لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت برنامه ريزي منابع بنگاه Enterprise Resource Planning توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت برنامه ريزي منابع بنگاه Enterprise Resource Planning قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

nبرنامه ريزي منابع بنگاه      (Enterprise Resource Planning)

n

n سيستمهاي برنامه ريزي منابع بنگاه که از دهه ۹۰ ميلادي مطرح شده اند، از جديدترين جلوه هاي توسعه فناوري اطلاعات به شمار مي آيند.

n استقرار آنها پيچيده، زمان بر و هزينه زاست و آمادگيهاي سازماني ويژه اي را طلب مي کند.

nپژوهشها نشان مي دهد که موفقيت پروژه هاي سنگين ERP درمراحل انتخاب، پياده سازي، بهره برداري و بروزآوري، در سازمان متقاضي نيازمند وجود دانشهاي ويژه اي در سازمان است.

nشناسايي دانشهاي مورد نياز براي نيل به موفقيت اين سيستمها از نخستين گامهاي فرايند مديريت دانش در رابطه با نظامهاي مزبور به شمار مي آيد.

nشناسايي، گروه بندي و رتبه بندي زمينه هاي مختلف  دانشهاي مورد نياز سازمان که وجود آنها براي موفقيت پروژه ERP ضروري هستند در اولين مرحله پژوهش صورت گرفته است.

nبررسي مقالات، تحقيق ميداني و بهره گيري از تكنيك آماري آناليز واريانس، در نهايت زمينه هاي موضوعي دانشهاي مختلف در گروههاي معنادار را بدست داده  و از نظر اهميت و نقش آنها در پروژه ERP اولويت بندي نموده است.

nبا شناسايي و اولويت بندي دانشهاي مورد نياز  يک سازمان براي نيل به موفقيت در يک پروژه  ERP ، زمينه مناسبي براي برنامه ريزيهاي آموزشي و انجام اقدامات ضروري براي کسب اين دانشها در سازمان فراهم مي آيد.با ارزيابي وضع موجود سازمان از نظر دانشهاي موردنياز در فازهاي مختلف پياده سازي سيستم،ميتوان از بسياري از هزينه هاي   غير ضروري جلوگيري کرد و موجب تسهيل چرخه عمر پروژه شد.

n

اسلاید ۲ :

n

nسيستمهاي ERP به عنوان مبحثي نوين در آخرين دهه از قرن بيستم مطرح شده اند که به بهره گيري از مفاهيم مهندسي مجدد فرايندها و يکپارچه سازي سيستم به بهبود  زنجيره تامين مواد و منابع، کاهش موجودي ها و زمان توليد، حذف اقدامات تکراري و در نهايت به بهينه سازي توليد مي انجامد.

nسيستمهاي ERP به لحاظ بهره مندي از مزاياي متعدد  از جمله ساختار يکپارچه و توان بهبود بر مبناي مهندسي مجدد فرايندها از جديدترين و موثرترين نمودهاي فناوري اطلاعات به شمار مي رود.

nاين سيستمها از بهترين روشهاي مديريت اطلاعات در سازمانهاست که در آنها سعي براين است که نيازهاي اطلاعاتي دپارتمانهاي متفاوت تحت يک بستر واحد در حداقل زمان ممکن و با حذف اقدامات موازي تهيه و در اختيار گذاشته شود.

nERP نماينده نسل جديدي از سيستمهاي اطلاعاتي است  که اطلاعات سازمان را با استفاده از فناوري اطلاعات در تمامي حوزه ها به صورت يکپارچه و با ساختاري شناور جمع آوري نموده و با استفاده از برنامه ريزيهاي خاص ، در اختيار کاربران در تمامي سطوح سازمان قرار ميدهد.

n

اسلاید ۳ :

nدانش  (Knowledge)

nدانش (دانايي):  مجموعه اي از شناختها و مهارتهاي لازم براي حل يک مساله استاگر اطلاعاتي که در دست است بتواند مشکلي را حل کند، ميتوان گفت دانش وجود دارد. ضمن آنکه دانش بايد امکان تبديل به دستورالعمل اجرايي و عملي شدن را داشته باشد.

nدانش عبارت است از بهره گيري از داده ها و اطلاعات آميخته با مهارتها ،شايستگيها،عقايد،ادراکات،تعهدات و انگيزه هاي نيروي انساني سازمان.

nدانش به مثابه دارايي سازمان تلقي مي شود.

nدر دهه هاي ۸۰ و ۹۰ شرکت موفق شرکتي بود که مي دانست چه کند ولي شرايط جديد اين تعريف را تغيير داده است  : شرکت موفق ، شرکتي است که مي داند چگونه کارهاي نو را بهتر و سريعتر انجام دهد  و اين نقش تعيين کنند دانش در اقتصاد فراصنعتي را نشان ميدهد.

nمديريت دانش ، مديريت سرمايه هاي فکري سازمان است.منشا اصلي سرمايه هاي فکري سازمان عبارت انداز: بخش دروني که در وجود انسانها به عنوان “دانش نهان” نهفته است و بخش بيروني  که شامل مستندات و گزارشها، تکنولوژي و سيستمهاست که در سازمان دانش آشكار را شکل ميدهد.

n“مديريت دانش” در وهله اول بايد خلا دانشهاي سازمان را شناسايي کند.

n

n

اسلاید ۴ :

nبر اساس يافته هاي تحقيقاتrosemann و chan در سال ۲۰۰۱ پنج گروه دانش بشرح ذيل مد نظر قرار گرفته اند.

n1- دانش كسب وكار شامل كليه موارد و اجزاء كسب وكار كه در مديرت پروژه ERP مد نظر قرار مي گيرند.

n2- دانش فني شامل كليه موارد و ملزومات درخصوص مسائل فني كه در مديريت پروژه ERP مد نظر قرار مي گيرند.

n3- دانش محصول شامل كليه اطلاعات لازم از محصول در خصوص اتخاذ پياده سازي يك راه حل مشخص

n4- دانش سازمان شامل خصوصيات منحصر بفرد در يك سازمان از قبيل رويه ها ، مقررات ، فرهنگ سازي و اندازه سازمان

n5- دانش مديريت پروژه شامل مديريت منابع انساني ، زمان و هزينه كه جهت برآوردن اهداف يك پروژه ERP مد نظر قرار مي گيرند

اسلاید ۵ :

nمروري بر عناوين زمينه هاي مختلف دانش ها:

n

nدانش كسب و كار  Business Knowledge

nمهندسي مجدد فرآيندها Business Process Re-Engineerng

n(باز انديشي بنيادين و طراحي نو و ريشه اي فرآيند ها، براي دستيابي به بهبود و پيشرفتي اساسي در معيارهاي امروزين نظير قيمت ، كيفيت، خدمات و سرعت.)

nبرنامه ريزي استراتژيك

  (برنامه ريزي سازمانها جهت كسب آمادگي هاي لازم، تنظيم رفتارها  و بروز عكس العمل مناسب در موقعيت هاي جديد بر اساس يافته هاي ناشي از شناخت قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهديدهايي كه سازمان با آنها مواجه است .)

nبرنامه ريزي كلان شركت يا زمان بندي كلان توليد

  (براي هدايت عمليات توليدي ، به برنامه هاي تفصيلي كوتاه مدت نياز است. MPS نيروي جلو برنده برنامه ريزي تفصيلي ظرفيت، برنامه ريزي مواد و حتي برنامه زمان بندي روزانه سطح توليد است.)

اسلاید ۶ :

nبرنامه ريزي توليد

nبرنامه ريزي مواد و كنترل موجودي

nبرنامه ريزي عمليات توليد

nمديريت كيفيت

nفروش و توزيع

nمديريت ارتباطات با مشتري CRM

nمديريت زنجيره تامين

nتداركات

nبرنامه ريزي نگهداري و تعميرات

nمديريت منابع انساني

nخدمات پس از فروش

nمديريت اسناد و مدارك

nمديريت داده هاي محصول

nفرآيندهاي بازاريابي

nمهندسي ، تحقيق و توسعه

nمديريت مالي و حسابداري

  هزينه يابي

n

n

n

n

n

اسلاید ۷ :

nدانش فني Technical Knowledge

n

nمفاهيم سيستم و سيستم هاي يكپارچه

n(دانش كافي در حوزه شناخت مفاهيم سيستم و به خصوص ويژگي هاي سيستم هاي يكپارچه، به ارتقاء كيفيت تصميمات نهايي در انتخاب سيستم ERP مي انجامد. به ويژه آنكه نرم افزارهاي زياي با عنوان ERP عرضه مي شوند كه فاقد ويژگي  اساسي يكپارچگي هستند.)

nزير ساخت شبكه

n(دانش لازم در حوزه ساختار و توپولوژي هاي شبكه، سخت افزارهاي ارتباطي و تجهيزات لازم براي پشتيباني موثر شبكه و مديريت شبكه.)

nسخت افزارهاي ايستگاه ها

n(مجموعه سخت افزارهاي مورد نياز ايستگاه ها، اعم از پايانه ها، چاپگرها، مودم ، اسكنر و … كه براي بهره گيري از امكانات سيستم مورد نياز است )

nپايگاه داده ها

nتوسعه قابليت هاي WEB

n

اسلاید ۸ :

nدانش پروژه Project Knowledge

n

nمديريت يكپارچگي پروژه Project Integration Management

nمديريت يكپارچگي ، مجموعه فرآيندهاي لازم ، براي كسب اطمينان از هماهنگي كافي بين كليه اركان اجرايي پروژه مي باشد. وظيفه اصلي مديريت يكپارچگي پروژه، انطباق هر چه بيشتر نيازها با انتظارات متوليان، از طريق همسو سازي اهداف و موقعيت هاي اجرايي پروژه با يكديگر است. براي يكپارچه سازي ساير فرآيندها در كليه اركان پروژه ، ابتدا لازم است با اجراي برخي فرآيندها ، مقدمات يكپارچه سازي فراهم شود.

nمديريت محدوده پروژه Project Scope Management

nمديريت محدوده پروژه، مجموعه فرآيندهاي مورد نياز جهت اطمينان از توجه به فعاليت هاي پروژه به صورت جامع و مانع است، به طوري كه با تحقق آنها هدف پروژه با موفقيت كامل قابل حصول باشد. فرآيندهاي اصلي در اين حوزه عبارت اند از: تعيين مباني شروع ، برنامه ريزي محدوده  ، تعريف محدوده، مميزي محدوده و كنترل تغييرات محدوده.

n

nمديريت زمان پروژه Project Time Management

nمديريت زمان، مجموعه فرآيندهاي مورد نياز جهت اطمينان از تكميل پروژه در مدت زمان مصوب است. فرآيندهاي اصلي در اين حوزه عبارت اند از: تعريف فعاليت ها، توالي فعاليت ها، برآورد مدت زمان فعاليت ها، تهيه زمان بندي، كنترل زمان بندي.

n

اسلاید ۹ :

n

nمديريت هزينه پروژه Project Cost Management

nمديريت هزينه، مجموعه فرآيندهاي مورد نياز جهت اطمينان از تكميل پروژه مطابق بودجه مصوب است. فرآيندهاي اصلي در اين حوزه عبارت اند از: برنامه ريزي منابع كاري، برآورد هزينه ، بودجه بندي و كنترل هزينه

n

nمديريت كيفيت پروژه Project Quality Management

nمديريت كيفيت، مجموعه فرآيندهاي لازم جهت اطمينان از انجام رضايت بخش و مورد قبول تعهدات پروژه است. مديريت كيفيت پروژه، شامل كليه فعاليت هاي مديريتي لازم براي تعيين اهداف ، خط مش ها و  تضمين هاي كيفي پروژه است. اين فعاليت ها طي يك سيستم يكپارچه كيفيت و در قالب برنامه ريزي كيفيت، كنترل كيفيت، اطمينان كيفيت و بهبود كيفيت به انجام مي رسند.

n

nمديريت منابع انساني پروژه Project  HR  Management

nمديريت ارتباطات پروژه Project Communication Management  

nمديريت ريسك پروژه    Project Risk Management

nمديريت تداركات پروژه Project Procurement Management

n

n

اسلاید ۱۰ :

n

nدانش محصول Product Knowledge

n

n-شناخت ERP

n(شناخت كافي از ERP ، ارزيابي مزايا و معايب به كارگيريERP ، به ويژه در سازمان مقصد )

n

nشناخت بازار ERP

nبررسي جامع فروشندگان مطرح سيستم هاي ERP ، مطالعه رتبه بندي هاي جهاني، تحولات نوين در بازار ERP، و به خصوص جمع آوري معيارهاي طبقه بندي سيستم ERP در بازار جهاني از نتايج برجسته دستيابي به دانش كافي در حوزه بازار ERP است.

n

nارزيابي كاركرد محصول

nارزيابي كاركرد محصول، نقش تعيين كننده در انتخاب ERP دارد، به اين جهت بايد با معيارهاي روشن و قابل اتكاء كاركرد محصول مورد بررسي قرار گيرد. برخي از معيارهاي عمومي در اين حوزه عبارت اند از: ارزيابي عملكرد بر اساس مطالعات سازماني پوشش اهداف سازمان، مباحث فني نظير انعطاف پذيري و قابليت توسعه سيستم، حوزه هاي عملياتي كه توسط سيستم پشتيباني مي شوند، ميزان سهولت كاركردن با سيستم.

n

nشناخت توان فروشندگان

nچگونگي پشتيباني فروشندگان

nتكنولوژي پلت فرم سيستم

nسياست هاي توسعه محصول توسط فروشنده

nسياست هاي قيمت گذاري و هزينه پشتيباني

n

n