لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت استاندارد روش اندازه‏گيري اوره و ازت آمونياكي در خوراك دام و طيور توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت استاندارد روش اندازه‏گيري اوره و ازت آمونياكي در خوراك دام و طيور قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

n 1 ـ هدف

n هدف از تدوين اين استاندارد تعيين روشهاي اندازه‏گيري اوره و ازت آمونياكي در خوراك دام و طيور مي‏باشد .

n  ۲ ـ دامنه كاربرد

n اين استاندارد جهت اندازه‏گيري اوره و ازت آمونياكي در خوراك دام و طيور كاربرد دارد .

اسلاید ۲ :

n 3 ـ نمونه‏برداري

n طبق استانداردهاي روش نمونه‏برداري در مواد غذائي عمل شود .

n  ۴ ـ روش كار

n 4-1- اندازه‏گيري اوره به طريق اسپكتروفتومتري

n 4-1-1- وسايل مورد نياز

n ـ اسپكتروفتومتر با حداكثر باند ۲/۴ در طول موج ۴۲۰nm با سلهاي يك سانتيمتري

n 4-1-2- معرفها و مواد مورد نياز :

اسلاید ۳ :

n 4-1-2-1- محلول پارادي متيل آمينوبنزالدئيد ۱

n 16 گرم پارادي متيل آمينو بنزالدئيد را در يك ليتر الكل و ۱۰۰ ميلي‏ليتر اسيد كلريدريك حل نمائيد . اين محلول براي يك ماده پايدار مي‏ماند .

n 4-1-2-2- اسيد استيك

n 4-1-2-3- محلول استات روي : ۲۲ گرم استات روي ۲H2O 2(,OAC)Zn را در آب حل كرده و ۳ ميلي‏ليتر اسيد استيك بآن اضافه نمائيد سپس آن را تا حجم ۱۰۰ ميلي‏ليتر رقيق نمائيد .

اسلاید ۴ :

n 4-1-2-4- محلول فروسيانور پتاسيم : ۱۰/۶ گرم فروسيانور پتاسيم ۶  ۳H2O(,CN) K2Fe را در آب حل كرده و به حجم ۱۰۰ ميلي‏ليتر برسانيد .

n 4-1-2-5- زغال اكتيو ـ (۶۰ – G)

n 4-1-2-6- محلول بافر فسفات با ۷ = PH

n 4-1-2-7- محلولهاي استاندارد اوره :

اسلاید ۵ :

n الف : محلول استاندارد اوليه با غلظت ۵ml/mg

n 5 گرم اوره را با دقت يك ميلي‏گرم در آب حل كرده و سپس آن را تا حجم يك ليتر برسانيد .

n ب : محلولهاي استاندارد مورد استفاده با غلظتهاي ۰/۲ , ۰/۴ , ۰/۶ , ۰/۸ , ۱ , ۱/۲ , ۱/۴ , ۱/۶ , ۱/۸ و ۲ ميلي‏گرم اوره در ۵ ميلي‏ليتر : به ترتيب

اسلاید ۶ :

n 4-1-3- رسم منحني استاندارد اوره :

n از هر يك از محلولهاي استاندارد اوره ( طبق بند ب ) ۵ ميلي‏ليتر برداشته و در لوله‏هاي ۲۵ ميلي‏ليتري ريخته و به هر كدام ۵ ميلي‏ليتر محلول DMAB اضافه نمائيد و يك محلول شاهد نيز حاوي ۵ ميلي‏ليتر محلول بافر ۷ باضافه ۵ ميلي‏ليتر محلول DMAB تهيه نمائيد . لوله‏ها را كاملا تكان داده و بگذاريد ۱۰ دقيقه در بن ماري ۲۵ درجه سلسيوس بماند

اسلاید ۷ :

  1. n. سپس جذب هر يك از محلول‏ها را در طول موج ۴۲۰nm با استفاده از سلهاي يك سانتيمتري در مقابل شاهد ( با جذب صفر ) بخوانيد . آنگاه ميزان جذب محلولها را در مقابل غلظت‏ها رسم نمائيد . منحني بدست آمده بايستي به

اسلاید ۸ :

nصورت خط راست باشد در غير اين صورت آزمايش بايستي تكرار شده و محلول DMAB نيز تازه تهيه گردد .

n 4-1-4- روش اندازه‏گيري نمونه :

n يك گرم از نمونه آسياب شده را وزن نموده و در يك بالن ژوژه ۵۰۰ ميلي‏ليتري ريخته و بآن يك گرم زغال اكتيو و حدود ۲۵۰ ميلي‏ليتر آب , ۵ ميلي‏ليتر محلول استات روي و ۵ ميلي‏ليتر محلول فروسيانور پتاسيم اضافه نمائيد .

اسلاید ۹ :

  1. n. سپس مخلوط را به مدت ۳۰ دقيقه كاملا با تكان دهنده تكان دهيد و پس از آن حجم آن را با آب به ۵۰۰ ميلي‏ليتر برسانيد . آنگاه بگذاريد بماند تا رسوب ته نشين گردد . سپس آن را با استفاده از كاغذ صافي واتمن شماره ۴۰ صاف كرده بطوريكه محلول صاف شده كاملاؤ شفاف باشد .

n 5 ميلي‏ليتر از محلول صاف شده را در يك لوله آزمايش ريخته و بآن ۵ ميلي‏ليتر محلول DMAB اضافه كرده و كاملا تكان دهيد

اسلاید ۱۰ :

  1. n. همراه با نمونه يك محلول استاندارد مرجع ( طبق بند ج ) و يك محلول شاهد نيز تهيه نموده و آنها را در بن‏ماري با حرارت ۲۵ درجه سلسيوس به مدت ۱۰ دقيقه قرار دهيد سپس ميزان جذب نمونه و استاندارد را در مقابل شاهد در طول موج ۴۲۰nm قرائت نموده و درصد اوره را طبق فرمول زير محاسبه نمائيد .