لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت بررسی اثر شکل پذیری قابهای خمشی بتن آرمه با الحاق میراگر ویسکو الاستیک به روش تاریخچه زمانی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت بررسی اثر شکل پذیری قابهای خمشی بتن آرمه با الحاق میراگر ویسکو الاستیک به روش تاریخچه زمانی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

چکیده:
بطور کلی مقدار ضریب شکل پذیری سازه های ساختمانی به میزان جابجایی بام و مقدار برش پایه سازه بستگی دارد.در این بین میزان درصد میرایی در سازه نقش بسزائی در میزان جابجایی بام و برش پایه و در نهایت در مقدار ضریب شکل پذیری سازه هادارد.
از ضریب شکل پذیری برای محاسبه ضریب مقاومت شکل پذیری  و سپس ضریب تعدیل پاسخ Rاستفاده می شود.
از ضریب تعدیل پاسخ Rدر استانداردهای بارگذاری لرزه ای , برای کاهش مقدار نیروها که ناشی از رفتار غیر خطی سازه­ها در زلزله می باشد استفاده می گردد.از سوی دیگر بکارگیری سیستمهای جاذب انرژی مانند میراگرهای الحاقی بویژه میراگرهای ویسکو الاستیک به تدریج به جزئی تفکیک ناپذیر در طراحی لرزه ای تبدیل شده اند.چرا که بکارگیری و عملکرد مناسبی تحت اثر نیروی زلزله را دارا می باشند.
در چند دهۀ اخیر به منظور کاهش مشکلات ناشی از روش های متداول، مطالعاتی در زمینه سیستم های مستهلک کننده انرژی در آیین نامه های معتبر دنیا از جمله آیین نامه های FEMA , ASCE انجام گرفته است که یکی از این سیستم های مستهلک کننده، میراگر های ویسکو الاستیک  است که در زمرۀ سیستم های کنترل غیر فعال می باشند.

اسلاید ۲ :

در این تحقیق ضمن آشنائی با میراگرها ی ویسکو الاستیک، به منظور بررسی تاثیر میراگرهای ویسکو الاستیک بر پاسخ ارتعاشات لرزه ای و ضریب کاهش شکل پذیری ،مدل سازه ای ۶ طبقه دردو حالت بدون میراگر و با میراگر بصورت ۲ بعدی با قاب خمشی بتنی در نرم افزار SeismoStruct مدل سازی شده اندکه نتایج بدست آمده از این بررسی نشان می دهند که الحاق میراگر ویسکو الاستیک منجر به کاهش در تغییر مکان طبقه بام و برش پایه سازه های مورد بررسی گردید که بیانگر کارایی مناسب این سیستم ها در کاهش پاسخ ارتعاشات لرز ه ای سازه ها می باشد.

کلمات کلیدی: شکل پذیری، میراگر ویسکو الاستیک، قاب خمشی بتنی، نرم افزار SeismoStruct، ارتعاشات لرزه ای

اسلاید ۳ :

مقدمه:
در روشهای متداول طراحی، سازه ها با ترکیبی از سختی، قابلیت شکل پذیری و همچنین اتلاف انرژی در برابر زلزله از خود مقاومت نشان می دهند.از آنجائی که مقدار میرائی در این قبیل ساختمانها بسیار کم بوده و در نتیجه انرژی مستهلک شده در محدودۀ رفتار الاستیک سازه ناچیز می باشد، بنابراین در هنگام زلزله های قوی،  این ساختمانها بعد از محدودۀ رفتار الاستیک، تغییر مکان های زیادی می یابند.همچنین طراحی سازه ها بطوری که در حین زلزله های قوی بدون تخریب باقی بمانند غیر اقتصادی است. به منظور تأمین پایداری و حفظ ایمنی سازه و رعایت شرایط اقتصادی آیین نامه های ساختمانی بر مبنای شرایط حدی به گونه ای تدوین شده اند که ایجاب می کنند که سازه وارد تغییر شکل های خطی شده و مفاصل پلاستیک در برخی نقاط سازه مانند محل اتصال تیر به ستون ایجاد گردد تا با افزایش شکل پذیری شرایط حدی بهتر تأمین گردد. بنابراین اکثر آیین­نامه های طراحی سازه، فلسفۀ طراحی لرزه ای را مبتنی بر مفهوم شکل پذیری یا ضریب رفتار ارایه نموده اند.ضریب رفتار وابسته به ضرایب متفاوتی است که از جمله این ضرایب، ضریب کاهش شکل پذیری می باشدکه در سیستم امکان رفتار غیرالاستیک، در نسبت های شکل پذیری مورد نظر در زمین لرزه ها را ایجاد می کند.

اسلاید ۴ :

تاکنون پژوهشگران با ملیت های مختلف برای محاسبه ضرایب رفتار،روشهای متفاوتی رامورد استفاده قرار داده اند.با مقایسه این روشها می توان آنها را در دو گروه کلی تقسیم بندی نمود.

 

—

اسلاید ۵ :

مقدمه:

تاکنون پژوهشگران با ملیت های مختلف برای محاسبه ضرایب رفتار،روشهای متفاوتی رامورد استفاده قرار داده اند.با مقایسه این روشها می توان آنها را در دو گروه کلی تقسیم بندی نمود.یکی روش های پژوهشگران آمریکایی و دیگری روش های پژوهشگران اروپایی.عموما روشهای آمریکایی مبانی تئوری ساده تری دارند ولی با این وجود کاربردی تر هستند،در حالی که روش های اروپایی دارای مبانی تئوری و تحلیلی پیچیده تری بوده و استفاده از آنها در عمل دشوار است .

اسلاید ۶ :

که هریک از این پارامترها جانشین عواملی از قبیل آرایش قاب ها،سیستم سازه ای،ترکیبب بارها،درجه نامعینی،میرایی،ویژگی های رفتار غیر خطی سازه،خصوصیات مصالح،نسبت ابعاد ساختمان،مکانیزم خرابی و پارامتر های موثر دیگر می باشند.گستردگی عوامل موثردر تعیین  Rچنان است که به سختی می توان دو ساختمان با ضرایب رفتار یکسان یافت.به عبارت دیگرهر ساختمان ویژگی های منحصر بفرد و مخصوص به خود را دارد.از این رو، به جای اینکه تمامی عوامل موثر یاد شده در رابطه ضریب رفتار وارد گردند، شایسته تر است که تنها عواملی که نقش اساسی تری دارند، دخالت داده شوند.در این روش،دو عامل اصلی ظرفیت سازه و نیروهای ناشی از زلزله،در نظر گرفته می شوند.سپس عواملی که ظرفیت را افزایش و نیروهای لرزه ای را کاهش می دهند،مشخص می گردند.

اسلاید ۷ :

در روش یوانگ،برای ضریب رفتار عوامل موثر به شکل زیر تعریف می شوند:

ضریب شکل پذیری کلی سازه

ضریب کاهش بر اثر شکل پذیری

ضریب مقاومت افزون

ضریب تنش مجاز

اسلاید ۸ :

در سال های اخیر، پژوهشگران اروپایی نیز همگام با محققان آمریکایی به تحقیق در مورد برآورد ضرایب رفتار سازه ها پرداخته اند.عمدتا روش هایی که توسط اروپایی ها مورد استفاده قرار گرفته به

دو گروه تقسیم می شود. روش های متکی بر تئوری ضریب شکل پذیری و روش های انرژی.

این روش که بر مبنای تئوری شکل پذیری استوار است اولین بار

.توسط کاسنزا و همکاران در سال۱۹۸۶ معرفی شده است

روش انرژی بر این فرض استوار است که حداکثر انرژی جنبشی ناشی از یک زلزله شدید با حداکثر .انرژی که یک سازه قادر است جذب نماید،برابر است

اسلاید ۹ :

شکل پذیری:

قابلیت سازه در تحمل تغییر شکل های غیر الاستیک و پلاستیک بدون اینکه سازه دچارفرو ریزش شود شکل پذیری نامیده می شود.

قابلیت شکل پذیری بوسیله اجزایی از سیستم سازه ای که برای استهلاک انرژی طراحی شده اند فراهم می شود.بنابراین سازه در صورتی می تواند ورود به ناحیه تغییر شکل های بزرگ پلاستیک را بدون فرو ریزش تجزیه کند که دارای جزئیات سازه ای مناسب باشد و ضوابط شکل پذیری درآن رعایت شده باشد.

اسلاید ۱۰ :

هنگامی که یکی از اعضای سازه به حد تسلیم رسیده و اصطلاحا در آن لولای خمیری تشکیل شود،مقاومت سازه از دیدگاه طراحی در حالت بهره برداری به پایان می رسد،ولی در حالت طراحی انهدام،پدیده فوق به عنوان پایان مقاومت سازه به حساب نمی آید،زیراعضو مورد نظرهمچنان می تواند با تغییر شکل غیرارتجاعی،انرژی ورودی را جذب کند تا به مرحله گسیختگی و انهدام برسد.با تشکیل لولای خمیری بتدریج سختی سازه با کاهش درجه نامعینی استاتیکی کاهش می یابد ولی سازه همچنان پایدار است و قادر خواهد بود در مقابل نیروهای خارجی از خود مقاومت نشان دهد.وقتی که نیروهای خارجی باز هم افزایش یابد،روند تشکیل لولاهای خمیری نیز ادامه یافته و لولاهای بیشتری در سازه پدید می آید تا جایی که سازه از نظراستاتیکی ناپایدار شده و دیگر توان تحمل بار جانبی

اضافی را نداشته باشد.

مقاومتی که سازه بعد از تشکیل اولین لولای خمیری تا مرحله مکانیزم(ناپایداری) از خود بروزمی دهد،مقاومت افزون نامیده می شود.اهمیت ضریب مقاومت افزون به ویژه در ساختمان های با زمان های تناوب کوتاه بیشتراست زیرا در زمان های تناوب کوتاه ضریب کاهش مقاومت بر اثر شکل پذیری کمتر از ساختمان های با تناوب زمان بلند است.