لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت اولويتهای تحقيقاتی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ،درمانی کرمانشاه توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت اولويتهای تحقيقاتی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ،درمانی کرمانشاه قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

۱-اولويت های تحقيقاتی کلی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

۲- اولويت های تحقيقاتی گروههای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

۳-اولويت های تحقيقاتی شبکه های بهداشت ودرمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

۴-اولويت های تحقيقاتی معاونتهای دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

۵-اولويت های تحقيقاتی مراکزتحقيقاتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

۶-اولويتهای تحقيقاتی ادارات سطح استان کرمانشاه

اسلاید ۲ :

اولويت های تحقيقاتی کلی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

۱-  طرحهای مداخله ای درزمينه پيشگيری ودرمان بيماريهای شايع استان

۲-  طرحهای چندمرکزی داخل وخارج ازکشور

۳-  طرحهای توليدی

۴-  طرحهايی که حداقل ۳۰%از بودجه آنها ازبخش خصوصی و ياسازمانهای ديگر تامين می شود

۵-  طرحهايی که کل يا قسمتی از اعتبار آن ازمنابع خارج ازکشور تامين می گردد

۶-  مطالعات اجتماعی به منظور توسعه پايدار وعدالت اجتماعی

۷-  طرحهای مداخله ای وتحليلی درمورد بهداشت روان ،تغذيه ،سلامت وبهداشت محيط   

۸- طرحهای علوم پايه ،بنيادی ،سايتوژنيک ومولکولی

۹- طرحهای مبتنی براقتصاد بهداشت ،منابع انسانی وايجاد سيستم های اطلاعات پايداروقابل اعتماددرنظام سلامت   

۱۰- طرحهای درزمينه اولويتهای EMRO) ) که به عنوان مشکل بهداشتی دراستان وجوددارد

۱۱- مطالعات مداخله ای وتحليلی درمورد راههای کاهش مرگ ومير وتغذيه نوزادان

۱۲-بررسی ارزیابی عملکرد مراکزآموزشی ،بهداشتی و درمانی درسطح استان کرمانشاه

 ۱۳-مطالعه درزمینه سلولهای بنیادی

اسلاید ۳ :

اولويت های تحقيقاتی گروه داخلی

.۱مقايسه اثر آزيتوپرين ۱۵۰ وسيکلوسپورين۲۵۰دردرمان يونئيت های التهابی ايديوپاتيک دربيماران روماتولوژی

.۲بررسی شاخصهای جرم بدن درکودکان ونوجوانان

.۳مطالعات مداخله ای درزمينه سندرم روده تحريک پذير

.۴مطالعات مداخله ای درزمينه روشهای مختلف درمانی درديس پپسی

.۵اپيدميولوژی سندرم متابوليک دراستان

.۶مقایسه هزینه اثربخشی درمان بیماری ارتریت روماتوئید باآنتی بادی های مونوکلونال نسبت به شیوه های رایج درمانی

اسلاید ۴ :

اولويت های تحقيقاتی گروه ميکروبيولوژی

بخش قارچ شناسی

.۱      بررسی روش های ايمن سازی در برابر عفونت های قارچی پوستی

.۲      بررسی و شناسايی عفونت های قارچی فرصت طلب

 

بخش انگل شناسی

.۱      بررسی روش های،  تشخيص سرولوژيک و مولکولی انواع پروتووزوآها

.۲      بررسی روشهای ، تشخيص آلودگی های کرمی مهم منطقه ( کيست هيداتيک ، فاسيولا ، ديکروسليوم و .. )

بخش ايمنولوژی

.۱اپيوئيد و ايمنی ( تاثير اپيوئيد ها، آگونيست ها و آنتاگونيست های اپيوئيدی بر عملکرد سيستم ايمنی و دفاع در مقابل عوامل پاتوژن)

 

اسلاید ۵ :

ادامه اولويت های تحقيقاتی گروه ميکروبيولوژی

بخش ميکروب شناسی

.۱بررسی اپيدميولوژی مولکولی عفونت های بيمارستانی ومقاومت آنتی ميکروبيال آنها

.۲بررسی اپيدميولوژی مولکولی و مقاومت دارويی مايکوباکتريوم ، بروسلا ، ويبريو و عفونت های تناسلی

.۳بررسی ارزش تشخيصی روش های مولکولی در تشخيص مننژيت

.۴بررسی اپيدميولوژی و روش های شناسايی آنفلوانزای پرندگان

.۵شناسايی انواع مقاومت های دارويی در بروسلوزيس به روش کمی

.۶شناسايی انواع مقاومت های دارويی در توبرکلوزيس به روش کمی

.۷بررسی اپيدميولوژيکی و شناسايی انواع مقاومت دارويی ليستر يوزيس

.۸تعيين مقاومت دارويی باکتريهای شايع به روش کمی

.۹تعيين مقاومت دارويی H.Pylori   به روش کمی

.۱۰شناسايی اثرات ضد ميکروبی عصاره های گياهی

اسلاید ۶ :

 اولويت های تحقيقاتی گروه فيزيولوژی-فارماکولوژی

بخش فيزيولوژی

  1. بررسی تاثير عوامل دارويی وگياهی بر عملکرد قلبی و مقاومت آن در برابر ايسکمی در مدل قلب مجزا شده موش صحرائی ، از جمله موارد مورد بررسی :

                      الف ) اسيد آمينه سيستئين

                      ب ) هوموسيستئين

                      ج ) ديازپام

                      د ) استامينوفن

                      ه ) عصاره گياه Falcaria vulgaris

                      ی ) عصاره گياه موسير و سير .

  1. بررسی فاکتورهای موثر بر فرايندهای يادگيری و حافظه فضايی با استفاده از ماز آبی موريس و ساير مازهای بررسی های يادگيری و حافظه شامل :

                      الف ) بررسی اثرات روشهای مختلف تجويز مورفين بر فرآيندها مذکور

                       ب ) بهبود فرآيندهای مذکور با استفاده از برخی گياهان دارويی نظير گل شقايق           

                        ، زعفران و …

                       ج ) بررسی اثرات برخی از داروهای بيهوشی نظير کتامين بر فرآيندهای مذکور

.۳شناسايی عوامل پيشگيری و يا بهبود بيماری آلزايمر با استفاده از مواد موثر موجود در برخی گياهان دارويی يا دستکاريهای فيزيولوژيک و فارماکولوژيک

.۴کاربرد تکنيک ترجيع مکانی شرطی شده ( CPP)  ناشی از مورفين ، نيکوتين در مدلهای  حيوانی

.۵بررسيهای الکتروفيزيولوژيک عملکرد سيناپسی در برشهای مغزی زنده توسط Field potential recording  و ساير بساطهای مشابه و بررسی عوامل مختلف فيزيولوژی وفارما کولوژيک در اين رابطه

.۶بررسی مدل حيوانی صرع و فاکتورهای موثر بر آن با استفاده از تکنيک های رفتاری و الکتروفيزيولوژی

اسلاید ۷ :

ادامه اولويت های تحقيقاتی گروه فيزيولوژی-فارماکولوژی

بخش فارماکولوژی

.۱شناسايی و مقايسه عوامل فارماکولوژيک در درمان اعتياد در مدلهای حيوانی

.۲شناسايی ميزان انواع اسيدهای چرب و روغن های مختلف

.۳شناسايی و فرمولاسيون داروهای طبيعی ( گياهی ) و بررسی اثرات آنها در مدلهای حيوانی و انسانی

.۴سنتز داروهای جديد

.۵مطالعه و مقايسه کيفيت داروهای توليد ايران

.۶نقش اسيدهای چرب مختلف بر ايجاد بيماريهايی مانند سرطان و ديابت در مدلهای حيوانی

 

اسلاید ۸ :

 اولويت های تحقيقاتی گروه بيوشيمی

.۱شناخت پلي مورفيسم ژنتيکی در بيماريهای قلبی وعروقی

.۲بررسی ريسک فاکتورهای ژنتيکی و ارتباط آنها با پارامترهای مختلف بيوشيميايی در بيماريهای قلبی و عروقی

.۳ارتباط ريسک فاکتورهای ژنتيکی با نوع و شدت آسيب های قلبی و عروقی

.۴نقش اکسيدانت ها و راديکالهای آزاد در پاتولوژی بيماريهای قلبی و عروقی

.۵نقش سيستم های آنتی اکسيدانی آنزيمی و غير آنزيمی در محافظت بيماريهای مختلف

.۶نقش تغييرات عناصر کمياب نظير Zn  ،Cu ، Se  و … در بيماريهای مختلف

.۷بررسی ريسک فاکتورهای ژنتيکی بيماري دمانس

.۸تغييرات پارامترهای آنزيمی و بيوشيميايی در بيماري دمانس

.۹تعيين نوع موتاسيون و تغييرات فاکتورهای بيوشيميايی در بيماريهای خونی

.۱۰تعيين نوع پلی مورفيسم ژنتيکی در بروز ترومبوزها

.۱۱شناخت پلی مورفيسم ژنتيکی در انواع سرطانها

.۱۲تعيين نوع موتاسيون و ژنو تايپ ها ی انواع سرطانها

.۱۳بررسی ارتباط فاکتورهای بيوشيمايی موثر در سرطانهای مختلف

اسلاید ۹ :

اولويت های تحقيقاتی گروه زنان

.۱تعيين تاثير مراقبت های بارداری در جلوگيری از عوارض در مادر ، جنين و نوزاد

.۲اپيدميولوژی ، اتيولوژی و راههای پيشگيری در حاملگی های پر خطر

.۳تعيين شيوع و عوامل و راههای پيش گيری از خونريزی های پس از زايمان

.۴مقايسه روش های مختلف Family planning

.۵روش های ترويج زايمان طبيعی

.۶بررسی نتايج زايمان طبيعی پس از سزارين های قبلی

.۷بررسی اثرات زايمانهای بدون درد در تشويق به زايمان طبيعی

.۸بررسی علل و راهکارهای کاهش عوارض حين زايمان

.۹بررسی علل سقط و مقايسه روش های مختلف در کاهش آن

.۱۰بررسی و شناخت علل شکم حاد در خانم های حامله و اثرات آن بر مادر و جنين

اسلاید ۱۰ :

 اولويت های تحقيقاتی گروه نورولوژی

.۱تعيين شيوع ، اتيولوژی و عوامل زمينه ای ابجاد ترومبوز سينوس وريدی مغزی

.۲بررسی عوارض درمانی  وپيش آگهی در بيماران MS

.۳نقش درمانی دارويی و غير دارويی در کنترل انواع صرع

.۴طرحهای مداخله ای در زمينه سردرد وCVA

.۵عوارض نرولوژيک ناشی از مصرف مواد نيروزاو مواد مخدر

.۶انجام طرحهای مداخله ای در زمينه انواع دمانس

.۷مقایسه هزینه اثربخشی استفاده از اینترفرون  B1aباB1b در درمان بیماران مبتلا به بیماری MS