لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت برنامه ريزی و کنترل توليد و موجوديها توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت برنامه ريزی و کنترل توليد و موجوديها قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

مشخصات کلي وسر فصل درس

ü

ü

ü

ü۳ واحد نظري(۵۱ساعت) /  درس اصلي

üپيشنياز : تحقيق در عمليات (۱)

üمفاهيم پايه وتعاريف سيستم هاي کنترل موجودي

üفرآيند های توليدی و مشخصات آنها

üهزينه هاي سيستم هاي توليد

üتـصميم گيري و روشهای تقاضا و پيش بيني

üروشهاي سفارش دهي

ü مدلهای برنامه ريزي توليد و برنامه ريزي کنترل موجودي

ü

ü

ü

ü

ü

اسلاید ۲ :

مرجع اصلي

# اصول برنامه ريزي وکنترل توليد و موجوديها

دکتر علي حاج شير محمدي

انتشارات ارکان

چاپ دوم بهار۸۴

اسلاید ۳ :

منابع و مراجع لاتين

Production Management

ØMartand T.Telsang, S.Chand & Company Ltd.

First Edition 2005

Production & Operations Management

(Focusing on Quality & Competitiveness)

ØRoberta S.Russell/Bernard W.Taylor

Prentice-Hall,Inc/ 1995

l

اسلاید ۴ :

منابع و مراجع لاتين

Production & Operations Management

ØAdam

Production Planning & Control

ØMokhopadhgay

Inventory Control

ØStephen Love

Ø

Ø

Ø

اسلاید ۵ :

نحوه ارزشيابي

lفعاليت در کلاس:                 ۱۰   %       

lميان ترم اول:                                             %۲۰

lميان ترم دوم/ کوئيز:                                    %۲۰

lپايان ترم:                           %۵۰ 

اسلاید ۶ :

چهار مو لفه اصلي فن آوري

ïنيروي انساني

ïامکانات و تجهيزات فيزيکي (سخت افزارها)

ïدانش مديريت فرآيندها و سازمان

ïسيستمهاي اطلاع رساني

اسلاید ۷ :

سازمان (Organization)

nيک سيستم  ويا مجموعه اي از افراد و تجهيزات که تحت شرايط و روشهاي تعيين شده اي براي پيشبرد اهداف معين فعا ليّت مي کنند.

اسلاید ۸ :

وروديß——-àفرآورده

þ

þورودي ها تحت عنوان کالا و خدمات اوليه  به سازمان وارد مي شوند وسپس در درون سازمان بر اساس عوامل چهارگانه فن آوري، کالا-خدمات وارد شده، به خدمات يا محصول (فرآورده) نهايي تبديل ميگردند.

اسلاید ۹ :

به طور کلي در هر سازمان و سيستم صنعتي علاوه بر عوامل ورودي و فرآورده، فرآيندي، تحت عنوان باز خورد(Feedback) وجود  دارد!
———————————–

اسلاید ۱۰ :

زنجيره تامين Supply Chain – SC

nزنجيره تامين كليه فعاليّتهاي است كه تامين کنندگان موّاد اوّليه و يا خدمات را به توليد کنندگان محصول يا خدمات  و نهايتا مصرف کنندگان يا مشتريها ارتباط ميدهد.

ü چگونگي مديريت زنجيره تامين تاثير بسزايي در هزينه تمام شده خدمات و   محصولات دارد.

ü هر محصول زنجيره تامين مختص به خود دارد.

üزنجيره تامين معمولا چند سطحي است.