لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت اصول پذیرفته شده حسابداری توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت اصول پذیرفته شده حسابداری قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

اصول پذیرفته شده حسابداری
بنیاد اصول پذیرفته شده عمومی درحسابداری مستمرا در حال تغییراست که  شورایی از انجمن امریکایی  حسابداران رسمی  مستقل درحال ارائه طرح این تغییرات است که شرکتهاگزارش میکنند وبه جهت موارد افشا در گزارش های مالی تشکیل شده
است و توصیه های خاص این گروه غالبه برای ۱ تقاضای

اسلاید ۲ :

اطلاعات بیشتراز شرکتهای بزرگ و۲ اجبارشرکت ها بهتفکیک افشای موارد
 مالی انها درقالب طبقه بندی های بیشتربه خاطر شفافیت وضعیتهای
مالی شرکت های چند بخشی پیشنهاد میشود۰طرح های پیشنهادی این
شوراباید توسط هیات استانداردهای حسابداری مالی هیات استاندارد
های حسابرسی وکمیسیون بورس واوراق بهاداربه تصویب برسد  و
توصی های انها بهمنظور نظرخواهی توزیع میشود۰
 

اسلاید ۳ :

سیاست های تدوین استانداردهای  حسابداری عبارتند از۱- مدیران

 نمیخواهنداطلاعات زیادی از شرکتها خارج شود۲- سرمایه گذاران

واعتباردهندگان اطلات بیشتری در مورد شرکتها میخواهندکه درهر

دوموردحسابداران تحت فشار قرار میگیرند۰

اسلاید ۴ :

استانداردهای حسابداری
حسابداری مانندهرحرفه ای دارای نهادقانون گذاری است۰درامریکا
اصول پذیرفته شده عمومی درحسابداری تحت نفوذ هیاتاستانداردهای
حسابداری مالی قرار داردکه این هیات دارای هفت عضودائم یک سر
پرست وبودجه سالانه ای معادل۱۴ میلیون دلارمیباشد وتحت حمایت
مالی انجمن امریکایی حسابداران رسمی مستقل وسایرانجمنهای حرفه
ای قراردارد و یک سازمان مستقل می باشد واعلامیه هایی که

اسلاید ۵ :

تحت عنوان بیانیه های استانداردهای حسابداری مالی منتشر میشوند نحوه ترخورد با مبادلات مشخص واحد تجاری را مشخص میکند.
اصول پذیرفته شده عمومی در حسابداری شامل۱- چارچوب نظری۲-هدف گزارشگری مالی۳- مفروضات اصول ومحدودیتهاو۴-صورت های مالی می باشد۰

اسلاید ۶ :

چارچوب نظری
هیات استاغنداردهای حسابداری مالی بلافاصله پس از تشکیل درسال
۱۹۷۳شروع به پایه ریزی طرح چارچوب نظری کردوهدف ان ایجاد
نظامنامه ای تودتاماهیت ووظیفه حسابداری مالی را معرفی کنداصول
حسابداری صرفا به جهت مقبولیت ان درجامعه تجاری پذیرفته میشوند
واین اصول توسط افرادوسازمان هایی که برای امور حسابداری  ومالی خود به راهنمایی نیاز دارند پذیرفته شده است۰

اسلاید ۷ :

هدف گزارشگری مالی هدف اساسی گزارشگری مالی این است که اطلاعات مفیدی را برای تصمیمات سرمایه گذاری واعتباردهی دراختیار افراد قرار میدهد که بر اساس هیات استاندارد های حسابداری اطلاعات زمانی مفید هستند که مربوط بوده وازقابلیت اتکاوقابلیت مقایسه برخوردارباشداطلاعات مربوط در پیش بینی ها وارزیابی عملکرد گذشته مفید است یعنی باید ارزش پیش بینی باشنداطلاعات قابل اتکا باید عاری ازهرگونه اشتباه

اسلاید ۸ :

و با اهمیت و معتبر باشند و صحت اطلاعات نباید توسط کارشنا سان
خارج از واحد تجاری اثبات گردد ۰اطلاعاتی که از قابلیت مقایسه  و
ثبات رویه برخوردارند باعث می شوند که به توان اطلاعات گزارش
شده رابا دورههای قبلی واحد تجاری همچنین باسایرواحدهای تجاری
موجود درصنعت مقایسه کرد .

اسلاید ۹ :

برای تعیین ارزش موجودی کالا که قابل اتکاباشدمدیریت باید فهرست قیمت های جاری کالا راازفروشنده بخواهد یاازارزیابان بخواهد کالارا ارزیابی کنند که این قابلیت باید درتمام اطلاعات حسابداری مالی  کاربرد دارد۰

اسلاید ۱۰ :

فرض شخصیت
فرض شخصیت اساسی ترین فرض است و طبق ان باید مبادلات هر
شخصیت جدا ازمبادلات همه سازمانهاوافراددیگرحتی فرد مالک ان
شخصیت به حساب گرفته شود وباعث میشود که عملکردو وضعیت
مالی یک واحد تجاری ارزیابی گردد۰شخصیت تجاری میتواند تک
مالکی تضامنی ویا یک شرکت سهامی بزرگ باشد ودرمورد انواع