لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت اصول آموزش و يادگيري توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت اصول آموزش و يادگيري قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

فهرست

 • يادگيري
 • نگرشهاي مختلف يادگيري
 • نظريه سازنده نگري در يادگيري
 • اصول نظريه سازنده نگري
 • روشهاي تدريس
 • انگيزش و تعليم و تربيت
 • انواع انگيزه
 • الگويي براي افزايش انگيزه
 • ويژگي هاي معلم
 • ويژگي هاي جو كلاس
 • ويژگي هاي روش آموزش
  • هوش و خلاقيت
  • تعريف هوش
  • نگرشهاي مختلف به هوش
  • تقسيم بندي هوش چندگانه
  • اصول آموزشي مرتبط با تقويت هوش
  • خلاقيت
  • انواع تفكر
  • خصوصيات افراد خلاق
  • آموزش و پرورش و خلاقيت
  • تغييرات اساسي نظام آموزشي جهت پرورش خلاقيت

اسلاید ۲ :

يادگيري

انسان تنها با تعدادي رفتار رفلكسي ساده متولد مي شود و بيشتر آنچه كه انجام مي دهد حاصل يادگيري است

يادگيري: ايجاد تغييرات پايدار در رفتار موجود زنده كه بر اثر تجربه حاصل شده است

اسلاید ۳ :

نگرشهاي مختلف يادگيري

n

nنگرش رفتاري: يادگيري پيوندي (شرطي)           تقويت و تضعيف رابطه بين محرك و پاسخ

n

nنگرش شناختي: يادگيري شناختي            يادگيري به عنوان يك فرايند ذهني فعال            مفهوم بينش در يادگيري

n

n

اسلاید ۴ :

نظريه سازنده نگري در يادگيري

n

nمعلمان نمي توانند به سادگي دانش خود را منتقل كنند

nدانش آموزان بايد خود دانش را در ذهنشان بسازند

nنقش معلم معني دار كردن مطالب درسي و ارائه راه حل است

nدانش آموزان بايد شخصاً اطلاعات پيچيده را كشف و تعبير و تفسير كنند و آنها را تغيير دهند

اسلاید ۵ :

اصول نظريه سازنده نگري

nيادگيري اجتماعي

n

nمنطقه رشد طبيعي

n

nكارآموزي شناختي

n

nيادگيري با واسطه

n

اسلاید ۶ :

روشهاي تدريس

n

n

nروشهاي قديمي               روش پايين به بالا

n

nروش سازنده نگر            روش بالا به پايين

اسلاید ۷ :

انگيزش و تعليم و تربيت

nيك كلاس مطلوب كلاسي است كه ….

n

nانگيزش موتور محرك تلاش و فعاليت براي يادگيري است

n

nدانش آموز با انگيزه خود به دنبال يادگيري مي رود

اسلاید ۸ :

انواع انگيزه

n

nانگيزه عمومي        در درون فرد        ثابت در طول زمان

n

nانگيزه خاص       عوامل بيروني (معلم و موضوع درس)      

       ناپايدار و وابسته به شرايط

اسلاید ۹ :

n

nانگيزش بيروني          تحريك خارجي          پاداش و تقويت

n

nانگيزش دروني          پاسخ به نيازهاي داخلي       

    كنجكاوي و نياز به دانستن و رشد

n

n

اسلاید ۱۰ :

ويژگي هاي معلم

معلم مهمترين عامل ايجاد انگيزه در كلاس است

nالگودهي

nايجاد علاقه

nگرمي و هم حسي

nانتظارات مثبت