لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت الگوریتم و فلوچارت توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت الگوریتم و فلوچارت قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

تعریف الگوریتم

هر دستورالعملی که مراحل انجام کاری را با زبانی دقیق و با جزئیات کافی بیان نماید بطوریکه ترتیب مراحل و شرط خاتمه عملیات در آن کاملا“ مشخص شده باشد را الگوریتم گویند.

اسلاید ۲ :

 ادامه تعریف الگوریتم

qمنظور از زبان دقیق: آن است که الگوریتم دقیقا“ به همان صورتیکه مورد نظر نویسنده است اجرا گردد.

q منظور از جزئیات کافی ، آن است که در طول اجرای الگوریتم عملیات ناشناخته پیش نیامده و باعث انحراف از مسیر و هدف اصلی نگردد.

qمنظور از ترتیب مراحل، آن است که مراحل اجرای الگوریتم قدم به قدم و با رعایت تقدم و تأ خر مشخص شده باشد.

qمنظور از شرط خاتمه، پایان پذیر بودن الگوریتم می باشد و بهر حال الگوریتم باید در زمانی دلخواه و تحت شرایط یا شرایط داده شده خاتمه پذیرد.

اسلاید ۳ :

مراحل تهیه الگوریتم

برای تهیه یک الگوریتم خوب و کارآمد باید مراحل خاصی اجرا شوند:

۱- تعریف دقیق مسئله: باید مسئله را تجزیه و تحلیل کرده تا کوچکترین ابهامی در فهم آن وجود نداشته باشد.

۲- تعیین عوامل اصلی(متغییرهای) مورد نیاز

۳- تعیین ورودی و خروجی مسئله : (داده ها و اطلاعات)

۴- بررسی راه حل های مختلف مسئله

۵- انتخاب یک راه حل مناسب

۶- اشکال زدایی

اسلاید ۴ :

فلوچارت

lبیان تصویری الگوریتم

lمراحل انجام کار با اشکال هندسی نشان داده می شوند.

lمراحل انجام کار توسط خطوط به هم وصل می گردند.

اسلاید ۵ :

مثال۳: فلوچارتی رسم کنید که سه عدد را خوانده و بصورت زیر تصمیم گیری نماید:

– اگر عدد سوم صفر بود حاصل جمع دو عدد دیگر
– اگر عدد سوم منفی بود تفاضل دو عدد دیگر
– اگر عدد سوم مثبت بود حاصل ضرب دو عدد دیگر

را نمایش دهد.

اسلاید ۶ :

مثال ۶: ریشه های یک معادله درجه دوم

lAX²+BX+C=0

lD=B²-۴AC

lاگر D<0 ، معادله ریشه ندارد

lاگر D=0 ، حاصل عبارت –B/2A را در X1و X2 قرار بده

lحاصل عبارت                    را در X1 قرار بده

lحاصل عبارت                     را در X2 قرار بده

lمقادیر X1  و X2  را نمایش بده

l

اسلاید ۷ :

الگوریتم های حلقوی

lتعریف اول: مراحلی از الگوریتم که چندین بار اجرای آنها تکرار می گردد تشکیل یک حلقه (LOOP) را می دهند.

l برای ساختن یک حلقه از یک متغیر کمکی استفاده می گردد، این متغیر را قبل از شروع حلقه با یک مقدار اولیه آماده می سازیم و سپس معمولا“ در انتهای حلقه و قبل از بازگشت به ابتدای حلقه مقداری را به آن اضافه کرده و تحت یک شرائط خاص به مراحل قبل پرش می نماییم.

تعریف دوم: مقداری که قبل از شروع حلقه به متغیر حلقه داده می شود را مقدار اولیه یا شرط اولیه گویند.

تعریف سوم: مقداری که پس از یکبار اجرای مراحل حلقه به متغیر حلقه اضافه می شود را مقدار اضافه شونده می نامند.

اسلاید ۸ :

مثال ۱۴: الگوریتم برنامه ای را بنویسید که یک عدد را گرفته تعیین کند که آیا کامل است یا خیر؟

l

lعددی کامل است که با مجموع مقسوم علیه های کوچکتر از خودش برابر باشد.