لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره ۶ گزارش عملکرد مالي توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره ۶ گزارش عملکرد مالي قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

اجزاي تشکيل دهنده عملکرد مالي

بخشهاي متعدد فعاليتهاي واحد تجاري داراي  ويژگيهايي است که از نقطه نظر ثبات، مخاطره و قابليت پيش بيني با هم متفاوت است و اين امر افشاي جداگانه اجزاي تشکيل دهنده عملکرد مالي را در صورت سود و زيان و صورت سود و زيان جامع ايجاب مي کند.

اسلاید ۲ :

گزارش درآمدها و هزينه ها

  • صورت سود و زيان
  • صورت سود و زيان جامع

درآمد: درآمد عبارتست از افزايش در حقوق صاحبان سرمايه به جز مواردي که به آورده صاحبان سرمايه مربوط مي شود.

هزينه: هزينه عبارتست از کاهش در حقوق صاحبان سرمايه به جز مواردي که به ستانده صاحبان سرمايه مربوط مي شود.

اسلاید ۳ :

صورت سود و زيان جامع

صورت سود و زيان جامع به عنوان يک صورت مالي اساسي، بايد کل درآمدها و هزينه هاي شناسايي شده طي دوره را که قابل انتساب به صاحبان سرمايه است، به تفکيک اجزاي تشکيل دهنده آنها نشان دهد.

اسلاید ۴ :

هدف از تهيه صورت سود و زيان و صورت سود و زيان جامع:

ارائه کليه درآمدها و هزينه هاي شناسايي شده طي دوره مالي است.

اسلاید ۵ :

صورت سود و زيان جامع شامل درآمدها و هزينه هاي تحقق نيافته است.
بنابراين:


در هنگام تحقق، گزارش مجدد آنها ضرورت نمي يابد.

اسلاید ۶ :

اقلام تشکيل دهنده صورت سود و زيان جامع

üسود و زيان خالص دوره طبق صورت سود و زيان.

üدرآمدها  و هزينه هاي تحقق نيافته ناشي از تغييرات آن دسته از داراييها و بدهيهايي که بر مبناي مستمر اساسا به منظور قادر ساختن واحد تجاري به انجام عمليات نگهداري مي شود.

üدرآمدها و هزينه هايي که طبق رهنمودهاي حسابداري به استناد قوانين آمره مستقيما در حقوق صاحبان سهام منظور مي شود.

üتعديلات سنواتي( شامل اصلاح اشتباهات اساسي و آثار انباشته تغيير در رويه هاي حسابداري).

اسلاید ۷ :

شرکت نمونه

صورت سود و زيان جامع

براي سال مالي منتهي به ۲۹/۱۲/۲*۱۳

ميليون ريال

   

**

 

سود خالص

(**)

 

مازاد تحقق نيافته ناشي از تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت

**

 

سود(زيان ) تحقق نيافته سرمايه گذاريهاي بلند مدت

**

 

سود جامع سال

**

 

تعديلات سنواتي

**

 

سود جامع شناسايي شده از تاريخ گزارشگري دوره مالي قبل

اسلاید ۸ :

صورت سود و زيان جامع در قالب:

  • ارائه ترکيب جنبه هاي عملياتي با ساير جنبه هاي عملکرد مالي، و
  • ايجاد امکان عملي ارزيابي بازده سرمايه گذاري واحد تجاري از طريق ارائه اطلاعاتي علاوه بر اطلاعات مندرج در ساير صورتهاي مالي اساسي،

اسلاید ۹ :

صورت سود و زيان

براي ارائه اطلاعات مفيد جهت تصميمات اقتصادي، حداقل بايد موارد زير جداگانه نشان داده شود.

  • سود يا زيان عملياتي
  • سود يا زيان ناشي از فعاليتهاي عادي
  • سود يا زيان غير مترقبه

ارائه جداگانه اقلام استثنايي و نتايج مربوط به عمليات متوقف شده نيز لازم است.

اسلاید ۱۰ :

اقلام استثنايي:

عبارت از اقلامي با اهميت نسبي است که منشا آن رويدادها يا معاملاتي مي باشد که درچارچوب فعاليتهاي عادي شرکت واقع مي گردد اما افشاي جداگانه آنها به لحاظ استثنايي بودن ماهيت يا وقوع ضرورت مي يابد.

نحوه انعکاس:

مبلغ هر قلم استثنايي( منفردا يا در صورت تشابه نوع، در مجموع) بايد جداگانه و ترجيحا در متن صورت سود و زيان تحت سرفصل درآمد يا هزينه مربوط افشا شود.