لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره ۷ حسابداري مخارج تحقيق و توسعه توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره ۷ حسابداري مخارج تحقيق و توسعه قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

دامنه کاربرد

اين استاندارد در رابطه با حسابداري مخارج تحقيق و توسعه کاربرد دارد.

فعاليتهاي  زير  در  اين  استاندارد  مورد  بحث  قرار  نمي گيرد:

الف . فعاليتهاي تحقيق وتوسعه اي که به موجب قرارداد براي ديگران انجام مي شود.

ب . عمليات اکتشاف نفت، گاز و ذخاير معدني.

اسلاید ۲ :

فعاليتهاي تحقيق و توسعه

فعاليتهايي است که در يکي (يا بيش از يکي) از زمينه هاي گسترده زير واقع شود:

الف . تحقيق محض (يا پايه اي)،

ب . تحقيق کاربردي، يا

ج. توسعه.

اسلاید ۳ :

تحقيق محض يا پايه اي

کار تجربي يا نظري است که عمدتا” به منظور کسب دانش علمي يا فني جديد انجام مي شود و اساسا” معطوف به هدف کاربردي مشخصي نيست.

اسلاید ۴ :

تحقيق کاربردي

پژوهشي بديع يا منتقدانه است که به منظورکسب دانش علمي يا فني جديد انجام مي شود و معطوف به هدف کاربردي مشخصي است.

اسلاید ۵ :

توسعه

عبارتست از بکارگيري دستاوردهاي تحقيقاتي يا ساير دانش ها  در برنامه يا طرحي براي:

توليد مواد، ابزار ومحصولات يا ارائه خدمات جديد يا اساسا” بهسازي شده،

استقرار فرايندها يا سيستمهاي جديد پيش از آغاز توليد يا کاربرد تجاري، يا

بهسازي اساسي مواردي که قبلا” توليد يا ارائه گرديده و يا استقرار يافته است.

اسلاید ۶ :

انواع مخارج تحقيق و توسعه

vاصطلاح تحقيق و توسعه در حال حاضر طيف وسيعي از

 فعاليتها، از جمله فعاليتهاي بخش خدمات را در بر مي گيرد.

vواژه توسعه در بر گيرنده فعاليتهاي زير نمي باشد:

  • فعاليتهاي مرتبط با گسترش واحدهاي توليدي موجود
  • ايجاد واحدهاي توليدي جديد فاقد نوآوري
  • vملاک تشخيص فعاليتهاي تحقيق وتوسعه ازساير فعاليتها:

    • وجود يا نبود عامل مهم نوآوري در اين فعاليتهاست.

اسلاید ۷ :

نمونه هايي از فعاليتهاي تحقيق

üکارهاي تجربي، نظري و ساير کارهايي که معطوف به دستيابي به دانش جديد يا پيشبرد دانش موجود باشد،

üکنکاش در جهت کشف موارد کاربرد دانش مذکور،

üفرموله کردن و طراحي کاربردهاي احتمالي کارهاي مذکور،

üجستجو جهت محصول، خدمت يا فرايند جايگزين، و

üايجاد سيستم نرم افزار رايانه اي براي استفاده  در يک فعاليت خاص تحقيق.

ü

اسلاید ۸ :

نمونه هايي از فعاليتهاي توسعه

üارزيابي محصول، خدمت يا فرايند جايگزين،

üطراحي، ساخت و آزمايش نمونه ها و مدل ها قبل از مرحله توليد،

üطراحي  ابزار،  قالبها،  محصولات،  خدمات،  فرايندها  يا   سيستم هايي با هدف بکارگيري فناوري جديد با بهسازي موارد موجود،

üطراحي، ساخت و راه اندازي تجهيزات وماشين آلات آزمايشي در حدي که ازنظر اقتصادي، توليد تجاري تلقي نشود، و

üايجاد سيستم نرم افزار رايانه اي براي استفاده در يک فعاليت خاص توسعه.

اسلاید ۹ :

نمونه فعاليتهايي که ممکن است با فعاليت تحقيق و توسعه ارتباط نزديک داشته باشد، ليکن فعاليت تحقيق و توسعه محسوب نمي شود عبارت است از:

üآزمايش و بررسي تجهيزات در مراحل اوليه توليد تجاري و کنترل کيفي و کمي محصولات در مراحل توليد تجاري،

üتغييرات ادواري ومعمول در محصولات و خدمات و.. حتي اگر نوعي بهسازي باشند،

üتطبيق امکانات موجود توليد با الزامات خاص يا نياز مشتري به عنوان بخشي از فعاليت مستمر تجاري،

üهزينه هاي مربوط به رفع عيوب ماشين آلات در دوران توليد تجاري،

üکارهاي حقوقي واداري در ارتباط با تقاضاي ثبت، سوابق و دعاوي مربوط به حق اختراع و فروش يا صدور پروانه توليد،

üفعاليتهايي (از جمله مهندسي ساخت و طراحي) در جهت ساخت، جابجايي، آرايش جديد يا راه اندازي تجهيزات و تاسيسات به جز آنهايي که انها در ارتباط با پروژه تحقيق و توسعه خاصي انجام شود،

üبررسي وضعيت بازار، و

üايجاد و توسعه سيستم رايانه اي براي بهبود روشهاي اداري  يا فروش، هزينه اجاره نرم افزار رايانه اي غير مرتبط با فعاليت خاص تحقيق و توسعه و هزينه هاي مستمر بهبود سيستم نرم افزاري موجود.

اسلاید ۱۰ :

حسابداري مخارج تحقيق و توسعه
مخارج تحقيق محض و کاربردي:

در دوره وقوع به عنوان هزينه شناسايي مي شود؛

به استثناي

بهاي تمام شده داراييهاي ثابت مشهود و داراييهاي نامشهودي که به منظور تامين تسهيلات لازم جهت فعاليتهاي تحقيق و توسعه  طي  چند  دوره  مالي  خريداري  يا ساخته مي شود که بايد:

 جزء مخارج سرمايه اي منظور و در طول عمر مفيد آنها، مستهلک شود.