لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره ۱۰ حسابداري کمکهاي بلاعوض دولت توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره ۱۰ حسابداري کمکهاي بلاعوض دولت قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

دامنه کاربرد

اين استاندارد بايد براي حسابداري کمکهاي بلاعوض دولت و ساير اشکال کمکهاي دولتي به کار گرفته شود.

الزامات اين استاندارد، همچنين مي تواند به عنوان بهترين الگوي عمل حسابداري کمکهاي بلاعوض و ساير اشکال کمک دريافتي از منابع غير دولتي مورد استفاده قرار گيرد.

اسلاید ۲ :

دولت

دولت متشکل از وزارتخانه ها، موسسات دولتي، نهادها و ارگانهاي دولتي، شرکتهايي که بيش از ۵۰% سرمايه آنها متعلق به دولت است و ساير موسساتي که به موجب قوانين موضوعه، دولتي شناخته مي شود.

اسلاید ۳ :

کمک دولت

عبارت از عملياتي است که توسط دولت به منظور فراهم کردن مزيتهاي اقتصادي براي يک واحد تجاري يا گروهي مشخص از واحدهاي تجاري در چارچوب قوانين و مقررات معين انجام مي شود. از لحاظ مقاصد اين استاندارد، مزيتهايي که تنها به طور مستقيم و از طريق انجام عمليات موثر بر شرايط عمومي تجاري فراهم مي شود، مانند تدارک امکانات زير بنايي در مناطق در حال توسعه يا تحميل محدوديتهاي تجاري بر رقبا، جزء کمکهاي دولت محسوب نمي گردد.

اسلاید ۴ :

کمکهاي بلا عوض دولت

عبارت است از کمکهاي دولت به شکل انتقال دارايي به واحد تجاري يا جلوگيري از خروج آن از واحد تجاري در قبال رعايت برخي شرايط، در گذشته يا آينده، مربوط به فعاليتهاي واحد تجاري. آن گروه از کمکهاي دولت که تعيين ارزش آنها به نحو معقولي امکان پذير نيست و همچنين معاملات واحد تجاري با دولت که نتوان آنها را از فعاليتهاي عادي واحد تميز داد، جزء کمکهاي بلاعوض دولت محسوب نمي شود.

اسلاید ۵ :

اشکال متفاوت کمکهاي بلاعوض دولت از لحاظ ماهيت و هدف

üکمکهايي که جهت حمايت مالي واحدتجاري در شرايط اضطراري يا جبران مخارج تحمل شده قبلي آن بدون هر گونه پيش شرطي در ارتباط با عمليات آتي واحد تجاري يا الزام آن به انجام مخارج بيشتر، اعطا مي شود.

üکمکهايي که جهت تامين مالي فعاليتهاي واحد تجاري طي مدتي مشخص يا جبران زيان، هزينه ها يا کاهش درآمد واحد تجاري و با پيش بيني قبلي اعطا مي شود.

üکمکهايي که شرط اساسي اعطاي آن الزام واحد تجاري دريافت کننده کمک، به خريد يا ساخت داراييهاي غير جاري يا تحصيل آن به هر شکل ديگر است.

üکمکهايي که در قالب بخشش مطالبات دولت از واحد تجاري (از قبيل بخشودگي اصل و سود تضمين شده تسهيلات دريافتي) اعطا مي گردد و نيز کمکهايي که جمعا وخرجا در بودجه دولت منظور مي شود.

اسلاید ۶ :

کمک دولت مي تواند به اشکالي غير از کمکهاي بلاعوض در قالب اعطاي مزيتهاي خاص صورت گيرد که متضمن جريان ورود منابع به واحد تجاري يا کاهش جريان خروج منابع از آن نباشد، براي نمونه مي توان از کمکهاي مشاوره اي، اعطاي شرايط ترجيحي در تسهيلات پرداختي، تضمين بدهي واحد تجاري، معافيتهاي مالياتي و گمرکي و اعمال نرخ هاي ارزان قيمت ارز در سيستم هاي ارزي چند نرخي نام برد.

اسلاید ۷ :

شناخت کمکهاي بلاعوض دولت

کمکهاي بلاعوض دولت در صورت احراز شرايط زير شناسايي مي شود:

الف. جريان منافع اقتصادي آتي مرتبط با کمک بلاعوض به درون واحد تجاري يا کاهش جريان خروجي منافع اقتصادي آتي از واحد تجاري محتمل باشد،

ب. مبلغ کمک بلاعوض به گونه اي اتکاپذير قابل اندازه گيري باشد،

ج. مخارج مرتبط با کمک بلاعوض دريافتي به گونه اي اتکاپذير قابل اندازه گيري باشد، و.

د. اطمينان معقولي در رابطه با اجراي شرايط مربوط به مصرف کمک بلاعوض وجود داشته باشد.

اسلاید ۸ :

نکته
 

هرگاه نحوه عمل حسابداري کمکهاي بلاعوض دولت در قوانين آمره پيش بيني شده باشد، بايد ضمن رعايت معيارهاي شناخت، از نحوه عمل حسابداري مندرج در متن قوانين مربوط تبعيت کرد.

اسلاید ۹ :

vدر رابطه با کمکهاي بلاعوض دولت، تا زماني که واحدتجاري به طور معقول، اطمينان حاصل نکند که منافع اقتصادي آتي مرتبط با کمک به درون واحد تجاري جريان خواهد يافت شناختي در صورتهاي مالي صورت نمي گيرد. بلکه دراين موارد، موضوع در قالب داراييهاي احتمالي قرار گرفته و طبق استاندارد حسابداري شماره ۴، با عنوان “حسابداري پيشامدهاي احتمالي” با آن رفتار مي شود.

اسلاید ۱۰ :

در صورت عدم تصريح نحوه حسابداري در قوانين آمره، انواع کمکهاي بلاعوض دولت مشروط به رعايت معيارهاي شناخت، به شرح زير صورت سود و زيان شناسايي مي گردد.