لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت بررسی رنگ در طراحی اتاق بازی کودکان ۳تا ۶ سال کودکستانهای بلوار سجاد مشهد توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت بررسی رنگ در طراحی اتاق بازی کودکان ۳تا ۶ سال کودکستانهای بلوار سجاد مشهد قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

خلاصه مطالب:
 فرآیند رشد انسانها , در کودکــــــی , تاثیـــــر بسزایی در شخصـــیت آناــن دارد.عقـــیده بسیــــاری از متخصــــصان تعلیـــــم و تربیت بــــر این اســت که شخصیت هر انسان در ۷ سال اول زندگی او شکل مـــی گیرد , فرآیند رشــــــد کودک در سالهای اولیه زندگی متاثر از عوامل بسیـــــاری است.فعالـــیت , به عنوان عامل اصلی رشد و یادگیری کـــــودک فرآیندی است که در ارتباط با فـــضا و محیط کودک , رشد همه جانبه او را موجــــب مـــی گـــردد.فـــضاهای مرتبـــط با فعـــالیت کودکان باید دارای شرایط مناسب و مطـــلوب بــرای رشد فیـــزیکی , ذهـــنی , عاطفی و اجتماعـــی آنان باشد.تحـــقق این امر از طریق بکارگیری المـــــانهای طراحی معماری ای که منطبق با شرایط جسمی و روانـی کـــودک باشد , امکان پذیر است و ثابت می شود استفاده از رنگهــــای شاد،خصوصاً گـــرم در طراحی اتاق کودکان ما را در دستيابی به اين هدف ياری می کند.
مقدمه:
 
اکنون بیش از ۱۰۰ سال است که مفهوم آموزش و پرورش در مراکز اجتماعی هــنوز به عنــــوان سر فصلی داغ مورد بحث است.آموزش و به تبع آن فضاهای آموزشی بیشتـــرین اثر و نقش را بر ذهنیت و تمدن سازی این گونه جوامع به عهده دارند.فضاهای آمـوزشی و در عمده ترین بخش آن , مدارس دوره زمانی طولانی تری از عمر انسان ها را در خود جای می دهد.هدف یاداشت حاضر یافتن کالبــدی جدید برای اصــلاح فرایند آموزش و پرورش می باشد.فـــرایندی که جهـــت گیری آن به سوی رشد مسئولیت پــــذیری , کار پربــار و تداوم در امــر آموزش می باشد.هر چند آموزش پرورش , سیاستگذاریهایش تا کــنون نتوانســـته است شرایطی فراهـــم کند که موجب پرورش بیش از پیش استعداد های دانش آموزان شود.

اسلاید ۲ :

 • امروز واژه انسان استادآموز جای خود را به انسان خودآموز و مسئولیت پذیر داده اســـــت . از این رو الگو و روشی که بدان نیاز داریم , نگارشی جدید و بهبود یافتـــه نسبت به الگـــــو های قدیمی نمی باشد بلکه نیاز ,  مفهومی کاملا متفاوت از آموزش خواهد بود و البته نظریاتی فراتر از تئوری. هدف ایجاد فضائی بهینه در امر آمـــــوزش و یادگیری می باشــــد.ماهیت فضا های آموزشی ,لازمه سر مشقی منحصر بفــــــرد برای پژوهش و ایجاد کنش و واکنش صحیح جهت آموزش و پرورش می باشد.به شـــــرط آنــــکه تعاملی صحـــیـــح و مستمـر مابین سه اصل آمـــوزش و پـــرورش دانــــش آمــوز و فضای آموزشی بر قرار باشد. 

اسلاید ۳ :

هدف تحقيق:
فرضيه:
در طراحی اتاق بازی کودکان استفاده از رنگهای شاد وگرم برای حـــفـظ روحيه ی شاد کودک الزامیست.
اهداف کلی:
اثبــات الزامـــی بودن استفاده از رنـــگ های شــــــاد به خصـــوص رنـگ هـــــای گرم در طــراحی اتاق بازی کودکـــــان که با روحـــيه وعملکرد آنها رابطه ی مستقيمی دارد.
اهداف جزئی:
اثبات اينکه رنگ های خنثی، سيــاه،سفيد وخاکستــــــری نقش منفی ای را در زمينه ی عملکرد و روحيات کودک ايفا می کنند.
روش کار و گردآوری:
در اين پــژوهش از طريق مرور کاربردهای کيفی،همبستگی و چند روشی و نيـز با تکـــيه برتکنيک های جمـــــع آوری اطلاعــــات از طــــــريق نمونه گيری تصادفی ســــاده که با تهـــيه ی نوعی پرسش نامه ی تصويری(برای آســـان تر پاســخ دادن کودکان تــــدارک ديده شد) و تکنيـــک مشاهده در تحقيـــق صورت گرفته،همچنين با مـرور ســـابقه ی تحقيق از طريق اينترنت وسايتها و کتابهای مختلف وبا توجه به نظرات کودکان توانســـتيم آنچه را که بــه عنوان فرضيه مطرح بود،به نظــــريه وسپس به يک فـلسفه يا اصل کلی تبديل کنيم. 
نتيجه:
در نظر گرفتن رنگ به عنوان عنصری تأثير گذار در معـــــماری و رابطـــه ی مستقيــم رنگها با عملکرد و روحيـات کودکان اثبات شد و نتيجه اين شد که از رنگهای گــرم وشـاد در طراحی اتاق بازی کودکان به دليل برانگيختن احساس و عواطف کودک و ارتقای عملکرد مثبت در آنها استفاده کنيم.  

اسلاید ۴ :

بيان مسئله:

موضوع تحقيق: بررسی رنگ در اتاق بازی کودکان ۳تا ۶ سال مهـد کودک های بلوار سجاد

مسأله ی تحقيق: در طراحی اتاق بازی کودکــان  ۳تا ۶ ســـال کودکـســـــتان های بلوار سجاد مشهد به رنگ توجهی نشده است.

پرسش تحقيق: کودکان ۳تا ۶ سال مهد کودک های بلوار سجاد در رابــــطه با رنگ اتاق بازيشان چه نظری دارند؟

اسلاید ۵ :

نمونه گيری:

جامعه ی آماری:
کودکان ۳تا ۶ سال کودکستان های بلوار سجاد مشهد.

نمونه های انتخابی:
مهد کودک گلها ی زندگی واقـــع در:حاشيه ی بلوار سجاد
مهد کودک مهــــر رضــــــا و زهرا واقع در: پامـــچال ۵
مهد کودک دنيای فرشتگان واقع در: حاشيه ی بلوار سجاد

نحوه ی پرسش:
به اين علت که کودکان قادر به پاسخـــــــگويی به سوالات کمی و کيفی نيستند،بر اين شديم تا با ارائه ی بروشـــــورهايی از نمونه های متفاوت اتاق های بازی کودکان ميزان علاقه ی آنها را نسبت به رنگها بسنجيم.

اسلاید ۶ :

يافته ها:

 • ۱.طراحی اصولی  شکل کلی فضای معماری
  • ۲.ساختن فضای آموزشی با عملکرد بالا
   • ۳.ارائه آموزشهای غیر مستقیم و گروهی با ایجاد کارگاه های جنبی
    • ۴. ایجاد فضایی مطلوب و منطبق با شرایط جسمی و روانی دانش آموزان
    • ۱-۴محیط دلپذیر:

     ۲-۴ وضوح و خوانایی : 

     • ۳-۴در نظر گرفتن فضای بازی :
      • ۴-۴تنوع :
      • ۵-۴مشخص کردن محدوده ها به وسیله کف سازی :
      • ۶-۴طراحی جزئیات فضاها با توجه به الگوهای رفتاری کودکان :

       ۷-۴ایجاد حس کنجکاوی و خلاقیت :

       • ۸-۴رعایت عوامل زیبائی شناسی :
       • ۹-۴رعایت قیاس و مبلمان :
        • ۱۰-۴همسازی با اقلیم منطقه :

اسلاید ۷ :

 • و این هم یه اتاق تقریبا تیره که بیشتر به درد اقا پسرها می خورد رنگ دیوارها و کف و بعضی از قسمتهای لوازم اتاق به رنگ تیره است ولی از رنگ چوب هم برای خارج کردن اتاق از یکنواختی استفاده شده است.اين اتاق مورد علاقه ی هيچ يک از کودکان نبود.

اسلاید ۸ :

و این هم يه اتاق زیبا و تقریبا دختر پسند.استفاده از ترکیب رنگها در این اتـــــــاق مخصوصا سبز و سفید و بنفش این اتاق رو واقعا زیبا و ممتاز کرده است. اين اتاق مورد انتخاب اکثر دختران واقع شد.

اسلاید ۹ :

 و این هم که یه اتاق دو نفره که برای دو خواهر يا دو برادر مهربان مناسب است .رنگ سفید دیوارها و رنگ چوبی کف و لوازم به همراه رنگ قرمز پارچه ها و فرش و رنگ ابی پا تختی ها بسیار زیباست.اين اتاق مورد علاقه ی کودکانی واقع شد که دارای يک خواهر يا برادر بزرگتر يا کوچکتر در خانه بودند.

اسلاید ۱۰ :

و در  این جا هم رنگ پایه کرم است ولی از چند رنگ ملایم دیگر نیر استفاده شده است و اتاق ملایمی را به ما داده است.اين اتاق مورد انتخاب معدودی از کودکان قرار گرفت که اکثريت آنها دختر بچه بودند.