لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره ۱۳ حسابداري مخارج تامين مالي توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره ۱۳ حسابداري مخارج تامين مالي قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

هدف

هدف اين استاندارد، تجويز نحوه عمل حسابداري مخارج تامين مالي است. بر اساس اين استاندارد، مخارج تامين مالي عموما بلافاصله به عنوان هزينه دوره شناسايي مي شود، به استثناي مواردي که اين مخارج به حساب دارايي واجد شرايط منظور مي گردد.

اسلاید ۲ :

دامنه کاربرد

.۱اين‌ استاندارد بايد براي‌ حسابداري‌ مخارج‌ تامين‌ مالي‌ بكار گرفته‌ شود.

.۲مخارج‌ واقعي‌ يا انتسابي‌ به‌ حقوق‌ صاحبان‌ سرمايه‌، در اين‌ استاندارد مطرح‌ نمي‌شود.

اسلاید ۳ :

مخارج تامين مالي

مخارج‌ تأمين‌ مالي‌ عبارت‌ است‌ از سود تضمين‌ شده‌، كارمزد و ساير مخارجي‌ كه‌ واحد تجاري‌ براي‌ تأمين‌ منابع‌ مالي‌ متحمل‌ مي‌شود.

Øمخارج تامين مالي قابل احتساب در بهاي تمام شده دارايي، آن دسته از مخارجي است که در صورت عدم تحصيل آن دارايي، بايد از آن اجتناب مي شد.

اسلاید ۴ :

دارايي واجد شرايط

دارايي‌ واجد شرايط‌ يك‌ دارايي‌ است‌ كه‌ آماده‌سازي‌ آن‌ جهت‌ استفاده‌ مورد انتظار يا فروش‌ الزاماً مدت‌ زيادي‌ طول‌ مي‌كشد.

Øداراييهايي که به  هنگام تحصيل براي استفاده مورد نظر يا فروش آماده است، به عنوان دارايي واجد شرايط تلقي نمي شود.

اسلاید ۵ :

مخارج تامين مالي ممکن است شامل موارد زير باشد:

الف. سود تضمين شده، کارمزد و جرايم ديرکرد تسهيلات.

ب. مخارج جنبي تسهيلات مالي دريافتي از قبيل حق ثبت و حق تمبر

ج. مخارج تامين مالي مربوط به قراردادهاي اجاره به شرط تمليک و خريد اقساطي

د. تفاوت تسعير ارز ناشي از تسهيلات ارزي دريافتي تا حدي که به عنوا ن تعديل سود تضمين شده و کارمزد تسهيلات مذکور محسوب مي شود.

اسلاید ۶ :

مازاد مبلغ دفتري نسبت به مبلغ  بازيافتني دارايي واجد شرايط

چنانچه‌ مبلغ‌ دفتري‌ يا بهاي‌ تمام‌ شده‌ نهايي‌ مورد انتظار دارايي‌ واجد شرايط‌ بيشتر از مبلغ‌ بازيافتني‌ آن‌ باشد، مبلغ‌ دفتري‌ طبق‌ الزامات‌ استاندارد حسابداري‌ شماره‌ ۱۱ با عنوان‌ حسابداري‌ داراييهاي‌ ثابت‌ مشهود كاهش‌ مي‌يابد. درشرايطي‌ خاص‌، طبق‌ الزامات‌ استاندارد مذكور مبلغ‌ كاهش‌ مجدداً برگشت‌ داده‌ مي‌شود.

اسلاید ۷ :

زمان‌ شروع‌ احتساب‌ مخارج‌ تأمين‌ مالي‌ در بهاي‌ تمام‌ شده‌ دارايي‌

احتساب‌ مخارج‌ تأمين‌ مالي‌ در بهاي‌ تمام‌ شده‌ دارايي‌ واجد شرايط‌ بايد زماني‌ شروع‌ شود كه‌:

الف‌. براي‌ دارايي‌ مربوط‌ مخارجي‌ درحال‌ انجام‌ باشد ،

ب‌ . مخارج‌ تأمين‌ مالي‌ درحال‌ وقوع‌ باشد ، و

ج‌ . فعاليتهاي‌ لازم‌ براي‌ آماده‌سازي‌ دارايي‌ مربوط‌ جهت‌ استفاده‌ موردنظر يا فروش‌ در جريان‌ باشد .

اسلاید ۸ :

احتساب مخارج تامين مالي در بهاي تمام شده دارايي

Øمخارج مربوط به دارايي واجد شرايط که در تعيين مبلغ قابل احتساب مخارج تامين مالي در بهاي تمام شده مد نظر قرار مي گيرد، تنها شامل آن دسته از مخارجي است که از طريق زير حاصل شده است:

.۱پرداخت وجه نقد،

.۲انتقال ساير داراييها، يا

.۳تقبل بدهيهاي متضمن مخارج تامين مالي

Øمخارج  انجام شده از محل مبالغ دريافتي بابت پيشرفت کار، و نيز کمکهاي بلاعوض دريافتي در ارتباط با دارايي به عنوان بخشي از مخارج قابل احتساب مربوط به دارايي واچد شرايط محسوب         نمي شود.

اسلاید ۹ :

در شرايط زير احتساب مخارج تامين مالي در بهاي تمام شده دارايي متوقف مي شود:

.۱عمليات ساخت فعالانه دارايي براي مدت طولاني متوقف شود، مگر اينکه توقف کوتاه مدت و غير قابل اجتناب باشد.

.۲کليه فعاليتهاي لازم براي آماده سازي دارايي واجد شرايط براي استفاده مورد نظر يا فروش به  طور اساسي تکميل شود.

.۳در مورد بخشهاي تکميل شده يک دارايي واجد شرايطي که هر کدام از اين بخشها همزمان با ادامه ساخت بخشهاي ديگر قابل استفاده مورد نظر يا فروش باشند.

اسلاید ۱۰ :

افشا

موارد زير بايد برحسب‌ مورد در صورتهاي‌ مالي‌ افشا شود:

الف‌. مبلغ‌ مخارج‌ تأمين‌ مالي‌ كه‌ طي‌ دوره‌ به‌ بهاي‌ تمام‌شده‌ دارايي‌ منظور شده‌ است‌ ، و

ب‌ . نرخ‌ جذب‌ استفاده‌ شده‌ براي‌ تعيين‌ مبلغ‌ مخارج‌ تأمين‌ مالي‌ قابل‌ احتساب‌ در بهاي‌ تمام‌ شده‌ دارايي‌ واجد شرايط‌ .