لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت برنامه‌ريزی منابع سازماني توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت برنامه‌ريزی منابع سازماني قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

فهرست مطالب

 • سيستمهای اطلاعاتی و انواع آن
 • ERP چيست؟ (تعريف)
 • ERP سيستمی جامع و كاملاً يكپارچه
 • زيرسيستمهاي موجود در ERPو Oracle ERP
 • ويژگيهای ERP و Oracle ERP
 • دستاوردهاي ERP
 • براي استقرار ERP در يک سازمان از کجا شروع کنيم؟
 • هزينههای پيادهسازی ERP
 • عوامل اصلی موفقيت در پيادهسازی ERP
 • مطالعه موردی
 • برخي شرکت‌هاي برق که از سيستم Oracle بهره مي‌برند

اسلاید ۲ :

تعريف سيستمهاي اطلاعاتي (Information System)

يک سيستم اطلاعاتي را مي‌توان مجموعه‌اي از اجزاء مرتبط با هم تعريف کرد که اطلاعات را به منظور حمايت از هماهنگی، تصميم‌گيري و کنترل در يک سازمان، جمع‌آوري، پردازش، ذخيره، بازيابی و توزيع مي‌کند.

در يک سيستم اطلاعاتی سه عمليات Input، Process و Output منجر به توليد اطلاعات می‌شود.

اسلاید ۳ :

انواع سيستمهاي اطلاعاتي (IS)

üسيستمهای پشتيبان عمليات

مثل: TPS، PCS، OAS، ECS

üسيستمهای پشتيبان مديريت

مثل: MIS، DSS، EIS

اسلاید ۴ :

انواع سيستمهاي اطلاعاتي (IS) (ادامه)

üسيستم‌هاي پشتيبان عمليات:

– پشتيبانی عمليات روزانه

– پشتيبانی عمليات وظايف سطح پائين مديريت

– توليد اطلاعات به وسيله/ مورد استفاده در فرآيندهای تجاری

اسلاید ۵ :

üسيستم‌هاي پشتيبان عمليات شامل:

– سيستم‌هاي پردازش رويدادها (Transaction Processing Systems: TPS)

  اين سيستم‌ها وظيفه پردازش اطلاعات فرايندهاي کاري را بر عهده دارند.

– سيستم‌های کنترل فرآيند (Process Control Systems: PCS)

  اين سيستم‌ها وظيفه کنترل فرآيندهای صنعتی و توليد را بر عهده دارند.

– سيستم‌های خودکار اداری (Office Automation System: OAS)

  اين سيستم‌ها وظيفه اتوماسيون اداری را بر عهده دارند.

– سيستم همکاری و ارتباطات سازمانی (Enterprise Collaborations Systems)

اسلاید ۶ :

üسيستم‌هاي پشتيبان مديريت:

– اين سيستمها اطلاعات و پشتيبانی لازم برای تصميمگيری کارآمد مديران را فراهم میآورند.

– اطلاعات سيستمهای پشتيبان عمليات را برای استفاده مديران تلخيص میکنند.

– به طور عمده در سطوح استراتژيک و مديريتی (تاکتيکی) سازمان مورد استفاده قرار میگيرند.

اسلاید ۷ :

üسيستم‌هاي پشتيبان مديريت شامل:

– سيستم اطلاعات مديريت (Management Information System: MIS)

  اين سيستم‌ها تأمين‌کننده اطلاعات براي کمک به تصميم‌گيري‌هاي روزانه مديريت (ساخت يافته) در سطوح مختلف است.

– سيستم پشتيبان تصميم (Decision Support System: DSS)

  اين سيستم‌ها تأمين‌کننده اطلاعات براي کمک به تصميم‌گيري‌هاي مديريت در سطوح ارشد و مياني براي موارد غير ساخت يافته است.

– سيستم اطلاعات مديريت ارشد (Executive Information System: EIS)

  اين سيستم‌ها تأمين‌کننده اطلاعات خاص براي مديريت ارشد و مياني در ارتباط با فاکتورهاي بحراني (CFs) براي رسيدن به اهداف استراتژيک سازماني است.

اسلاید ۸ :

به زبان ساده

ERP

سيستم جامع نرمافزاري است كه به كمك آن ميتوان کليه فعاليتهاي اطلاعاتي سازمان را يکپارچه و منابع سازمان (پول- نيروي انسانيكالا- تجهيزات) را با هدف افزايش بهرهوري, برنامهريزي و مديريت نمود.

اسلاید ۹ :

(Davenport, 1998):

«ERP يک بسته نرمافزاري تجاري است که هدف آن يکپارچه‌سازی اطلاعات و جريان آنها بين تمامي بخش‌هاي سازمان از جمله مالي، حسابداري، منابع انساني، زنجيره تأمين و مديريت ارتباط با مشتريان است».

اسلاید ۱۰ :

(انجمن توليد و کنترل موجودي آمريکا):

«روشي براي برنامهريزي و کنترل موثر تمامي منابع سازمان براي دريافت، توليد، ارسال و پاسخگويي به نيازهاي مشتريان، در شرکتهاي توليدي، توزيعي و خدماتي با يک سيستم يکپارچه».