لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره۵۸ توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره۵۸ قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

 • مدیریت واحد مورد رسیدگی در جریان حسابرسی ، مطالبی را به صورت

  صریح یا ضمنی درصورتهای مالی و در پاسخ به پرس و جوهای حسابرس

  اظهار می کند.

 • این اظهارات را می توان به عنوان شواهد حسابرسی مورد استفاده قرار داد.
 • هدف بخش ۵۸ استانداردهای حسابرسی، عبارت است از :
 • • ارائه استانداردها و روشهای لازم برای استفاده از اظهارات مدیران            به عنوان یکی از شواهد حسابرسی.
 • • توضیح روشهای ارزیابی و مستندسازی اظهارات مدیران.
 • • تشریح اقدامات حسابرس در صورت خودداری مدیران از ارائه تاییدیه.

 

اسلاید ۲ :

 • اظهارات مدیران . پاسخ های مدیریت به پرس و جوهای

  حسابرس و نیز ادعاهای مدیریت که به صورت تلویحی یا

  صریح درصورتهای مالی انعکاس می یابد.

 • تاییدیه مدیران . نامه ای که روی سربرگ صاحبکارتهیه و

   برای حسابرس ارسال می شود یا نامه ای که روی سربرگ

  حسابرس تهیه و به منظور تایید و بازگرداندن آن برای

  حسابرس ، به مدیریت واحد مورد رسیدگی ارائه می شود.

 

اسلاید ۳ :

 • تاییدیه مدیران اهداف زیر را براورد می سازد:
 • • پذیرش مسئولیت تهیه صورتهای مالی طبق استانداردهای

       حسابداری، به نحو مطلوب، توسط مدیریت.

 • • کسب شواهدی حاکی از تصویب صورتهای مالی توسط مدیریت.
 • • مستندسازی پاسخهای مدیریت به پرس و جوهای حسابرس

                    درباره دیگر موضوعات مهم مرتبط با صورتهای مالی.

 

 

اسلاید ۴ :

 • مدیریت واحد مورد رسیدگی در جریان حسابرسی ، مطالبی را به صورت

  صریح یا ضمنی درصورتهای مالی و در پاسخ به پرس و جوهای حسابرس

  اظهار می کند.

 • این اظهارات را می توان به عنوان شواهد حسابرسی مورد استفاده قرار داد.
 • هدف بخش ۵۸ استانداردهای حسابرسی، عبارت است از :
 • • ارائه استانداردها و روشهای لازم برای استفاده از اظهارات مدیران            به عنوان یکی از شواهد حسابرسی.
 • • توضیح روشهای ارزیابی و مستندسازی اظهارات مدیران.
 • • تشریح اقدامات حسابرس در صورت خودداری مدیران از ارائه تاییدیه.

اسلاید ۵ :

 • اظهارات مدیران . پاسخ های مدیریت به پرس و جوهای

  حسابرس و نیز ادعاهای مدیریت که به صورت تلویحی یا

  صریح درصورتهای مالی انعکاس می یابد.

 • تاییدیه مدیران . نامه ای که روی سربرگ صاحبکارتهیه و

   برای حسابرس ارسال می شود یا نامه ای که روی سربرگ

  حسابرس تهیه و به منظور تایید و بازگرداندن آن برای

  حسابرس ، به مدیریت واحد مورد رسیدگی ارائه می شود.

اسلاید ۶ :

 • تاییدیه مدیران اهداف زیر را براورد می سازد:
 • • پذیرش مسئولیت تهیه صورتهای مالی طبق استانداردهای

       حسابداری، به نحو مطلوب، توسط مدیریت.

 • • کسب شواهدی حاکی از تصویب صورتهای مالی توسط مدیریت.
 • • مستندسازی پاسخهای مدیریت به پرس و جوهای حسابرس

                    درباره دیگر موضوعات مهم مرتبط با صورتهای مالی.

 

اسلاید ۷ :

 • طبق بخش ۵۸ استانداردهای حسابرسی اظهارات مدیران را می توان در سه دسته زیر طبقه بندی کرد:

     الف)  دسته اول: تاییدیه مدیران به عنوان قبول مسئولیت صورتهای مالی.

     ب )  دسته دوم: تاییدیه مدیران به عنوان یکی از شواهد حسابرسی،درمواردی   که  شواهد دیگری وجود ندارد.

     پ )  دسته سوم: تاییدیه مدیران به عنوان شواهد حسابرسی مکمل،درمواردی   که شواهد حسابرسی دیگری وجود دارد.

اسلاید ۸ :

 • مدیریت واحد مورد رسیدگی در جریان حسابرسی ، مطالبی را به صورت

  صریح یا ضمنی درصورتهای مالی و در پاسخ به پرس و جوهای حسابرس

  اظهار می کند.

 • این اظهارات را می توان به عنوان شواهد حسابرسی مورد استفاده قرار داد.
 • هدف بخش ۵۸ استانداردهای حسابرسی، عبارت است از :
 • • ارائه استانداردها و روشهای لازم برای استفاده از اظهارات مدیران            به عنوان یکی از شواهد حسابرسی.
 • • توضیح روشهای ارزیابی و مستندسازی اظهارات مدیران.
 • • تشریح اقدامات حسابرس در صورت خودداری مدیران از ارائه تاییدیه.

اسلاید ۹ :

 • اظهارات مدیران . پاسخ های مدیریت به پرس و جوهای

  حسابرس و نیز ادعاهای مدیریت که به صورت تلویحی یا

  صریح درصورتهای مالی انعکاس می یابد.

 • تاییدیه مدیران . نامه ای که روی سربرگ صاحبکارتهیه و

   برای حسابرس ارسال می شود یا نامه ای که روی سربرگ

  حسابرس تهیه و به منظور تایید و بازگرداندن آن برای

  حسابرس ، به مدیریت واحد مورد رسیدگی ارائه می شود.

اسلاید ۱۰ :

 • تاییدیه مدیران اهداف زیر را براورد می سازد:
 • • پذیرش مسئولیت تهیه صورتهای مالی طبق استانداردهای

       حسابداری، به نحو مطلوب، توسط مدیریت.

 • • کسب شواهدی حاکی از تصویب صورتهای مالی توسط مدیریت.
 • • مستندسازی پاسخهای مدیریت به پرس و جوهای حسابرس

                    درباره دیگر موضوعات مهم مرتبط با صورتهای مالی.