افشاي رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه

مستلزم تغيير ارقام قابل درج در صورتهاي مالي اساسي:

 

     الف . تعديلي باشد،

     ب . بيانگر اين باشد که کاربرد    مفهوم تداوم فعاليت براي تمام يا بخش مهمي از واحد تجاري مناسب نيست، يا

     ج . به دلايل قانوني يا با توجه به ماهيت خاص آن در صورتهاي مالي انعکاس يابد.

مستلزم افشا در يادداشتهاي توضيحي:

     الف . غير تعديلي و از چنان اهميتي برخوردار باشد که افشا نکردن آن بر توانايي درک صحيح وضعيت مالي واحد تجاري توسط استفاده کنندگان صورتهاي مالي، اثر منفي بگذارد، يا

    ب . برگشت يا سررسيد معامله اي باشد که قبل از پايان سال ماهيتا” با هدف تغيير در ظاهر ترازنامه صورت گرفته است.

اسلاید ۶ :

طبقه بندي و افشاي رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه

üدر مورد هر يک از رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه که افشاي آن ضرورت پيدا کند، بايد اطلاعاتي به شرح زير، در يادداشتهاي توضيحي ارائه شود:

       الف . ماهيت رويداد، و

 ب . برآورد اثرمالي رويداد يا ذکر عملي نبودن انجام     برآورد.

üافشاي جداگانه رويدادهاي تعديلي معمولا ضروري نيست، زيرا اين رويدادها از طريق اصلاح اقلام، در صورتهاي مالي اساسي منظور مي شود.

اسلاید ۷ :

طبقه بندي و افشاي رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه

üتاريخ تصويب صورتهاي مالي بايد به گونه اي مناسب افشا شود.

üبرآورد آثار مالي رويدادهاي غير تعديلي بعد ازتاريخ ترازنامه  بايد قبل از آثار مالياتي مربوط افشا شود. آثار مالياتي اين رويدادها نيز در مواردي که براي درک صحيح وضعيت مالي ضروري است بايد توضيح داده شود.

اسلاید ۸ :

توsجه:

نمونه هايي از رويدادهاي تعديلي وغير تعديلي که ارائه خواهد شد، تنها جنبه تشريحي داشته وتمام موارد ممکن را در بر نمي گيرد.

اسلاید ۹ :

نمونه هايي از رويدادهاي تعديلي

üداراييهاي ثابت مشهود؛ مشخص شدن بهاي خريد يا عوايد فروش داراييهاي ثابت مشهود پس از پايان سال مالي در مواردي که خريد يا فروش پيش از پايان سال انجام گرفته باشد.

üسرمايه گذاريها؛ دريافت نسخه اي از صورتهاي مالي يا ساير اطلاعات در خصوص يک شرکت که شواهدي را مبني بر کاهش دايمي در ارزش سرمايه گذاريهاي بلند مدت درآن شرکت فراهم آورد.

üموجودي مواد وکالا؛ دريافغت عوايد فروش بعد از تاريخ ترازنامه يا شواهدي ديگر در خصوص خالص ارزش فرو ش موجوديها.

üبدهکاران؛ تجديد مذاکره و توافق در مورد ميزان بدهي بدهکاران، يا ناتواني يک بدهکار در پرداخت بدهي.

üسود سهام دريافتني؛ اعلام پرداخت سود سهام توسط شرکتهاي فرعي و وابسته براي دوره يا دوره هاي قبل از تاريخ ترازنامه شرکت اصلي يا همزمان با آن.

üماليات؛ دريافت اطلاعات درباره نرخهاي مالياتي.

اسلاید ۱۰ :

نمونه هايي از رويدادهاي غير تعديلي

üترکيب واحدهاي تجاري،

üانتشار سهام جديد،

üخريد و فروش داراييهاي ثابت مشهود و سرمايه گذاريها،

üاز دست دادن داراييهاي ثابت مشهود يا موجودي مواد و کالا در نتيجه وقايعي نظير زلزله و آتش سوزي،

üمتوقف کردن بخش قابل توجهي از فعاليتهاي توليدي و تجاري، به شرطي که در تاريخ ترازنامه وقوع اين رويدادها قابل پيش بيني نبوده باشد،

üاقدامات دولت، از قبيل ملي کردن موسسات،

üتغيير در مباني تعيين مزاياي پايان خدمت کارکنان.