لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت بررسي رابطه سبك‌هاي رهبري ليكرت با ميزان رضايت شغلي دبيران مدارس راهنمايي دخترانه شاهد شهر تهران در سال تحصيلي ۸۴-۸۳ توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت بررسي رابطه سبك‌هاي رهبري ليكرت با ميزان رضايت شغلي دبيران مدارس راهنمايي دخترانه شاهد شهر تهران در سال تحصيلي ۸۴-۸۳ قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

اهداف كلي تحقيق

 • منظور ومقصود نهايي از انجام پژوهش در وهله اول باز خورد به مديران مدارس مورد مطالعه مي‌باشد تا ضمن بازنگري درنحوه مديريت خود،از برداشتهاي ذهني نيروهاي تحت مديريت خويش در مورد نحوه مديريت خود آگاهي پيدا نمايند و موقعيت مديريت خويش را بر روي پيوستار سبك رهبري ليكرت تشخيص دهند و از طرف ديگر از موثرترين سبكهاي رهبري كه مورد نظر دبيران مدارس شاهد بوده است مطلع شوند.
 • هدف ديگر بازخورد به نظام آموزشي مدارس شاهد و كارشناسي ستاد شاهد مي‌باشد تاضمن آگاهي از نحوه مديريت مدارس شاهد بتوانند بهترين و موثرترين سبكهاي رهبري را به مديران مدارس ارائه كرده و در تنظيم كلاسهاي آموزش ضمن خدمت براي ساير مديران مورد استفاده قرار دهند.
 • و در نهايت ضمن بررسي تفاوت هاي شيوه رهبري و مديريت هريك از مديران،عوامل مهم ايجاد رضايت شغلي را در جامعه آماري مورد نظر ارائه دهند.

اسلاید ۲ :

فرضیه های تحقیق

.۱بين سبك‌هاي رهبري ليكرت با ميزان رضايت شغلي دبيران در جامعه آماري مورد نظر رابطه معني داري وجود دارد.

.۲بين سبك های رهبري آمرانه – استثماري ليكرت با ميزان رضايت شغلي دبيران در جامعه آماري مورد نظر را بطه معني داري وجود دارد.

.۳بين سبك‌ های رهبري آمرانه- خيرخواهانه ليكرت با ميزان رضايت شغلي دبيران در جامعه آماري مورد نظر رابطه معني داري وجود دارد.

.۴بين سبك‌ های رهبري مشورتي ليكرت با ميران رضايت شغلي دبيران درجامعه آماري مورد نظر رابطه معني داري وجود‌دارد.

.۵بين سبك‌ های رهبري مشورتي ليكرت با ميزان رضايت شغلي دبيران در جامعه آماري مورد نظر رابطه معني داري وجود دارد.

اسلاید ۳ :

 • متغيرملاك: سبك‌هاي رهبري ليكرت شامل آمرانه/ استثماري،آمرانه/ خيرخواهانه، مشورتي و مشاركتي
 • متغير پيش بين : ميزان رضايت شغلي دبيران مدارس دخترانه شاهد شهر تهران در سال تحصيلي ۸۴-۸۳
 • متغيرهاي ناخواسته : سن دبيران و ميزان حقوق و ميزان تشويقات و قوانين و ضوابط و بخشنامه‌هاي آموزش و پرورش و همكاران مدرسه و سطح تحصيلات و جنسيت

اسلاید ۴ :

 • در اين تحقيق با توجه به عنوان پژوهش كه بررسي رابطه بين دو متغير مي‌باشد از تحقيق زمينه‌يابي استفاده خواهد شد.
 • تحقيق زمينه‌يابي به منظور كشف داده‌ها يا اطلاعاتي به كار برده مي‌شود كه از طريق آنها مي‌توان روابط بين متغيرها را مورد بحث و بررسي قرار داد. (دلاور، ۱۳۷۹، ص۱۱۷)

اسلاید ۵ :

جامعه، تعداد و روش نمونه گیری

 • جامعه آماري اين پژوهش كليه دبيران زن شاغل در مدارس راهنمايي دخترانه شاهد شهر تهران در سال تحصيلي ۸۴-۸۳ مي‌باشند
 • تعداد نمونه در اين تحقيق با استفاده از جدول «تاكمن» از بين ۲۰۱ نفر دبير شاغل در ۱۱ مدرسه شاهد تعداد ۱۳۳ نفرتعيين گرديد. در اين پژوهش براي تعيين نمونه از روش نمونه‌گيري، طبقه‌اي تصادفي استفاده گرديده است
 • جهت نمونه‌گيري طبقه‌اي تصادفي شهر تهران را به ۵ قسمت به شرح ذيل تقسيم مي‌كنيم و سپس تعداد كل نمونه (۱۳۳ نفر) را براساس فرمول
          ×            =   تعداد حجم نمونه (۱۳۳) براي هر ناحيه مشخص مي‌كنيم.
 • تعداد كل ناحيه تعداد جامعه‌آماري (۲۰۱)

اسلاید ۶ :

روش و ابزار گردآوري اطلاعات

 • در اين تحقيق جمع‌آوري اطلاعات از دو طريق انجام يافته است. نخست روش كتابخانه‌اي كه اطلاعات با مطالعه كتابها، مجلات، مقاله‌ها و پايان‌نامه‌ها در دانشگاه‌هاي مختلف، مركز اسناد و مدارك ايران و ديگر مراكز علمي انجام گرفت، همچنين با جستجوي كامپيوتري به منظور يافتن منابعي كه در جهت تحقيق موجود بوده است مطالبي جمع‌آوري و تحت عنوان پيشينه تحقيق در فصل دوم ارائه گرديده است و دوم روش ميداني، كه در اين بخش اطلاعات به وسيله پرسشنامه از افراد نمونه جمع‌آوري گرديد و سپس به آزمون فرضيه‌ها و تحليل نتايج پرداخته شد.
 • جهت جمع‌آوري اطلاعات لازم در مورد مسأله تحقيق، از دو نوع پرسشنامه بسته پاسخ استفاده گرديد يكي پرسشنامه‌اي كه سبك رهبري مديران را براساس چهار سبك رهبري ليكرت مورد بررسي قرار مي‌دهد. اين پرسشنامه داراي ۲۷ سؤال مستقل و منظم مي‌باشد كه هر سؤال داراي ۵ گزينه (بسيار زياد، زياد، تاحدي، كم و بسيار كم) مي‌باشد و هر سبك داراي سؤالات مربوط به خود مي‌باشد

اسلاید ۷ :

 • پرسشنامه دوم كه ميزان رضايت شغلي دبيران را از شغل خود مورد برسي قرار مي‌دهد پرسشنامه معتبر و استاندارد شده «مينه سوتا» مي‌باشد. اين پرسشنامه، در سال ۱۹۶۷ در دانشگاه ايالتي ميندسوتا توسط «ويس ـ ديويس، جورج انگلند و لافكوسيت» تهيه و تدوين شده است. ۲۰ مقياس اصلي از جنبه‌هاي مختلف شغلي در اين پرسشنامه، گنجانده شده كه پاسخ‌دهندگان، ميزان رضايت خود را در يك طيف پنج گزينه‌اي شامل «خيلي راضي‌ام، راضي‌ام، نميدانم، ناراضي‌ام، خيلي ناراضي‌ام» مشخص مي‌كنند.

اسلاید ۸ :

«روايي» و «اعتبار» پرسشنامه

 • روايي پرسشنامه سبك رهبري توسط چندين تن از اساتيد و كارشناسان تأييد گرديده است و جهت اندازه‌گيري پايايي اين پرسشنامه اقدام به اجراي مقدماتي پرسشنامه در بين ۳۰ نفر از افراد جامعه آماري گرديد. نتيجه حاصل شده توسط برنامه نرم‌افزاري spss كه الفاي كرنباخ را ۸۲/۰ نشان مي‌دهد پايايي پرسشنامه را كاملاً تأييد مي‌كند. (۸۲۰۳/۰=Alpha)
 • در مورد پرسشنامه دوم كه ميزان رضايت شغلي را از كار خود مورد بررسي قرار مي‌دهد از پرسشنامه استاندارد شده مينه‌سوتا كه از اعتبار و روايي بالايي برخوردار است استفاده گرديده است.

اسلاید ۹ :

روش تجزيه و تحليل اطلاعات

 • به منظور تجزيه و تحليل داده‌ها از روش‌هاي آمار توصيفي و استنباطي استفاده شده است. به همين منظور كليه اطلاعات مربوط به تك‌تك پرسشنامه‌ها به برنامه نرم‌افزاري spss داده شد و جهت بررسي رابطه بين سبك رهبري و رضايت شغلي از ضريب همبستگي گشتاوري پيرسون استفاده گرديد چرا كه هر دبير دو نمره در دو پرسشنامه به هم پوسته سبك رهبري و رضايت شغلي دارد كه مي‌خواهيم همبستگي آنها را بسنجيم. در توضيح اين مطلب دلاور مي‌گويد:
 • روش همبستگي گشتاور زماني به كار مي‌رود كه متغيرهاي مورد مطالعه به صورت پيوسته باشند. نظير آزمون رشد ذهني و آزمون پيشرفت تحصيلي به اين معنا كه، هرفرد دو نمره در دو آزمون خواهد داشت. (دلاور، ۱۳۸۰، ص۲۱۱)
 • همچنين جهت بررسي رابطة بين مشخصات فردي دبيران مانند: ميزان تحصيلات، سابقه تدريس و سن با ميزان رضايت شغلي از تحليل واريانس يكطرفه و مشخصاتي از قبيل تأهل و يا مجرد بودن از تي‌تست استفاده خواهد شد.

اسلاید ۱۰ :

خلاصه يافته‌هاي پژوهشي

 • فرضيه اول تحقيق عنوان مي‌كند بين سبك‌هاي رهبري ليكرت با ميزان رضايت شغلي دبيران در جامعه آماري مورد نظر رابطه معني‌داري وجود دارد كه با توجه به آزمون بعمل آمده از آنجا كه ضريب همبستگي پيرسون بدست آمده از طريق SPSS در سطح معناداري ۰۱/۰ مقدار ۵۴۵/۰ مي‌باشد و از مقدار ضريب بحراني جدول بزرگتر مي‌باشد لذا فرض صفر رد مي‌گردد و فرض تحقيق كه در واقع فرضيه اول تحقيق مي‌باشد مورد تاييد قرار مي‌گيرد. به اين معني كه رابطه معني‌داري بين سبك‌هاي رهبري با رضايت شغلي دبيران وجود دارد.
 • ـ فرضيه دوم تحقيق بيان مي‌دارد كه بين سبك رهبري آمرانه- استثماري ليكرت با ميزان رضايت دبيران در جامعه آماري مورد نظر رابطه معني‌داري وجود دارد كه با توجه به نتايج بدست‌آمده از برنامه نرم‌افزار SPSS از آنجا كه ضريب همبستگي پيرسون بدست‌آمده مقدار ۱۲۵/۰ مي‌باشد و از ضريب بحراني جدول با سطح خطاي ۰۱/۰ كوچكتر مي‌باشد لذا فرض تحقيق مورد تاييد قرار نمي‌گيرد يعني رابطه معني‌داري بين سبك رهبري آمرانه/استثماري ليكرت با ميزان رضايت شغلي دبيران در جامعه آماري مورد نظر وجود ندارد.