لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت بررسی سبک اسناد.مکان کنترل.و عزت نفس توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت بررسی سبک اسناد.مکان کنترل.و عزت نفس قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

چكيده

اين پژوهش از نوع پژوهش هاي همبستگي و پس رويدادي (علّي) است كه به منظور بررسي رابطه سبك اسنادي و عزت نفس در دانشجويان صورت گرفته است. بدين منظور نمونه اي به حجم ۵۰ نفر به صورت تصادفي طبقه اي از بين دانشجويان دانشگاه پيام نور واحد نيشابور انتخاب شدند. سبك اسنادي آزمودني ها به وسيله پرسش نامه سبك اسنادي راتر و عزت نفس آن ها به وسيله پرسش نامه عزت نفس كوپر اسميت مورد بررسي قرار گرفت. نتايج پرسش نامه ها با استفاده از شيوه هاي آمار توصيفي و استنباطي (آزمونF ، t استودنت و r) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

نتايج پژوهش بيان گر اين بود كه بين سبك اسنادي دانشجويان و عزت نفس آن ها رابطه معني داري وجود ندارد. هم چنين، بين سبك اسنادي و ويژگي هاي دموگرافيك آزمودني ها (مانند سن، جنس، رشته تحصيلي، پايه تحصيلي و ترتيب تولد) تفاوت معناداري مشاهده نشد. نتايچ پژوهش هم چنين بيان گر اين بود كه بين عزت نفس دختران و پسران تفاوت معناداري وجود ندارد. به طور كلي، مي توان نتيجه گيري نمود كه عزت نفس آزمودني ها پايه ها و دلايل ديگري دارد كه مكان كنترل (دروني و بيروني) تأثير چنداني بر آن ندارد.

اسلاید ۲ :

مقدمه

  بدون شک در زندگي خود با افرادي مواجه شده‌ايد که همواره گناه شکست خود را به گردن ديگران يا عوامل مختلف بيروني مي‌اندازند و به جاي اين‌که آن شکست را حاصل اعمال خود بدانند يا خود را مسؤول آن شکست بدانند، تلاش مي‌کنند تا توجيه قابل قبولي براي شکست خود فراهم کرده و بدين‌وسيله از ايجاد تصويري منفي از خود در ذهن ديگران اجتناب نمايند (گرينبرگ، ۱۹۶۸).

در دهه‌ي ۱۹۷۰، شاخه‌ي روان‌شناسي اجتماعي به شدت تحت سلطه و نفوذ نظريه‌پردازان و پژوهشگران اِسناد قرار داشت. نظريه‌ي اِسناد با نظريه‌ي ناهماهنگي شناختيکه يکي از نظريه‌هاي شايان اهميت در روان‌شناسي اجتماعي شمرده مي‌شد، پا به ميدان رقابت گذاشت. نظريه‌ي اِسناد به عنوان نظريه‌اي که با مطالعه‌ي ادراک شخص، ادراک رويداد، تغيير نگرش، کسب خودآگاهي، مداخله‌هاي درماني و بسياري چيزهاي ديگر مرتبط است، مطرح شد. (براندن، به نقل از هاشمي، ۱۳۷۱).

  در مجموع نظريه‌ي اِسناد از مباحث جديد در حوزه رويكرد روان ‌شناختي و انگيزش است و افرادي چون هايدر، وينر، راتردر شکل‌گيري آن نقش مؤثري داشته‌اند، اما آنها در مورد تحليل موضوع اِسناد اتفاق نظر نداشته و آن را از زواياي مختلف و به صورت‌هاي متفاوتي تبيين کرده‌اند.

اسلاید ۳ :

  اما مطالعات اخير بر کاربرد اسناد در زمينه‌هاي گسترده‌تري (مانند پيشرفت تحصيلي، عملکرد شغلي، بازدهي در محيط کار، رضايت شغلي، موقعيت‌هاي ورزشي، انحرافات و بزهکاري، الکليسم و اعتياد، طلاق و نظاير آنها) تمرکز پيدا کرده است. (کريمي، ۱۳۷۵ ؛ كديور، ۱۳۷۹).

  افراد در تبيين علّي از رويدادهاي زندگي همسان عمل نمي‌کنند. زيرا برخي از آنها به اقتضاي سبک تبيين خوش‌بينانه حاکم بر رفتار خويش حوادث مثبت را به عوامل دروني نسبت مي‌دهند، در حالي‌که حوادث منفي را به عوامل بيروني مربوط مي‌سازند.

  اما برخي ديگر به اقتضاي سبک بدبينانه حاکم بر رفتار خويش حوادث مثبت را به عوامل بيروني نسبت مي‌دهند، در حالي‌که حوادث منفي را به عوامل دروني مربوط مي‌کنند ( به نقل از توزنده جاني، ۱۳۸۴).

  کوپر اسميت(۱۹۶۷)در تحقيق خود به اين نتيجه رسيد که افراد برخوردار از عزت‌نفس بالا، افرادي هستند که با احساس اعتماد به نفس و بهره‌گيري از استعداد و خلاقيت خود به ابراز وجود مي‌پردازند و به آساني تحت تأثير عوامل محيطي قرار نمي‌گيرند. عزت‌نفس بالا و مثبت به ما امکان مي‌دهد تا با چالش‌هاي زندگي بهتر رو به رو شويم و از فرصت‌هاي مطلوب بيشتر بهره ببريم (براندن، ترجمه قرچه‌داغي، ۱۳۷۹).

  مطالعات انجام شده عمدتاً نشان مي‌دهد که افراد پس از رويدادهاي منفي و شکست بر مداخله علل خارجي تأکيد مي‌کنند، امّا پس از رويدادهاي موفقيت‌آميز بر اهميت عوامل دروني تأکيد بيشتري دارند.

اسلاید ۴ :

فورسايت (۱۳۷۵) معتقد است که دانشجويان موفقيت خود را به عوامل دروني نسبت مي‌دهند تا عز‌ت‌نفس خويش را افزايش دهند، اما شکست‌ها را به عوامل خارجي نسبت داده و با افکار مسؤوليت عملکرد خود، از کاهش عزت‌نفس خويش اجتناب مي‌کنند.

  پژوهش‌هاي مختلف تأثير اِسناد‌ها بر بهداشت جسمي و سيستم ايمني بدن (سليگمن، ۱۹۷۵)، پيشرفت تحصيلي (واينر، ۱۹۸۵)، عزت‌نفس (واينر و گراهام، ۱۹۸۲) و… نشان داده اند (به نقل از مندونكا، ۱۹۹۱).

  ويتن(۱۹۸۹)دريافت که با تعبير سبک اِسناد پيامدهاي شکست از دروني به بيروني و پيامدهاي موفقيت از بيروني به دروني مي‌توان عزت‌نفس افراد را بهبود بخشيد (به نقل از نوري و مكاري، ۱۳۷۷).

  به موجب مطالعه جانسون و همکاران(۱۹۹۲) افرادي که در رويدادهاي منفي اسناد دروني انجام داده بودند عزت‌نفس کمتري نيز داشتند. زيرا اسناد دروني رويدادهاي منفي در تضعيف عزت‌نفس افراد نقش حتمي و جدّي دارد. از طرف ديگر با تغيير سبک‌هاي اسناد از منفي به مثبت، امکان افزايش ميزان عزت‌نفس افراد وجود دارد ( به نقل از علي پور، ۱۳۷۳ ؛ علي‌‌پور و بيگي، ۱۳۷۵).

  مطالعه براون (۱۹۹۰) نيز نشان داد که اِسناد شکست‌ها به عوامل دروني و پايدار در اثر کاستن از عزت‌ نفس به افسردگي مي‌انجامد. براساس برخي ديگر از مطالعات (صمدي، ۱۳۷۳) زناني که منبع کنترل بيروني و عزت‌نفس پايين دارند در برابر اثرات حوادث منفي زندگي بيشترين آسيب‌ها را تجزيه مي‌کنند. در حالي‌که اين آسيب‌پذيري در کساني که از عزت‌نفس بالا و منبع کنترل دروني برخوردارند وجود ندارد (به نقل از تقي پور، ۱۳۷۸).

‌‌

اسلاید ۵ :

روش پژوهش

اين پژوهش از نوع پژوهش هاي همبستگي و علّي (پس ـ رويدادي) است كه به منظور بررسي رابطه بين سبك اسنادي (مكان كنترل دروني و بيروني) و عزت نفس دانشجويان انجام شد. بدين ‌منظور ابتدا از بين دانشجويان با استفاده از روش نمونه‌گيري طبقه‌اي يک نمونه به حجم ۵۰ نفر انتخاب گرديد و سپس پرسشنامه سبک اِسنادي راتر و عزت‌نفس کوپر اسميت  بر روي آن ها اجرا شد تا رابطه‌ي سبک اِسنادي و عزت ‌نفس در آن ها مشخص گردد و همچنين رابطه سبک اِسنادي آنها با متغيرهاي دموگرافيك (مانند سن، جنس، رشته تحصيلي و ترتيب تولد) مورد ارزيابي قرار گرفت.

اسلاید ۶ :

جامعه آماري

جامعه‌ ي آماري اين پژوهش شامل تمامي دانشجويان دانشگاه پيام‌نور نيشابور بود که مشتمل بر ۲۴۰۹ دانشجو که ۶۳۴ نفر مذکر و همچنين ۱۷۷۵ نفر آنها مؤنث بودند که در نيمسال دوم سال تحصيلي (۸۵-۱۳۸۴) به صورت رسمي مشغول به تحصيل بودند.

نمونه آماري و روش نمونه گيري

نمونه‌ ي اين پژوهش، مشتمل بر ۵۰ نفر دانشجو (۲۶ پسر و ۲۴ دختر) بود که سن آنها در فاصله بين ۱۸ تا ۲۹ سال قرار داشت که ۲۲ درصد نمونه در رشته رياضي، ۲۰ درصد در رشته کامپيوتر، ۱۸ درصد در رشته الهيات، ۲۰ درصد جغرافيا و همچنين ۲۰ درصد در رشته علوم ‌اجتماعي مشغول به تحصيل بودند. نمونه بر اساس درصد دانشجويان هر رشته به صورت طبقه اي انتخاب شد.

اسلاید ۷ :

ابزارهاي پژوهش

  ۱ـ پرسشنامه سبک اِسنادي راتر: پرسشنامه راتر معروف به (I.E) جهت بررسي نحوه اِسناد، علل وقايع در موقعيت‌هاي مختلف زندگي که هر موقعيت به ۷ درجه، درجه‌بندي شده است و هر آزمودني مي‌تواند با توجه به اِسناد خود يکي از اعداد را انتخاب کند. سه عدد سمت راست نشان‌دهنده مکان کنترل دروني و سه عدد سمت چپ بيانگر مکان کنترل بيروني مي‌باشند. ضريب اعتبار به دست آمده ۹۱درصد و ميزان پايايي اين آزمون ۹۴درصد مي‌باشد که با توجه به گزارش پترسون و همکاران (۱۹۸۴) مشخص مي‌شود که مقادير به دست آمده براي آزمون مذکور از سطح قابل قبولي برخوردار مي‌باشد.

  ۲ـ پرسشنامه عزت‌نفس کوپر اسميت: کوپر اسميت(۱۹۶۷)، مقياس عزت‌نفس خود را براساس تجديد نظري که بر روي مقياس راجرو ديموند (۱۹۵۴)انجام داد تهيه و تدوين کرد.

اسلاید ۸ :

پرسشنامه عزت‌نفس کوپر اسميت داراي ۵۸ ماده است که هشت ماده آن دروغ‌سنج است و شيوه نمره‌گذاري اين آزمون به صورت صفر و يک است به اين صورت که ماده‌هاي شماره ۲، ۴، ۵، ۱۰، ۱۱، ۱۴، ۱۸، ۱۹، ۲۱، ۲۳، ۲۴، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۲، ۳۶، ۴۵ و ۵۷ پاسخ بله يک نمره و پاسخ خير صفر نمره مي‌گيرد و بقيه‌ سؤال‌ها به صورت معکوس است (راسل به نقل از طهوريان، ۱۳۸۰). همبستگي ميان نمره‌هاي اين آزمون براي پسران ۹۶/۰ و براي دختران ۷۱/۰ مي‌باشد ميزان پايايي آن با روش آزمون ـ باز آزمون براي پسران ۹۰/۰ و براي دختران ۹۲/۰ به دست آمده است (راسل، به نقل از طهوريان، ۱۳۸۰)

اسلاید ۹ :

نتايج پژوهش

  در اين جا به کمک روش‌هاي آمار يافته‌هاي تحقيق مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفته است. در اين قسمت نتايج مربوط به آزمون ها، ميانگين، انحراف معيار، آزمون F (تحليل واريانس) و آزمون t (استودنت) و ضريب همبستگي پيرسون و اسپرمن جهت بررسي رابطه‌ها اندازه‌گيري شده‌اند.

اسلاید ۱۰ :

بحث در نتايج

  با تجزيه و تحليل نتايج به اين نتيجه رسيديم كه بين سبك اسنادي و عزت نفس دانشجويان رابطه معناداري وجود ندارد. نتايج اين پژوهش با پژوهش‌هاي بالارد، ۱۹۹۳ ؛ بارون و رابرت، ۱۹۹۱؛ احدي، ۱۳۷۴ و كديور، ۱۳۷۵ مغايرت دارد.

 همچنين مشخص شد كه دانشجوياني كه سبك اسنادي دروني دارند با آنهايي كه سبك اسنادي‌شان بيروني است از نظر ميزان عزت نفس تفاوت معناداري وجود ندارد. اين نتايج با نتايج پژوهش‌هاي گستزلو، به نقل از كريمي، ۱۳۷۵ ؛ بيگلدلي، ۱۳۷۳ ؛ بارون و رابرت، ۱۹۹۱ ؛ فورسايت ، ۱۳۷۵ ؛ اتكينسون و همكاران، ۱۳۶۹  همخواني ندارد.