لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره ۲۵ گزارشگري بر حسب قسمتهاي مختلف توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره ۲۵ گزارشگري بر حسب قسمتهاي مختلف قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

هدف استاندارد

هدف اين استاندارد، تجويز مبانى گزارشگرى اطلاعات مالى بر حسب قسمتهاى مختلف يك واحد تجارى است. اين اطلاعات در مورد انواع مختلف محصولات و خدمات ارائه شده و نيز مناطق جغرافيايى مختلف عمليات واحد تجارى است كه به استفاده‏كنندگان صورتهاى مالى در موارد زير كمك مى‏كند:

الف . درك بهتر عملكرد گذشته واحد تجارى،

ب . ارزيابى بهتر مخاطرات و بازده‏هاى واحد تجارى، و

ج . قضاوتهاى آگاهانه‏تر در مورد كل واحد تجارى.

اسلاید ۲ :

كليه واحدهاى تجارى كه اوراق سهام آنها به عموم عرضه مى‏شود يا در جريان انتشار عمومى است بايد الزامات اين استاندارد را رعايت كند.

ساير واحدهاى تجارى چنانچه داوطلبانه در صورتهاى مالى تهيه شده براساس استانداردهاى حسابدارى، اطلاعات بر حسب قسمتهاى مختلف را افشا نمايند، بايد الزامات اين استاندارد را به طور كامل رعايت كنند.

هنگام ارائه مجموعه صورتهاى مالى جداگانه واحد تجارى اصلى همراه صورتهاى مالى تلفيقى، اطلاعات مربوط به قسمتها فقط در صورتهاى مالى تلفيقى ارائه مى‏شود.

اسلاید ۳ :

تعيين قسمتهاي تجاري يا جغرافيايي

  • تعيين قسمتهاي تجاري يا جغرافيايي جداگانه نيازمند قضاوت است. مديريت واحد تجاري براي اعمال اين قضاوت، هدف گزارشگري اطلاعات مالي قسمت را با توجه به اين استاندارد و خصوصيات کيفي اطلاعات مالي در نظر مي گيرد.

اسلاید ۴ :

قسمت هاي جغرافيايي

قسمت هاي جغرافيايي مي تواند يکي از دو مورد زير باشد:

الف. محل استقرار تجهيزات توليد يا ارائه خدمت و ساير داراييهاي واحد تجاري،  يا

ب . محل بازارها و مشتريان آن.

اسلاید ۵ :

قسمت جغرافيايي

جزيى قابل تفكيك از واحد تجارى است كه به ارائه محصولات يا خدمات در منطقه جغرافيايى مشخصى مشتمل بر يك كشور يا گروهى از كشورها اشتغال دارد و داراى مخاطره و بازده‏اى متفاوت از اجزايى است كه در ساير مناطق جغرافيايى فعاليت مى‏كنند. عوامل زير بايد در تشخيص قسمتهاى جغرافيايى در نظر گرفته شود:

الف . تشابه شرايط اقتصادى و سياسى،

ب . روابط بين عمليات در مناطق جغرافيايى مختلف،

ج . مجاورت عمليات،

د . مخاطرات خاص ناشى از عمليات در مناطق مشخص،

ه’ . مقررات كنترل ارز، و

و . مخاطرات نوسانات ارزى.

اسلاید ۶ :

قسمت تجاري

جزئى قابل تفكيك از واحد تجارى است كه يك محصول يا خدمت يا گروهى از محصولات يا خدمات مرتبط را ارائه مى‏كند و داراى مخاطره و بازده‏اى متفاوت از ساير قسمتهاى واحد تجارى است. عوامل زير بايد در تعيين محصولات و خدمات مرتبط در نظر گرفته شود:

الف . ماهيت محصولات يا خدمات،

ب . ماهيت فرآيندهاى توليد،

ج . نوع يا طبقه مشتريان براى محصولات يا خدمات،

د . روشهاى توزيع محصولات يا ارائه خدمات، و

ه’ . ماهيت مقررات مربوط، براى مثال، مقررات بانكى و بيمه‏اي

اسلاید ۷ :

در اندازه گيرري داراييهاي يک قسمت توجه به موارد زير ضروري است:

در صورت ترکيب تجاري با روش خريد:

            داراييهاي قسمت بر اساس ارزش منصفانه اندازه گيري مي شود.

در صورت تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت:

            داراييهاي قسمت بر اساس مبلغ تجديد ارزيابي اندازه گيري   مي شود.

اسلاید ۸ :

قسمت قابل گزارش

  • قسمت قابل گزارشقسمتى تجارى يا جغرافيايى است كه بر مبناى تعاريف پيشگفته مشخص مى‏شود و براساس اين استاندارد، افشاى اطلاعات قسمت در مورد آن ضرورت دارد.

 

اسلاید ۹ :

  • . درآمد عملياتى قسمتعبارت است از درآمد حاصل از فعاليتهاى اصلى و مستمر كه مستقيماً قابل انتساب يا برمبنايى منطقى، قابل تخصيص به قسمت است اعم از اينكه از فروش به مشتريان برون سازمانى يا معاملات با ساير قسمتهاى همان واحد تجارى ناشى‏شده باشد.
    • . هزينه عملياتى قسمتعبارت است از هزينه‏هاى مرتبط با فعاليتهاى اصلى و مستمر كه مستقيماً قابل انتساب يا بر مبنايى منطقى قابل تخصيص به قسمت است اعم از اينكه مرتبط با فروش به مشتريان برون سازمانى يا معاملات با ساير قسمتهاى همان واحد تجارى باشد.
      • . نتيجه عمليات قسمتعبارت از درآمد عملياتى قسمت پس از كسر هزينه عملياتى آن است.

اسلاید ۱۰ :

آستانه هاي ۱۰درصد

درآمد عملياتي حاصل از فروش به مشتريان  برونسازماني و معاملات با ساير قسمتها <= 10درصد جمع  درآمد تمام قسمتها اعم از برونسازماني يا داخلي

نتيجه عمليات قسمت اعم از سود يا زيان <= 10درصد مجموع سود عملياتي قسمتهاي سودده يا مجموع زيان عملياتي قسمتهاي زيان ده، هر کدم که قد مطبق آن بزرگتر باشد

داراييهاي قسمت <= 10درصد داراييهاي تمام قسمتها