لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره ۹ حسابداري پيمانهاي بلند مدت توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره ۹ حسابداري پيمانهاي بلند مدت قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

هدف استاندارد

هدف اين استاندارد تجويز نحوه حسابداري درآمدها و هزينه هاي مرتبط با پيمانهاي بلند مدت در صورتهاي مالي پيمانکار است.

اين استاندارد معيارهاي شناخت مندرج در مفاهيم نظري گزارشگري مالي را جهت تعيين زمان شناخت درآمد و هزينه هاي پيمان به عنوان اقلام صورت سود و زيان بکار مي گيرد. اين استاندارد همچنين، رهنمودهايي را براي اعمال اين معيارها ارائه مي کند.

اسلاید ۲ :

دامنه کاربرد

اين استاندارد بايد براي حسابداري پيمانهاي بلند مدت در صورتهاي مالي پيمانکار به کار گرفته شود.

اسلاید ۳ :

پيمان بلند مدت

پيماني است که:

براي طراحي، توليد يا ساخت يک دارايي منفرد قابل ملاحظه يا ارائه خدمات (يا ترکيبي از داراييها يا خدمات که تواما يک پروژه را تشکيل دهد) منعقد مي شود، و

مدت زمان لازم براي تکميل پيمان عمدتا” چنان است که فعاليت پيمان در دوره هاي مالي متفاوت قرار مي گيرد.

اسلاید ۴ :

 نکته

پيماني که طبق اين استاندارد، بلند مدت تلقي مي گردد، معمولا در طول مدتي بيش از يکسال انجام خواهد شد. با اين حال، مدت بيش از يکسال، مشخصه اصلي يک پيمان بلند مدت نيست. بنابراين:

برخي پيمانهاي با مدت کمتر از يکسال، هرگاه از نظر فعاليت دوره، داراي چنان اهميت نسبي باشد که عدم انعکاس درآمد و هزينه عملياتي و سود مربوط به آن منجر به مخدوش شدن درآمد و هزينه عملياتي و نتايج دوره و عدم ارائه تصويري مطلوب توسط صورتهاي مالي گردد، بايد به عنوان پيمان بلند مدت محسوب شود، مشروط بر اينکه رويه متخذه در واحد تجاري از سالي به سال ديگر به طور يکنواخت اعمال گردد.

اسلاید ۵ :

پيمان مقطوع

پيمان بلند مدتي است که به موجب آن پيمانکار با يک مبلغ مقطوع براي کل پيمان يا يک نرخ ثابت براي هر واحد موضوع پيمان که  در برخي از موارد ممکن است بر اساس مواردي خاص مشمول تعديل قرار گيرد، توافق ميکند.

اسلاید ۶ :

پيمان اماني
 (پيمان با حق الزحمه مبتني بر مخارج)

پيمان بلند مدتي است که به موجب آن مخارج قابل قبول يا مشخص شده در متن پيمان به پيمانکار تاديه و درصد معيني از مخارج مزبور يا حق الزحمه ثابتي به پيمانکار پرداخت شود.

اسلاید ۷ :

پيش دريافت پيمان

بخشي از مبالغ دريافتي توسط پيمانکار است که کار مربوط به آن تا تاريخ ترازنامه انجام نشده است.

اسلاید ۸ :

مبالغ دريافتي بابت پيشرفت کار عبارت است از:

ü علي الحسابها

مبالغي است که به طور موقت در قبال حسابهاي صادره در دست بررسي دريافت مي شود.

 ساير دريافتها

عبارتست از اقلامي که ماهيت علي الحساب نداشته، ليکن در قبال پيشرفت کار دريافت مي شود و نيز در برگيرنده آن بخش از مبالغ پيمان است که کار مربوط به آن تا تاريخ ترازنامه انجام شده است.

اسلاید ۹ :

مبالغ دريافتني بابت پيشرفت کار

عبارتست از مبالغ قابل دريافت که بابت صورت حساب هاي صادره در حسابها منظور شده است.

اسلاید ۱۰ :

زيان هاي قابل پيش بيني

üزيان هايي است که انتظار مي رود درطول مدت پيمان ايجاد شود (با احتساب مبالغ برآوردي هزينه کارهاي اصلاحي و تضميني و هر گونه هزينه هاي مشابهي که تحت شرايط پيمان قابل بازيافت نيست).

ü مبلغ زيان مذکور بدون توجه به موارد زير براورد مي شود:

  • شروع يا عدم شروع کار پيمان.
  • حصه اي از کار که تا تاريخ ترازنامه انجام شده است.
  • ميزان سودي که انتظار مي رود از پيمانهاي ديگر حاصل شود.