لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت بازرسي از سدها توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت بازرسي از سدها قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

بازرسي از سدها

nبازرسی هاي عادي

nبازرسي هاي اضطراري

اسلاید ۲ :

بازرسي هاي اضطراري

nسيل

nزلزله

nلغزش زمين

nشرايطي که ايمني سد را تهديد کنند

اسلاید ۳ :

چک ليست بازرسي سدهاي بتني

nشرح سازه سد

nشرايط سطح بالا دست (وضعيت ترک هاي موجود)

nشرايط سطح پايين دست (وضعيت نشت و ترک هاي موجود)

nتاج (وضعيت ترک خوردگي، جابجايي، تغيير شکل هاي نسبي)

nگالري ها (وضعيت ترک خوردگي، نشت، تغيير شکل هاي نسبي و زهکش ها)

nپي (وضعيت ترک خوردگي، جابجايي و تراوش)

nجناحين (وضعيت جابجايي، ترک خوردگي، فرسايش، تراوش و نواحي خيس)

اسلاید ۴ :

سرريزها و خروجي ها

nنوع سرريز

nکانال ورودي

nتاج سرريز

nديواره هاي سرريز

nکالورت ها

nشوت ها

nحوضچه هاي آرامش

nکانال هاي خروجي

اسلاید ۵ :

بازرسي از ساير موارد

nسيستم ابزار دقيق

nدرياچه

nسازه هاي جانبي

n

اسلاید ۶ :

نتايج گزارش بازرسي

nتعيين نوع مطالعاتي که بايد انجام شود

nتعيين تعميراتي که بايد انجام شود

nلزوم بازبيني EAP

nلزوم بازبيني روش هاي بهره برداري