لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره ۲۳ حسابدارى مشاركتهاى خاص‏ توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره ۲۳ حسابدارى مشاركتهاى خاص‏ قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

دامنه كاربرد

 • اين استاندارد بايد براى حسابدارى مشاركتهاى خاص شامل نحوه ارائه داراييها، بدهيها، درآمدها و هزينه‏هاى مشاركت خاص در صورتهاى مالى هر يك از شركاى خاص و سرمايه‏گذاران، صرف‏نظر از نوع مشاركت خاص، بكار رود.

اسلاید ۲ :

تعاريف برخي از اصطلاحات

 • شريك خاصيكى از طرفهاى مشاركت خاص است كه بر آن كنترل مشترك دارد.
 • سرمايه‏گذاردر مشاركت خاص يكى از طرفهاى مشاركت خاص است كه بر آن كنترل مشترك ندارد.
 • واحد تجارىعبارت است از تشكلى قانونى يا قراردادى، اعم از ثبت‏شده يا ثبت‏نشده، يا هر شخص يا تشكلى كه يك فعاليت اقتصادى را از جانب خود براى دستيابى به اهداف خاص اداره مى‏كند.

اسلاید ۳ :

تعاريف برخي از اصطلاحات

 • روش ارزش ويژهيك روش حسابدارى است كه براساس آن سهم شريك خاص در واحد تجارى تحت كنترل مشترك ابتدا به بهاى تمام‏شده ثبت مى‏شود و پس از آن بابت تغيير در سهم وى از خالص داراييهاى واحد تجارى تحت كنترل مشترك تعديل مى‏گردد. سهم شريك خاص از نتايج عملكرد واحد تجارى تحت كنترل مشترك در صورت سود و زيان منعكس مى‏شود.
 • روش ارزش ويژه ناخالصنوعى روش ارزش ويژه است كه به موجب آن سهم شريك خاص به تفكيك مجموع داراييها و مجموع بدهيهاى مشاركت خاص كه تشكيل‏دهنده مبلغ خالص سرمايه‏گذارى وى است در ترازنامه و سهم وى از درآمدهاى عملياتى مشاركت خاص در صورت سود و زيان منعكس مى‏شود.

اسلاید ۴ :

كنترل مشترك

vكنترل مشترك عبارت است از مشاركت در كنترل يك فعاليت اقتصادى به موجب يك توافق قراردادى.

 • همانند كنترل، رابطه‏اى براى دستيابى به منافع است.
 • هر يك از شركاى خاص براى دستيابى به منافع خود، كنترل مشترك را نسبت به منافع مشترك اعمال مى‏كند.
 • هر شريك خاص كه در كنترل سهم دارد بايد نقش فعالى در سياستهاى مالى و عملياتى مشاركت خاص، دست‏كم در سطح راهبردهاى كلى، ايفا كند.

اسلاید ۵ :

مشاركتهاى خاص

vمشاركت خاص  عبارت است از توافقى قراردادى كه به موجب آن دو يا چند طرف، يك فعاليت اقتصادى تحت كنترل مشترك را به عهده مى‏گيرند.

vساختارهاى متفاوت مشاركتهاى خاص:

 • عمليات تحت كنترل مشترك
 • داراييهاى تحت كنترل مشترك
 • واحدهاى تجارى تحت كنترل مشترك
 • ويژگيهاى مشترك مشاركتهاى خاص به شرح زير است:

الف. دو يا چند شريك خاص به موجب يك توافق قراردادى با هم مرتبطند، و

ب . اين توافق قراردادى، كنترل مشترك را برقرار مى‏كند.

اسلاید ۶ :

توافق قراردادي

 • وجود توافق قراردادى، مشاركت خاص را از سرمايه‏گذارى در واحدهاى تجارى وابسته كه در آن سرمايه‏گذار داراى نفوذ قابل ملاحظه است، متمايز مى‏كند. از نظر اين استاندارد، فعاليتهاى فاقد توافق قراردادى براى ايجاد كنترل مشترك، مشاركت خاص محسوب نمى‏شود.

 

 • روشهاي صورت گرفتن توافق قراردادي:
 • الف. بين شركاي خاص
 • ب . به موجب صورتجلسه مذاكرات
 • ج . دربعضي از موارد: اساسنامه يا ساير آيين نامه هاي مشاركت خاص

اسلاید ۷ :

محتواي توافق قراردادي

الف. نوع فعاليت، مدت و الزامات گزارشگرى مشاركت خاص،

ب . انتصاب اعضاى هيأت‏مديره يا ساير اركان اداره‏كننده مشابه مشاركت خاص و حق راى شركاى خاص،

ج . آورده‏هاى شركاى خاص، و

د . سهم شركاى خاص از محصول، درآمدها، هزينه‏ها يا نتايج مشاركت خاص.

اسلاید ۸ :

در شرايطي كه يكي از شركاي خاص بعنوان مجري يا مدير مشاركت خاص مشخص شود:

الف. مجري مشاركت خاص را كنترل مي كند:

         مشاركت خاص، بعنوان واحد تجاري فرعي مجري

         محسوب ميشود.

ب . مجري مشاركت خاص را كنترل نمي كند:

           فعاليت مورد نظر مشاركت خاص محسوب ميشود و

           مجري بر اساس توافق قراردادي مورد موافقت شركاي

           خاص فعاليت مي كند

اسلاید ۹ :

عمليات تحت كنترل مشترك

 • مستلزم استفاده از داراييها و ساير منابع شركاى خاص است.
 • هر يك از شركاى خاص، داراييهاى ثابت مشهود و ساير امكانات خود را بكار مى‏برد.
 • هر يك از شركاى خاص، هزينه‏ها و بدهيهاى خود را تحمل و نيازهاى مالى خود را با تعهد خود تأمين مى‏كند.
 • هر يك از شركاى خاص، فعاليتهاى مشاركت خاص ممكن است در كنار فعاليتهاى مشابه شريك خاص و به وسيله كاركنان آن انجام پذيرد.
 • بخشهاى مختلف فرايند توليد به وسيله هر يك از شركاى خاص انجام مى‏پذيرد.
 • به موجب موافقت‏نامه مشاركت خاص، درآمد فروش محصول مشترك و هزينه‏هاى مشترك بين شركاى خاص تسهيم مى‏شود.

اسلاید ۱۰ :

عمليات تحت كنترل مشترك

 • شريك خاص بايد در رابطه با سهم خود در عمليات تحت كنترل مشترك، اقلام زير را در صورتهاى مالى جداگانه و در نتيجه در صورتهاى مالى تلفيقى خود شناسايى كند:

الف. داراييهاى تحت كنترل خود و بدهيهاى تحمل‏شده توسط وى، و

ب . هزينه‏هاى تحمل‏شده توسط خود و سهم وى از درآمد فروش كالا يا خدمات حاصل از مشاركت خاص.

 • هنگام تهيه صورتهاى مالى تلفيقى شريك خاص، انجام تعديل يا اعمال ضوابط تلفيقى ديگرى در رابطه با اين اقلام ضرورت ندارد.