لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت بازیابی بین المللی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت بازیابی بین المللی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

 

اهمیت فرهنگ در بازاریابی بین المللی

Ø

Øشکل دهی به نحوه مصرف ، اولویت نیازها ، تمایلات و شیوه ارضای آنها .

Øدر نظر گرفتن مسائل فرهنگی قبل از هر نوع تبلیغی برای مطابقت این تصمیمات با معیارهای فرهنگی .

Øرفتار بازار خود جزیی از فرهنگ می باشد .

اسلاید ۲ :

دانش فرهنگی

Ø

Ø

Ø

دانش فرهنگی

دانش واقعی :  از حقایق سخن می گوید که روش مشخصی دارد و می توان

آن را آموزش داد مثل معانی رنگها

دانش مجازی یا تفسیری : توانایی درک رفتار و الگوهای موجود در فرهنگ

که به تجربه گذشته بستگی دارد مثل معنی زمان

 

اسلاید ۳ :

 

حساسیت فرهنگی

Ø

Ø

Øارزیابی و تفسیر و درک تفاوتهای فرهنگی بدون اعمال قضاوت و آمادگی برای پذیرش و قبول آنها

اسلاید ۴ :

عناصر فرهنگ  Elements of culture

.۱فرهنگ مادی

.۲نهادهای اجتماعی

.۳جهان بینی

.۴زیباشناسی

.۵زبان

اسلاید ۵ :

فرهنگ مادی

فرهنگ مادی

فرهنگ تکنولوژیک : به روشهای تولید کالا و دانش فنی جامعه

(درک،وفق وطریقه استفاده از تکنولوژی)

فرهنگ اقتصادی : به نحوه بهره گیری مردم از تواناییهای خود مربوط می شود

فروش لوازم جدید در یک کشور توسعه یافته آسانتر از توسعه نیافته است

اسلاید ۶ :

نهادهای اجتماعی

Øتعیین کننده نوع ارتباط انسانها ، نحوه سازماندهی فعالیتها و رفتارهای قابل قبول .

Øتعیین کننده نقش و جایگاه افراد هر جامعه .

Øدارای زیر مجموعه های :

آموزش : سطح سواد تعیین میزان مصرف و درامد و نوع تبلیغات

کار و تفریح : گرایش افراد به سختکوشی و ارتباط آن با رشد اقتصادی

خانواده : مرجع اصلی در رفتار خانواده و درک موقعیت خانواده برای تعیین سیاستهای تبلیغی

اسلاید ۷ :

جهان بینی

Ø

Øبه مذهب ، سیستم اقتصادی ، اعتقاد به نیروهای ماورای طبیعت ،خرافات و جایگاه آن در جامعه می پردازد .

Øقبول و یا رد اقدامات تبلیغی نیز تحت تاثیر اعتقادات می باشد .

اسلاید ۸ :

زیبا شناسی

Ø

Øشامل فولکور ، موسیقی و به طور کلی هنر است که تفسیر نشانه ها و نمادها ، روش بیان زیبایی و انعکاس آن در فرهنگ بر مبنای آن صورت می گیرد .

Øشکل ظاهری بسته بندی ، کالاها و نشانه ها و نامها تحت تاثیر ملاحظات زیباشناختی می باشد .

اسلاید ۹ :

ارزیابی و شناخت فرهنگها

توجه به موارد زیر در مطالعه رفتار مصرف کننده در فرهنگها حائز اهمیت می باشد :

.۱شناسایی انگیزه ها ( چه نیازی در ذهن مردم وجود دارد ).

.۲ویژگی الگوی رفتار (تصمیم گیرنده خرید ؟نوبتهای خرید ؟ اندازه و کجا ؟)

.۳ارزشهای اجتماعی (آیا مصرف تحت باورهاست ؟)

.۴ویژگی یا نحوه تصمیم گیری (تصمیم گیری چگونه ؟ و چه منابع اطلاعاتی ؟)

.۵ارزیابی روشهای تبلیغی و ترویجی (مشکلات زبانی ؟افراد مورد پذیرش برای فروش توسط مردم ؟)

.۶نهاد هایی که در فکر فردم هستند (خرده فروش و واسطه های در دسترس ؟ چه خدماتی ارائه می دهند ؟)

اسلاید ۱۰ :

ارزیابی عناصر فرهنگ

Øبرخی نقش اساسی و برخی نقش غیر مستقیم

Øتاثیر نقش آن عامل و نوع فعالیت بازاریابی در ارزیابی

Øکلی بررسی نمودن فرهنگ بجای جزیی

Øعناصر فرهنگی تعیین کننده الگوی اصلی مصرف ، ونوع و میزان و نحوه خرید می باشند .