لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره ۲۴ گزارشگري مالي واحدهاي تجاري در مرحله قبل از بهره بردار ي توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره ۲۴ گزارشگري مالي واحدهاي تجاري در مرحله قبل از بهره بردار ي قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

هدف استاندارد

vهدف اين استاندارد، تشخيص واحدهاي تجاري در مرحله قبل از بهره برداري و تجويز گزارشگري مالي پاره اي اطلاعات خاص درباره آنها در مرحله قبل از بهره برداري است.

اسلاید ۲ :

دامنه كاربرد

vاين استاندارد در مورد صورتهاى مالى واحدهاى تجارى در مرحله قبل از بهره‏بردارى بكار مى‏رود.

اسلاید ۳ :

واحد تجارى در مرحله قبل از بهره‏بردارى 

vيك واحد تجارى است كه بخش عمده كوششهاى خود را براى ايجاد يك فعاليت جديد بكار برد و يكى از شرايط زير در مورد آن صدق كند:

الف. عمليات اصلى برنامه‏ريزى‏شده، شروع نشده باشد، يا

ب . عمليات اصلى برنامه‏ريزى‏شده، شروع شده ولى درآمد عملياتى* قابل توجهى از آن حاصل نشده باشد.

v

اسلاید ۴ :

مخارج

vمخارج واحدهاى تجارى در مرحله قبل از بهره‏بردارى، براساس استانداردهاى حسابدارى كه در واحدهاى تجارى در حال بهره‏بردارى استفاده مى‏شود، شناسايى مى‏گردد.

اسلاید ۵ :

درآمدها

vدرآمد در واحدهاى تجارى در مرحله قبل از بهره‏بردارى براساس استانداردهاى حسابدارى كه در واحدهاى تجارى در حال بهره‏بردارى استفاده مى‏شود، شناسايى مى‏گردد.

vدرآمدهايى كه به طور مشخص بيانگر بازيافت بخشى از مخارج (اعم از دارايى و هزينه) است، از مخارج مربوط كسر مى‏شود.

  مثال:

ü سود حاصل از سرمايه‏گذارى موقت تسهيلات مالى دريافتى

ü فروش ضايعات و فروش توليدات آزمايشى

اسلاید ۶ :

افشا

vواحدهاي تجاري در مرحله قبل از بهره برداري بايد صورتهاي مالي واحدهاي تجاري در حالي بهره برداري ارائه کنند.

اسلاید ۷ :

vصورتهاى مالى واحد تجارى در مرحله قبل از بهره‏بردارى بايد شامل اطلاعات اضافى زير باشد:

الف. درج عبارت “قبل از مرحله بهره‏بردارى” در كليه صفحات صورتهاى مالى،

ب . انعكاس مبالغ انباشته جريانهاى ورودى و خروجى نقدى از ابتداى شروع فعاليت واحد تجارى در مرحله قبل از بهره‏بردارى در صورت جريان وجوه نقد،

ج . ارائه اطلاعات در مورد نوع، ماهيت و مراحل فعاليتهاى انجام شده (از جمله درصد پيشرفت پروژه

د . ارائه جدول زمانبندى اجراى پروژه و دلايل تأخير در اجرا در صورت وجود،

ه . ارائه جدول مقايسه‏اى عملكرد پروژه با برآوردهاى اوليه (اعم از ريالى و ارزى)، و

و . ارائه اطلاعات مربوط به مبالغ انباشته درآمد و هزينه از ابتداى فعاليت واحد تجارى در مرحله قبل از بهره‏بردارى به تفكيك اقلام عمده.

اسلاید ۸ :

vدر صورتهاى مالى اولين دوره مالى پس از شروع بهره‏بردارى بايد افشا شود كه واحد تجارى در دوره مالى گذشته، در مرحله قبل از بهره‏بردارى بوده است و چنانچه صورتهاى مالى سال (هاى) گذشته كه واحد تجارى در مرحله قبل از بهره‏بردارى بوده براى اهداف مقايسه‏اى ارائه مى‏شود، افشاى اطلاعات اضافى ضرورت ندارد.