لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت ایمن سازی FTP توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت ایمن سازی FTP قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

نفوذ در وب

Private Sub btnLogin_Click(ByVal sender As System.Object,ByVal e As System.EventArgs) _

Handles btnsecureLogin.Click

SqlConnection1.Open()

Dim str As String = “SELECT * FROM Users WHERE ” & _

“UserID=@userID AND Password=@password”

Dim comm As New SqlCommand(str, SqlConnection1)

comm.Parameters.Add(“@userID”, txtName.Text)

comm.Parameters.Add(“@password”, txtPassword.Text)

Dim reader As SqlDataReader = comm.ExecuteReader()

If Not reader.HasRows Then Response.Write(“Login failed. Please try again”)

While reader.Read()

Response.Write(“Hello ” & reader(“UserName”))

End While

End Sub

اسلاید ۲ :

نفوذ در وب

مخلوط کردن پسورد های ذخیره شده(Hahsing)

۱- استفاده از یک رشته بایتی منحصر به فرد با طول ثابت (Hash)

۲- رمز کذاری تمام اطلاعات توسط یک متود.

Dim hashValue() As Byte

hashValue = ComputeHashValue(Encoding.ASCII.GetBytes(txtPassword.Text))

اسلاید ۳ :

نفوذ در وب

رمز گذاری داده های مهم

۱- الگوریتم پنهان سازی متقارن (Symmetric)

۲- الگوریتم پنهان سازی نا متقارن (ASymmetric)

– استفاده از یک کلید برای همه داده ها.

اسلاید ۴ :

نفوذ در وب

ذخیره اطلاعات مهم در رجیستری

۱- لینک دانلود برنامه aspnet_setreg.exe

http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;Q329290

۳-

<configuration>

<appSettings>

<add key=”Distributor” value=”workstation id=F16;packet size=4096;integrated

security=SSPI;data

source=F16;persist security info=True;initial catalog=Distributor” />

</appSettings>

اسلاید ۵ :

نفوذ در وب

ذخیره اطلاعات مهم در رجیستری

۴- بازیافت رشته ی کارکتری معین که در web.config ذخیره شده است.